Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

NN 157/2013 (24.12.2013.), Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3298

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 34. stavka 2. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA VOĆE I POVRĆE

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tržišni standardi za voće i povrće, uvjeti i način provođenja inspekcijskog nadzora i kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima, mjere i radnje inspektora te način i uvjeti uvoza i izvoza voća i povrća.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim propisima Europske unije:

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim odredbama za pojedine poljoprivredne proizvode (SL L 299 16. 11. 2007.)

– Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) broj 1234/2007 u odnosu na sektor voća i povrća i prerađenog voća i povrća (SL L 157, 15. 6. 2011.)

– Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. kojom se utvrđuju tržišni standardi za banane, pravila provjere usklađenosti s tržišnim standardima i uvjetima obavještavanja u sektoru banana (SL L 336, 20. 12. 2011.) i

– Direktivom Europskog Parlamenta i Vijeća (EZ) br. 97/7 od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača u vezi s ugovorima na daljinu (SL 144, 4. 6. 1997.).

Članak 3.

U smislu odredbi ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Proizvodnim područjem smatra se cijelo područje Republike Hrvatske.

2. Komercijalni tip proizvoda je tip voća ili povrća koji je specifičan po svojem izgledu, namjeni ili drugom trgovačkom obilježju.

3. Uvoz je svako unošenje pošiljaka voća i povrća iz trećih zemalja na carinsko područje Republike Hrvatske, osim unošenja radi provoza.

4. Izvoz je svako iznošenje voća i povrća iz carinskog područja Republike Hrvatske pri kojem se podnosi carinska deklaracija za izvoz.

5. Treće zemlje su sve zemlje iz kojih se voće i povrće uvozi u Republiku Hrvatsku, a koje nisu članice Europske unije.

6. Pogranično područje je dio državnog područja Republike Hrvatske i susjedne treće zemlje uz državnu granicu koji se prostire u širini određenoj međunarodnim sporazumom o pograničnom prometu potpisanim sa susjednim trećim zemljama.

Tijela nadležna za koordinaciju i kontrolu

Članak 4.

Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nadležno je za:

(a) koordinaciju i međunarodne kontakte u području kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u svim fazama kupnje i prodaje voća i povrća

(b) koordinaciju i međunarodne kontakte u području Upisnika trgovaca voćem i povrćem

(c) kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje certifikata u skladu s Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Dodacima II i III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 na zahtjev trgovaca

(d) inspekcijski nadzor.

POSEBNE ODREDBE

Tržišni standardi

Članak 5.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sektor voća i povrća iz Dodatka I, Dio IX i Dio XI Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007.

(2) Opći tržišni standardi iz članka 113a stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 propisani su u Dodatku I, Dio A Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(3) Posebni tržišni standardi iz članka 113. stavka 1. podstavka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 propisani su u Dodatku I, Dio B Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(4) Tržišni standardi za bananu iz članka 113. stavka 1. podstavka (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 propisani su Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1333/2011.

Iznimke od primjene tržišnih standarda

Članak 6.

(1) Posebni tržišni standardi ne primjenjuju se za proizvode u maloprodaji namijenjene potrošačima za njihovu osobnu upotrebu, a označene kao »proizvodi namijenjeni preradi« ili bilo kojim drugim sličnim izričajem i namijenjene za preradu osim za industrijsku preradu iz članka 4. stavka 1. podstavka (a) točke (i) Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(2) Posjednik mora voditi evidenciju o voću i povrću iz članka 4. stavka 1. podstavka (a) i stavka 2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(3) Evidencija o voću i povrću iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati naziv vrste, sorte, količinu, namjenu te naziv i adresu primatelja.

(4) Tržišni standardi ne primjenjuju se za proizvode koje proizvođač direktno prodaje na vlastitom gospodarstvu krajnjem potrošaču za njegove osobne potrebe.

(5) Tržišni standardi ne primjenjuju se za male količine do 100 kg jedne ili više vrsta voća ili povrća koje fizičke osobe u jednom prijevoznom sredstvu unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja. Količina do 100 kg odnosi se na jedno prijevozno sredstvo bez obzira na broj osoba koje se njime prevoze.

(6) Tržišni standardi ne primjenjuju se na voće i povrće koje uvoze državljani Republike Hrvatske, nositelji pogranične propusnice, a koje je proizvedeno na poljoprivrednom zemljištu u njihovom vlasništvu u pograničnom području susjedne treće zemlje uz uvjet da:

(a) imaju sklopljen ugovor o otkupu ukupne količine voća i povrća koju uvoze sa otkupljivačem u Republici Hrvatskoj koji će to voće i povrće otkupiti te pripremiti i pakirati

(b) prodaju i isporuče voće i povrće otkupljivaču s kojim imaju sklopljen ugovor o otkupu u Republici Hrvatskoj koji će to voće i povrće otkupiti i prije trženja uskladiti sa tržišnim standardima

(c) ishode rješenje Ministarstva kojim im je dodijeljeno pravo uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području u odobrenim količinama i vrstama, a u skladu sa površinom poljoprivrednog zemljišta i tehnologijom proizvodnje i Evidencijski list za uvoz voća i povrća u pograničnom području

(d) uvoze količine i vrste voća i povrća u skladu sa rješenjem Ministarstva

(e) prilikom jednog uvoza uvoze ukupno najviše 1.500 kg svih vrsta voća i povrća.

(7) Državljani Republike Hrvatske, nositelji pogranične propusnice podnose zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 6. podstavka (c) ovoga članka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na obrascu iz Dodatka III ovoga Pravilnika.

(8) Uz Zahtjev se dostavlja:

– preslika važeće pogranične propusnice

– ugovor o otkupu sklopljen s otkupljivačem koji će otkupiti te pripremiti i pakirati voće i povrće iz stavka 6. ovoga članka na teritoriju Republike Hrvatske

– dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta u pograničnom području susjedne treće zemlje (zemljišnoknjižni uložak, izvod iz katastarskog plana ili iznimno prema procjeni Ministarstva i drugi dokument kojim korisnik dokazuje pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u pograničnom području susjedne treće zemlje).

Kontrola i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Članak 7.

(1) Kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje certifikata u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodacima II i III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 provode poljoprivredni i fitosanitarni inspektori Republike Hrvatske.

(2) Poljoprivredni inspektori provode kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u skladu s člankom 17. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i člankom 6. stavkom 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 i izdavanje certifikata iz stavka 1. ovoga članka za voće i povrće:

(a) na tržištu Republike Hrvatske

(b) koje se izvozi iz Republike Hrvatske.

(3) Fitosanitarni inspektori provode kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u skladu s člankom 17. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i člankom 6. stavkom 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 i izdavanje certifikata iz stavka 1. ovoga članka za voće i povrće koje se uvozi iz trećih zemalja, a koje ne prate certifikati iz stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje certifikata iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se u pisanom obliku na obrascu iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

(5) Kontrola i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavljaju se u skladu s metodama iz Dodatka V Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

Certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima

Članak 8.

(1) Certifikati iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika izdaju se za voće i povrće koje se:

– stavlja na tržište;

– uvozi iz trećih zemalja, a ne prati ih OECD certifikat ili OECD certifikat nije sukladan voću i povrću koje prati;

– izvozi.

(2) Certifikati iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika ispunjavaju se u četiri istovjetna primjerka. Tri primjerka se izdaju stranci, a jedan primjerak zadržava nadležni inspektor.

(3) Obrasci certifikata iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika nalaze se u Dodatku III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Dodacima II i III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011.

Kontrola usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske i koje se izvozi

Članak 9.

(1) Kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima na tržištu Republike Hrvatske obavljaju poljoprivredni inspektori.

(2) Ako poljoprivredni inspektor u postupku kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima na tržištu Republike Hrvatske utvrdi da voće i povrće ne udovoljava propisanim tržišnim standardima, donijet će usmeno rješenje koje se upisuje u Zapisnik o neusklađenosti kojim će privremeno zabraniti stavljanje voća i povrća na tržište.

(3) Obrazac zapisnika iz stavka 2. ovoga članka propisan je u Dodatku II ovoga Pravilnika, a ispunjava se u dva istovjetna primjerka od kojih se jedan izdaje stranci, a jedan primjerak pohranjuje poljoprivredni inspektor.

(4) Privremena mjera zabrane iz stavka 2. ovoga članka traje dok:

(a) se dio ili cjelokupna količina voća i povrća ne uskladi s tržišnim standardima i poljoprivredni inspektor ne izda certifikat o usklađenosti u skladu s Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodatkom II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 ili

(b) stranka ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili za bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu ili

(c) stranka ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama kojima je osigurano da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima, niti se može koristiti za namjene iz podstavka (b) ovoga stavka, neće staviti na tržište.

(5) Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane iz stavka 2. ovoga članka nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, poljoprivredni inspektor će donijeti rješenje u pisanom obliku o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka u skladu s odredbama koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

(6) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima koje se izvozi.

Inspekcijski nadzor i postupak u slučaju kad voće i povrće koje se stavlja na tržište nije usklađeno s tržišnim standardima

Članak 10.

(1) Ako tijekom inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor utvrdi da voće i povrće koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske ne udovoljava propisanim tržišnim standardima, donijet će usmeno rješenje koje se upisuje u zapisnik o inspekcijskom nadzoru i njime privremeno zabraniti stavljanje voća i povrća na tržište.

(2) Privremena mjera zabrane iz stavka 1. ovoga članka traje:

(a) dok se dio ili cjelokupna količina voća i povrća ne uskladi s tržišnim standardima i poljoprivredni inspektor na zahtjev posjednika ne obavi kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i ne izda certifikat u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodatkom II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 ili

(b) dok posjednik ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili za bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu ili

(c) dok posjednik ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama koje jamče da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz podstavka (b) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(3) Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane iz stavka 1. ovoga članka nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, poljoprivredni će inspektor donijeti rješenje u pisanom obliku kojim će narediti otklanjanje nepravilnosti, odnosno nedostataka, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

(4) Ako posjednik, postupajući po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, ne može cjelokupnu količinu ili dio količine voća i povrća uskladiti s tržišnim standardima, obvezan je o tome izvijestiti poljoprivrednog inspektora i dostaviti dokaze:

(a) da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili za bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu ili

(b) o poduzetim mjerama kojima je osigurano da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz podstavka (a) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(5) Podnošenje zahtjeva i kontrola iz stavka 2. podstavka (a) ovoga članka obavlja se sukladno odredbama članka 7. stavaka 4. i 5. te članka 9. stavaka 1. do 5. ovoga Pravilnika.

Inspekcijski nadzor i kontrola usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja

Članak 11.

(1) Inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje se uvozi, obavljaju fitosanitarni inspektori prije postupka carinjenja.

(2) Inspekcijski nadzor pošiljke voća i povrća obavlja se na graničnom prijelazu, a kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima na graničnom prijelazu, na mjestu carinjenja ili u skladištu pod carinskim nadzorom, ako se voće i povrće stavlja u postupak skladištenja.

(3) Uvoznik ili carinski otpremnik kojega uvoznik ovlasti obvezan je najmanje jedan radni dan prije prispijeća pošiljke voća i povrća nadležnom fitosanitarnom inspektoru najaviti pošiljku.

(4) Uvoznik ili carinski otpremnik kojeg uvoznik ovlasti obvezan je odmah po prispijeću na granični prijelaz pošiljke voća i povrća koju prati certifikat u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodacima II i III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 o tome obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora. Obavijest se dostavlja u pisanom obliku na obrascu koji je tiskan u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

(5) Ako voće i povrće koje se uvozi ne prati certifikat u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodacima II i III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011, uvoznik ili carinski otpremnik kojeg uvoznik ovlasti obvezan je fitosanitarnom inspektoru umjesto obavijesti iz stavka 4. ovoga članka podnijeti zahtjev iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(6) Fitosanitarni inspektor provjerit će inspekcijskim nadzorom je li voće i povrće koje se uvozi usklađeno s tržišnim standardima.

(7) Utvrdi li inspekcijskim nadzorom da je voće i povrće koje se uvozi usklađeno s tržišnim standardima, fitosanitarni će inspektor dopustiti njegov uvoz.

(8) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, fitosanitarni će inspektor obaviti kontrolu iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Najava iz stavka 3., dostava obavijesti iz stavka 4. i podnošenje zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka obavljaju se za uredovnog vremena fitosanitarne inspekcije.

Postupak u slučaju kad voće i povrće koje se uvozi nije usklađeno s tržišnim standardima

Članak 12.

(1) Ako fitosanitarni inspektor inspekcijskim nadzorom ili kontrolom usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima utvrdi da voće i povrće koje se uvozi ne udovoljava tržišnim standardima, donijet će usmeno rješenje koje će upisati u zapisnik o neusklađenosti i njime privremeno zabraniti uvoz voća i povrća dok ga uvoznik ne uskladi s tržišnim standardima ili inspektoru ne dostavi dokaz da se ovo voće i povrće neće staviti na tržište. Zapisnik se sastavlja u dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan izdaje stranci, a jedan pohranjuje fitosanitarni inspektor.

(2) Privremena mjera zabrane iz stavka 1. ovoga članka traje:

a) dok se cjelokupna količina voća i povrća ili dio količine ne uskladi s tržišnim standardima i dok fitosanitarni inspektor na zahtjev uvoznika ne obavi kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i ne izda certifikat u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodatkom II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 ili

b) dok uvoznik ne dostavi fitosanitarnom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili za bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu ili

c) dok uvoznik ne dostavi fitosanitarnom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama koje jamče da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz podstavka b) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(3) Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane iz stavka 1. ovoga članka nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, fitosanitarni inspektor donijet će rješenje u pisanom obliku kojim će narediti otklanjanje nepravilnosti odnosno nedostataka u skladu s odredbama Zakona i odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

(4) Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Dodatku II ovoga Pravilnika.

Carinjenje voća i povrća koje podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima

Članak 13.

(1) Carinski ured će obaviti postupak carinjenja i pustiti voće i povrće u slobodni promet samo ako je:

a) fitosanitarni inspektor utvrdio da je voće i povrće usklađeno s tržišnim standardima i ako:

– pošiljku prati izvornik certifikata o usklađenosti s tržišnim standardima koji je izdalo nadležno tijelo zemlje izvoznice ili

– je nadležni fitosanitarni inspektor izdao izvornik certifikata u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodatkom II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011

b) ako je inspektor obavijestio carinski ured da za određenu partiju u skladu s procjenom rizika nije potrebno obavljati provjeru usklađenosti s tržišnim standardima, niti izdati certifikat o usklađenosti.

(2) Carinski ured ne može obaviti postupak izvoznog carinjenja voća i povrća:

a) ako uz carinsku deklaraciju za izvoz nije priložen certifikat o usklađenosti u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodatkom II Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 od nadležnog poljoprivrednog inspektora ili ovlaštenog trgovca

b) ako nadležni poljoprivredni inspektor nije obavijestio carinski ured da za određenu partiju u skladu s procjenom rizika nije potrebno obavljati kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima, niti izdati certifikat u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodatkom II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011.

Granični prijelazi određeni za uvoz voća i povrća

Članak 14.

(1) Voće i povrće iz Dodatka I, Dio IX i Dio XI Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 koje podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima može se uvoziti preko sljedećih graničnih prijelaza:

1. Bajakovo

2. Gornji Brgat

3. Karasovići

4. Ličko Petrovo Selo

5. Nova Sela

6. Ploče

7. Rijeka (luka)

8. Split (luka) – samo za banane

9. Stara Gradiška

10. Vinjani Donji

11. Zagreb – zračna luka

12. Županja.

(2) Na graničnim prijelazima navedenima u stavku 1. točkama 2., 4., 10. i 12. ovoga članka kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavlja se na poziv, u radno vrijeme fitosanitarne inspekcije, uz obveznu najavu pošiljke najmanje 24 sata prije njena prispijeća na granični prijelaz.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka voće i povrće iz Dodatka I, Dio IX i Dio XI Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 može se uvoziti i preko graničnih prijelaza i prijelaznih mjesta koji su određeni za pogranični promet i upisani u pograničnu propusnicu uz uvjete i na način propisan u članku 6. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(4) Prilikom svakog uvoza voća i povrća iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika preko graničnih prijelaza i prijelaznih mjesta iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nadležne službe, u skladu s rješenjem Ministarstva i Evidencijskim listom za uvoz voća i povrća u pograničnom području iz članka 6. stavka 6. podstavka (c) ovoga Pravilnika evidentiraju uvezene količine voća i povrća i preostalu količinu i potpisom i pečatom potvrđuju jednokratno unošenje voća i povrća.

(5) Nadležne službe na graničnim prijelazima i prijelaznim mjestima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka upisuju uvezene količine voća i povrća u skladu sa pisanom izjavom nositelja pogranične propusnice. Original pisane izjave nositelja pogranične propusnice zadržava nadležna služba na graničnom prijelazu.

(6) Ako nadležne službe na graničnom prijelazu i prijelaznom mjestu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ocijene da količina voća i povrća iz izjave iz stavka 5. ovoga članka i količina koja se uvozi nisu iste naložit će provjeru količine ili vraćanje voća i povrća u susjednu treću zemlju iz koje potječe.

(7) Ovlašteni granični službenici Republike Hrvatske na graničnim prijelazima i prijelaznim mjestima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka su carinski službenik, službenik granične policije ili fitosanitarni inspektor.

(8) Ako na graničnom prijelazu djeluje fitosanitarna inspekcija, a voće i povrće se unosi tijekom radnog vremena te inspekcije, evidencijski list potvrđuje fitosanitarni inspektor.

(9) Ako se voće i povrće unosi preko graničnih prijelaza na kojima ne djeluje fitosanitarna inspekcija ili se ono unosi izvan radnog vremena fitosanitarne inspekcije, evidencijski list potvrđuje carinski službenik.

(10) Ako se voće i povrće unosi preko graničnih prijelaza i prijelaznih mjesta koja su određena za pogranični promet na kojima djeluje samo granična policija, evidencijski list potvrđuje službenik granične policije.

(11) Otkupljivači koji otkupljuju voće i povrće od državljana Republike Hrvatske, nositelja pogranične propusnice vode posebnu evidenciju prema vrstama i otkupljenim količinama voća i povrća.

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i troškovi

Članak 15.

(1) Posjednik voća i povrća plaća naknadu za obavljenu kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Uz naknadu iz stavka 1. ovoga članka posjednik voća i povrća plaća i putne troškove nadležnog inspektora do mjesta pregleda, u skladu s propisanim uvjetima.

(4) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka, način zaračunavanja troškova iz stavka 3. ovoga članka te način i uvjeti njihova plaćanja propisani su u Dodatku V ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Obrasci iz Dodataka I do VI tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine« broj 47/2012, 102/2012, 4/2013 i 80/2013) osim odredbi članka 22. stavaka 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8. te Priloga X.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/91

Urbroj: 525-07/0010-13-4

Zagreb, 3. prosinca 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I

Broj zahtjeva: ___________________

Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti s tržišnim standardima

Molimo da obavite kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdate Certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima.

1. Uvoznik (pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem):

__________________________________________________

2. Izvoznik (pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem):

__________________________________________________

3. Naziv pakirnice koja je obavila pakiranje/naveden na pakiranju:

__________________________________________________
4. Odredište (država uvoza ili izvoza):

__________________________________________________
5. Zemlja podrijetla:

__________________________________________________
6. Oznaka prijevoznog sredstva:

__________________________________________________
7. Carinska ispostava:

__________________________________________________

8. Vrsta i broj pratećeg dokumenta i datum (račun u prilogu):

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

9. Podaci o pošiljci:

Vrsta
proizvoda

Sorta
(ako zahtjeva standard)

Klasa

Broj i opis
jedinica
pakiranja
(i broj paleta)

Ukupna
količina (kg)

Bruto masa
(kg)

Neto masa
(kg)
UkupnoPotpisom ovoga zahtjeva jamčim da su podaci navedeni u zahtjevu točni.

Potpis i pečat podnositelja zahtjeva

_______________________________


DODATAK II

                          

                   REPUBLIKA HRVATSKA
                 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA


SEKTOR


Ispostava

                                                                                                                                                                                    

Odjel


KLASA:


URBROJ:


Mjesto i nadnevak


ZAPISNIK O NEUSKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

Mjesto obavljanja kontrole:

☐ unutarnje tržište

☐ uvoz

☐ izvoz

Nazočni u ime stranke:

1.

2.

Kontrola se obavlja na temelju Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/13) i Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (NN, br.__________)

Vrijeme početka kontrole:

                                                                                                                                                                                                                                                  

PODACI O PROIZVODU

Vrsta proizvoda (sorta, ako zahtijeva standard):

Zemlja podrijetla:

Partija:

Količina u kg:

Trgovac:

Vrsta i broj pratećeg dokumenta:

(Certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima, dostavnica, račun):

Distributer:

Odredišno područje (EU) ili izvoz (treća zemlja):

Vrsta i broj prijevoznog sredstva:

Ukupna neto masa i broj pojedinačnih pakiranja u partiji:

Neto masa uzorka:

Neto masa reduciranog uzorka:

Utvrđeno činjenično stanje /Opis uzorka i drugi važni podaci (vrsta uzorka, okolnosti u kojima je uzet uzorak način pakiranja, obavezan opis ambalažne jedinice – vrsta ambalaže i neto masa ambalaže, stanje ambalaže i podaci na deklaraciji)

Voće/povrće za koje je izdan Zapisnik o neusklađenosti s tržišnim standardima ne smije se premještati bez dozvole nadležnog inspektora.

MJERE INSPEKTORA

U skladu s člankom ___. stavkom ___. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (NN __________) poljoprivredni/fitosanitarni inspektor po službenoj dužnosti donosi

USMENO RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje stavljanje na tržište – izvoz – uvoz _____ kg ______

_________________________________________________

(vrsta voća/povrća)

koje se nalazi u _____________________________________.

(kamion, skladište, carinsko skladište, prodajni prostor, i sl.)

2. Privremena mjera zabrane traje dok:

☐ – se dio ili cjelokupna količina voća i povrća ne uskladi s tržišnim standardima i poljoprivredni/fitosanitarni inspektor ne izda certifikat u skladu sa Dodatkom III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili Dodatkom II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011; ili

☐ – stranka ne dostavi poljoprivrednom/fitosanitarnom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu; ili

☐ – stranka ne dostavi poljoprivrednom/fitosanitarnom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama kojima je osigurano da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz prethodne podtočke ovoga rješenja, neće staviti na tržište.

3. Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, poljoprivredni/fitosanitarni inspektor će donijeti rješenje u pisanom obliku o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka u skladu s odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i odredbama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (NN __________) koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

4. Ovo usmeno rješenje je izvršno trenutkom zaključenja zapisnika i uručenja stranci.

Zapisnik je pročitan nazočnima, koji: ☐ nemaju primjedaba ☐ imaju sljedeće primjedbe:

                                                                                                                                                                                                                                                  

Ovaj je zapisnik sastavljen u dva jednaka primjerka, od kojih se jedan uručuje stranci a jedan zadržava poljoprivredni/fitosanitarni inspektor

Zapisnik je zaključen u ___________ sati.

Potpis stranke: Potpis inspektora:


DODATAK III

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PRAVU UVOZA VLASTITOG VOĆA I POVRĆA PROIZVEDENOG U POGRANIČNOM PODRUČJU

ime, prezime i adresa trgovca

naziv otkupljivača/pakirnice

OIB

broj pogranične propusnice

☐ voćnjak

broj ugovora o otkupu voća i/ili povrća i datum izdavanja

☐ oranica

☐ staklenik

☐ plastenik

vrsta voća i/ili povrća

ukupna neto masa u kg

katastarska općina/katastarska čestica broj

površina zemljišta (u m2)

broj vlasničkog ili posjedovnog lista

datum izdavanja

Potpis podnositelja zahtjeva

_____________________

Uz Zahtjev se dostavlja:

– presliku pogranične propusnice

– ugovor o otkupu za ukupnu količinu voća i/ili povrća koje se uvozi sklopljen sa registriranim otkupljivačem u Republici Hrvatskoj koji će to voće i povrće otkupiti te pripremiti i pakirati

– dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta u pograničnom području susjedne treće zemlje


DODATAK IV

__________________________________

__________________________________
          (Naziv i adresa uvoznika)

Mjesto i datum: ______________________

OBAVIJEST O PRISPIJEĆU POŠILJKE VOĆA I POVRĆA ZA KOJU JE U TREĆOJ ZEMLJI IZDAN CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

1. Izvoznik ____________________________________________

2. Zemlja podrijetla: _____________________________________

3. Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva: _______________________

4. Oznaka certifikata o usklađenosti izdanog u trećoj zemlji: ________

5. Podaci o pošiljci:

Vrsta voća ili povrća

Ukupna neto masa (kg)
                                                             
                                                    Potpisom jamčim da su podaci navedeni u obavijesti točni.

Prilog: Certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima izdan u trećoj zemlji

       Pečat i potpis uvoznika:

___________________________


DODATAK V

VISINA NAKNADE TE NAČIN I UVJETI PLAĆANJA NAKNADE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

1. Visina naknade

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iznosi 90,00 kuna za svaku kontrolu i svaku pojedinu vrstu voća i povrća.

2. Troškovi

Troškovi prijevoza inspektora od sjedišta inspekcijske ispostave do mjesta kontrole i natrag zaračunavaju se u iznosu od 2,20 kuna po prijeđenom kilometru.

Troškovi prijevoza zaračunavaju se u svim slučajevima za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavljenu:

– prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske

– pri izvozu u treće zemlje.

Troškovi prijevoza zaračunavaju se pri uvozu ako se kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavlja u skladištu koje se nalazi izvan sjedišta fitosanitarne inspekcije i u slučaju izvanrednog putovanja inspektora (dodatna putovanja za koja je odgovoran posjednik).

3. Račun za obavljenu kontrolu

Inspektor koji je obavio kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima izdaje posjedniku račun na kojemu je naznačena naknada iz točke 1. odnosno troškovi iz točke 2. ovoga Dodatka.

4. Uplatni račun i način uplate

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima uplaćuje se u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN: HR1210010051863000160, Model: HR65, Poziv na broj odobrenja: 7005-426-1079.

5. Rokovi plaćanja i dokaz o uplati

Naknada iz točke 1. odnosno troškovi iz točke 2. ovoga Dodatka uplaćuju se odmah po izdavanju računa.

Posjednik je obvezan inspektoru dostaviti dokaz o uplati naknade.


DODATAK VI

IZJAVA

kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ću ja _______________________________________ nositelj pogranične propusnice broj

__________ dana ______________ preko graničnog prijelaza i/ili prijelaznog mjesta koje je određeno za pogranični promet

_________________________________

uvesti sljedeće vrste i količine voća i povrća:

vrsta voća i/ili povrća

količina (u kg)                                                         
                                                       


                                              
                                            
koje/i je/su proizvedeno/i na poljoprivrednom zemljištu __________________________ u mojem vlasništvu u pograničnom području

__________________________ i isporučiti ga otkupljivaču ______________________

s kojim imam sklopljen ugovor o otkupu ukupne uvezene količine voća i povrća.

potpis
__________________

U __________________________ dana _____________

157 24.12.2013 Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće 157 24.12.2013 Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće