Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

NN 158/2013 (27.12.2013.), Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

MINISTARSTVO OBRANE

3314

Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13) i članka 29. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13) donosim

PRAVILNIK

O DRAGOVOLJNOM VOJNOM OSPOSOBLJAVANJU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i kriteriji za odabir kandidata, postupak prijave i evidencije, selekcije i upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje, način ostvarivanja prava i obveza te druga pitanja u vezi s dragovoljnim vojnim osposobljavanjem.

(2) Dragovoljno vojno osposobljavanje omogućuje se pod jednakim uvjetima ženama i muškarcima.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u Pravilniku imaju sljedeće značenje:

kandidat je osoba koja se prijavila za dragovoljno vojno osposobljavanje na način propisan ovim Pravilnikom

ročnik je vojna osoba koja se nalazi na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Članak 3.

(1) Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu Oružanih snaga.

(2) Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ispunjava se i jedan od propisanih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

II. UVJETI ZA ODABIR KANDIDATA

Članak 4.

Kandidat može biti upućen na dragovoljno vojno osposobljavanje do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 29 godina života ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske

– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu

– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

– da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci

– da nije odslužio vojni rok u zemlji ili inozemstvu

– da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

III. PRIJAVA I EVIDENCIJA KANDIDATA

Članak 5.

(1) Promidžba za dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se u skladu s odredbama pravilnika kojim se propisuje način i postupak privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu.

(2) Ministarstvo obrane u sredstvima javnog priopćavanja objavljuje oglas za prijavu kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje u skladu s odlukom ministra obrane o upućivanju kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Članak 6.

(1) Prijava za dragovoljno vojno osposobljavanje podnosi se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata.

(2) Obrazac prijave iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Osoba koja ima prebivalište ili boravište u inozemstvu može podnijeti prijavu za dragovoljno vojno osposobljavanje nadležnom diplomatskom predstavništvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Zaprimljene prijave za dragovoljno vojno osposobljavanje diplomatsko predstavništvo odnosno konzularni ured dostavlja Ministarstvu obrane.

(4) Uprava za ljudske resurse određuje koji područni odsjek za poslove obrane je nadležan za vođenje evidencije kandidata koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Osoba koja se prijavljuje za dragovoljno vojno osposobljavanje dužna je ispuniti obrazac prijave i priložiti:

– preslik osobne iskaznice (izvornik dokumenta na uvid)

– preslik potvrde o stručnoj spremi (izvornik dokumenta na uvid).

(2) Nadležni područni odsjek za poslove obrane ustrojava i vodi evidenciju u skladu s pravilnikom kojim se propisuje način vođenja evidencije vojnih obveznika.

(3) Nadležni područni odsjek za poslove obrane po službenoj dužnosti pribavlja za kandidata uvjerenje o nekažnjavanju.

(4) Kandidat je dužan nadležni područni odsjek za poslove obrane obavijestiti o svakoj promjeni činjenica, odnosno podataka navedenih u obrascu prijave koji mogu biti značajni za upućivanje na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje odnosno na dragovoljno vojno osposobljavanje.

IV. SELEKCIJA I ODABIR KANDIDATA

Članak 8.

(1) Zdravstvena sposobnost kandidata utvrđuje se u skladu s pravilnikom kojim se propisuju kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta te oblici uvjerenja za prijam u službu u Oružane snage.

(2) Plan zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje donosi Uprava za ljudske resurse.

Članak 9.

Radi pravodobnog provođenja zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja nadležni područni odsjek za poslove obrane dužan je:

– pozvati kandidata na obavljanje zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja

– upoznati kandidata s pravima i obvezama u vezi s provođenjem zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja

– dati kandidatu uputnicu za zdravstveni pregled i upoznati ga s obvezom pribavljanja zdravstvene dokumentacije propisane pravilnikom kojim se propisuju kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta te oblici uvjerenja za prijam u službu u Oružane snage

– osigurati kandidatima organizirani prijevoz ili isplatiti naknadu putnih troškova za dolazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta obavljanja zdravstvenog pregleda odnosno psihologijskog ispitivanja prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza.

Članak 10.

