Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o indeksu razvijenosti

NN 158/2013 (27.12.2013.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o indeksu razvijenosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3312

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O INDEKSU RAZVIJENOSTI

Članak 1.

U Uredbi o indeksu razvijenosti (»Narodne novine«, broj 63/2010), u članku 5. stavku 1. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– prihode od prodaje nefinancijske imovine«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »dva zadnja popisa stanovništva Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »u posljednjem dostupnom desetogodišnjem razdoblju«.

U stavku 2. iza riječi: »samouprave« zarez i riječi: »prema rezultatima dvaju zadnjih popisa stanovništva Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Vrijednost indeksa razvijenosti iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za 10 postotnih bodova za jedinice lokalne samouprave koje su temeljem članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/2008, 57/2011 i 51/2013) razvrstane u prvu i drugu skupinu područja posebne državne skrbi, a kojima indeks razvijenosti prelazi 75% prosjeka Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/154

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.