Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu

NN 158/2013 (27.12.2013.), Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3310

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PREBIVALIŠTU

Članak 1.

U Zakonu o prebivalištu (»Narodne novine«, broj 144/2012), u članku 18. stavcima 2., 3., 4., 5. i 6., riječi: »u roku od godine dana« zamjenjuju se riječima: »u roku od dvije godine«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 29. prosinca 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/155

Urbroj: 50301-09/06-13-2

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.