(1) Kandidat je dužan odazvati se pozivu na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje odnosno odmah po primitku poziva obavijestiti nadležni područni odsjek za poslove obrane o promjeni svog zdravstvenog stanja, bolesti ili drugom razlogu zbog kojega je spriječen odazvati se pozivu.

(2) Smatra se da je kandidat odustao od dragovoljnog vojnog osposobljavanja ako ne opravda svoj izostanak sa zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja.

(3) Ako se utvrdi opravdanost razloga zbog kojih se kandidat nije odazvao pozivu na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje, područni odjel za poslove obrane će u suradnji sa Službom za poslove obrane odrediti novi termin za zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje kandidata.

Članak 11.

(1) Kandidat može odustati od dragovoljnog vojnog osposobljavanja prije obavljanja zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja te je dužan o tome pravovremeno pisano izvijestiti područni odsjek za poslove obrane.

(2) Ustrojstvena jedinica nadležna za provedbu zdravstvenih pregleda donosi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje i dostavlja ga Upravi za ljudske resurse.

(3) Kandidat koji je obavio zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje može odustati od dragovoljnog vojnog osposobljavanja kada nadoknadi nastale troškove Ministarstvu obrane.

Članak 12.

Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske:

– usklađuje i predlaže broj uputnih rokova, broj kandidata po uputnom roku, datum i mjesto upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje

– dostavlja potrebne elemente za izradu prijedloga odluke ministra obrane o upućivanju kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje Upravi za ljudske resurse najkasnije do 10. listopada tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 13.

(1) Na temelju zaprimljenih elemenata iz članka 12. ovoga Pravilnika Uprava za ljudske resurse izrađuje prijedlog odluke ministra obrane o upućivanju kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se broj uputnih rokova, broj kandidata po uputnom roku te vrijeme i mjesto upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(3) Ministar obrane donosi odluku o upućivanju kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje najkasnije do 30. listopada tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 14.

(1) Na temelju odluke ministra obrane o upućivanju kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje Uprava za ljudske resurse donosi Plan upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje najkasnije 30 dana prije dana upućivanja.

(2) Broj kandidata po područnim odjelima za poslove obrane u pravilu se određuje proporcionalno ukupnom broju prijavljenih kandidata.

Članak 15.

(1) Glavni stožer Oružanih snaga dostavit će potrebe i prioritete za popunu Oružanih snaga (potrebe po broju, zvanju i stupnju obrazovanja, zanimanju i vještinama kandidata) Upravi za ljudske resurse najkasnije do 1. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

(2) Prioritet za pozivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje određuje se prema sljedećim kriterijima:

– iskazane potreba Oružanih snaga za civilnim zvanjima

– vrijeme podnošenja prijave

– godine života

– slabije imovinsko stanje.

(3) Kriteriji iz stavka 2. ovoga članka navedeni su na način da prethodni kriterij isključuje sljedeći, odnosno ako više kandidata za pozivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje zadovoljava prvi kriterij prednost ima kandidat koji zadovoljava sljedeći kriterij.

(4) Kandidati koji imaju sklopljen ugovor o stipendiranju imaju prioritet upućivanja u odnosu na ostale kandidate.

(5) Kandidat koji je dijete smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvaruje prednost pri upućivanju na dragovoljno vojno osposobljavanje pod jednakim uvjetima uz ispunjenje kriterija iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 16.

Utvrđivanje konačne liste kandidata za pozivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje obavlja Uprava za ljudske resurse.

V. UPUĆIVANJE NA DRAGOVOLJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 17.

(1) Upućivanje kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se pojedinačnim pozivom nadležnog područnog odsjeka za poslove obrane na temelju Plana upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Područni odsjek za poslove obrane poziva kandidate na dragovoljno vojno osposobljavanje u pravilu 30 dana prije dana upućivanja.

(3) Kandidatu pripada naknada putnih troškova za dolazak na dragovoljno vojno osposobljavanje od mjesta prebivališta do mjesta gdje se provodi dragovoljno vojno osposobljavanje prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza.

Članak 18.

(1) Kandidatu koji je pozvan na dragovoljno vojno osposobljavanje odgodit će se upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje u slučaju:

– bolesti ili ozljede

– rođenja djeteta

– trudnoće

– sklapanja braka

– smrti člana uže obitelji

– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih ili drugih nezgoda

– školovanja

– zaposlenja.

