Opći uvjeti opskrbe plinom

NN 158/2013 (27.12.2013.), Opći uvjeti opskrbe plinom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3319

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2013. donijela

OPĆE UVJETE OPSKRBE PLINOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se ugovorni odnosi između opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, obveze i odgovornosti opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina, mjere zaštite krajnjih kupaca, prigovori krajnjeg kupca, promjena opskrbljivača plinom, kvaliteta opskrbe plinom.

Članak 2.

Ove Opće uvjete obvezan je primjenjivati opskrbljivač plinom, operator tržišta plina, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava, operator sustava skladišta plina, operator terminala za ukapljeni prirodni plin i krajnji kupac.

Definicije i izrazi

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, područje mjeriteljstva, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Općim uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

1. jedinični trošak opskrbe plinom – trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju, za pojedinog kupca, izražen u kn/kWh, a omogućava usporedbu cijena plina različitih opskrbljivača plinom, usporedbu cijene plina s cijenama drugih energenata ili praćenje troškova pojedinog kupca,

2. korak promjene opskrbljivača – dio postupka promjene opskrbljivača koji provodi pojedini sudionik promjene opskrbljivača na način i u rokovima propisanim ovim Općim uvjetima,

3. korisnik sustava – opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji temeljem sklopljenog ugovora koristi kapacitete distribucijskog sustava, transportnog sustava, sustava skladišta plina ili terminala za UPP,

4. novi opskrbljivač – opskrbljivač kojem je krajnji kupac podnio zahtjev za promjenu opskrbljivača,

5. obračunsko razdoblje – razdoblje za koje se obračunava isporučena količina plina i krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin,

6. OIB – osobni identifikacijski broj.

7. operator plinskog sustava – operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava,

8. operator promjene opskrbljivača – operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava na koji je priključen krajnji kupac koji mijenja opskrbljivača,

9. postojeći opskrbljivač – opskrbljivač koji opskrbljuje krajnjeg kupca na prvi dan promjene opskrbljivača,

10. sudionik promjene opskrbljivača – novi opskrbljivač, postojeći opskrbljivač, operator transportnog sustava, operator promjene opskrbljivača, operator tržišta plina.

II. UGOVORNI ODNOSI IZMEĐU OPSKRBLJIVAČA PLINOM I KRAJNJEG KUPCA

Članak 4.

(1) Opskrbljivači plinom i krajnji kupci svoje međusobne odnose reguliraju jednim od sljedećih ugovora:

– Ugovor o opskrbi plinom,

– Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ili

– Ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca.

(2) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka sklapaju se u pisanom obliku.

(3) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka moraju minimalno sadržavati:

– podatke o ugovornim stranama,

– mjesto isporuke plina, broj energetske suglasnosti i priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta,

– datum početka isporuke plina,

– cijenu plina i ostala davanja propisana posebnim propisima,

– uvjete obračuna i naplate isporučenog plina,

– način dobivanja informacija o važećim cijenama i naknadama, potrošnji plina, te povezanim troškovima isporuke plina,

– pravo na ugovorenu ili propisanu razinu kvalitete opskrbe plinom, mjere zaštite i način utvrđivanja nadoknade u slučaju neispunjavanja ugovorene ili propisane razine kvalitete opskrbe plinom,

– način izmjena uvjeta ugovora,

– pravo na raskid ugovora i uvjete za raskid,

– način rješavanja sporova,

– trajanje ugovora te uvjete za obnavljanje ugovora kod ugovora sklopljenog na određeno vrijeme.

(4) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka mogu sadržavati podatke o količini plina i dinamici isporuke plina, prava i obveze u pogledu najave planirane potrošnje plina, cijenu povezanih troškova odstupanja od najave, te usluge održavanja ako se iste nude.

(5) Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe ovih Općih uvjeta, uvjeta opskrbljivača plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom i Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava.

Članak 5.

(1) Opskrbljivač plinom dužan je krajnjem kupcu prije sklapanja ugovora iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta omogućiti upoznavanje sa svim uvjetima sklapanja ugovora.

(2) Uvjeti ugovora iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta moraju biti usklađeni s odredbama ovih Općih uvjeta te moraju biti napisani jasnim i razumljivim rječnikom.

(3) O svakoj promjeni uvjeta ugovora iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta, osim u slučaju promjene dijela cijene koji se regulira, opskrbljivač je dužan obavijestiti krajnje kupce najkasnije u roku od 30 dana prije početka njihove primjene.

(4) Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i zajamčeni opskrbljivač dužni su za uvjete ugovora iz članka 4. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovih Općih uvjeta ishoditi suglasnost Agencije, te ih javno objaviti na svojim internetskim stranicama.

Ugovor o opskrbi plinom

Članak 6.

(1) Ugovor o opskrbi plinom sklapaju opskrbljivač i krajnji kupac koji ne koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge.

(2) Ugovor o opskrbi plinom sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se sklopiti za više ili sva obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca.

(3) Krajnji kupac može za pojedino obračunsko mjerno mjesto sklopiti ugovor o opskrbi plinom samo s jednim opskrbljivačem.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka krajnji kupac, za obračunsko mjerno mjesto priključeno na transportni sustav, može za to obračunsko mjerno mjesto sklopiti ugovor o opskrbi plinom s dva ili više opskrbljivača.

(5) Cijenu plina u ugovoru o opskrbi plinom opskrbljivač plinom i krajnji kupac slobodno ugovaraju.

(6) Ugovor o opskrbi plinom sklapa se na određeno vrijeme.

Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge

Članak 7.

(1) Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge sklapa opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge.

(2) Krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge može za pojedino obračunsko mjerno mjesto sklopiti ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge samo s jednim opskrbljivačem.

(3) Cijena plina u ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

(4) Cijena nestandardnih usluga u ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge jednaka je cijenama utvrđenim na temelju metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za javnu uslugu opskrbe plinom.

(5) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je tipski ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka javno objaviti na svojim internetskim stranicama.

(6) Ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge sklapa se na neodređeno vrijeme.

Ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca

Članak 8.

(1) Ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca sklapa zajamčeni opskrbljivač plinom i krajnji kupac koji je sukladno članku 56. stavku 4. Zakona o tržištu plina ostao bez opskrbljivača plinom.

(2) Cijena plina u ugovoru o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

(3) Cijena nestandardnih usluga u ugovoru o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu jednaka je cijenama utvrđenim na temelju Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za javnu uslugu opskrbe plinom.

(4) Ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca smatra se sklopljenim danom stjecanja uvjeta iz članka 56. stavka 4. Zakona o tržištu plina za korištenje prava na zajamčenu opskrbu.

(5) Zajamčeni opskrbljivač dužan je krajnjem kupcu dostaviti ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca u roku od osam dana od dana početka zajamčene opskrbe.

(6) Ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca sklapa se na neodređeno vrijeme.

Promjene na strani krajnjeg kupca

Članak 9.

(1) Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline.

(2) Ako novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline ne sklopi ugovor o opskrbi plinom, operator distribucijskog sustava će na temelju zahtjeva opskrbljivača plinom obustaviti daljnju isporuku plina.

(3) Ako krajnji kupac dotadašnji vlasnik iz stavka 1. ovoga članka nije u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom, opskrbljivač plinom može, na zahtjev novog vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, s novim vlasnikom sklopiti ugovor o opskrbi plinom, s danom zadnjeg obračuna.

(4) Obračun na temelju očitanja stanja plinomjera kod promjene vlasništva ili prema zadnjem obračunu temelj je razgraničenja ugovornih odnosa opskrbljivača plinom i operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava s dotadašnjim i novim vlasnikom građevine ili samostalne uporabne cjeline.

Članak 10.

(1) Krajnji kupac može zatražiti da se njegov ugovor o opskrbi plinom na određeno vrijeme prenese trećoj osobi, a opskrbljivač plinom može na takav ugovor dati pristanak i provesti ga pod uvjetom:

– podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog ustupa ugovora o opskrbi plinom i

– davanja ovjerene izjave prenositelja ugovora i primatelja ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza.

(2) Bilo koja promjena ugovora o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka moguća je isključivo uz izričitu dozvolu prenositelja ugovora i opskrbljivača plinom.

(3) Prenositelj ugovora i primatelj ugovora mogu u svako vrijeme pisanim putem raskinuti ugovor o prijenosu ugovora, o čemu su dužni u roku od tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza, obavijestiti opskrbljivača plinom u pisanom obliku.

Prestanak ugovora o opskrbi plinom

Članak 11.

(1) Ugovor o opskrbi plinom prestaje u slučaju smrti fizičke osobe, prestanka pravne osobe, raskida ugovora o opskrbi plinom ili nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora o opskrbi plinom.

(2) Opskrbljivač plinom dužan je odmah nakon saznanja o prestanku ugovora o opskrbi plinom o tome obavijestiti operatora plinskog sustava, a operator plinskog sustava dužan je obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu prema zahtjevu opskrbljivača plinom.

Članak 12.

(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, fizička ili pravna osoba pravni sljednik koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline dužna je u roku od 60 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome opskrbljivača plinom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač plinom može privremeno nastaviti opskrbu plinom fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih novčanih obveza.

(3) Pravni sljednik krajnjeg kupca ima pravo na sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom nakon podmirenja dospjelih novčanih obveza na tom obračunskom mjernom mjestu.

(4) Ukoliko se iz bilo kojega razloga ne može sklopiti novi ugovor o opskrbi plinom prema stavku 3. ovoga članka, opskrbljivač plinom može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline novi ugovor o opskrbi plinom na određeno vrijeme do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet da su do dana sklapanja novoga ugovora o opskrbi podmirene sve novčane obveze toga obračunskog mjernog mjesta.

(5) Ako se ne sklopi ugovor iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, opskrbljivač plinom ima pravo zatražiti obustavu isporuke plina od operatora distribucijskog sustava na čiji je sustav priključeno obračunsko mjerno mjesto.

Članak 13.

(1) Odredbe članaka 9. – 12. ovih Općih uvjeta odgovarajuće se primjenjuju i u slučajevima kada krajnji kupac ima sklopljen ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge ili ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca.

(2) Opskrbljivač plinom kod raskida ugovora o opskrbi plinom u javnoj usluzi odnosno ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca, ne smije naplatiti troškove raskida ugovora.

Članak 14.

(1) Krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge uz otkazni rok od 15 dana.

(2) Opskrbljivač plinom je dužan prihvatiti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ukoliko krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge na dan raskida ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ima podmirene sve svoje dospjele obveze koje proizlaze iz ugovora o opskrbi plinom.

(3) Ako krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge nije raskinuo ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge sukladno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i/ili nije omogućio očitanje brojila, zbog čega opskrbljivač plinom ne može ispostaviti račun, dužan je platiti isporučeni plin do prvog utvrđenog stanja plinomjera.

(4) Nakon što opskrbljivač plinom zaprimi zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge dužan je o tome u roku od osam dana obavijestiti operatora sustava na čiji je sustav priključeno obračunsko mjerno mjesto i zatražiti s danom raskida ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge očitanje stanja plinomjera te obustavu isporuke plina, a temeljem očitanja stanja plinomjera krajnjem kupcu ispostaviti račun za sve novčane obveze do dana raskida ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge .

(5) Odredbe stavaka 1. – 4. ovoga članka se ne primjenjuju u slučaju provođenja postupka za promjenu opskrbljivača plinom.

III. UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA

Članak 15.

(1) Obračun isporučenog plina obavlja opskrbljivač plinom na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin.

(2) Potrošnja plina iz stavka 1. ovoga članka je isporučena energija plina utvrđena iz podataka koje je opskrbljivaču plinom dostavio operator plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac, sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, odnosno Mrežnim pravilima transportnog sustava.

(3) Kod obračuna isporučenog plina za krajnjeg kupca primjenjuje se cijena plina utvrđena sukladno ugovoru o opskrbi plinom, ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ili ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca.

(4) Obračun isporučenog plina i račun za isporučeni plin iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje druge pružene usluge opskrbljivača plinom utvrđene ugovorom o opskrbi plinom, pružene nestandardne usluge, nadoknade krajnjem kupcu u slučaju nepoštivanja ugovorene razine kvalitete opskrbe plinom, već se za iste krajnjem kupcu ispostavlja zaseban račun.

(5) Račun za isporučeni plin iz stavka 1. ovog članka se ispostavlja po isteku obračunskog razdoblja, te mora sadržavati podatke iz članka 22. ovih Općih uvjeta.

(6) Opskrbljivač u obvezi javne usluge je dužan račun za isporučeni plin ispostaviti krajnjem kupcu sa zadnjim danom obračunskog razdoblja i rokom dospijeća od najmanje deset dana od dana ispostavljanja računa.

(7) Ukoliko krajnji kupac koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge ne zaprimi račun za isporučeni plin i o tome obavijesti opskrbljivača plinom, opskrbljivač plinom mu je dužan bez odlaganja i bez naknade izdati presliku računa.

Članak 16.

(1) Obračunsko razdoblje iz članka 15. stavka 1. ovih Općih uvjeta iznosi jedan mjesec.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obračunsko razdoblje za obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 može iznositi tri ili šest mjeseci.

Mjesečne novčane obveze za isporučeni plin za naredno obračunsko razdoblje

Članak 17.

(1) Opskrbljivač plinom utvrđuje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin za naredno obračunsko razdoblje, za obračunsko mjerno mjesto iz članka 16. stavka 2. ovih Općih uvjeta, na temelju procijenjene potrošnje plina, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja mjesečne novčane obveze za isporučeni plin.

(2) Opskrbljivač plinom dužan je mjesečnu novčanu obvezu za isporučeni plin iz stavka 1. ovog članka ispostaviti krajnjem kupcu koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge s rokom dospijeća pojedine mjesečne novčane obveze do 15. dana narednog mjeseca, odnosno za prvu mjesečnu novčanu obvezu u obračunskom razdoblju s rokom dospijeća računa za isporučeni plin za prethodno obračunsko razdoblje.

(3) Potrošnju plina iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač plinom utvrđuje na temelju procijene potrošnje za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca, a prema potrošnji plina u istom razdoblju prethodne godine.

(4) Operator plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac dužan je bez naknade opskrbljivaču plinom koji opskrbljuje tog kupca ili kojega je krajnji kupac ovlastio da pribavi i raspolaže podatcima o njegovom obračunskom mjernom mjestu, na njegov zahtjev, u roku od tri dana dostaviti raspoložive podatke o povijesnoj potrošnji plina za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, za obračunsko mjerno mjesto za koje nisu raspoloživi ili primjenjivi podaci o povijesnoj potrošnji plina, potrošnju plina iz stavka 1. ovoga članka, sporazumno utvrđuju opskrbljivač plinom i krajnji kupac, na temelju očekivane mjesečne potrošnje plina.

(6) Krajnji kupac ima pravo s opskrbljivačem plinom ugovoriti utvrđivanje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na temelju mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca, što se u slučaju opskrbe plinom u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom.

(7) Ukoliko krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge ne zaprimi mjesečnu novčanu obvezu za isporučeni plin i o tome obavijesti opskrbljivača plinom, opskrbljivač plinom mu je dužan bez odlaganja i bez naknade ponovno izdati mjesečne novčane obveze.

Objava uvjeta obračuna i naplate isporučenog plina i informiranje krajnjeg kupca

Članak 18.

(1) Opskrbljivač plinom dužan je na primjeren način javno objavljivati uvjete obračuna i naplate isporučenog plina, vezano uz dio cijene plina koji se regulira, odnosno iznos primjenjivih tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga.

(2) Opskrbljivač plinom dužan je na primjeren način javno objavljivati informaciju o promjeni uvjeta obračuna i naplate isporučenog plina, vezano uz dio cijene plina koji se regulira, odnosno o promjeni iznosa tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga, najkasnije 15 dana prije njihovog stupanja na snagu.

Obračun kod promjene iznosa tarifnih stavki unutar obračunskog razdoblja

Članak 19.

(1) Ukoliko se stupanje na snagu odluke o promjeni iznosa tarifnih stavki za opskrbu plinom u obvezi javne usluge ne poklapa s krajem obračunskog razdoblja, opskrbljivač je dužan krajnjem kupcu koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge izmijeniti ispostavljene mjesečne novčane obveze za isporučeni plin, za razdoblje nakon stupanja na snagu odluke o promjeni iznosa tarifnih stavki.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka krajnji kupac ima pravo dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera tri dana od dana stupanja na snagu odluke o promjeni iznosa tarifnih stavki.

(3) Ukoliko krajnji kupac ne dostavi očitanje stanja plinomjera sukladno stavku 2. ovog članka, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu odluke o promjeni iznosa tarifnih stavki utvrditi linearnom interpolacijom razmjerno broju dana potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja.

Izbor načina plaćanja obveza za isporučeni plin

Članak 20.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je krajnjem kupcu koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge omogućiti plaćanje novčanih obveza za isporučeni plin, na odgovarajućem prodajnom mjestu, najmanje u trajanju šest sati tijekom radnog dana, te bez naknade za povezane troškove naplate.

Nepodmirivanje obveza za isporučeni plin, obustava isporuke plina i nastavak isporuke plina

Članak 21.

(1) Krajnjem kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu.

(2) Ukoliko krajnji kupac ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u roku iz opomene iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač ima pravo krajnjem kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke plina koja sadrži krajnji rok podmirenja dospjelih novčanih obveza za isporučeni plin od najmanje sedam dana.

(3) Ukoliko niti nakon isteka roka iz obavijesti o obustavi isporuke plina iz stavka 2. ovoga članka, krajnji kupac ne podmiri dospjele novčane obveze za isporučeni plin, opskrbljivač ima pravo od operatora plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac zatražiti obustavu isporuke plina.

(4) Obustavu isporuke plina iz stavka 3. ovoga članka provodi operator plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac, na način propisan Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i Mrežnim pravilima transportnog sustava.

(5) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, opskrbljivač plinom nema pravo zatražiti obustavu isporuke plina za krajnjeg kupca koji ima status ugroženog kupca.

(6) Ukoliko je nakon obustave isporuke plina iz stavka 4. ovoga članka, krajnji kupac za obračunsko mjerno mjesto podmirio dospjele novčane obveze iz opomene iz stavka 2. ovoga članka i vezane troškove obustave i nastavka isporuke plina, opskrbljivač plinom je dužan u roku od jednog dana od dana podmirenja obveza, operatoru plinskog sustava na čiji je sustav priključen krajnji kupac zatražiti nastavak isporuke plina.

Obvezni sadržaj računa za isporučeni plin

Članak 22.

(1) Račun za isporučeni plin, uz obvezne dijelove propisane posebnim propisima, sadrži najmanje sljedeće:

– Datum dospijeća računa,

– Podatke o opskrbljivaču plinom: naziv, adresa, OIB, broj telefona i radno vrijeme,

– Podatke o krajnjem kupcu: ime i prezime ili naziv, adresa, OIB,

– Adresu obračunskog mjernog mjesta, ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca,

– Tarifni model dodijeljen obračunskom mjernom mjestu, za obračunsko mjerno mjesto na distribucijskom sustavu,

– Identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta,

– Način na koji je utvrđeno stanje plinomjera i/ili drugih mjernih uređaja,

– Datum početka i završetka obračunskog razdoblja,

– Obujam isporučenog plina, izražen u m3,

– Donju ogrjevnu vrijednost isporučenog plina, izraženo u kWh/m3,

– Energiju isporučenog plina, izraženo u kWh,

– Cijenu plina izraženu u kn/kWh, te ako je tako ugovoreno, iznos fiksne naknade izražen u kn/obračunsko razdoblje,

– Iznose naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima,

– Ukupno obračunati iznos za isporučeni plin, izražen u kn,

– Informaciju o izboru načina plaćanja,

– Jedinični trošak opskrbe plinom,

– Podatke o nepodmirenim obvezama ili preplati,

– Telefonski broj za hitne slučajeve operatora plinskog sustava na koji je krajnji kupac priključen.

(2) Račun iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati informaciju o korištenju javne usluge opskrbe plinom ili zajamčene opskrbe plinom, ukoliko krajnji kupac istu koristi.

(3) Račun iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati informaciju o statusu zaštićenog kupca sukladno odredbama zakona kojima se uređuje energetski sektor.

(4) U slučaju opskrbe u obvezi javne usluge, račun iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati elemente cijene plina prikazane prema strukturi krajnje cijene opskrbe plinom propisane metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, i to zasebno za svako obračunsko mjerno mjesto.

(5) Načini utvrđivanja stanja plinomjera i/ili drugih mjernih uređaja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka su: očitanje operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, očitanje krajnjeg kupca ili procjena operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava ili opskrbljivača plinom.

(6) Opskrbljivač plinom dužan je do 1. ožujka svake godine krajnjem kupcu dostaviti sljedeće:

– Podatke o operatoru plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac: naziv, adresa, OIB, broj telefona,

– Informaciju o načinu i postupku dostave stanja plinomjera očitanog od krajnjeg kupca,

– Procijenjenu potrošnju plina u tekućoj godini, po mjesecima i ukupno,

– Povijesnu potrošnju plina u prethodnoj godini, po mjesecima i ukupno, te obračunatim troškovima isporučenog plina,

– Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina,

– Datum isteka ugovora o opskrbi plinom.

IV. MJERE ZAŠTITE KRAJNJIH KUPACA

Prigovori krajnjeg kupca

Članak 23.

(1) Krajnji kupac nezadovoljan postupanjem, odnosno poduzimanjem ili propuštanjem radnje opskrbljivača plinom koja ima učinak na njegova prava, obveze ili pravne interese, a o kojima se ne rješava u upravnom postupku, ili kada je zakonom propisana sudska ili druga pravna zaštita, može opskrbljivaču izjaviti prigovor na njegov rad u pisanom obliku, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje opskrbljivača plinom.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti osobito na:

a) sadržaj ispostavljenog računa za isporučeni plin,

b) neispunjavanje odredbi ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge,

c) propuštanja nastavka isporuke plina, u propisanim rokovima, po plaćanju obveza iz opomene radi koje je obustavljena isporuka plina,

d) promjenu opskrbljivača koja nije provedena sukladno ovim Općim uvjetima.

(3) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

(4) Opskrbljivač plinom mora odlučiti o prigovoru iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana izjavljivanja prigovora.

(5) Opskrbljivač plinom dužan je odlučivati o prigovoru iz stavka 1. ovoga članka bez naplaćivanja naknade.

(6) Ako po odluci opskrbljivača plinom donesenoj povodom prigovora iz stavka 1. ovoga članka, krajnji kupac i dalje smatra da su mu postupanjem opskrbljivača povrijeđena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava izjaviti prigovor Agenciji, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje opskrbljivača.

(7) Agencija je dužna bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora iz stavka 6. ovoga članka, obavijestiti krajnjeg kupca u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela.

(8) Agencija može na temelju prigovora iz stavka 6. ovog članka poduzeti sljedeće mjere:

a) Donijeti obvezujuću odluku o postupanju povodom prigovora,

b) Dati neobvezujući prijedlog postupanja povodom prigovora ili

c) Dati neobvezujuće mišljenje povodom prigovora.

(9) Ako krajnji kupac nije zadovoljan poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviješten o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor protiv opskrbljivača plinom.

Izvanredni obračun, kontrolni obračun i ispravak obračuna isporučenog plina

Članak 24.

(1) Krajnji kupac može izvan obračunskog razdoblja od opskrbljivača zatražiti provedbu obračuna isporučenog plina, što se smatra izvanrednim obračunom, te se u slučaju korištenja opskrbe u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom.

(2) Krajnji kupac može od opskrbljivača zatražiti provjeru izvršenog obračuna isporučenog plina, što se smatra kontrolnim obračunom, te se u slučaju korištenja opskrbe u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom.

(3) Ukoliko je zahtjev krajnjeg kupca iz stavka 2. ovoga članka bio opravdan, opskrbljivač u obvezi javne usluge ne smije naplatiti izradu kontrolnog obračuna isporučenog plina.

(4) Ispravak obračuna i naplate isporučenog plina opskrbljivač je dužan provesti najkasnije do kraja tekućeg obračunskog razdoblja.

V. PROMJENA OPSKRBLJIVAČA

Načela promjene opskrbljivača na tržištu plina

Članak 25.

(1) Krajnji kupac priključen na distribucijski ili transportni sustav može za pojedino obračunsko mjerno mjesto, prije isteka ugovora o opskrbi plinom, ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ili ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca, promijeniti opskrbljivača bez naknade za povezane troškove postupka promjene opskrbljivača.

(2) Postupak promjene opskrbljivača provodi se zasebno za svako obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca.

(3) Krajnji kupac priključen na transportni sustav koji na pojedinom obračunskom mjernom mjestu ima sklopljen ugovor o opskrbi plinom s dva ili više opskrbljivača može promijeniti jednog ili više opskrbljivača.

(4) Krajnji kupac slobodno bira novog opskrbljivača plinom prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi, a novi opskrbljivač nije dužan prihvatiti zahtjev za promjenu opskrbljivača.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, opskrbljivač plinom dužan je prihvatiti zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnjeg kupca koji ima pravo na opskrbu plinom u obvezi javne usluge na području na kojem taj opskrbljivač obavlja opskrbu plinom u obvezi javne usluge.

Članak 26.

(1) Postupak promjene opskrbljivača za pojedino obračunsko mjerno mjesto započinje podnošenjem zahtjeva krajnjeg kupca novom opskrbljivaču.

(2) Zahtjev za promjenu opskrbljivača sadrži podatke o krajnjem kupcu, obračunskom mjernom mjestu, dosadašnjem opskrbljivaču i novom opskrbljivaču, a podnosi se na obrascu OBR1-DS ili OBR1-TS iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

(3) Do okončanja postupka promjene opskrbljivača na pojedinom obračunskom mjernom mjestu krajnji kupac ne može za to obračunsko mjerno mjesto podnositi zahtjeve za promjenu opskrbljivača drugim opskrbljivačima.

Članak 27.

(1) Promjena opskrbljivača traje najviše 15 radnih dana računajući od prvog dana promjene opskrbljivača.

(2) Radnim danom u postupku promjene opskrbljivača smatra se vremenski period od 18 sati prethodnog radnog dana do 18 sati tekućeg radnog dana, pri čemu se radnim danom ne smatra subota, nedjelja i blagdan.

(3) Agencija će u slučaju zaprimanja prigovora iz članka 23. stavka 6. ovih Općih uvjeta o prigovoru obavijestiti operatora promjene opskrbljivača.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, promjena opskrbljivača, se produljuje za broj dana i na način koji određuje Agencija u odluci iz članka 23. stavka 8. ovih Općih uvjeta.

Članak 28.

Operator promjene opskrbljivača ima pravo prekinuti postupak promjene opskrbljivača u slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima.

Članak 29.

(1) Razmjena podataka u pojedinom koraku promjene opskrbljivača provodi se slanjem obrazaca propisanim u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta, putem poruke koju sudionik promjene opskrbljivača šalje ili prima putem elektroničke pošte.

(2) Propisani rokovi pojedinih koraka promjene opskrbljivača uključuju provjeru cjelovitosti i točnosti podataka, te eventualni ispravak podataka.

Članak 30.

(1) Operator promjene opskrbljivača za svaku pojedinu promjenu opskrbljivača dodjeljuje jedinstvenu oznaku promjene opskrbljivača, te vodi evidenciju razmjene podataka iz članka 29. ovih Općih uvjeta.

(2) Jedinstvena oznaka promjene opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od podataka:

– EIC oznaka operatora promjene opskrbljivača,

– peteroznamenkasti redni broj promjene opskrbljivača u kalendarskoj godini koji određuje operator promjene opskrbljivača po redoslijedu zaprimanja zahtjeva za promjenu opskrbljivača počevši od 00001,

– EIC oznaka novog opskrbljivača,

– datum prvog dana promjene opskrbljivača u obliku GGGGMMDD (GGGG za godinu, MM za mjesec, DD za dan)

– EIC oznaka postojećeg opskrbljivača i

– OIB oznaka krajnjeg kupca.

(3) U slučaju promjene opskrbljivača za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav, kada postoji više postojećih opskrbljivača, jedinstvena oznaka promjene opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka, sukladno podatcima iz stavka 2. ovoga članka, sadržava EIC oznake svih postojećih opskrbljivača, navedenih u nizu.

(4) Pojedini podatci jedinstvene oznake promjene opskrbljivača iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, navode se prema propisanom redoslijedu i međusobno odvajaju donjom crtom (_)

(5) Sudionik promjene opskrbljivača pri provedbi pojedinog koraka promjene opskrbljivača dodjeljuje oznaku koraka koja se sastoji od sljedećih podataka koji se navode prema propisanom redoslijedu i međusobno odvajaju donjom crtom (_):

– jedinstvene oznake promjene opskrbljivača,

– oznake koraka promjene opskrbljivača u obliku Ki (i za redni broj koraka),

– datuma provođenja koraka u obliku GGGGMMDD (GGGG za godinu, MM za mjesec, DD za dan),

(6) Za potrebe praćenja provedbe promjene opskrbljivača uspostavlja se središnje mjesto evidencije razmjene podataka, koje uspostavlja i vodi operator tržišta plina.

Članak 31.

(1) Radi nadzora provedbe promjene opskrbljivača, operator tržišta plina dužan je Agenciji dostavljati mjesečno izvješće o promjeni opskrbljivača plinom.

(2) Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o broju provedenih promjena opskrbljivača plinom i o ukupnoj godišnjoj potrošnji plina za sva obračunska mjerna mjesta za koja je provedena promjena opskrbljivača, te podatke o broju i razlozima prekida za prekinute promjene opskrbljivača plinom, pri čemu podaci moraju biti prikazani za pojedinog operatora promjene opskrbljivača i zbirno za sve operatore promjene opskrbljivača.

(3) Operator tržišta plina dužan je dostaviti mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Uloge krajnjeg kupca i sudionika promjene opskrbljivača plinom

Članak 32.

(1) Krajnji kupac novom opskrbljivaču podnosi zahtjev za promjenu opskrbljivača, te po okončanju promjene opskrbljivača sklapa ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem.

(2) Novi opskrbljivač:

– objavljuje obrazac zahtjeva za promjenu opskrbljivača,

– zaprima i provjerava valjanost zahtjeva za promjenu opskrbljivača, te po potrebi u bilo kojem trenutku kontaktira i informira krajnjeg kupca,

– na temelju suglasnosti krajnjeg kupca pribavlja i raspolaže s podacima o obračunskom mjernom mjestu i povijesnoj potrošnji krajnjeg kupca na tom obračunskom mjernom mjestu,

– provodi propisane korake promjene opskrbljivača plinom,

– snosi troškove očitanja stanja plinomjera u slučaju da je isto provedeno od strane operatora promjene opskrbljivača i

– po okončanju promjene opskrbljivača plinom krajnjem kupcu dostavlja ugovor o opskrbi plinom ili ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge.

(3) Postojeći opskrbljivač:

– provodi propisane korake promjene opskrbljivača plinom i

– po okončanju promjene opskrbljivača plinom obavlja konačni obračun isporučenog plina za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.

(4) Operator promjene opskrbljivača:

– provodi postupak promjene opskrbljivača plinom,

– na zahtjev novog opskrbljivača dostavlja podatke o obračunskom mjernom mjestu i povijesnoj potrošnji krajnjeg kupca,

– provodi propisane korake promjene opskrbljivača plinom i

– donosi odluku o prekidu promjene opskrbljivača u slučajevima propisanim ovim Općim uvjetima.

(5) Operator transportnog sustava, u slučaju da nije operator promjene opskrbljivača, provodi propisane korake promjene opskrbljivača.

(6) Operator tržišta plina zaprima, pohranjuje i raspolaže podacima o promjeni opskrbljivača plinom razmijenjenih od strane sudionika promjene opskrbljivača, vodi evidenciju o svakoj promjeni opskrbljivača, te dostavlja mjesečno izvješće o promjeni opskrbljivača Agenciji.

Postupak promjene opskrbljivača plinom u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav

Članak 33.

(1) Promjenu opskrbljivača plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču, pisanim ili elektroničkim putem, na obrascu OBR1-DS, čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta, pri čemu krajnji kupac, ako to želi, može očitati i upisati stanje plinomjera.

(3) Novi opskrbljivač provjerava valjanost zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, može od operatora distribucijskog sustava pribaviti podatke o obračunskom mjernom mjestu i povijesnoj potrošnji krajnjeg kupca, te najkasnije u roku od pet radnih dana od zaprimanja zahtjeva, krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju, potrebi za dopunom ili odbijanju zahtjeva.

(4) Na osnovi prihvaćenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka sudionici promjene opskrbljivača provode sljedeće korake promjene opskrbljivača te razmjenjuju podatke putem obrasca OBR2-DS čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta:

– (K1) Obavijest o promjeni opskrbljivača – novi opskrbljivač elektroničkim putem obavještava operatora distribucijskog sustava o promjeni opskrbljivača plinom što se smatra prvim danom promjene opskrbljivača d1, te mu pisanim putem dostavlja potpisani i ovjereni obrazac OBR2-DS,

– (K2) Odluka o valjanosti podataka o krajnjem kupcu i postojanju ugovora o distribuciji – operator distribucijskog sustava provjerava usklađenost podataka iz koraka K1 s podacima kojima raspolaže, te odlučuje o nastavku postupka promjene opskrbljivača plinom (slijedi korak K4) ili prekidu promjene opskrbljivača (slijedi korak K3),

– (K3) Prekid promjene opskrbljivača – operator distribucijskog sustava prekida promjenu opskrbljivača, te najkasnije do četvrtog dana promjene opskrbljivača d4, o istom obavještava novog opskrbljivača, a novi opskrbljivač, najkasnije dva radna dana od zaprimanja te obavijesti obavještava krajnjeg kupca o prekidu promjene opskrbljivača,

– (K4) Provjera nepodmirenih potraživanja – operator distribucijskog sustava najkasnije do četvrtog dana promjene opskrbljivača d4, traži od postojećeg opskrbljivača provjeru nepodmirenih dospjelih potraživanja krajnjeg kupca na dan podnošenja zahtjeva za promjenu opskrbljivača,

– (K5) Provjera raspoloživosti kapaciteta transportnog sustava – operator distribucijskog sustava najkasnije do četvrtog dana promjene opskrbljivača d4, traži od operatora transportnog sustava provjeru da li novi opskrbljivač raspolaže kapacitetom transportnog sustava. Smatra se da je kapacitet transportnog sustava raspoloživ, ako novi opskrbljivač ima rezervirani kapacitet, podnio je zahtjev za rezervaciju kapaciteta ili je ostvario pravo na kapacitet na sekundarnom tržištu, na izlazu iz transportnog sustava prema distribucijskom sustavu na koji je priključen krajnji kupac,

– (K6) Informacija o nepodmirenim potraživanjima i suglasnost na stanje plinomjera očitano od krajnjeg kupca – postojeći opskrbljivač po zaprimanju obavijesti iz koraka K4, operatoru distribucijskog sustava, najkasnije do osmog dana promjene opskrbljivača d8, daje informaciju o postojanju nepodmirenih dospjelih potraživanja od krajnjeg kupca na dan podnošenja zahtjeva za promjenu opskrbljivača, te ukoliko je suglasan sa stanjem plinomjera očitanim od krajnjeg kupca, daje suglasnost na stanje plinomjera. Ukoliko postojeći opskrbljivač u navedenom roku ne dostavi obavijest operatoru distribucijskog sustava, smatra se da krajnji kupac nema nepodmirenih dospjelih potraživanja, te da je suglasan sa stanjem plinomjera očitanim od krajnjeg kupca,

– (K7) Informacija o raspoloživosti kapaciteta transportnog sustava – operator transportnog sustava po zaprimanju obavijesti iz koraka K5, operatoru distribucijskog sustava, najkasnije do osmog dana promjene opskrbljivača d8, daje informaciju o raspoloživosti kapaciteta transportnog sustava. Smatra se da su kapaciteti transportnog sustava raspoloživi, ako novi opskrbljivač ima rezervirani kapacitet ili je podnio zahtjev za rezervaciju kapaciteta, na barem jednom izlazu iz transportnog sustava prema plinskom distribucijskom sustavu na koji je priključen krajnji kupac. Ukoliko operator transportnog sustava u navedenom roku ne dostavi obavijest operatoru distribucijskog sustava, smatra se da novi opskrbljivač raspolaže valjanim ugovorom o transportu,

– (K8) Odluka o postojanju nepodmirenih potraživanja i raspoloživosti kapaciteta transportnog i distribucijskog sustava – operator distribucijskog sustava, na temelju podataka iz koraka K4 do K7 i valjanog ugovora o distribuciji plina s novim opskrbljivačem, odlučuje o nastavku postupka promjene opskrbljivača plinom (slijedi korak K10) ili prekidu promjene opskrbljivača (slijedi korak K9),

– (K9) Prekid promjene opskrbljivača – operator distribucijskog sustava prekida promjenu opskrbljivača, te najkasnije do desetog dana promjene opskrbljivača d10, o istom obavještava novog opskrbljivača, a novi opskrbljivač, najkasnije dva radna dana od zaprimanja te obavijesti obavještava krajnjeg kupca o prekidu promjene opskrbljivača,

– (K10) Odluka o potrebi očitanja stanja plinomjera – operator distribucijskog sustava na temelju podataka iz koraka K6, donosi odluku o potrebi očitanja stanja plinomjera (slijedi korak K11) ili zaključuje postupak promjene opskrbljivača plinom (slijedi korak K12),

– (K11) Očitanje stanja plinomjera – operator distribucijskog sustava najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača d15 očitava stanje plinomjera na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca, što se smatra danom provedbe promjene opskrbljivača (slijedi korak K12),

– (K12) Potvrda o stanju plinomjera i provedenom postupku promjene opskrbljivača – operator distribucijskog sustava najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača d15, dostavlja stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom novom opskrbljivaču i postojećem opskrbljivaču,

– (K13) Ugovor o opskrbi plinom – po zaprimanju obavijesti iz koraka K12 novi opskrbljivač, dostavlja krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o opskrbi plinom,

– (K14) Zaključni obračun, raskid ili usklađenje ugovora o opskrbi plinom – po zaprimanju i na osnovi potvrde iz koraka K12 postojeći opskrbljivač, najkasnije do četrdeset petog dana promjene opskrbljivača d45, obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.

(5) Shematski prikaz postupaka iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

(6) Sudionik promjene opskrbljivača pri razmjeni podataka na obrascu OBR2-DS, prema stavku 4. ovoga članka, je isti dužan bez odlaganja dostaviti i operatoru tržišta plina.

Postupak promjene opskrbljivača plinom u slučaju krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav

Članak 34.

(1) Promjena opskrbljivača plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav, započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača novom opskrbljivaču, pisanim ili elektroničkim putem, na obrascu OBR1-TS, čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta.

(2) U slučaju da krajnji kupac promjenom opskrbljivača prekida ugovorni odnos s postojećim opskrbljivačem plinom, krajnji kupac uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja operatoru transportnog sustava izjavu kojom potvrđuje da nakon promjene opskrbljivača u potpunosti prestaje opskrba plinom od strane postojećeg opskrbljivača plinom na izlazu iz transportnog sustava.

(3) Novi opskrbljivač provjerava valjanost zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, može od operatora transportnog sustava pribaviti podatke o obračunskom mjernom mjestu i povijesnoj potrošnji krajnjeg kupca, te najkasnije u roku od pet radnih dana od zaprimanja zahtjeva, krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju, potrebi za dopunom ili odbijanju zahtjeva.

(4) Na osnovi prihvaćenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka sudionici promjene opskrbljivača provode sljedeće korake promjene opskrbljivača plinom te razmjenjuju podatke na obrascu OBR2-TS čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta:

– (K1) Obavijest o promjeni opskrbljivača – novi opskrbljivač elektroničkim putem obavještava operatora transportnog sustava o promjeni opskrbljivača plinom što se smatra prvim danom promjene opskrbljivača d1, te mu pisanim putem dostavlja potpisani i ovjereni obrazac OBR2-TS,

– (K2) Odluka o valjanosti podataka o krajnjem kupcu i postojanju ugovora o transportu – operator transportnog sustava provjerava usklađenost podataka iz koraka K1 s podacima kojima raspolaže i postojanje valjanog ugovora o transportu plina s novim opskrbljivačem, te odlučuje o nastavku postupka promjene opskrbljivača (slijedi korak K4) ili prekidu promjene opskrbljivača (slijedi korak K3). Smatra se da su kapaciteti transportnog sustava raspoloživi, ako novi opskrbljivač ima rezervirani kapacitet, podnio je zahtjev za rezervaciju kapaciteta ili je ostvario pravo na kapacitet na sekundarnom tržištu, na izlazu iz transportnog sustava na koji je priključen krajnji kupac.

– (K3) Prekid promjene opskrbljivača – operator transportnog sustava prekida promjenu opskrbljivača, te najkasnije do četvrtog dana promjene opskrbljivača d4, o istom obavještava novog opskrbljivača, a novi opskrbljivač, najkasnije dva radna dana od zaprimanja te obavijesti obavještava krajnjeg kupca o prekidu promjene opskrbljivača,

– (K4) Provjera nepodmirenih potraživanja – operator transportnog sustava najkasnije do četvrtog dana promjene opskrbljivača d4, traži od postojećeg opskrbljivača provjeru nepodmirenih dospjelih potraživanja krajnjeg kupca na dan podnošenja zahtjeva za promjenu opskrbljivača,

– (K5) Informacija o nepodmirenim potraživanjima – postojeći opskrbljivač po zaprimanju obavijesti iz koraka K4, operatoru transportnog sustava, najkasnije do osmog dana promjene opskrbljivača d8, daje informaciju o postojanju nepodmirenih dospjelih potraživanja od krajnjeg kupca na dan podnošenja zahtjeva za promjenu opskrbljivača. Ukoliko postojeći opskrbljivač u navedenom roku ne dostavi obavijest operatoru transportnog sustava, smatra se da krajnji kupac nema nepodmirenih dospjelih potraživanja.

– (K6) Odluka o postojanju nepodmirenih potraživanja – operator transportnog sustava na temelju podataka iz koraka K5 odlučuje o nastavku postupka promjene opskrbljivača (slijedi korak K8) ili prekidu promjene opskrbljivača (slijedi korak K7),

– (K7) Prekid promjene opskrbljivača – operator transportnog sustava prekida promjenu opskrbljivača, te najkasnije do desetog dana promjene opskrbljivača d10, o istom obavještava novog opskrbljivača, a novi opskrbljivač, najkasnije dva radna dana od zaprimanja te obavijesti obavještava krajnjeg kupca o prekidu promjene opskrbljivača,

– (K8) Potvrda o stanju plinomjera i provedenom postupku promjene opskrbljivača – operator transportnog sustava najkasnije do 15. dana promjene opskrbljivača d15, očitava i dostavlja stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom novom opskrbljivaču i postojećem opskrbljivaču, što se smatra danom provedbe promjene opskrbljivača,

– (K9) Ugovor o opskrbi plinom – po zaprimanju obavijesti iz koraka K8 novi opskrbljivač, dostavlja krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o opskrbi plinom,

– (K10) Zaključni obračun, raskid ili usklađenje ugovora o opskrbi plinom – po zaprimanju i na osnovi potvrde iz koraka K8 postojeći opskrbljivač, najkasnije do četrdeset petog dana promjene opskrbljivača d45, obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.

(5) Shematski prikaz postupaka iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

(6) Sudionik promjene opskrbljivača pri razmjeni podataka na obrascu OBR2-TS, prema stavku 4. ovoga članka, je isti dužan bez odlaganja dostaviti i operatoru tržišta plina.

(7) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, prijenos ugovora o transportu plina postojećeg opskrbljivača za kapacitet na izlazu iz transportnog sustava provodi se prema odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Postupak promjene opskrbljivača plinom u obvezi zajamčene opskrbe

Članak 35.

(1) U slučaju kada je novi opskrbljivač zajamčeni opskrbljivač, sukladno proceduri i uvjetima propisanim Zakonom o tržištu plina, promjena opskrbljivača plinom se provodi bez zahtjeva krajnjeg kupca u sljedećim koracima:

– Agencija ili operator tržišta plina dostavlja obavijest o prvom danu korištenja zajamčene opskrbe operatoru promjene opskrbljivača, zajamčenom opskrbljivaču, postojećem opskrbljivaču i operatoru transportnog sustava ako on nije operator promjene opskrbljivača,

– Operator promjene opskrbljivača dostavlja zajamčenom opskrbljivaču podatke o krajnjim kupcima koji prelaze u zajamčenu opskrbu najkasnije pet dana od zaprimanja obavijesti o prvom danu korištenja zajamčene opskrbe,

– Operator promjene opskrbljivača, dostavlja zajamčenom opskrbljivaču i postojećem opskrbljivaču stanje plinomjera na dan početka zajamčene opskrbe najkasnije 15 dana od prvog dana korištenja zajamčene opskrbe,

– Postojeći opskrbljivač dostavlja zajamčenom opskrbljivaču informaciju o cijeni plina korištenu pri posljednjem obračunu isporučenog plina pojedinom krajnjem kupcu koji prelazi u zajamčenu opskrbu najkasnije 10 dana od zaprimanja obavijesti o prvom danu korištenja zajamčene opskrbe,

– Zajamčeni opskrbljivač dostavlja krajnjem kupcu ugovor o zajamčenoj opskrbi, najkasnije osam dana od dana početka zajamčene opskrbe, a krajnji kupac mu je dužan dostaviti potpisani primjerak tog ugovora,

– Operator transportnog sustava obavlja prijenos ugovora o transportu plina s postojećeg opskrbljivača na zajamčenog opskrbljivača prema odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava,

– Operator distribucijskog sustava dužan je zajamčenom opskrbljivaču omogućiti sklapanje ugovora o distribuciji plina, najkasnije 10 dana od dana početka zajamčene opskrbe.

(2) Stanje plinomjera na dan početka zajamčene opskrbe iz stavka 1. točke 3. ovoga članka utvrđuje operator promjene opskrbljivača na temelju očitanja plinomjera. Obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM5, TM6, TM7, TM8, TM9, TM10, TM11 i TM12 operator promjene opskrbljivača mora očitati na dan početka zajamčene opskrbe. Obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca iz ostalih tarifnih modela operator promjene opskrbljivača mora očitati najkasnije u roku od 15 dana od dana početka zajamčene opskrbe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju da plinomjer nije moguće očitati, operator promjene opskrbljivača stanje plinomjera na dan početka zajamčene opskrbe može utvrditi linearnom interpolacijom razmjerno broju dana potrošnje plina od zadnjeg očitanja stanja plinomjera, a uzimajući u obzir prosječnu potrošnju plina na obračunskom mjernom mjestu iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja od najviše tri prethodne godine.

(4) Podatci o krajnjim kupcima koji prelaze u zajamčenu opskrbu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka su:

– identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta,

– ime i prezime ili naziv, te adresa krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto,

– osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,

– broj energetske suglasnosti,

– status korištenja javne usluge opskrbe plinom,

– status zaštićenog krajnjeg kupca,

– status ugroženog krajnjeg kupca,

– naziv i osobni identifikacijski broj opskrbljivača plinom,

– naziv bilančne skupine koje je krajnji kupac posredni član,

– oznaka tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta,

– priključni kapacitet,

– namjena potrošnje plina i

– podatci o povijesnoj potrošnji.

Kalkulator cijene plina

Članak 36.

(1) Agencija će uspostaviti kalkulator cijene plina radi usporedbe uvjeta opskrbe plinom krajnjih kupaca tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4, poticanja učinkovitog tržišnog natjecanja, te olakšanog pristupa kontaktima opskrbljivača plinom od strane krajnjih kupaca.

(2) Za potrebe uspostave i održavanja kalkulatora cijene plina iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će omogućiti opskrbljivačima plinom da u kalkulator cijena unose podatke o krajnjim cijenama plina i uvjetima opskrbe plinom, te podatke o njihovoj promjeni.

VI. KVALITETA OPSKRBE PLINOM

Članak 37.

(1) Kvaliteta opskrbe plinom obuhvaća pouzdanost isporuke, kvalitetu plina i kvalitetu usluge, a prati se primjenom propisanih standarda kvalitete opskrbe, te ostvarenih pokazatelja kvalitete opskrbe.

(2) Pouzdanost isporuke obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem operator plinskog sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu pouzdanu i stalnu isporuku plina iz plinskog sustava.

(3) Kvaliteta plina obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem operator plinskog sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu usklađenost parametara kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina propisanom u Tablici 3. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.

(4) Kvaliteta usluge obuhvaća komercijalne zahtjeve kvalitete opskrbe plinom, čijim poštivanjem operator plinskog sustava ili opskrbljivač plinom osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu zadovoljavajuću razinu pružene usluge.

(5) Standard kvalitete opskrbe propisuje način praćenja i kriterije za utvrđivanje razine zadovoljavanja pojedinog zahtjeva kvalitete opskrbe plinom, od strane operatora plinskog sustava ili opskrbljivača plinom, koji su obveznici primjene prema ovim Općim uvjeta.

(6) Pokazatelj ispunjavanja kvalitete opskrbe je mjera ispunjavanja standarda kvalitete opskrbe.

Članak 38.

(1) Krajnji kupac i korisnik sustava ima pravo na razinu kvalitete opskrbe plinom propisanu standardima kvalitete opskrbe i kriterijima usklađenosti, sukladno ovim Općim uvjetima.

(2) Krajnji kupac i opskrbljivač plinom mogu u ugovoru o opskrbi plinom ugovoriti višu razinu kvalitete opskrbe plinom od one propisane ovim Općim uvjetima.

Članak 39.

(1) Operator plinskog sustava dužan je sustavno održavati razinu kvalitete opskrbe plinom, pratiti pokazatelje ispunjavanja kvalitete opskrbe, voditi evidenciju propisanih podataka, te provoditi propisane mjere za poticanje kvalitete opskrbe plinom, u skladu s ovim Općim uvjetima.

(2) Opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom dužan je sustavno održavati kvalitetu usluga, pratiti pokazatelje ispunjavanja kvalitete opskrbe, voditi evidenciju propisanih podataka, te provoditi propisane mjere za poticanje kvalitete opskrbe plinom, u skladu s ovim Općim uvjetima.

(3) Opskrbljivač plinom dužan je sustavno održavati kvalitetu usluga, pratiti pokazatelje ispunjavanja kvalitete opskrbe te voditi evidenciju propisanih podataka u skladu s ovim Općim uvjetima.

Praćenje kvalitete opskrbe plinom

Članak 40.

(1) Standardi kvalitete opskrbe su opći standardi kvalitete opskrbe i garantirani standardi kvalitete opskrbe.

(2) Opći standardi kvalitete opskrbe propisuju opću razinu kvalitete opskrbe plinom pojedinog operatora sustava ili opskrbljivača plinom u cilju poboljšanja opće razine kvalitete opskrbe plinom.

(3) Garantirani standardi kvalitete opskrbe propisuju minimalnu razinu kvalitete opskrbe plinom koju je pojedinom korisniku sustava ili krajnjem kupcu dužan pružiti operator plinskog sustava ili opskrbljivač plinom.

(4) Ispunjavanje pojedinog standarda kvalitete opskrbe prati se kroz pokazatelj ispunjavanja kvalitete opskrbe, uzimajući u obzir kriterij usklađenosti.

(5) Opći standard kvalitete opskrbe, pokazatelj ispunjavanja kvalitete opskrbe, obveznik primjene, poticajna mjera, kriterij usklađenosti i podaci koje je obveznik primjene dužan prikupljati, propisani su u Tablici 1. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.

(6) Vremenski okvir za praćenje pokazatelja ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom je jedna kalendarska godina.

(7) Garantirani standard kvalitete opskrbe, pokazatelj ispunjavanja kvalitete opskrbe, obveznik primjene, odgovarajuća nadoknada i podaci koje je obveznik primjene dužan prikupljati, propisani su u Tablici 2. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.

(8) Vremenski okvir za praćenje pokazatelja ispunjavanja garantiranih standarda kvalitete opskrbe plinom je jedan kvartal kalendarske godine.

Članak 41.

(1) Istraživanje zadovoljstva krajnjeg kupca razinom kvalitete opskrbe plinom predstavlja dodatnu mjeru praćenja kvalitete opskrbe plinom.

(2) Istraživanje zadovoljstva krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom i korisnika sustava provodi Agencija, najmanje svake tri godine.

(3) Agencija je dužna istraživanje iz stavka 2. ovoga članka objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Poticanje kvalitete opskrbe plinom

Članak 42.

(1) Pružanje optimalne kvalitete opskrbe plinom potiče se putem poticajnih mjera i nadoknada za uslugu pruženu izvan garantiranog standarda.

(2) Poticajne mjere za operatora plinskog sustava ili opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge opskrbe plinom vezane su za ispunjavanje općih standarda kvalitete opskrbe i kriterija usklađenosti, a propisuju se odgovarajućom metodologijom za utvrđivanje visine tarifnih stavki, sukladno Tablici 1. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.

(3) Na zahtjev korisnika usluge ili krajnjeg kupca, radi neispunjavanja garantiranog standarda kvalitete opskrbe, operator plinskog sustava ili opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge opskrbe plinom dužan je isplatiti nadoknadu, sukladno Tablici 2. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.

Sustav prikupljanja podataka o kvaliteti opskrbe plinom

Članak 43.

(1) Opskrbljivač plinom, operator distribucijskog sustava, operator sustava skladišta plina, operator terminala za ukapljeni prirodni plin i operator transportnog sustava dužni su uspostaviti sustav prikupljanja podataka, sukladno tablicama 1. i 2. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.

(2) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su Agenciji dostavljati prikupljene podatke o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja kvalitete opskrbe za garantirane standarda kvalitete opskrbe, najkasnije u roku od 30 dana od isteka kvartala na koji se odnosi pojedini pokazatelj kvalitete opskrbe plinom, sukladno Tablici 2. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.

(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su do 1. ožujka tekuće godine Agenciji dostaviti godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za prethodnu godinu, koje mora sadržavati najmanje sljedeće:

– opis sustava za praćenje kvalitete opskrbe plinom,

– prikupljene podatke o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja kvalitete opskrbe za opće standarde kvalitete opskrbe,

– opis samostalno provedenih mjera za povećanje kvalitete opskrbe plinom i

– prijedlog mjera za poboljšanje kvalitete opskrbe plinom.

(4) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom iz stavka 3. ovoga članka objaviti na svojim internetskim stranicama.

VII. NADZOR

Članak 44.

Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta provodi Agencija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Ugovori koji su opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge sklopili prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, ostaju na snazi osim ako su u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta.

(2) Opskrbljivač plinom je dužan krajnjem kupcu koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge omogućiti plaćanje novčanih obveza za isporučeni plin, na odgovarajućem prodajnom mjestu prema članku 20. ovih Općih uvjeta, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(3) Opskrbljivač plinom je dužan uskladiti sadržaj računa za isporučeni plin, prema članku 22. ovih Općih uvjeta, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(4) Iznimno od članaka 25. – 35. ovih Općih uvjeta, do 1. travnja 2014. postupak promjene opskrbljivača plinom započinje sklapanjem ugovora o opskrbi plinom između novog opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, o čemu je novi opskrbljivač plinom dužan odmah obavijestiti operatora transportnog sustava, uz dostavu podataka o opskrbi plinom iz novog ugovora o opskrbi plinom, ukoliko je krajnji kupac izravno priključen na transportni sustav ili operatora transportnog sustava i operatora distribucijskog sustava na čiji sustav je krajnji kupac priključen, uz dostavu podataka o opskrbi plinom iz novog ugovora o opskrbi plinom, ukoliko je krajnji kupac priključen na distribucijski sustav (dalje: Obavijest o promjeni opskrbljivača). Ugovor o opskrbi plinom između novog opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca počinje se primjenjivati od prvoga dana u mjesecu ukoliko je ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem sklopljen do uključivo 10. dana u prethodnom mjesecu. Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je po primitku Obavijesti o promjeni opskrbljivača dostaviti postojećem i novom opskrbljivaču plinom pisanu obavijest o usklađenosti podataka iz novog ugovora o opskrbi plinom sa sklopljenim ugovorom između operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača plinom koji krajnjeg kupca opskrbljuje plinom ili zatražiti potrebno usklađivanje ugovora o transportu plina ili ugovora o distribuciji plina. Operator transportnog sustava dužan je sa postojećim i novim opskrbljivačem plinom uskladiti važeće ugovore o transportu plina vezano uz kapacitet transportnog sustava za krajnjeg kupca koji je sklopio ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem plinom. Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava, ovisno na čiji je sustav krajnji kupac priključen, dužan je očitati stanje plinomjera, sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava ili Mrežnim pravilima transportnog sustava i očitane podatke dostaviti novom opskrbljivaču plinom i postojećem opskrbljivaču plinom, sve u roku od osam dana od dana primitka Obavijesti o promjeni opskrbljivača. Postojeći opskrbljivač plinom dužan je ispostaviti konačni obračun krajnjem kupcu koji je sklopio ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem plinom, u roku 30 dana od stupanja na snagu ugovora o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem plinom.

(5) Operator tržišta plina dužan je dostavljati Agenciji mjesečna izvješća o promjeni opskrbljivača prema članku 31. ovih Općih uvjeta, počevši od studenog 2014. godine za listopad 2014. godine.

(6) Iznimno od članka 42. ovih Općih uvjeta, do 1. siječnja 2017. neće se primjenjivati poticajne mjere i nadoknade za uslugu pruženu izvan garantiranog standarda.

(7) Energetski subjekti su dužni podatke iz članka 43. stavka 2. i 3. ovih Općih uvjeta dostavljati Agenciji, počevši od listopada 2014.

(8) Iznimno od članka 43. stavka 3. ovih Općih uvjeta, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2014. mora sadržavati najmanje opis sustava za praćenje kvalitete opskrbe plinom, opis samostalno provedenih mjera za povećanje kvalitete opskrbe plinom, te prijedlog mjera za poboljšanje kvalitete opskrbe plinom.

(9) Brojčana vrijednost općeg standarda kvalitete opskrbe plinom i kriterij usklađenosti, pod rednim brojem 1., 5,. 7., 8. i 9. iz Priloga 2. Tablice 1. iz ovih Općih uvjeta, utvrdit će se nakon prikupljanja i analize odgovarajućih pokazatelja.

(10) Iznimno od vrijednosti parametara kvalitete plina iz Priloga 2. Tablice 3. ovih Općih uvjeta, do 31. prosinca 2015., vrijednost parametara standardne kvalitete plina pod točkom A. Kemijski sastav, za parametar ugljični dioksid (CO2) iznosi maksimalno 3 mol%, za kisik (O2) se ne utvrđuje, za sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) iznosi maksimalno 7 mg/m3. Parametri pod točkom H. Točka rosišta se utvrđuje pri tlaku od 50 bar, te za vodu iznosi -10°C, a za ugljikovodike iznosi 0°C.

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom (»Narodne novine«, broj 43/09 i 87/12).

Članak 47.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 011-01/13-01/13

Urbroj: 371-01/13-02

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 2.

158 27.12.2013 Opći uvjeti opskrbe plinom