Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika

NN 158/2013 (27.12.2013.), Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika

MINISTARSTVO OBRANE

3317

Na temelju članka 44. stavak 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13) donosim

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA OSOBA KOJE SE UPUĆUJU NA OSPOSOBLJAVANJE ZA ČASNIKA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i postupak odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika.

(2) Osobe koje se u skladu s potrebama službe mogu uputiti na osposobljavanje za časnika su kadet, vojni stipendist, djelatni vojnik/mornar, djelatni dočasnik i osobe s tržišta rada (u daljnjem tekstu: kandidati).

Članak 2.

Prijavljivanje, pozivanje, prihvat, smještaj te evidencija kandidata provodi se u skladu s odredbama pravilnika kojim je utvrđen način i postupak privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 3.

(1) Broj kandidata te najniža potrebna razina obrazovanja kandidata koji će se uputiti na osposobljavanje za časnika utvrđuju se godišnjim planom prijma osoblja.

(2) Struktura potreba prema rodu/službi/struci te njihovim specijalnostima utvrđuju se na temelju potreba Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske za popunu ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske najkasnije četiri mjeseca prije početka osposobljavanja za časnika.

Članak 4.

(1) Uprava za ljudske resurse raspisuje interni oglas u skladu s godišnjim planom prijma osoblja i potrebama službe za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnika.

(2) Uprava za ljudske resurse raspisuje javni natječaj u skladu s godišnjim planom prijma osoblja i potrebama službe za upućivanje kandidata s tržišta rada na osposobljavanje za časnika.

Članak 5.

(1) Postupak odabira kandidata sastoji se od:

– provjere ispunjavanja općih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu

– provjere ispunjavanja posebnih uvjeta za upućivanje na osposobljavanje za časnika

– vrednovanja kandidata prema kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom

– konačnog odabira kandidata koji postignu najbolje rezultate.

(2) Opći i posebni uvjeti iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka propisani su odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Ispunjavanje općih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu i posebnih uvjeta za upućivanje na osposobljavanje za časnika provjerava se prema sljedećem redoslijedu:

– godine života

– državljanstvo

– odgovarajuće zvanje i stupanj obrazovanja

– odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili uspješno završen program obuke za kadeta

– zapreke za prijam

– tjelesna spremnost

– psihologijski kriterij

– zdravstvena sposobnost.

(2) Nadležna osoba na razini Središnjice za upravljanje osobljem vrši provjeru općih i posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i popunjava Tiskanicu 1 koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Nakon provjere ispunjavanja općih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu i posebnih uvjeta za upućivanje na osposobljavanje za časnika zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem potpisom ovjerava provedeni postupak.

Članak 7.

Postupak odabira kandidata provodi se po načelima ekonomičnosti na način da neispunjavanje jednog uvjeta ili kriterija isključuje provjeru, pregled ili testiranje sljedećeg uvjeta.

Članak 8.

(1) Kandidati djelatni vojnici/mornari i kandidati djelatni dočasnici isključuju se iz daljnjeg postupka odabira ako su kažnjeni za stegovni prijestup (ako stegovna kazna nije brisana iz evidencije) ili ako se protiv njih vodi stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa.

(2) Kandidati djelatni vojnici/mornari i kandidati djelatni dočasnici isključuju se iz daljnjeg postupka odabira ako su tijekom djelatne vojne službe bili ocijenjeni službenom ocjenom manjom od dobar.

Članak 9.

(1) Ako je broj kandidata iz kategorije djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika te kandidata s tržišta rada koji udovoljavaju općim i posebnim uvjetima veći od broja kandidata utvrđenog godišnjim planom prijma osoblja provodi se vrednovanje kandidata prema sljedećim kriterijima:

– stupanj obrazovanja

– godine života

– tjelesna spremnost

– poznavanja stranog jezika

– psihologijski kriteriji

– ocjena sa služenja vojnog roka/dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili zadnja službena ocjena za djelatne vojnike/mornare i djelatne dočasnike

– rezultati obuke na služenju vojnog roka/dragovoljnom vojnom osposobljavanju

– vrijeme provedeno u djelatnoj vojnoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (za djelatne vojnike/mornare i djelatne dočasnike)

– pohvale i nagrade (za djelatne vojnike/mornare i djelatne dočasnike).

(2) Nadležna osoba na razini Središnjice za upravljanje osobljem koja provodi postupak vrednovanja upisuje bodove po pojedinom kriteriju i ukupan broj bodova za svakog kandidata na Tiskanici 2 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem svojim potpisom ovjerava provedeni postupak vrednovanja.

Članak 10.

(1) Na temelju vrednovanja kandidata izrađuju se skupna lista i Lista kandidata za rod/službu/struku.

(2) Skupna lista sadrži sljedeće podatke po abecednom redu: ime i prezime kandidata, datum rođenja, OIB, rod/služba/struka i ukupan broj ostvarenih bodova.

(3) Lista kandidata za rod/službu/struku sačinjava se pojedinačno za rod/službu/struku u okviru kojih se kandidati rangiraju prema ukupnom broju ostvarenih bodova na Tiskanici 3 koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji je dijete smrtno stradalog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 12.