(2) Odgoda upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se na osobni zahtjev kandidata.

(3) Dokaz o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka kandidat je dužan dostaviti nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane odmah po nastupu okolnosti, a najkasnije u roku od osam dana od dana primitka poziva na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(4) Područni odsjek za poslove obrane potvrđuje i obavještava kandidata o odgodi upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(5) Dokaz o nastupu okolnosti za odgodu upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje područni odsjek za poslove obrane prilaže vojnoj evidenciji i evidentira ih u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja.

(6) Smatra se da je kandidat koji je dva puta zatražio i dobio odgodu upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje odustao od dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Članak 19.

(1) Kandidat za dragovoljno vojno osposobljavanje je dužan javiti se u ustrojstvenu jedinicu Oružanih snaga nadležnu za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

(2) Prije stupanja na dragovoljno vojno osposobljavanje odabrani kandidati potpisuju s Ministarstvom obrane ugovor kojim se obvezuje na službu u Oružanim snagama u statusu ročnika.

(3) Dragovoljno vojno osposobljavanje započinje s danom navedenim u ugovoru.

Članak 20.

(1) Nadležni područni odjel za poslove obrane dostavlja popis kandidata koji su pozvani na dragovoljno vojno osposobljavanje ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga nadležnoj za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja najkasnije tri dana prije predviđenog dolaska kandidata.

(2) Ustrojstvena jedinica Oružanih snaga nadležna za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja obavijestit će nadležni područni odjel za poslove obrane o pristiglim kandidatima najkasnije pet dana po njihovu dolasku.

VI. DRAGOVOLJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 21.

(1) Dragovoljno vojno osposobljavanje organizira se i provodi u Oružanim snagama.

(2) Obuka ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju traje u pravilu 40 radnih dana o čemu odluku donosi ministar obrane.

(3) Ročnici se osposobljavaju u temeljnim i specijalističkim vojnim znanjima i sposobnostima u rodu pješaštva za streljačku specijalnost, dužnost strijelca, prema zadaćama i standardima definiranim u programu obuke ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

(4) Program obuke ročnika po rodovima, službama i strukama donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 22.

(1) Zapovjednik ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležne za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja organizira prihvat kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Tijekom prihvata vojni liječnik obavlja preventivni zdravstveni pregled kandidata.

Članak 23.

(1) Ustrojstvena jedinica Oružanih snaga nadležna za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja u propisane dokumente evidencije, vojnu iskaznicu i aplikaciju Informacijskog sustava personalnog upravljanja upisuje datum početka i završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja, osposobljenost za vojnostručnu specijalnost te zaključnu ocjenu. Ročniku se ocjena priopćava i usmeno.

(2) Ocjenjivanje ročnika provodi se u skladu s programom obuke iz članka 21. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Primjerak zaključne ocjene dostavlja se područnom odjelu za poslove obrane koji ju dostavlja područnom odsjeku za poslove obrane, ustrojstvenoj jedinici koja provodi postupak odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 24.

Tijekom dragovoljnog vojnog osposobljavanja provodi se informiranje ročnika o mogućnostima prijma u djelatnu vojnu službu.

Članak 25.

(1) Život i rad ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju provodi se u skladu s propisima o službi u Oružanim snagama.

(2) Ročnik na dragovoljnom vojnom osposobljavanju roka ima pravo na izlazak izvan kruga vojarne u skladu s mogućnostima i odlukama nadležnoga zapovjednika, a u skladu s potrebama službe.

Članak 26.

(1) Za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja ročniku se zbog iznimnih rezultata u obuci može dodijeliti:

– jedan nagradni vikend po osobnom zahtjevu u vremenu od petka u 16.00 sati do nedjelje u 22.00 sata

– priznanje za ročnika tjedna odnosno ročnika mjeseca

– nagrada knjigom i dalekozorom.

(2) Nagrade i priznanja iz stavka 1. ovoga članka odobrava i dodjeljuje zapovjednik ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležne za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja na prijedlog neposredno podređenih zapovjednika.

VII. PRAVA I DUŽNOSTI ROČNIKA

Članak 27.

Za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja ročnik ostvaruje pravo na:

– naknadu putnih troškova za odlazak s dragovoljnog vojnog osposobljavanja, na nagradni vikend i izvanredni dopust (odlazak i povratak do mjesta prebivališta) prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza

– novčanu naknadu u visini 36% od osnovice za obračun naknada i drugih primanja propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaki mjesec uspješno izvršenog programa obuke

– osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje

– osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

– smještaj i prehranu

– vojnu odoru i sportsku opremu

– izvanredni dopust u trajanju do pet dana iz razloga utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 28.

Ročnici odgovaraju za kršenje vojne stege prema odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i pravilnika kojim se propisuje postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti.

VIII. PRESTANAK DRAGOVOLJNOG VOJNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 29.

(1) Ročniku može na osobni zahtjev prijevremeno prestati dragovoljno vojno osposobljavanje ako mu je daljnje služenje znatno otežano zbog:

– smrti člana uže obitelji

– teže bolesti u užoj obitelji

– rođenja djeteta

– sklapanja braka

– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih ili drugih nesreća

– drugih opravdanih razloga zbog kojih je onemogućen nesmetano ispunjavati program obuke.

(2) Prijevremeni prestanak dragovoljnog vojnog osposobljavanja utvrđuje se rješenjem zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

(3) Umjesto prijevremenog prestanka dragovoljnog vojnog osposobljavanja iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka, ročnik može zatražiti korištenje izvanrednog dopusta u trajanju do pet dana.

(4) Korištenje izvanrednog dopusta iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se rješenjem zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

Članak 30.

(1) Ročniku će prijevremeno prestati dragovoljno vojno osposobljavanje na temelju rješenja zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske kada se utvrdi da:

– zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vojnu službu – na temelju ocjene nadležnog vojnog liječnika

– je kažnjen za stegovni prijestup odnosno dva ili više puta kažnjen za stegovnu pogrešku

– je pet dana neopravdano izostao iz postrojbe

– je protiv njega pokrenut kazneni postupak za kaznena djela koja su zapreka za prijam u službu u Oružane snage u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(2) U slučaju prijevremenog prestanka dragovoljnog vojnog osposobljavanja iz razloga navedenih stavkom 1. podstavcima 2., 3. i 4. ovoga članka, ročnik je obvezan nadoknaditi Ministarstvu obrane nastale troškove vezane uz dragovoljno vojno osposobljavanje.

Članak 31.

(1) Rješenje o prijevremenom prestanku dragovoljnog vojnog osposobljavanja obvezno sadrži nadnevak prestanka i obrazloženje razloga prestanka.

(2) Protiv rješenja o prijevremenom prestanku dragovoljnog vojnog osposobljavanja može se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja izjaviti žalba Sektoru za pravne i upravne poslove Glavnog tajništva Ministarstva.

(3) Žalba ne zadržava izvršenje rješenja, a podnosi se putem postrojbe u kojoj je ročnik na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Članak 32.

(1) Ročnici se otpuštaju iz Oružanih snaga s datumom prijevremenog prestanka odnosno istekom propisanog roka za dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Razlog prijevremenog prestanka dragovoljnog vojnog osposobljavanja upisuje se u vojnu iskaznicu.

(3) Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se uručuje vojna iskaznica, a ostala dokumentacija dostavlja se nadležnom područnom odjelu za poslove obrane.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Posebnosti u vezi s upućivanjem na dragovoljno vojno osposobljavanje i dragovoljno vojno osposobljavanje za vrhunske i kategorizirane sportaše uredit će se posebnom uputom ministra obrane.

Članak 34.

(1) Financijska sredstva za troškove prijevoza u vezi s obavljanjem zdravstvenih pregleda i upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje, troškove provedbe zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja, troškove osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja te troškove osiguranja od posljedica nesretnog slučaja planira Uprava za ljudske resurse.

(2) Financijska sredstva za mjesečne novčane naknade, nagrade i priznanja, vojnu odoru i sportsku opremu, prehranu i smještaj ročnika te troškove prijevoza za povratak s dragovoljnog vojnog osposobljavanja planira Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka (»Narodne novine«, br. 70/08, 97/09, 135/10, 29/12 i 143/12).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-04/38

Urbroj: 512-01-13-2

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.

158 27.12.2013 Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju