Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

NN 157/2013 (24.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

157 24.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

3305

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 55/11, 140/12 i 33/13) i članka 21. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 79/06), ministar znanosti, obrazovanja i sporta uz suglasnost ministra branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU I PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (»Narodne novine« broj 123/06) u članku 2. alineje 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»– da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,75;

– da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 55/11, 140/12 i 33/13).«

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Pravo na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti i kandidat čiji je prosjek ocjena niži od onoga propisanog člankom 2. alinejom 2. ukoliko udovoljava ostalim uvjetima iz navedenoga članka te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji.

Redoslijed kandidata utvrđivat će se prema broju ukupnih bodova ostvarenih sukladno sljedećim kriterijima:

– radni i socijalni status roditelja,

– redoviti prihod mjesečno po članu kućanstva,

– broj djece na redovitom školovanju,

– ukupan broj članova kućanstva.

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata donosi odluku o bodovanju kriterija iz stavka 2. ovoga članka i rangiranju kandidata, kao i odluku o broju stipendista iz ovoga članka razmjerno ukupnom iznosu sredstava kojima raspolaže za određenu školsku godinu.«

Članak 3.

U članku 3. alineji 4. brojka »3,50« zamjenjuje se brojkom »3,75«.

U alineji 5. brojka »3,00« zamjenjuje se brojkom »3,25«.

Članak 4.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Pravo na stipendiju tijekom redovitoga sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti i kandidat čiji je prosjek ocjena niži od onoga propisanog člankom 3. alinejama 4. i 5. ukoliko udovoljava ostalim uvjetima iz navedenog članka te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji.

Redoslijed kandidata utvrđivat će se prema broju ukupnih bodova ostvarenih sukladno sljedećim kriterijima:

– radni i socijalni status roditelja,

– redoviti prihod mjesečno po članu kućanstva,

– broj djece na redovitom školovanju,

– ukupan broj članova kućanstva.

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata donosi odluku o bodovanju kriterija iz stavka 2. ovoga članka i rangiranju kandidata, kao i odluku o broju stipendista iz ovoga članka razmjerno ukupnom iznosu sredstava kojima raspolaže za određenu akademsku godinu.«

Članak 5.

U članku 4. alineji 2. riječ i brojka »točke 5.« zamjenjuje se riječju i brojkom »točke 8.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 604-01/13-01/00039

Urbroj: 533-28-13-0004

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.