(1) Liste iz članka 10. ovoga Pravilnika dostavljaju se povjerenstvu Ministarstva obrane koje utvrđuje prijedlog izbora kandidata.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti dostavu dokumentacije vezanu za izradu lista iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Prijedlog izbora kandidata povjerenstvo Ministarstva obrane dostavlja ustrojstvenoj jedinici koja je nadležna za sklapanje ugovora o osposobljavanju za časnika.

Članak 13.

(1) Kandidati koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate upućuju se na osposobljavanje za časnika u trajanju do godinu dana i sklapanjem ugovora o osposobljavanju postaju kandidati za časnike.

(2) Ako netko od odabranih kandidata odustane ili nije u mogućnosti pristupiti osposobljavanju za časnika, na osposobljavanje se upućuje sljedeći kandidat s liste s najvećim brojem bodova.

Članak 14.

Kandidatima koji nisu odabrani dostavlja se obavijest i zahvala za sudjelovanje u postupku odabira.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-04/41

Urbroj: 512-01-13-2

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.

PRILOG 1.

Tiskanica 1

_________________________
ime, ime oca/majke i prezime kandidata

_________________________
datum rođenja kandidata

Ispunjavanje općih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu i posebnih uvjeta za upućivanje na osposobljavanje za časnika

UVJETI

STATUS

1.

GODINE ŽIVOTA

Zadovoljava

DA

NE

2.

DRŽAVLJANSTVO

Zadovoljava

DA       

NE

3.

ODGOVARAJUĆE ZVANJE I STUPANJ
OBRAZOVANJA

Zadovoljava

DA

NE

4.

ODSLUŽEN VOJNI ROK ILI USPJEŠNO
ZAVRŠEN PROGRAM DRAGOVOLJNOG
VOJNOG OSPOSOBLJAVANJA ILI USPJEŠNO
ZAVRŠEN PROGRAM OBUKE ZA KADETE

Zadovoljava

DA

NE

5.

DA NIJE PRAVOMOĆNO OSUĐENA ZA
KAZNENA DJELA PROPISANA ZAKONOM,
DA SE PROTIV NJE NE VODI KAZNENI
POSTUPAK I DA JOJ NIJE PRESTALA
DRŽAVNA SLUŽBA ZBOG TEŠKE POVREDE
SLUŽBENE DUŽNOSTI

Zadovoljava

DA

NE

6.

TJELESNA SPREMNOST

Zadovoljava

DA

NE

7.

PSIHOLOGIJSKI KRITERIJ

Zadovoljava

DA

NE

8.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Zadovoljava

DA

NE

ZADOVOLJAVA UVJETE

DA

NE

U ________________                   ________________________
        mjesto i datum                             čin, ime i prezime odgovorne osobe

                                                       ________________________
                                                       vlastoručni potpis odgovorne osobe


PRILOG 2.

Tiskanica 2

_________________________
ime, ime oca/majke i prezime kandidata

_________________________
datum rođenja kandidataKriteriji i vrednovanje kandidata za osposobljavanje za časnika

KRITERIJ

VRIJEDNOSTI ZA
VREDNOVANJE

BODOVI

OSTVARENI
BODOVI

1.

STUPANJ
OBRAZOVANJA

Poslijediplomski sveučilišni
studij/poslijediplomski specijalistički
studij/specijalizacija određene grane
medicine za kandidata doktora medicine

20


Diplomski sveučilišni studij/stručni
diplomski studij

10


2.

GODINE ŽIVOTA

Do navršenih 26 godina u kalendarskoj
godini u kojoj se upućuje na osposobljavanje

10


3.

TJELESNA
PREMNOST

ODLIČAN

30


VRLO DOBAR

20


DOBAR

10


4.

POZNAVANJE 1. STR. JEZIKA

____________

91-100 %

15


81-90 %

10


71-80 %

5

5.

POZNAVANJE 2. STR. JEZIKA

____________

91-100 %

15


81-90 %

10


71-80 %

5

6.

PSIHOLOGIJSKI KRITERIJI

visoka razina postignuća

30


viša razina postignuća

20


7.

OCJENA SA
SLUŽENJA VOJNOG
ROKA ili SLUŽBENA
OCJENA ZA
KANDIDATE IZ SUSTAVA (zadnja)

osobito se ističe

10


ističe se

5


8.

REZULTATI OBUKE

najbolji ročnik u naraštaju

25


drugi najbolji ročnik u naraštaju

20


treći najbolji ročnik u naraštaju

15


9.

VRIJEME PROVEDENO U DVS

Svaka puna godina službe u
OS RH i MORH-u

3


10.

POHVALE I NAGRADE
(za kandidate iz sustava)
kumulativno

Predsjednika Republike Hrvatske

10


ministra obrane

8


načelnika Glavnog stožera OS RH

6


zamjenika ministra obrane

________________________________________

zamjenika načelnika
Glavnog stožera OS RH

5

____

4

____

zapovjednika grane

2


zapovjednika samostalne postrojbe
razine bojne i više

1


UKUPNO BODOVAU ________________                   ________________________
        mjesto i datum                             čin, ime i prezime odgovorne osobe

                                                       ________________________
                                                       vlastoručni potpis odgovorne osobePRILOG 3.

Tiskanica 3

Lista kandidata za ____________________________________
                                 (rod/službu/struku)

Red.
Broj.

Ime i prezime
(roditelj)

Datum
rođenja

OIB

Zvanje

Stupanj
obrazovanja

Kriterij za bodovanje
i broj bodova

Napomena

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16158 27.12.2013 Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika