Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja

NN 158/2013 (27.12.2013.), Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3318

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UVOZ I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

a) ulazne točke i mjesta uvoza te način obavljanja službenih kontrola/veterinarskih pregleda hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu;

b) uvjeti koje moraju ispunjavati pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu;

c) obveze subjekata u poslovanju s hranom za životinje pri uvozu hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na područje Europske unije iz trećih zemalja u provođenju odredbi propisanih člancima 15. 16. i 17. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004. – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004), te članka 24. Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005. – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 183/2005);

d) detaljna pravila za ispunjavanje dokumenta koji mora pratiti pošiljku hrane za životinje neživotinjskog podrijetla prilikom uvoza na područje Europske unije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju ne dovodeći u pitanje obveze pravnih i fizičkih osoba pri unošenju pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na područje Europske unije koje proizlaze iz carinskih propisa.

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

a) »hrana za životinje neživotinjskog podrijetla« – hrana za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004;

b) »mjesto uvoza« – mjesto gdje se obavlja fizički pregled pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla i pošiljka pušta u slobodan promet;

c) »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane;

d) »uvoz« – unošenje hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja u carinsko područje Europske unije;

e) »ulazna točka« – mjesto gdje hrana za životinje neživotinjskog podrijetla ulazi na područje Europske unije i gdje se obavlja dokumentacijski i identifikacijski pregled;

(2) Ako prilikom uvoza hrane za životinje neživotinjskog podrijetla nije potrebno obaviti fizički pregled pošiljke na ulaznoj točki ili su na ulaznoj točki ispunjeni uvjeti za obavljanje fizičkog pregleda prilikom uvoza hrane za životinje neživotinjskog podrijetla, ulazna točka se smatra mjestom uvoza.

Članak 3.

(1) Pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje se uvoze i kojima je krajnje odredište u Republici Hrvatskoj, moguće je uvoziti preko svih međunarodnih graničnih prijelaza koji su određeni za promet roba.

(2) Pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje se uvoze preko ulazne točke u Republici Hrvatskoj, a mjesto uvoza je u drugoj državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice), moguće je uvoziti jedino preko ulaznih točaka iz Priloga I. i II. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Prilikom uvoza pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla osoba odgovorna za pošiljku obvezna je:

a) prijaviti pošiljku službenicima Carinske uprave u skladu s carinskim propisima;

b) unaprijed najaviti dolazak pošiljke na ulaznu točku i podnijeti pošiljku za pregled osoblju nadležne granične veterinarske postaje (u daljnjem tekstu: GVP) ako se pošiljka uvozi preko ulaznih točaka navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, odnosno službenicima Carinske uprave ako se pošiljka uvozi preko ulaznih točaka navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika ili ostalih međunarodnih graničnih prijelaza koji su određeni za promet roba.

(2) Pošiljku je potrebno najaviti i podnijeti za pregled na dokumentu iz Priloga III. ovoga Pravilnika ispunjavanjem rubrika u dijelu A dokumenta.

Članak 5.

(1) Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla prilikom uvoza podliježe pregledima iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(2) Za pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje se uvoze i kojima je krajnje odredište u Republici Hrvatskoj ili je mjesto uvoza u drugoj državi članici, na ulaznim točkama iz Priloga I. ovog Pravilnika, dokumentacijski i identifikacijski pregled obavljaju granični veterinarski inspektori.

(3) Za pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje se uvoze preko ulaznih točaka iz Priloga II. ovog Pravilnika ili ostalih međunarodnih graničnih prijelaza odobrenih za promet roba, osim ulaznih točaka iz prethodnog stavka, dokumentacijski i identifikacijski pregled obavljaju službenici Carinske uprave.

(4) Fizički pregled na ulaznim točkama obavljaju granični veterinarski inspektori ili mjesno nadležni veterinarski inspektori ili ovlašteni veterinari na mjestu uvoza:

a) u slučaju postojanja sumnje u nesukladnost pošiljke;

b) u slučaju kada je na dokumentu iz Priloga III. ovoga Pravilnika određena obveza fizičkog pregleda pošiljke koji uključuje i uzorkovanje u svrhu laboratorijskih ispitivanja;

c) u slučaju iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika;

d) u skladu s višegodišnjim nacionalnim planom kontrole.

(5) Rezultati pregleda unose se u dio B dokumenta iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(6) Dokument iz Priloga III. ovoga Pravilnika ispunjava se na hrvatskom jeziku u skladu s Prilogom IV. ovoga Pravilnika i mora pratiti pošiljku do mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici.

Članak 6.

(1) Službenici Carinske uprave odobrit će puštanje u slobodan promet pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na području Republike Hrvatske koje se uvoze preko ulazne točke u drugoj državi članici jedino ako pošiljku prati dokument iz Priloga III. ovoga Pravilnika u kojem su navedeni rezultati obavljenih pregleda.

(2) Ako pošiljku iz stavka 1. ovoga članka ne prati dokument iz stavka 1. ovoga članka, osoba odgovorna za pošiljku obvezna je, na mjestu uvoza u Republici Hrvatskoj, pošiljku podnijeti za pregled službenicima Carinske uprave u skladu s odredbama propisanim u članku 4. ovoga Pravilnika. Takve pošiljke moraju biti prije puštanja u slobodan promet podvrgnute fizičkom pregledu koji uključuje i uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja. Fizički pregled obavljaju mjesno nadležni veterinarski inspektori ili ovlašteni veterinari.

(3) Službenici Carinske uprave i granični veterinarski inspektori te mjesno nadležni veterinarski inspektori ili ovlašteni veterinari moraju čuvati dokumente iz Priloga III. ovoga Pravilnika i rezultate laboratorijskih ispitivanja najmanje 3 godine.

Članak 7.

(1) Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja se može uvoziti na područje Europske unije jedino pod uvjetom da proizvodni objekti u trećim zemljama podrijetla imaju registriranog zastupnika s poslovnim nastanom na području Europske unije.

(2) Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) proizvedena je u objektima koji ispunjavaju uvjete propisane Uredbom (EZ) br. 183/2005;

b) subjekt u poslovanju s hranom za životinje (uvoznik) ima sjedište u Republici Hrvatskoj;

c) subjekt u poslovanju s hranom za životinje (uvoznik) je odobren ili registriran pri nadležnom tijelu i upisan u odgovarajući upisnik objekata u poslovanju s hranom za životinje koji vodi nadležno tijelo u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005.

Članak 8.

(1) Službenici Carinske uprave o obavljenim dokumentacijskim i identifikacijskim pregledima pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na ulaznim točkama dostavljaju redovita izvješća nadležnom tijelu u skladu s obrascem nadležnog tijela.

(2) Nadležno tijelo je obvezno redovito obavještavati službenike Carinske uprave o svim informacijama iz Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) koje se odnose na uvoz hrane za životinje neživotinjskog podrijetla.

Članak 9.

Pristojbe za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz ovoga Pravilnika snosi osoba odgovorna za pošiljku, a uplaćuju u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 10.

Prilozi I. - IV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/112

Urbroj: 525-10/0549-13-3

Zagreb, 10. listopada 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Popis ulaznih točaka:

1. za cestovni promet: Granični prijelaz (u daljnjem tekstu: GP) Bajakovo; GP Karasovići; GP Nova Sela; GP Stara Gradiška;

2. za pomorski promet: GP luka Ploče; GP luka Rijeka;

3. za zračni promet: GP Zračna luka Zagreb.

PRILOG II.

Popis ulaznih točaka:

1. za željeznički promet: GP Tovarnik, GP Volinja, GP Drenovci, GP Slavonski Šamac, GP Erdut, GP Metković;

2. za pomorski promet: GP luka Zadar, GP luka Šibenik, GP luka Split, GP luka Dubrovnik, GP luka Raša- Bršica.

PRILOG III.

PRILOG IV.

DETALJNA PRAVILA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA IZ PRILOGA III. OVOGA PRAVILNIKA

A. Podaci koji se odnose na dostavljenu pošiljku robe

1. Pošiljatelj/izvoznik

Upisati puno ime i adresu osobe ili tvrtke o kojoj je riječ.

2. Serijski broj

Unesite progresivni broj koji je obrascu dodijelilo nadležno tijelo.

3. Primatelj

Unesite puno ime i adresu osobe ili tvrtke kojoj se roba isporučuje.

4. Carinski obrazac

Unesite broj carinskog obrasca.

5. Popratni obrazac

Unesite poziv na obrazac koji prati pošiljku robe.

5.1. Unesite križić u odgovarajuću rubriku. Unesite križić u »1. […] Da« ako su uzeti uzorci za laboratorijsko ispitivanje kao što je navedeno u članku 6. Direktive 96/25/EZ.

6. Podnositelj deklaracije/predstavnik

Unesite puno ime i adresu osobe ili tvrtke o kojoj je riječ. Ako su davatelj izjave i izvoznik/pošiljatelj ista osoba, unesite »pošiljatelj« ili »izvoznik«.

7. Podrijetlo

Unesite naziv i adresu proizvođača ili mjesta podrijetla.

7.1. Unesite odobrenje ili broj registracije proizvođača, kada je to primjenjivo.

8. Opis robe

Križićem označite odgovarajuću rubriku:

[ ] 8.1. - za dodatke/predsmjese

[ ] 8.2. - za sirovine

[ ] 8.3. - za kompletnu hranu za životinje

[ ] 8.4. - za proizvode koji se navode u Direktivi 82/471/EEZ

[ ] 8.5. - za hranu za životinje za posebne prehrambene namjene

[ ] 8.6. - za druge proizvode i naznačite:

9. CN šifra

Unesite CN šifru.

10. Broj paketa

Unesite količinu paketa ili, ako se radi o robi koja nije zapakirana, izraz »u rasutom stanju«.

11. Bruto težina (kg)

Unesite bruto težinu u kilogramima.

12. Neto težina (kg)

Unesite neto težinu u kilogramima.

B. Provedene provjere

13. Provjere koje se navode u članku 5. Direktive 95/53/EZ

13.1. Unesite križić.

13.2. Unesite križić u odgovarajuću rubriku.

14. Provjere koje se navode u članku 7. Direktive 95/53/EZ

14.1. Unesite križić u odgovarajuću rubriku.

14.2. Unesite križić u odgovarajuću rubriku. Unesite križić u »1. […] Da«, ako su laboratorijski testovi napravljeni i njihovi rezultati raspoloživi. U tom slučaju pridružite jedan ovjereni primjerak rezultata laboratorijskih testova i navedite vrstu tražene analize pozivajući se na odgovarajuću Direktivu koja navodi metode analize Europske unije za potrebe službene kontrole hrane za životinje ili odredite vrstu analize.

14.3. Unesite križić u odgovarajuću rubriku. Unesite križić u »1. […] Da«ako su uzeti uzorci za laboratorijsko ispitivanje a rezultati još nisu raspoloživi. U tom slučaju naznačite vrstu analize koja se traži pozivom na odgovarajuću Direktivu koja navodi metode analize Europske unije za potrebe službene kontrole hrane za životinje ili odredite vrstu analize.

C. Potvrđivanje

15. Puna identifikacija nadležnog tijela ili Carinske uprave na ulaznoj točki i službeni žig.

Unesite naziv ureda nadležnog tijela ili Carinske uprave na ulaznoj točki i službeni žig bojom koja se razlikuje od one u obrascu.

16. Ovlašteni službenik

Unesite datum, potpis ovlaštenog službenika i velikim slovima njegovo puno ime.

D. Dodatne primjedbe (*)

17. Rezervirano za nadležno tijelo odredišne države članice.

Ovaj dio obrasca stoji na raspolaganju nadležnom tijelu odredišne države članice za moguće primjedbe.

158 27.12.2013 Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja