Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

NN 157/2013 (24.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3304

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 18/2013) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine« broj 99/2013) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja očevidnika o kemikalijama koje se proizvode i uvoze, odnosno unose na teritorij Republike Hrvatske te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (u daljnjem tekstu: HZTA).

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika kemikalijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se kemikalije definirane u članku 3. stavku 1. točkama a) i b) Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 18/2013) te kemikalije za koje je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjenama i dopunama Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.).«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnik o proizvodnji kemikalije, koji se vodi u knjizi očevidnika, vodi se na obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Očevidnik o proizvodnji kemikalije, koji se vodi u elektroničkom obliku, mora sadržavati sve elemente koji se navode u obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnik o uvozu, odnosno unosu kemikalije na teritorij Republike Hrvatske, koji se vodi u knjizi očevidnika, vodi se na obrascu 2. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Očevidnik o uvozu, odnosno unosu kemikalije na teritorij Republike Hrvatske, koji se vodi u elektroničkom obliku, mora sadržavati sve elemente koji se navode u obrascu 2. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe obvezne su ustrojiti vođenje očevidnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2013. godine.«

Članak 5.

Obrazac 3. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine« broj 99/2013) zamjenjuje se novim obrascem 3. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/29

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-13-2

Zagreb, 19. prosinca 2013

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.


Obrazac 3

157 24.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika