Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu

NN 158/2013 (27.12.2013.), Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu

MINISTARSTVO OBRANE

3315

Na temelju članka 33. stavka 4., članka 36. stavka 3. i članka 41. stavka 5. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13), donosim

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PRIVLAČENJA, OGLAŠAVANJA I ODABIRA ZA PRIJAM U DJELATNU VOJNU SLUŽBU I KADETSKU SLUŽBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načini i postupci privlačenja, oglašavanja i odabira kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu.

Članak 2.

(1) Prije raspisivanja javnog natječaja za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu provodi se postupak privlačenja kandidata.

(2) Privlačenje kandidata za prijam je skup aktivnosti kojima se javnosti i ciljanim skupinama pružaju podaci o vojnom pozivu radi stvaranja svjesnosti, znanja i zanimanja za pristup u djelatnu vojnu službu.

(3) Oglašavanje podrazumijeva postupak raspisivanja javnog natječaja za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu.

(4) Odabir kandidata za prijam podrazumijeva izbor kandidata koji su postigli najbolje rezultate u skladu s odabirnim postupkom propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

II. POSTUPAK PRIVLAČENJA KANDIDATA

Članak 3.

(1) Privlačenje kandidata provodi se promidžbom putem medija i izravnim predstavljanjem vojnog poziva ciljanim skupinama u suradnji s osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama i zavodima za zapošljavanje.

(2) Promidžba iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i na privlačenje kandidata za upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(3) Privlačenje se provodi na temelju godišnjeg promidžbenog plana.

Članak 4.

(1) Smjernice za pripremu godišnjeg promidžbenog plana daje Uprava za ljudske resurse na temelju Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske i projekcije prijma osoblja najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za iduću godinu.

(2) Smjernice iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju izvješća o ispitivanju javnog mišljenja, izvješća o učincima promidžbe, opis ciljanih skupina te okvirna financijska sredstva za provedbu promidžbe.

Članak 5.

(1) Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo na temelju smjernica Uprave za ljudske resurse priprema prijedlog godišnjeg promidžbenog plana do kraja kolovoza tekuće godine za iduću godinu.

(2) Prijedlog godišnjeg promidžbenog plana sadrži opis ciljanih skupina, oblike, provoditelje i rokove provedbe promidžbene aktivnosti, način pripreme provoditelja promidžbe, načine praćenja učinaka promidžbe, nadležnosti ustrojstvenih jedinica u provedbi promidžbe, potrebna financijska sredstva te ostale važne pojedinosti.

Članak 6.

Promidžbeni plan odobrava pomoćnik ministra obrane zadužen za ljudske resurse najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Članak 7.

(1) Promidžbeni plan mogu provoditi unutarnji i vanjski provoditelji promidžbe.

(2) Unutarnji provoditelji godišnjeg promidžbenog plana su ustrojstvene jedinice, skupine i pojedinci iz obrambenog sustava.

(3) Godišnjim promidžbenim planom određuje se način koordinacije unutarnjih provoditelja promidžbe.

(4) Djelatnici koji sudjeluju u provedbi godišnjeg promidžbenog plana prije uključivanja u planirane promidžbene aktivnosti prema potrebi prolaze tečajeve i pripremne sastanke.

(5) Vanjski provoditelji godišnjeg promidžbenog plana su pravne osobe i pojedinci izvan obrambenog sustava koji se angažiraju za planiranje ili provedbu pojedinih dijelova godišnjeg promidžbenog plana u skladu s potrebama i mogućnostima.

III. OGLAŠAVANJE

Članak 8.

(1) Nakon provedenog postupka privlačenja raspisuje se javni natječaj za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Uprava za ljudske resurse.

(3) Javni natječaj objavljuje se u »Narodnim novinama«, u jednim dnevnim novinama, na web stranici Ministarstva obrane te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 9.

(1) Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osobe na dragovoljnom vojnom osposobljavanju prijave na natječaj za prijam u djelatnu vojnu službu mogu podnijeti putem ustrojstvene jedinice Oružanih snaga u kojoj se nalaze na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

(3) Sve zaprimljene prijave iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Središnjici za upravljanje osobljem.

Članak 10.

(1) Podaci o prijavljenim kandidatima unose se u evidenciju kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu.

