Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

NN 158/2013 (27.12.2013.), Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3308

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/2008 i 59/2009), u članku 14. stavci 2. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»Način plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare propisat će ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 3. riječ: »u« briše se.

Članak 3.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nautičar koji prije isplovljavanja nije uplatio boravišnu pristojbu turističkoj zajednici, sukladno propisu iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/150

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.