Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

NN 158/2013 (27.12.2013.), Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

MINISTARSTVO OBRANE

3316

Na temelju članka 42. stavka 5. i članka 86. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O KADETSKOJ SLUŽBI I UGOVORA O STIPENDIRANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju vojnih stipendista, iznos stipendije, uvjeti i posljedice raskida ugovora, način rješavanja sporova i druga prava i obveze kandidata za kadete odnosno vojne stipendiste.

Članak 2.

Kandidat za kadeta i vojnog stipendista prije sklapanja ugovora o stipendiranju mora ispunjavati uvjete iz javnog natječaja i opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 3.

Prije sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju provodi se postupak privlačenja, oglašavanja i odabira kandidata za kadete i vojne stipendiste.

Članak 4.

(1) Odabrani kandidati za kadete i vojne stipendiste nakon upisa odgovarajućeg studija potpisuju s Ministarstvom obrane ugovor o kadetskoj službi odnosno ugovor o stipendiranju.

(2) Kandidati za upis na posebne studijske programe ustrojene za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske u okviru Sveučilišta u Zagrebu status kadeta stječu upisom na studijski program i sklapanjem ugovora o kadetskoj službi.

Članak 5.

(1) Sklapanjem ugovora o kadetskoj službi kadet se obvezuje tijekom kadetske službe kroz redovito školovanje u propisanim rokovima ispunjavati studentske obveze za stjecanje akademskog ili stručnog naziva i stjecati temeljna vojna znanja i vještine prema programu obuke za kadete.

(2) Ministarstvo obrane se obvezuje kadetu osigurati:

– mjesečnu stipendiju

– smještaj u vojnim lokacijama

– prehranu

– vojnu odoru

– mjesni prijevoz u mjestu školovanja

– refundaciju troškova prijevoza za dva putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto prebivališta i obratno prema cijeni autobusne ili željezničke karte

– obvezne udžbenike i pisaći pribor

– sportsku opremu jedanput na godinu

– korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama

– troškove izrade i obrane završnog rada

– iznos upisnine i iznos participacije u troškovima studija.

Članak 6.

(1) Sklapanjem ugovora o stipendiraju vojni stipendist se obvezuje kroz redovito školovanje završiti studij do roka utvrđenog ugovorom o stipendiranju.

(2) Ministarstvo obrane se obvezuje vojnom stipendistu isplaćivati mjesečnu stipendiju.

Članak 7.

Stipendija se dodjeljuje kadetu i vojnom stipendistu od datuma stjecanja statusa kadeta odnosno vojnog stipendista do završetka studija, odnosno dok u skladu s odredbama ugovora sklopljenog s Ministarstvom obrane ima status redovnog studenta, redovito upisuje godine studija, uredno izvršava program obuke za kadeta te uredno izvršava ostale ugovorom preuzete obveze.

Članak 8.

Mjesečna stipendija za kadete utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. godina studija – 800,00 kuna

2. godina studija – 1.000,00 kuna

3. godina studija – 1.200,00 kuna

4. godina studija – 1.300,00 kuna

5. godina studija – 1.400,00 kuna.

Članak 9.

Mjesečna stipendija za vojne stipendiste utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. godina studija – 1.000,00 kuna

2. godina studija – 1.200,00 kuna

3. godina studija – 1.300,00 kuna

4. godina studija – 1.400,00 kuna

5. godina studija – 1.500,00 kuna

6. godina studija – 1.600,00 kuna.

Članak 10.

Kadeti i vojni stipendisti iz objektivnih razloga (bolest ili ozljeda nastala u izravnoj vezi sa školovanjem) imaju pravo ponavljati jednu godinu tijekom studija.

Članak 11.

(1) Kadeti i vojni stipendisti obvezuju se nakon završenog školovanja ostati u djelatnoj vojnoj službi u dvostrukom vremenu trajanja školovanja.

(2) Kadeti i vojni stipendisti obvezni su nadoknaditi troškove školovanja i štetu koja je time počinjena Oružanim snagama Republike Hrvatske sa zakonskim zateznim kamatama u slučaju prekida školovanja ili ako poslije završetka školovanja ne stupe u djelatnu vojnu službu ili ne ispune obveze iz ugovora o kadetskoj službi odnosno iz ugovora o stipendiranju.

Članak 12.

(1) Ako tijekom školovanja nastupe objektivne okolnosti zbog kojih kadet i vojni stipendist ne može ispuniti zdravstvene, psihičke i tjelesne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu, ugovor o kadetskoj službi odnosno ugovor o stipendiranju se raskida bez obveze naknade troškova školovanja.

(2) U svim ostalim slučajevima kadet i vojni stipendist obvezan je nadoknaditi troškove školovanja.

Članak 13.

Kadeti iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika koji prekinu školovanje iz objektivnih razloga, a koji su u okviru programa obuke za kadete stekli temeljna vojna znanja i vještine u skladu s programom dragovoljnog vojnog osposobljavanja, mogu sklopiti ugovor o vojničkoj službi u trajanju od tri godine.

Članak 14.

Sve možebitne sporove iz ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju ugovorne strane će rješavati mirnim putem, a u slučaju neuspjelog mirnog rješenja spora nadležan je sud općemjesne nadležnosti u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (»Narodne novine«, br. 45/08).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-04/40

Urbroj: 512-01-13-2

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.