(2) Središnjica za upravljanje osobljem evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi u elektronskom obliku.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime, ime oca ili majke, datum rođenja, OIB, adresu prebivališta, zvanje i stupanj obrazovanja i druge podatke o kandidatima prikupljene za potrebe daljnjeg postupka odabira kandidata.

IV. OPĆE ODREDBE – ODABIR KANDIDATA

Članak 11.

Središnjica za upravljanje osobljem isključit će iz daljnjeg postupka odabira kandidate za koje na temelju zaprimljene dokumentacije i podataka iz evidencije utvrdi da ne ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja.

Članak 12.

Na temelju zaprimljenih prijava i podataka o kandidatima izrađuju se tjedni i mjesečni planovi pozivanja kandidata za provjeru zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu.

Članak 13.

(1) Središnjica za upravljanje osobljem u suradnji s područnim odsjecima za poslove obrane provodi pozivanje kandidata na obavljanje zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja te provjere tjelesnih spremnosti i provjeru ispunjenja sigurnosnih kriterija za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu te osigurava smještaj kandidata u vojnim lokacijama.

(2) Pozivanje kandidata provodi se na najbrži i najprikladniji način: telefonom, elektronskom poštom, brzojavom, pisanim putem ili na drugi odgovarajući način.

(3) Prilikom smještaja u vojnim lokacijama kandidati se upoznaju s pravilima ponašanja i rasporedom provedbe postupka odabira.

(4) U postupku odabira Središnjica za upravljanje osobljem organizira popunjavanje Izjave o dragovoljnom pristupanju postupku odabira na Tiskanici-4 (u prilogu Pravilnika) i upitnika za sigurnosnu provjeru kandidata.

Članak 14.

(1) Kriteriji i postupak utvrđivanja zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta te oblici uvjerenja utvrđuju se u skladu s posebnim pravilnikom.

(2) Postupak odabira kandidata provodi se po načelima ekonomičnosti na način da neispunjavanje jednog uvjeta ili kriterija isključuje provjeru, pregled ili testiranje sljedećeg uvjeta.

(3) Nakon provedenog postupka odabira kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji je dijete smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

(4) Kandidati za vojnike/mornare koji su u statusu kadeta iz objektivnih razloga prekinuli školovanje na posebnim studijskom programima za potrebe Oružanih snaga, a koji su u okviru obuke za kadete stekli temeljna vojna znanja i vještine u skladu s programom dragovoljnog vojnog osposobljavanja, mogu sklopiti ugovor o vojničkoj službi u trajanju od tri godine.

Članak 15.

Kandidat koji je prijavu za prijam u djelatnu vojnu službu podnio za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja upućuje se na provjere, preglede i testiranja na koja nije bio upućen prije ili tijekom dragovoljnog vojnog osposobljavanje ili im je istekla valjanost propisana pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti te oblici uvjerenja za prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 16.

Kandidatima koji nisu odabrani za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu dostavlja se obavijest i zahvala za sudjelovanje u postupku odabira.

V. ODABIRNI POSTUPAK ZA PRIJAM VOJNIKA/MORNARA

Članak 17.

(1) Postupak odabira kandidata za vojnike/mornare sastoji se od:

– provjere ispunjavanja općih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu

– provjere ispunjavanja posebnih uvjeta za prijam vojnika/mornara

– vrednovanja kandidata prema kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom

– konačnog odabira kandidata koji postignu najbolje rezultate.

(2) Opći i posebni uvjeti iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka propisani su odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(3) Godišnjim planom prijma osoblja mogu se odrediti i dodatni kriteriji za prijam vojnika/mornara ovisno o rodu, službi, vojnostručnoj specijalnosti.

Članak 18.

(1) Ispunjavanje općih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu i posebnih uvjeta za prijam vojnika/mornara provjerava se prema sljedećem redoslijedu:

– godine života

– državljanstvo

– odgovarajuće zvanje i stupanj obrazovanja

– odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja

– zapreke za prijam

– tjelesna spremnost

– psihologijski kriterij

– zdravstvena sposobnost.

(2) Nadležna osoba na razini Središnjice za upravljanje osobljem vrši provjeru općih i posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i popunjava Tiskanicu 1 (u prilogu Pravilnika).

(3) Nakon provjere ispunjavanja općih uvjeta i posebnih uvjeta zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem potpisom ovjerava provedeni postupak.

Članak 19.

(1) Ako je broj kandidata za prijam vojnika/mornara koji udovoljavaju općim uvjetima za prijam u djelatnu vojnu službu i posebnim uvjetima za prijam vojnika/mornara veći od broja kandidata utvrđenog godišnjim planom prijma osoblja, provodi se vrednovanje kandidata prema sljedećim kriterijima:

– stupanj obrazovanja

– godine života

– tjelesna spremnost

– poznavanja stranog jezika

– psihologijski kriteriji

– ocjena sa služenja vojnog roka/dragovoljnog vojnog osposobljavanja

– rezultati obuke na služenju vojnog roka/dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

(2) Nadležna osoba na razini Središnjice za upravljanje osobljem koja provodi postupak vrednovanja upisuje bodove po pojedinom kriteriju i ukupan broj bodova za svakog kandidata na Tiskanici 2 (u prilogu Pravilnika).

(3) Zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem potpisom ovjerava provedeni postupak vrednovanja.

Članak 20.

(1) Na temelju vrednovanja kandidata izrađuju se skupna lista i Lista kandidata za rod/službu/struku.

(2) Skupna lista sadrži sljedeće podatke po abecednom redu: ime i prezime kandidata, datum rođenja, OIB, rod/služba/struka i ukupan broj ostvarenih bodova.

(3) Lista kandidata za rod/službu/struku sastavlja se pojedinačno za rod/službu/struku u okviru kojih se kandidati rangiraju prema ukupnom broju ostvarenih bodova na Tiskanici 3 (u prilogu Pravilnika).

Članak 21.

(1) Liste iz članka 20. ovoga Pravilnika dostavljaju se povjerenstvu Ministarstva obrane koje utvrđuje prijedlog izbora kandidata.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti dostavu dokumentacije vezanu za izradu lista iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(3) Prijedlog izbora kandidata povjerenstvo Ministarstva obrane dostavlja ustrojstvenoj jedinici koja je nadležna za sklapanje ugovora o vojničkoj službi.

VI. ODABIRNI POSTUPAK ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

Članak 22.

(1) Kandidati za kadete nakon provjere zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta upućuju se u odabirne (selekcijske) kampove.

(2) Kandidati za kadete na odabirnom (selekcijskom) kampu ocjenjuju se iz četiri područja života i rada:

– sposobnost usvajanja vojnih znanja i vještina

– zadovoljavanje standarda na testu tjelesne spremnosti

– zadovoljavanje psihologijskih kriterija

– sposobnost prilagodbe na život i rad u vojnom okruženju.

(3) Način ocjenjivanja kandidata za kadete utvrđuje se programom obuke za kadete.

(4) Na temelju ocjene iz svakog od područja iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se lista u skladu s ostvarenim brojem bodova.

Članak 23.

Lista iz članka 22. stavka 4. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, datum rođenja, OIB, podatke o upisanom studiju i ukupan broj ostvarenih bodova.

Članak 24.

(1) Lista iz članka 23. ovoga Pravilnika dostavlja se povjerenstvu Ministarstva obrane koje utvrđuje prijedlog izbora kandidata za kadetsku službu.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti dostavu dokumentacije vezanu za izradu lista iz članka 23. ovoga Pravilnika.

(3) Prijedlog izbora kandidata povjerenstvo Ministarstva obrane dostavlja ustrojstvenoj jedinici koja je nadležna za sklapanje ugovora o kadetskoj službi.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Kandidati za prijam u kadetsku službu koji upisuju posebne studijske programe za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske u akademskoj godini 2014./2015. ne upućuju se na odabirni (selekcijski) kamp.

(2) Prije sklapanja ugovora o kadetskoj službi kandidati iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na provjere zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta.

Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (»Narodne novine«, br. 97/08 i 51/12), osim odredbi kojima se reguliraju provjere tjelesnih sposobnosti, psihologijske provjere i zdravstveni pregledi.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi do stupanja na snagu podzakonskog propisa kojim se propisuju kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-04/39

Urbroj: 512-01-13-2

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.

PRILOG 1.

Tiskanica 1

_________________________
ime, ime oca/majke i prezime kandidata

_________________________
datum rođenja kandidata

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za prijam vojnika/mornara

UVJETI

STATUS

1.

GODINE ŽIVOTA

Zadovoljava

DA

NE

2.

DRŽAVLJANSTVO

Zadovoljava

DA

NE        

3.

ODGOVARAJUĆE ZVANJE I STUPANJ
OBRAZOVANJA

Zadovoljava

DA

NE

4.

ODSLUŽEN VOJNI ROK ILI USPJEŠNO
ZAVRŠEN PROGRAM DRAGOVOLJNOG
VOJNOG OSPOSOBLJAVANJA ILI USPJEŠNO
ZAVRŠEN PROGRAM OBUKE ZA KADETE

Zadovoljava

DA

NE

5.

DA NIJE PRAVOMOĆNO OSUĐENA ZA
KAZNENA DJELA PROPISANA ZAKONOM,
DA SE PROTIV NJE NE VODI KAZNENI
POSTUPAK I DA JOJ NIJE PRESTALA
DRŽAVNA SLUŽBA ZBOG TEŠKE POVREDE
SLUŽBENE DUŽNOSTI

Zadovoljava

DA

NE

6.

TJELESNA SPREMNOST

Zadovoljava

DA

NE

7.

PSIHOLOGIJSKI KRITERIJ

Zadovoljava

DA

NE

8.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Zadovoljava

DA

NE

9.

DODATNI KRITERIJI ODREĐENI
GODIŠNJIM PLANOM PRIJMA

Zadovoljava

DA

NE

ZADOVOLJAVA UVJETE

DA

NE

U __________________                    ________________________
         mjesto i datum                                            čin, ime i prezime odgovorne osobe

                                                          ________________________
                                                         vlastoručni potpis odgovorne osobePRILOG 2.

Tiskanica 2

_________________________
ime, ime oca/majke i prezime kandidata

_________________________
      datum rođenja kandidata

Kriteriji i vrednovanje kandidata za prijam vojnika/mornara

KRITERIJ

VRIJEDNOSTI ZA
VREDNOVANJE

BODOVI

OSTVARENI BODOVI

1.

STUPANJ
OBRAZOVANJA

Preddiplomski sveučilišni
studij i više

10


2.

GODINE ŽIVOTA

Do navršenih 23 godina u
kalendarskoj godini u kojoj
se prima u djelatnu vojnu
službu

10


3.

TJELESNA
SPREMNOST

ODLIČAN

30


VRLO DOBAR

20


DOBAR

10


4.

POZNAVANJE
STRANOG
JEZIKA

71% i više

10


5.

PSIHOLOGIJSKI
KRITERIJ

Viša razina postignuća

20


6.

OCJENA SA
SLUŽENJA
VOJNOG ROKA/
DRAGOVOLJNOG
VOJNOG OSPOSOBLJAVANJA

Osobito se ističe

10


Ističe se

5


7.

REZULTATI OBUKE

Najbolji ročnik u naraštaju

15


Drugi najbolji ročnik u
naraštaju

10


Treći najbolji ročnik u
naraštaju

5


UKUPNO
BODOVAU __________________                    ________________________
         mjesto i datum                                            čin, ime i prezime odgovorne osobe

                                                          ________________________
                                                         vlastoručni potpis odgovorne osobe


PRILOG 3.

Tiskanica 3

Lista kandidata za _________________________________________
                                        od/službu/struku)

Red.
Broj.

Ime i prezime
(roditelj)

Datum rođenja

OIB

Zvanje

Stupanj
obrazovanja

Kriterij za bodovanje i broj bodova

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Napomena

1

2

3

4

5

6

7   

8

9

10

11

12

13

14


PRILOG 4.

Tiskanica 4

IZJAVA
o dragovoljnom pristupanju postupku odabira

kandidata za:

– vojnika/mornara po ugovoru   ☐

– kadeta                                    ☐

__________________________________________________
                       (Ime, ime oca ili majke, prezime)

__________________________________________________
                          (datum rođenja/OIB)

Mjesto rođenja :____________Mjesto prebivališta:____________

Izjavljujem da sam spreman pristupiti odabirnom postupku te to činim dragovoljno i na vlastitu odgovornost u slučaju bilo kakvih mogućih posljedica.

Ova izjava daje se kao prilog dokumentaciji u tijeku odabirnog postupka i ne može se upotrijebiti u druge svrhe.

U__________________,
       mjesto i datum

_________________
     vlastoručni potpis

158 27.12.2013 Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu 158 27.12.2013 Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu