Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

NN 157/2013 (24.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3303

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012 i 82/2013), uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Hrvatske liječničke komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, broj 114/2013), u članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

»(4) Pripravnički staž doktora medicine upisanih na šestogodišnji sveučilišni studij medicine prije akademske godine 2007./2008., traje godinu dana.«

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Pripravnički staž doktora medicine koji su završili petogodišnji sveučilišni studij medicine traje dvije godine.«, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Doktori medicine koji su započeli ili su obvezni obaviti jednogodišnji odnosno dvogodišnji pripravnički staž iz članka 4. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika odnosno do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu završili pripravnički staž, obavit će pripravnički staž i položiti stručni ispit prema odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011 i 14/2013) i Planu i programu pripravničkog staža, temeljnog staža i sekundarijata iz Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, broj 18/1994, 20/1994, 21/1995, 47/1995, 62/1996, 39/1996, 130/1999 i 11/2003).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/205

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-01

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.