Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

NN 157/2013 (24.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3302

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 18/2013) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 99/2013«) u članku 2. iza riječi: »razaranja« dodaje se zarez i riječi: »kao npr. akumulatori, olovni utezi, baterije.»

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječi: »ovlaštenje ministra zdravlja za ispitivanje svojstava opasnih kemikalija« zamjenjuju se riječima: »takav laboratorij«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 3. riječi: »izvedena tako da se automatski zatvaraju, osim ako se u prostoriji nalaze kemikalije navedene u članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »metalna ili od drugog nezapaljivog materijala.«

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »kemikalija« briše se točka i dodaju se riječi: »ili mora postojati drugi način za zadržavanje prolivenih kemikalija, kao npr. izveden nagib poda prema sabirnom spremniku.«

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»U blizini mjesta na kojima se rukuje opasnim kemikalijama iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju se osiguravati sljedeća sredstva:

a) za osobnu dekontaminaciju – tekuća voda (npr. slavina, fontana), a tuš za kemikalije iz članka 4. stavka 2.

b) za dekontaminaciju radnih površina, uređaja i opreme te sredstva za omeđivanje širenja posljedica nesreće (npr. pijesak ili drugi sorbens),

c) protuotrovi koji se mogu nabaviti u ljekarnama,

d) oprema za zaštitu dišnih putova ako je potrebna te

e) prikladna oprema za zaštitu ostalih dijelova tijela.«

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. podstavku 2. riječi: »jelo i piće« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i prostor za jelo i piće« brišu se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/148

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-13-1

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.