Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

NN 158/2013 (27.12.2013.), Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3321

Na temelju članka 85. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2013. donijela

MREŽNA PRAVILA

PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) uređuju se razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava, upravljanje i nadzor nad distribucijskim sustavom, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na distribucijski sustav, usluge operatora distribucijskog sustava, prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava, korisnika sustava i krajnjeg kupca, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava, uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina, neovlaštena potrošnja plina, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija i mjerna pravila kod distribucije plina.

Članak 2.

Mrežna pravila dužan je primjenjivati investitor priključka, krajnji kupac priključen na distribucijski sustav, ovlašteni izvođač priključka, opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, operator distribucijskog sustava, operator transportnog sustava, operator sustava skladišta plina, proizvođač prirodnog plina, proizvođač plina i operator tržišta plina.

Članak 3.

(1) Mrežna pravila odnose se na distribucijske sustave namijenjene distribuciji prirodnog plina, gradskog plina, isparenog ukapljenog naftnog plina, miješanog ukapljenog naftnog plina, bioplina i plina iz biomase.

(2) Distribucijski sustavi kojima se distribuira prirodni plin, gradski plin, ispareni ukapljeni naftni plin, miješani ukapljeni naftni plin, bioplin ili plin iz biomase moraju biti međusobno fizički odvojeni na takav način da je onemogućeno miješanje različitih vrsta plina.

(3) Dozvoljeno je umješavanje bioplina, plina iz biomase i drugih vrsta plina s prirodnim plinom, samo ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno dodavati u tok prirodnog plina te ako se dobivena smjesa plina može tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav.

(4) Smjesa plina iz stavka 3. ovoga članka treba odgovarati standardnoj kvaliteti prirodnog plina propisanoj Općim uvjetima opskrbe plinom.

(5) Umješavanje plina iz stavka 3. ovoga članka odobrava operator distribucijskog sustava.

Definicije i izrazi

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Mrežnim pravilima imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda, područje držanja, skladištenja i prometa zapaljivim plinovima, te područje zaštite od požara i eksplozija, područje mjeriteljstva, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Mrežnim pravilima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Mrežnih pravila imaju sljedeća značenja:

1. energetska suglasnost – dokument kojim se utvrđuje pravo na priključni kapacitet na distribucijskom sustavu, a koji na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav izdaje operator distribucijskog sustava,

2. energetski uvjeti – dokument kojim se utvrđuje mogućnost priključenja na distribucijski sustav, a koji na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na distribucijski sustav izdaje operator distribucijskog sustava,

3. faktor korekcije – koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjerena plinomjerom pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina,

4. fiksna mjesečna naknada – fiksna mjesečna naknada namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina (Ts2), sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, a vezana za pojedino obračunsko mjerno mjesto,

5. građenje priključka – nabava potrebnog materijala i opreme, te strojarski, elektro, građevinski i ostali radovi koje u svrhu izvedbe priključka izvodi operator distribucijskog sustava ili ovlašteni izvođač priključka,

6. gubici plina – razlika količine plina koja je isporučena u distribucijski sustav i količine plina koja je preuzeta iz distribucijskog sustava, a uključuje razliku u mjerenju, te tehničke i komercijalne gubitke plina,

7. investitor priključka – investitor ili vlasnik građevine koja se priključuje na distribucijski sustav, uključujući i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava,

8. izgradnja priključka – skup radnji namijenjen osiguravanju uvjeta za priključenje građevine na distribucijski sustav, a koji uključuje stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu i izvedbu priključka,

9. izlaz iz distribucijskog sustava – mjesto fizičkog spoja i vlasničkog razgraničenja između distribucijskog sustava i instalacije krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, u skladu s ugovorom o priključenju na distribucijski sustav,

10. izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta – gradnja novih dijelova distribucijskog sustava koja nije planirana u planu razvoja distribucijskog sustava, kao i gradnja planirana planom razvoja distribucijskog sustava u vremenskom razdoblju koje ne odgovara investitoru priključka,

11. izvedba priključka – pripremno-završni radovi i građenje priključka,

12. karakteristična skupina kupaca – skupina krajnjih kupaca bez dnevnog mjerenja potrošnje plina koje karakteriziraju specifične značajke potrošnje plina na obračunskom mjernom mjestu, a koja se određuje sukladno ovim Mrežnim pravilima,

13. korisnik sustava – opskrbljivač plinom koji koristi distribucijski sustav za opskrbu krajnjeg kupca, temeljem ugovora o distribuciji plina,

14. krajnji kupac – krajnji kupac plina koji je priključen na distribucijski sustav, temeljem ugovora o priključenju na distribucijski sustav,

15. krizno stanje – stanje djelomičnog ili potpunog prekida opskrbe plinom, proglašeno od nadležnog tijela, sukladno Uredbi (EU) No 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća te propisima donesenim na temelju te uredbe,

16. mjerno-redukcijska stanica – redukcijska stanica s ugrađenim plinomjerom,

17. naknada za korištenje distribucijskog sustava – naknada za standardnu uslugu distribucije plina koju korisnik sustava plaća operatoru distribucijskog sustava, a koja se obračunava i naplaćuje sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, ovim Mrežnim pravilima, te ugovoru o distribuciji plina,

18. naknada za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta – naknada za izgradnju priključka koju investitor priključka plaća operatoru distribucijskog sustava, a koja se obračunava i naplaćuje sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje, ovim Mrežnim pravilima, te ugovoru o priključenju na distribucijski sustav,

19. obračunsko mjerno mjesto – mjesto u distribucijskom sustavu s ugrađenim plinomjerom i drugom mjernom, regulacijskom i sigurnosnom opremom na kojem se obavlja mjerenje radi obračuna isporučenog plina,

20. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje za koje se obračunava isporučena količina plina,

21. odorizacijska stanica – dio distribucijskog sustava u kojem se, pomoću uređaja za odorizaciju, plinu dodaju sredstva kojima se postiže upozoravajući i prepoznatljiv miris,

22. organizator zatvorenog distribucijskog sustava – fizička ili pravna osoba koja distribuira plin unutar zatvorenog distribucijskog sustava, a određena je od vlasnika zatvorenog distribucijskog sustava uz suglasnost ostalih pravnih i fizičkih osoba, osim kućanstava, čiji su objekti priključeni na zatvoreni distribucijski sustav,

23. ovlašteni izvođač priključka – pravna ili fizička osoba koja je od operatora distribucijskog sustava ovlaštena za građenje priključaka na distribucijski sustav,

24. plinomjer – mjerilo koje mjeri i registrira količinu plina na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima u području zakonskog mjeriteljstva, ovim Mrežnim pravilima i internim tehničkim propisima operatora distribucijskog sustava,

25. plinovod – cjevovodni dio distribucijskog sustava koji služi za prijenos plina od ulaza u distribucijski sustav do izlaza iz distribucijskog sustava, uključivo i opremu koja je na njemu ugrađena,

26. pogon distribucijskog sustava – stanje u distribucijskom sustavu u kojem su u tehnološkom smislu osigurani preduvjeti za vođenje distribucijskog sustava i isporuka plina svim korisnicima sustava i krajnjim kupcima priključenim na distribucijski sustav,

27. pretplatni plinomjer – plinomjer koji dopušta potrošnju plina do iznosa unaprijed plaćene potrošnje plina,

28. priključak – cjevovodni dio distribucijskog sustava kojim se povezuje plinska instalacija građevine s distribucijskim sustavom, uključivo opremu koja je na njemu ugrađena i obračunsko mjerno mjesto,

29. priključni kapacitet građevine – najveći protok plina kojeg je moguće ostvariti na pojedinom priključku sukladno odredbama ugovora o priključenju na distribucijski sustav izražen u kWh/h,

30. priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta – najveći protok plina kojeg je moguće ostvariti na pojedinom obračunskom mjernom mjestu sukladno energetskoj suglasnosti izražen u kWh/h,

31. pripremno-završni radovi – radovi koje u svrhu izvedbe priključka izvodi operator sustava, a koje čine: provjera usklađenosti građenja priključka s glavnim projektom, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, utvrđivanje da je izvršeno snimanje izvedenog stanja priključka, povezivanje na distribucijski, punjenje priključka plinom, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom i administrativni poslovi,

32. redovno stvaranje tehničkih uvjeta – gradnja novih i/ili rekonstrukcija postojećih dijelova distribucijskog sustava, kao i sva gradnja i/ili rekonstrukcija distribucijskog sustava izvedena u svrhu stvaranja uvjeta za priključenje građevina na distribucijski sustav, odnosno povećanja priključnog kapaciteta već priključenih građevina,

33. redukcijska stanica – dio distribucijskog sustava za redukciju tlaka plina s pripadajućom sigurnosnom i kontrolnom opremom postavljen na granici različitih pogonskih tlačnih razreda,

34. samostalna uporabna cjelina – dio građevine u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja ima zasebno obračunsko mjerno mjesto,

35. sigurnosni pojas – prostor s obje strane mjereno od osi plinovoda ili priključka unutar kojeg se ne mogu graditi ili postavljati građevine, a koji određuje operator distribucijskog sustava ovisno o tlačnom razredu plinovoda ili priključka, te namjeni građevine,

36. standardni profil potrošnje – analitički prikaz procijenjene dnevne potrošnje plina krajnjeg kupca iz karakteristične skupine kupaca, izrađen sukladno ovim Mrežnim pravilima,

37. standardno stanje plina – stanje u kojemu je apsolutni tlak plina pst = 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina Tst = 288,15 K (15°C),

38. stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu – redovno i/ili izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta,

39. tarifna stavka za distribuciju – tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (Ts1), sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina,

40. tarifni model – kategorija koju pojedinom obračunskom mjernom mjestu pridjeljuje operator distribucijskog sustava, sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina,

41. tlačni razred – dozvoljeni raspon radnog tlaka plina u distribucijskom sustavu (ograničen minimalnim i maksimalnim radnim tlakom) pri kojem se obavlja distribucija plina, pri čemu razlikujemo razred niskog tlaka (do uključivo 0,1 bar), srednjeg tlaka (od 0,1 bar do uključivo 5 bar) i visokog tlaka (više od 5 bar),

42. ulaz u distribucijski sustav – mjesto fizičkog spoja i vlasničkog razgraničenja između transportnog sustava ili mreže proizvodnih plinovoda ili sustava skladišta plina povezanog na distribucijski sustav i distribucijskog sustava, u skladu s ugovorom o priključenju na transportni sustav i ugovorom o priključenju na distribucijski sustav,

43. višestruko priključenje – izvedba deset i više priključaka na distribucijski sustav istovremeno s građenjem ili rekonstrukcijom plinovoda,

44. vođenje distribucijskog sustava – skup postupaka koji objedinjuje funkcije planiranja, upravljanja i nadzora nad distribucijskim sustavom, a s ciljem održavanja pogonskih parametara distribucijskog sustava u granicama potrebnim za sigurnu i pouzdanu isporuku plina,

45. zaštitni pojas – prostor s obje strane mjereno od osi plinovoda ili priključka, koji nije u vlasništvu ili služnosti operatora distribucijskog sustava, u kojemu treće osobe mogu vršiti radove samo uz suglasnost i nadzor operatora distribucijskog sustava.

II. OPIS DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 5.

(1) Distribucijski sustav obuhvaća plinovode, redukcijske stanice, mjerno-redukcijske stanice, odorizacijske stanice, sustav katodne zaštite, sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka, priključke, plinomjere i drugu mjernu opremu, kao i svu drugu opremu i građevine ugrađene u distribucijski sustav u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijskog sustava i isporuke plina.

(2) Operator distribucijskog sustava je dužan na svojoj internetskoj stranici objaviti grafički prikaz distribucijskog područja na kojem obavlja energetsku djelatnost distribucije plina, s ucrtanim osnovnim objektima distribucijskog sustava, te omogućiti uvid u popis gradova i općina u kojima obavlja distribuciju plina.

(3) Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljem tekstu: Agencija) će na svojoj internetskoj stranici omogućiti pregled svih distribucijskih sustava na način da će objaviti poveznice na podatke iz stavka 2. ovoga članka.

III. RAZVOJ, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 6.

(1) Razvoj distribucijskog sustava provodi se prema planu razvoja plinskog distribucijskog sustava, sukladno odredbama Zakona o tržištu plina.

(2) Operator distribucijskog sustava, sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, izrađuje godišnje izvješće operatora distribucijskog sustava koje se, između ostalog, odnosi na pouzdanost, sigurnost i učinkovitost distribucijskog sustava, kvalitetu plina, kvalitetu usluge, pouzdanost isporuke plina, tehničke karakteristike sustava, korištenje kapaciteta distribucijskog sustava i održavanju opreme sustava.

Članak 7.

(1) Prilikom planiranja, projektiranja, gradnje, pokusnog rada, početka i prestanka rada, rekonstrukcije, održavanja, te drugih zahvata na distribucijskom sustavu, moraju se primjenjivati odredbe posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke kojima se uređuje projektiranje, gradnja, upravljanje i održavanje distribucijskog sustava.

(2) Radi standardizacije i tipizacije mjerne opreme i drugih elemenata distribucijskog sustava, određivanja sigurnosnog pojasa, izrade geodetskih snimki, te izrade katodne zaštite mogu se primjenjivati interni tehnički propisi koje donosi operator distribucijskog sustava (upute, uvjeti, pravila, preporuke i drugo), ako nisu u suprotnosti s odredbama posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke.

(3) Interni tehnički propisi operatora distribucijskog sustava moraju biti objavljeni na njegovoj internetskoj stranici.

IV. UPRAVLJANJE I NADZOR NAD DISTRIBUCIJSKIM SUSTAVOM

Nadzor i zaštita distribucijskog sustava

Članak 8.

Operator distribucijskog sustava radi upravljanja, održavanja i razvoja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog distribucijskog sustava ima pravo nadzirati projektiranje, gradnju i održavanje distribucijskog sustava.

Članak 9.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je voditi katastar vodova distribucijskog sustava.

(2) Nakon završenog građenja, izgrađeni dijelovi distribucijskog sustava moraju se unijeti u katastar vodova distribucijskog sustava sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

Članak 10.

(1) U slučaju da treća osoba treba izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava dužna je, radi osiguranja sigurnosti distribucijskog sustava, građevina, imovine, ljudi i životinja, zatražiti od operatora distribucijskog sustava suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(2) Uz zahtjev za suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti tehničku dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi radovi.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je podnositelju zahtjeva za suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova primitka.

(4) Uvjeti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava određuju se sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava koji uređuju tehničke uvjete gradnje, pogona i održavanja distribucijskog sustava.

(5) Najkasnije tri dana prije početka izvođenja radova treća osoba, kojoj je operator distribucijskog sustava izdao suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovog članka, dužna je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o točnom vremenu početka radova i planu odvijanja radova.

(6) Zahvati u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava provode se u skladu s uvjetima propisanim u suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(7) Širine zaštitnog pojasa distribucijskog sustava mjereno od osi plinovoda u obje strane iznose za:

– plinovode i priključke visokog tlaka – 3 m,

– plinovode i priključke srednjeg tlaka – 1 m i

– plinovode i priključke niskog tlaka – 1 m.

Članak 11.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je preuzeti u distribucijski sustav plin čiji parametri kvalitete plina odgovaraju standardnoj kvaliteti plina propisanoj Općim uvjetima opskrbe plinom.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je plin odorirati te pratiti učinkovitost odorizacije sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava kojima se uređuju tehnički uvjeti odorizacije.

Tehnički uvjeti za vođenje distribucijskog sustava

Članak 12.

(1) Za vođenje distribucijskog sustava odgovoran je operator distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je održavati radne parametre distribucijskog sustava tako da omogući siguran i pouzdan rad distribucijskog sustava.

(3) Prije i tijekom isporuke plina u distribucijski sustav odnosno isporuke plina iz distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava, korisnik sustava i opskrbljivač plinom dužni su pravodobno obavještavati jedan drugoga o svim činjenicama i okolnostima koje se odnose na ugovorenu distribuciju plina ili mogu imati utjecaja na rad distribucijskog sustava.

(4) Krajnji kupac, korisnik sustava, operator povezanog sustava, proizvođač plina i proizvođač prirodnog plina dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o očekivanim poremećajima u isporuci plina u distribucijski sustav ili preuzimanju plina iz distribucijskog sustava (tlak, količina i kvaliteta plina) i o poremećajima u povezanom plinskom sustavu, a kako bi operator distribucijskog sustava mogao pravodobno reagirati i na odgovarajući način ukloniti ili umanjiti posljedice poremećaja.

Članak 13.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati u distribucijskom sustavu količine plina dovoljne za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu.

(2) Operator distribucijskog sustava na tržišnim principima, uz definiranje dinamike i mjesta isporuke, kupuje plin za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu.

(3) Natječaj za nabavu plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu operator distribucijskog sustava dužan je objaviti na svojoj internetskoj stranici i najmanje jednom javnom glasilu.

(4) Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg opskrbljivača je najniža cijena plina.

(5) Na temelju odluke o izboru najpovoljnijeg opskrbljivača, operator distribucijskog sustava i izabrani opskrbljivač sklapaju Ugovor o opskrbi plinom.

(6) U slučaju nezadovoljstva postupanjem operatora distribucijskog sustava u postupku nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu, opskrbljivač ima pravo izjaviti prigovor Agenciji.

Dispečerski centar za vođenje distribucijskog sustava

Članak 14.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je kontinuirano nadzirati rad distribucijskog sustava kako bi osigurala pouzdana i sigurna distribucija plina, učinkovito i pouzdano upravljanje, uravnoteženje i održavanje distribucijskog sustava, te ispunjenje ugovornih obaveza prema korisnicima sustava i krajnjim kupcima.

(2) Nadzor rada i upravljanje distribucijskim sustavom obavlja se neprekidno iz dispečerskog centra operatora distribucijskog sustava, kao i sustavnim operativnim nadzorom distribucijskog sustava, lokalnim upravljanjem tehnološkim objektima, odgovarajućom i pravovremenom pripremom sustava za posebne uvjete rada, analizama uvjeta u sustavu, predviđanjem ponašanja sustava, pravovremenim prosljeđivanjem informacija o stanju u sustavu i stanju opreme i elemenata sustava, fizičkim nadzorom tehnoloških objekata i uređaja za odorizaciju plina, sustavnim preventivnim i korektivnim održavanjem istih, te hitnim intervencijama za uklanjanje neposredne opasnosti za ljude i građevine.

(3) Nadzor nad pogonom i vođenjem distribucijskog sustava provodi se pomoću procesne, mjerne, registracijske, komunikacijske i računalno-programske opreme koja omogućava:

– utvrđivanje i javljanje odstupanja od normalnog pogona distribucijskog sustava,

– simuliranje i prognozu radnih parametara distribucijskog sustava,

– nadzor rada ključnih objekata u distribucijskom sustavu,

– nadzor preuzimanja plina na ulazima plina u distribucijski sustav, te isporuke plina na izlazima iz distribucijskog sustava,

– komunikaciju s korisnicima sustava, građanima, javnim ustanovama i hitnim službama i

– organizaciju hitnih intervencija.

(4) Operator distribucijskog sustava ima obvezu osigurati besplatni telefonski broj za hitne intervencije dostupan 24 sata, te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Provođenje aktivnosti na distribucijskom sustavu

Članak 15.

U svrhu sigurnog i pouzdanog rada distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava dužan je provoditi:

– održavanje i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme distribucijskog sustava,

– kontrolu nepropusnosti distribucijskog sustava,

– zaštitu distribucijskog sustava od mehaničkih, električkih i kemijskih utjecaja,

– nadzor aktivnosti trećih osoba u zaštitnom pojasu,

– servisiranje mjernih, regulacijskih i drugih uređaja i opreme ugrađenih u distribucijski sustav i

– radove i ispitivanja propisana posebnim zakonima.

Planirani radovi na distribucijskom sustavu

Članak 16.

(1) Pod planiranim radovima na distribucijskom sustavu razumijevaju se svi radovi vezani uz izgradnju i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme distribucijskog sustava, koji se izvode sukladno odobrenim planovima razvoja iz članka 6. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, i svi drugi radovi unaprijed poznati operatoru distribucijskog sustava, kao što su:

– gradnja, održavanje ili rekonstrukcija distribucijskog sustava,

– pregledi i redovno održavanje,

– testiranje i kontrolna mjerenja,

– priključenje novih krajnjih kupaca,

– izvođenje radova na distribucijskom sustavu na zahtjev trećih osoba i

– izvođenje radova trećih osoba u zaštitnom pojasu.

(2) Izvođenje radova na distribucijskom sustavu na zahtjev trećih osoba i nadzor izvođenja radova trećih osoba u zaštitnom pojasu naplaćuje se po cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Neplanirani radovi na distribucijskom sustavu

Članak 17.

(1) Pod neplaniranim radovima razumijevaju se radovi vezani uz kvar ili smetnje na distribucijskom sustavu ili poveznom sustavu koje operator distribucijskog sustava nije mogao predvidjeti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ako se radi o neposrednoj opasnosti za sigurnost distribucijskog sustava, građevina, imovine, ljudi i životinja, operator distribucijskog sustava dužan je izaći na mjesto kvara ili smetnji u najkraćem mogućem roku.

(3) U slučaju iz stavka 1., operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti siguran i pouzdan pogon distribucijskog sustava bez odlaganja.

Postupci operatora distribucijskog sustava u slučaju ograničenja ili prekida isporuke plina ograničenja zbog planiranih radova i kod ponovne uspostave isporuke plina

Članak 18.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je ograničenje ili prekid isporuke plina zbog planiranih radova iz članka 16. ovih Mrežnih pravila najaviti krajnjim kupcima i korisnicima sustava na koje će ograničenje ili prekid isporuke plina utjecati najmanje 30 dana prije planiranog ograničenja ili prekida isporuke plina, uz obvezu konačne potvrde dva dana prije ograničenja ili prekida isporuke plina.

(2) U razdoblju od 1. listopada tekuće godine do 31. ožujka naredne godine ograničenja ili prekidi isporuke plina zbog planiranih radova ne smiju utjecati na isporuku plina zaštićenim kupcima duže od šest sati.

(3) U slučaju ograničenja ili prekida isporuke plina, kao i kod ponovne uspostave isporuke plina korisniku sustava, operator distribucijskog sustava dužan je provesti sve potrebne postupke, sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih propisa operatora distribucijskog sustava kojima se sprječava nekontrolirano istjecanje plina, požar, eksplozija i drugo.

(4) Ponovnu isporuku plina uspostavlja operator distribucijskog sustava.

(5) Krajnji kupci i korisnici sustava su, u slučaju prekida ili ograničenja isporuke plina odnosno kod ponovne uspostave isporuke plina, dužni postupati po uputama i preporukama dispečerskog centra za vođenje distribucijskog sustava.

Vođenje distribucijskog sustava u kriznom stanju

Članak 19.

Tijekom kriznog stanja operator distribucijskog sustava upravlja distribucijskim sustavom na temelju mjera propisanih Uredbom (EU) No 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje: Uredba o sigurnosti opskrbe) i propisa donesenih na temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe.

Članak 20.

Operator distribucijskog sustava dužan je putem sredstava javnog priopćavanja, ili na drugi način, obavještavati krajnje kupce i korisnike sustava o kriznom stanju.

V. POVEZIVANJE S OSTALIM DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA

Članak 21.

(1) Povezivanje distribucijskog sustava s transportnim sustavom i sustavom skladišta plina obavlja se radi stvaranja preduvjeta za sigurnu i pouzdanu isporuku plina korisnicima sustava.

(2) Povezivanje distribucijskog sustava s mrežom proizvodnih plinovoda obavlja se radi omogućavanja isporuke plina u distribucijski sustav.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati razmjenu informacija s međusobno povezanim operatorima, uvažavajući pravila za razmjenu podataka propisana Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Povezivanje s transportnim sustavom

Članak 22.

(1) Priključenje na transportni sustav ili povećanje priključnog kapaciteta provodi se sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila i Mrežnih pravila transportnog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava, te sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Povezivanje sa sustavom skladišta plina

Članak 23.

(1) Priključenje sustava skladišta plina na distribucijski sustav ili povećanje priključnog kapaciteta provodi se sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila i Pravila korištenja sustava skladišta plina.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator sustava skladišta plina dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava, te sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Povezivanje s mrežom proizvodnih plinovoda

Članak 24.

(1) Priključenje mreže proizvodnih plinovoda na distribucijski sustav ili povećanje priključnog kapaciteta provodi se sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava i proizvođač prirodnog plina dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava, te sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

VI. DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Energetski uvjeti za priključenje na distribucijski sustav

Članak 25.

(1) Energetskim uvjetima za priključenje na distribucijski sustav (u daljnjem tekstu: energetski uvjeti) utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički i ekonomski uvjeti priključenja te uvjeti korištenja distribucijskog sustava.

(2) Energetski uvjeti se pribavljaju u postupku izdavanja akta kojim se određuju lokacijski uvjeti prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ili za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav.

(3) Na temelju energetskih uvjeta ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet.

(4) Energetske uvjete izdaje operator distribucijskog sustava.

(5) Energetske uvjete dužno je pribaviti nadležno upravno tijelo, investitor priključka ili treća strana koju ovlasti investitor priključka.Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav, prilaže se akt kojim je odobreno građenje i opis plinofikacije građevine.

(6) Investitor priključka dužan je zatražiti od operatora distribucijskog sustava energetske uvjete i u slučajevima za koje se prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ne određuju lokacijski uvjeti, a osobito kod:

– povećanja priključnog kapaciteta,

– priključenja samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski sustav,

– promjene na priključku,

– spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji i

– dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na više na istoj lokaciji postojeće građevine priključene na distribucijski sustav.

(7) Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta iz stavka 7. ovoga članka prilaže se opis izmjena na plinskim instalacijama. Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta.

Članak 26.

(1) Energetski uvjeti sadrže podatke o:

– investitoru ili vlasniku građevine,

– položaju građevine,

– mjestu i načinu izgradnje priključka,

– priključnom kapacitetu,

– tarifnom modelu obračunskog mjernog mjesta,

– ukupnoj godišnjoj potrošnji plina,

– namjeni potrošnje plina,

– obračunskom mjernom mjestu,

– roku priključenja,

– ekonomskim uvjetima,

– roku i uvjetima prestanka važenja i

– uputi o pravu na prigovor.

(2) Energetski uvjeti mogu sadržavati i:

– uvjete za lokaciju građevine,

– parametre distribucijskog sustava na mjestu priključenja,

– specifikaciju opreme koju je potrebno ugraditi ili obnoviti zbog izgradnje priključka,

– dozvoljene promjene tlaka u distribucijskom sustavu,

– podatke o plinomjeru i drugoj mjernoj opremi,

– način razmjene mjernih podataka,

– program obveznih ispitivanja i

– ostale podatke vezane za priključenje građevine.

Članak 27.

(1) Energetski uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja.

(2) Energetski uvjeti prestaju važiti ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izda energetska suglasnost.

(3) Energetski uvjeti mogu se produžiti za dvije godine iz opravdanih razloga ako to zatraži investitor priključka, pri čemu o opravdanosti razloga odlučuje operator distribucijskog sustava.

Pravo žalbe na energetske uvjete

Članak 28.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 25. stavaka 5. i 7. ovih Mrežnih pravila kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta ili je nezadovoljan uvjetima iz izdanih energetskih uvjeta ima pravo operatoru distribucijskog sustava izjaviti prigovor.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta ili rješenja kojim se izdaju energetski uvjeti, a o prigovoru operator distribucijskog sustava mora odlučiti u roku od petnaest dana od dana izjavljivanja prigovora, bez naplaćivanja naknade.

(3) Ako po odluci operatora distribucijskog sustava donesenoj povodom prigovora podnositelj zahtjeva iz članka 25. stavaka 5. i 7. ovih Mrežnih pravila i dalje smatra da su mu postupanjem operatora distribucijskog sustava povrijeđena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava izjaviti žalbu Agenciji.

(4) Žalba iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

(5) Odluka Agencije o žalbi iz stavka 3. ovoga članka je konačna.

Predugovor o priključenju na distribucijski sustav

Članak 29.

Nakon izdavanja energetskih uvjeta, stranke u postupku mogu zatražiti sklapanje predugovora o priključenju na distribucijski sustav.

Energetska suglasnost za priključenje na distribucijski sustav

Članak 30.

(1) Energetska suglasnost za priključenje na distribucijski sustav (u daljnjem tekstu: energetska suglasnost) sadrži sve podatke kao i energetski uvjeti te podatke o aktu kojim se odobrava građenje prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

(2) Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor priključka, a uz zahtjev je dužan priložiti akt kojim se odobrava građenje prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

(3) Za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav investitor priključka uz zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti prilaže glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine izrađen u skladu sa zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, operator distribucijskog sustava izdat će podnositelju zahtjeva energetsku suglasnost ukoliko je glavni projekt iz stavka 3. ovoga članka usklađen s energetskim uvjetima.

(5) U građevinama s više obračunskih mjernih mjesta u zahtjevu za izdavanje energetske suglasnosti moraju se pojedinačno navesti sva obračunska mjerna mjesta.

(6) Energetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku dvije godine od dana izdavanja energetske suglasnosti ne sklopi ugovor o priključenju na distribucijski sustav.

(7) Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor priključka prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(8) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti.

Članak 31.

(1) Energetsku suglasnost izdaje operator distribucijskog sustava.

(2) Energetska suglasnost izdaje se za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.

(3) Suvlasnici građevine priključene na samostalni ili zatvoreni toplinski sustav imaju pravo na presliku energetske suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 32.

(1) Priključni kapacitet iz energetske suglasnosti neprenosiv je na drugu lokaciju.

(2) Krajnji kupac plina priključen na distribucijski sustav dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o svim promjenama na njegovim plinskim uređajima i instalacijama nastalim nakon ishođenja energetske suglasnosti.

(3) Operator distribucijskog sustava u slučaju iz stavka 2. ovoga članka uputit će, kada to smatra potrebnim, krajnjeg kupca plina na podnošenje zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta.

(4) Energetska suglasnost prestaje važiti danom trajnog odvajanja priključka od distribucijskog sustava.

Pravo žalbe na energetsku suglasnost

Članak 33.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 30. stavka 2. ovih Mrežnih pravila kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti ili je nezadovoljan uvjetima iz izdane energetske suglasnosti ima pravo operatoru distribucijskog sustava izjaviti prigovor.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti ili rješenja kojim se izdaje energetska suglasnost, a o prigovoru operator distribucijskog sustava mora odlučiti u roku od petnaest dana od dana izjavljivanja prigovora, bez naplaćivanja naknade.

(3) Ako po odluci operatora distribucijskog sustava donesenoj povodom prigovora podnositelj zahtjeva iz članka 30. stavka 2. ovih Mrežnih pravila i dalje smatra da su mu postupanjem operatora distribucijskog sustava povrijeđena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava izjaviti žalbu Agenciji.

(4) Žalba iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

(5) Odluka Agencije o žalbi iz stavka 3. ovoga članka je konačna.

II. IZGRADNJA PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Zahtjev za priključenje

Članak 34.

Zahtjev za priključenje podnosi investitor priključka, a sadrži sljedeće:

– naziv, adresa i kontakt podaci investitora priključka,

– podatke o građevini koja se priključuje na distribucijski sustav, a koji uključuju lokaciju građevine i broj energetske suglasnosti,

– naziv, adresa i kontakt podaci ovlaštenog izvođača priključka u slučaju da građenje priključka ne obavlja operator distribucijskog sustava,

– ime, prezime i kontakt podaci odgovorne osobe ovlaštenog izvođača priključka koja vodi građenje, odnosno pojedine radove na gradnji priključka,

– podatke o početku i završetku radova na izgradnji priključka i

– ostali podatke vezane za priključenje građevine.

Stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu

Članak 35.

(1) Investitor stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu je operator distribucijskog sustava.

(2) Redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu financira se iz naknade za korištenje distribucijskog sustava.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, redovito stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za koji je uspostavljen regulatorni račun sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, financira se dijelom iz naknade za korištenje distribucijskog sustava, a dijelom iz naknade za priključenje.

(4) Izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu financira se iz naknade za priključenje.

Članak 36.

(1) U slučaju da je za priključenje građevine potrebno izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu, operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev investitora priključka izraditi elaborat izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (u daljnjem tekstu: elaborat).

(2) Elaboratom se utvrđuje osobito:

– tehnički detalji gradnje novih dijelova distribucijskog sustava,

– usklađenost gradnje novih dijelova distribucijskog sustava s prostorno-planskom dokumentacijom,

– popis odgovarajućih odobrenja koja je potrebno ishoditi u odnosu na propise koji reguliraju prostorno uređenje i gradnju,

– procijenjeni trošak gradnje novih dijelova distribucijskog sustava,

– popis građevina koje se mogu priključiti na distribucijski sustav u slučaju gradnje novih dijelova distribucijskog sustava,

– popis građevina čiji su investitori priključka zainteresirani za financiranje gradnje novih dijelova distribucijskog sustava,

– procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta,

– procijenjeni pojedinačni priključni kapacitet zainteresiranih investitora priključka,

– način raspodjele troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta.

(3) Izradu elaborata iz stavka 1. ovoga članka plaća investitor priključka prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka elaborat može izraditi pravna ili fizička osoba ovlaštena za projektiranje, u kojem slučaju suglasnost na elaborat daje operator distribucijskog sustava.

(5) Odnosi između operatora distribucijskog sustava i investitora priključka vezani za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom.

(6) Način raspodjele eventualne razlike između procijenjenog troška gradnje novih dijelova distribucijskog sustava i stvarnog troška gradnje novih dijelova distribucijskog sustava bitni je sastojak ugovora iz stavka 5. ovoga članka.

Izvedba priključka

Članak 37.

(1) Priključak se gradi u skladu s energetskom suglasnošću, ovim Mrežnim pravilima, ugovorom o priključenju na distribucijski sustav te sukladno odredbama zakona kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

(2) Priključak je sastavni dio distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je priključiti građevinu sukladno sklopljenom ugovoru o priključenju na distribucijski sustav.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je priključak održavati o svom trošku.

Članak 38.

(1) Pripremno-završne radove obavlja isključivo operator distribucijskog sustava, a naknadu plaća investitor priključka, sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje.

(2) Trošak montaže plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme plaća investitor priključka prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka ili operator distribucijskog sustava, a prema odluci investitora priključka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kod višestrukog priključenja sve priključke gradi operator distribucijskog sustava ili ovlašteni izvođač priključka kojega odabere operator distribucijskog sustava.

(5) U slučaju da građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka, operator distribucijskog sustava ima pravo provjeriti usklađenost građenja priključka s glavnim projektom kojim se daje tehničko rješenje priključka tijekom i nakon građenja priključka.

Članak 39.

(1) Materijal i oprema za izgradnju priključka mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

(2) U svrhu izgradnje priključka investitor priključka dužan je operatoru distribucijskog sustava:

– dati na korištenje zemljište i dijelove građevine potrebne za izgradnju priključka i

– dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za izgradnju priključka, kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta.

Stavljanje priključka u funkciju

Članak 40.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je na temelju energetske suglasnosti staviti u funkciju priključak građevine s danom početka isporuke plina iz ugovora o opskrbi plinom, a nakon što je investitor priključka ispunio sve financijske i druge obveze prema ugovoru o priključenju, pribavio pisanu izjavu izvođača, koji ispunjava uvjete za izvođenje plinskih instalacija prema posebnom zakonu, o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja plinske instalacije te sklopio ugovor o opskrbi plinom.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je privremeno priključiti građevinu za potrebe ispitivanja plinskih uređaja i instalacija i pokusnog rada ako je pokusni rad predviđen glavnim projektom, a temeljem pisanog zahtjeva investitora priključka i pisane izjave investitora priključka, nadzornog inženjera i izvođača o preuzimanju odgovornosti tijekom privremenog priključenja.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od najmanje tri dana prije dana stavljanja u funkciju priključka građevine u pisanom obliku obavijestiti investitora priključka i njegovog opskrbljivača plinom, o danu i satu stavljanja u funkciju priključka građevine.

Članak 41.

(1) Prije punjenja priključka plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da su se kod izgradnje ili rekonstrukcije priključka primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava, da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, te da je izvršeno snimanje izvedenog stanja priključka.

(2) Priključak plinom, nakon izgradnje ili rekonstrukcije, puni operator distribucijskog sustava.

(3) Nakon punjenja priključka plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom.

Punjenje instalacije plinom

Članak 42.

(1) Prije punjenja plinske instalacije plinom investitor priključka dužan je dokazati operatoru distribucijskog sustava da su se kod izgradnje plinskih instalacija primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava, te da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija sukladno odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

(2) Novoizrađenu ili rekonstruiranu plinsku instalaciju plinom puni operator distribucijskog sustava.

(3) Nakon punjenja plinske instalacije plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija.

Raspolaganje priključkom

Članak 43.

Investitor građevine dužan je priključak nakon građenja, a prije punjenja plinom, ustupiti na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava.

Članak 44.

(1) Kada investitor građevine ustupa priključak na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava i investitor građevine dužni su sklopiti ugovor o održavanju priključka na distribucijski sustav.

(2) Ugovor o održavanju priključka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, datum i mjesto priključenja na distribucijski sustav, a bitni sastojci ugovora su odredbe da se ustupanje priključka na gospodarsko upravljanje operatoru sustava obavlja bez naknade, da operator distribucijskog sustava održava priključak i kontrolira nepropusnost, da su troškovi održavanja i kontrole nepropusnosti priključka uključeni u visinu tarifnih stavki za korištenje distribucijskog sustava te da operator distribucijskog sustava financira zamjenu priključka uslijed njegove dotrajalosti.

(3) Ugovor o održavanju priključka iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na neodređeno vrijeme i bez naknade.

Priključenje samostalne uporabne cjeline

Članak 45.

Priključenje samostalne uporabne cjeline na postojeću plinsku instalaciju koja je u uporabi u građevini priključenoj na distribucijski sustav plaća se prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Povećanje priključnog kapaciteta

Članak 46.

Povećanjem priključnog kapaciteta smatraju se samo zahvati koji uvjetuju promjenu nekog od elemenata priključka.

VIII. PRAVA I DUŽNOSTI OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, KORISNIKA SUSTAVA I KRAJNJEG KUPCA

Članak 47.

Operator distribucijskog sustava u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i ovim Mrežnim pravilima dužan je:

– sklopiti s krajnjim kupcem ugovor o priključenju na distribucijski sustav,

– sklopiti s korisnikom sustava ugovor o distribuciji plina,

– osigurati objektivne, jednake i transparentne uvjete pristupa distribucijskom sustavu,

– osigurati zaštitu povjerljivosti podataka koje je saznao u obavljanju djelatnosti,

– voditi evidenciju obračunskih mjernih mjesta, sukladno članku 59. ovih Mrežnih pravila,

– osigurati sudionicima na tržištu plina informacije potrebne za pristup distribucijskom sustavu,

– osigurati korisniku sustava i krajnjem kupcu kvalitetu opskrbe plinom sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom,

– osigurati provedbu mjernih pravila kod distribucije plina sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila,

– osigurati praćenje kvalitete plina sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila i Općih uvjeta opskrbe plinom,

– izrađivati i ažurirati standardne profile potrošnje, te obavljati raspodjelu dnevnih količina isporučenog plina, sukladno članku 71. ovih Mrežnih pravila,

– provoditi promjenu opskrbljivača krajnjeg kupca sukladno Općim uvjetima opskrbu plinom,

– po nalogu korisnika sustava, obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu.

Članak 48.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti ovlastiti za izvođenje priključaka na distribucijski sustav kojim on upravlja.

(2) Izdavanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti i redovito ažurirati popis ovlaštenih izvođača priključka.

(4) Popis ovlaštenih izvođača priključka, iz stavka 3. ovog članka, mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– naziv, adresa i kontakt podaci ovlaštenog izvođača priključka i

– popis kategorija priključaka za čije je izvođenje ovlašten.

(5) Ovlaštenom izvođaču priključka koji je prestao ispunjavati uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti operator distribucijskog sustava može privremeno ili trajno oduzeti ovlaštenje za izvođenje priključaka na distribucijski sustav kojim on upravlja.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je uvjete za izdavanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka i kriterije za oduzimanja ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka utvrditi i javno objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Članak 49.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe, ucrtati položaj elemenata postojećeg distribucijskog sustava na podloge u skladu s posebnim propisima i internim propisima operatora distribucijskog sustava, a što se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe, obilježiti trasu plinovoda u skladu s posebnim propisima i internim propisima operatora distribucijskog sustava, a što se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe, izmjestiti elemente plinskog distribucijskog sustava u skladu s posebnim propisima i internim propisima operatora distribucijskog sustava, a što se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 50.

(1) Operator distribucijskog sustava u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i ovim Mrežnim pravilima ima pravo:

– na ulazu u distribucijski sustav, odbiti preuzeti plin koji ne odgovara standardnoj kvaliteti plina, propisanoj Općim uvjetima opskrbe plinom,

– uskratiti trećoj strani pristup distribucijskom sustavu sukladno članku 75. Zakona o tržištu plina,

– krajnjem kupcu ograničiti ili obustaviti isporuku plina, odnosno ugovorenu uslugu distribucije plina:

a. u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti,

b. radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijskog sustava,

c. radi otklanjanja kvarova na distribucijskom sustavu,

d. kada uređaji priključeni na distribucijski sustav preuzimaju plin na način koji bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi ili imovinu,

e. u slučaju neovlaštene potrošnje plina,

f. u slučajevima kad se korisnik sustava ili krajnji kupac ne pridržava svojih ugovornih obveza,

g. kada ne omogući ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava pristup potreban za planirano održavanje ili rekonstrukciju priključka i obračunskog mjernog mjesta,

h. kada dva puta uzastopno ne omogući ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog očitanje plinomjera i druge mjerne opreme,

i. po nalogu opskrbljivača plinom i

j. po nalogu operatora transportnog sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava može preuzeti plin čija kvaliteta odstupa od standardne kvalitete propisane Općim uvjetima opskrbe plinom uz uvjet da to ne ugrožava sigurnost i pouzdanost distribucijskog i sustava i ispunjenje ugovornih obveza operatora distribucijskog sustava.

(3) U slučaju ograničenja ili obustave isporuke plina iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava dužna je krajnjem kupcu pokazati svoju službenu iskaznicu.

Članak 51.

(1) Korisnik sustava i krajnji kupac u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i ovim Mrežnim pravilima imaju pravo:

– na pristup distribucijskom sustavu,

– koristiti usluge operatora distribucijskog sustava po reguliranim uvjetima.

(2) Korisnik sustava i krajnji kupac u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i ovim Mrežnim pravilima dužni su:

– pridržavati se uputa dispečerskog centra operatora distribucijskog sustava,

– davati potrebne informacije operatoru distribucijskog sustava.

(3) Krajnji kupac u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i ovim Mrežnim pravilima dužan je:

– priključiti svoje plinske uređaje na distribucijski sustav, u skladu s važećim strukovnim pravilima i internim propisima operatora distribucijskog sustava,

– omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava ugradnju, održavanje i očitanje plinomjera,

– omogućiti operatoru distribucijskog sustava fizički pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu u svrhu održavanja, te plinskim instalacijama u svrhu ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije,

– koristiti svoje plinske instalacije sukladno pisanim uputama izvođača radova, proizvođača plinskog uređaja i operatora distribucijskog sustava, a na način koji onemogućuje nastanak smetnji na plinskim uređajima i instalacijama drugih krajnjih kupaca i distribucijskom sustavu,

– održavati plinski uređaj u takvom stanju da ne predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu te u slučaju kvara takav kvar ukloniti bez odgađanja.

Povjerljivost podataka i informacija

Članak 52.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati povjerljivost podataka i informacija koje dobije od korisnika sustava i krajnjeg kupca, osim ako je i u onoj mjeri u kojoj je drugim propisima određeno da se ti podaci moraju objaviti ili dati državnim i drugim tijelima.

(2) Operator distribucijskog sustava ne smije zlorabiti podatke i informacije o trećim osobama prikupljene prilikom omogućavanja pristupa distribucijskom sustavu.

(3) S podacima krajnjeg kupca (opći podaci, karakteristike plinskih uređaja i instalacija, povijesna dinamika potrošnje plina i sl.) operator distribucijskog sustava dužan je postupati povjerljivo sukladno odredbama posebnih zakona.

(4) Operator distribucijskog sustava je dužan, na pisani zahtjev krajnjeg kupca ili treće strane koju je ovlastio krajnji kupac, dostaviti sve podatke koji se odnose na iste.

(5) Operator distribucijskog sustava je dužan, na pisani zahtjev korisnika sustava, dostaviti sve podatke koji se odnose na krajnje kupce koje isti opskrbljuje.

(6) Radi zaštite podataka korisnika sustava i krajnjeg kupca operator distribucijskog sustava dužan je organizirati i provoditi mjere kojima se štite podaci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno uništenje podataka, njihova izmjena ili gubitak, kao i neovlaštena obrada tih podataka.

IX. UGOVORNI ODNOSI I OPĆI UVJETI KORIŠTENJA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Ugovor o priključenju na distribucijski sustav

Članak 53.

(1) Ugovor o priključenju na distribucijski sustav sklapa, na temelju izdane energetske suglasnosti, operator distribucijskog sustava s operatorom sustava skladišta plina ili proizvođačem prirodnog plina ili krajnjim kupcem u postupku priključenja na distribucijski sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.

(2) Ugovorom o priključenju na distribucijski sustav uređuju se uvjeti priključenja na distribucijski sustav, financijske obveze sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje i druge obveze ugovornih strana.

(3) Ugovor o priključenju na distribucijski sustav sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, tehničke uvjete priključenja opreme, tehničke podatke o izgradnji priključka s navedenim mjestom izlaza iz distribucijskog sustava, iznos naknade za priključenje, način plaćanja, rok izgradnje priključka, vrijeme i mjesto priključenja te ostale odredbe.

(4) Priključak na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka treba biti izgrađen u roku od 30 dana od dana ispunjavanja ugovornih obveza od strane krajnjeg kupca s kojim je operator distribucijskog sustava sklopio ugovor o priključenju na distribucijski sustav, ako za isti postoje tehnički uvjeti u distribucijskom sustavu.

(5) Ako je za izgradnju priključka na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka potrebno stvoriti tehničke uvjete u distribucijskom sustavu, priključak se treba izgraditi u roku utvrđenom ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je izgraditi priključak na distribucijski sustav, izuzev priključka na niskom tlaku ili srednjem tlaku, u roku utvrđenom ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(7) U rokove iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje operator distribucijskog sustava nije mogao utjecati (suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje priključka od strane ovlaštenog izvođača priključka kojega je odabrao investitor priključka, događaji na gradilištu i slično), o čemu je operator distribucijskog sustava dužan pravodobno izvještavati drugu ugovornu stranu.

(8) Naknada za priključenje za izgradnju priključka na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka u iznosu do 50% ukupne naknade za priključenje plaća se u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o priključenju na distribucijski sustav, a ostatak do završetka izgradnje priključka.

(9) Dinamika plaćanja naknade za priključenje za izgradnju priključka na distribucijski sustav, izuzev priključka na niskom tlaku ili srednjem tlaku, utvrđuje se ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(10) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav.

Ugovor o distribuciji plina

Članak 54.

(1) Ugovor o distribuciji plina sklapa operator distribucijskog sustava i korisnik sustava.

(2) Ugovorom o distribuciji plina uređuje se pružanje usluge distribucije plina, uključivo pomoćne usluge i financijske obveze, sukladno ovim Mrežnim pravilima.

(3) Ugovor o distribuciji plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete distribucije plina, odredbe o kvaliteti opskrbe plinom, uvjete ograničenja isporuke plina, odredbe o očitanju i dostavi mjernih podataka, odredbe o obračunu i plaćanju naknade za korištenje distribucijskog sustava, vrijeme i mjesto isporuke plina te ostale odredbe.

(4) Prilog i sastavni dio ugovora o distribuciji plina je popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav koje opskrbljivač plinom opskrbljuje plinom.

(5) Popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto,

– osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca i

– naziv bilančne skupine koje je krajnji kupac posredni član.

(6) Opskrbljivač plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav kojega opskrbljuje plinom, dužan je ažurirati popis krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stavka 5. ovoga članka i kod svakog sklapanja ili prestanka ugovora o opskrbi plinom i o tome, u roku osam dana od dana nastale promjene, dostaviti podatke operatoru distribucijskog sustava.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je ažurirati popis krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stavka 5. ovoga članka i o tome u roku osam dana od dana nastale promjene dostaviti podatke opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav kojega opskrbljuje plinom.

(8) Sklapanjem ugovora o distribuciji plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe zakona kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti tipski ugovor o distribuciji plina.

(10) Opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava nalaze se Prilogu 3. ovih Mrežnih pravila i sastavni su dio ugovora o distribuciji plina.

X. MJERNA PRAVILA

Članak 55.

Mjerenje količine i kvalitete plina obavlja se u cilju osiguranja tehničkih preduvjeta za isporuku plina u distribucijski sustav i isporuku plina iz distribucijskog sustava, sigurno vođenje distribucijskog sustava, korištenja ugovorenog priključnog kapaciteta na distribucijskom sustavu, utvrđivanja količine plina isporučene u distribucijski sustav i količine plina isporučene iz distribucijskog sustava, utvrđivanja kvalitete plina, utvrđivanja gubitaka plina u distribucijskom sustavu, te obračuna naknada i troškova vezanih uz korištenje distribucijskog sustava.

Mjerenje količine plina

Članak 56.

(1) Količina plina je obujam plina protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, pri standardnim uvjetima, utvrđen prema pravilima iz članka 60. ovih Mrežnih pravila, te izražen u m3, kao cjelobrojna vrijednost.

(2) Mjerenje količine plina obavlja se na obračunskom mjernom mjestu na svim ulazima u distribucijski sustav i izlazima iz distribucijskog sustava.

(3) Mjerenje količine plina obavlja se plinomjerom i drugom mjernom opremom.

(4) Mjerenje količina plina na ulazima u distribucijski sustav, izuzev ulaza u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, te izlazima iz distribucijskog sustava, obveza je operatora distribucijskog sustava.

(5) Mjerenje količine plina obavlja se neprekidno, mjerilima čije su tehničke i radne karakteristike sukladne zahtjevima zakonskog mjeriteljstva.

(6) Operator distribucijskog sustava odgovoran je za redovitu kontrolu i održavanje plinomjera i druge mjerne opreme, sukladno propisima u mjeriteljstvu, te zamjenu plinomjera i druge mjerne opreme.

Utvrđivanje kvalitete plina

Članak 57.

(1) Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina, odnosno na parametre standardne kvalitete plina.

(2) Standardna kvaliteta plina propisuje se Općim uvjetima opskrbe plinom.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti sustav za praćenje parametara kvalitete plina.

(4) Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, a provodi se sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, pri čemu predstavnik operatora distribucijskog sustava ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka, ukoliko se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka.

(5) Operator distribucijskog sustava zaprima preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina od operatora transportnog sustava, za ulaze u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava. Na ulazu u distribucijski sustav iz mreže proizvodnih plinovoda ili sustava skladišta plina utvrđivanje kvalitete plina obavlja se najmanje dva puta mjesečno, i to jednom u razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu i drugi put u razdoblju od 16. do 23. dana u mjesecu koristeći opremu za određivanje sastava plina ugrađenu na obračunskom mjernom mjestu ili uzimanjem uzorka plina i analizom istoga u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki kvalitete plina, pri čemu predstavnik proizvođača prirodnog plina ili operatora sustava skladišta plina ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka, ukoliko se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je trećeg radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja za to polumjesečno razdoblje dostavljati presliku izvještaja o ispitivanju kvalitete plina operatoru sustava skladišta plina i proizvođaču prirodnog plina čiji je sustav povezan na distribucijski sustav, a za svaki pripadajući ulaz u distribucijski sustav. Donja ogrjevna vrijednost plina za dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina izračunava se kao prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti plina s obzirom na količine plina preuzete s ulaza u taj dio distribucijskog sustava.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je korisniku sustava, petog radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja, dostaviti podatke o utvrđenim parametrima kvalitete plina, te odgovarajuće preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina, na temelju kojih su isti utvrđeni, prema stavcima 5. i 6. ovoga članka.

(8) Operator distribucijskog sustava dužan je petog radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja za to razdoblje objaviti na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina, koje mora najmanje sadržavati propisane parametre standardne kvalitete plina, izmjerene parametre kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustav, te utvrđenu donju ogrjevnu vrijednost plina za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. veljače objaviti na internetskoj stranici godišnje izvješće o kvaliteti plina za prethodnu godinu, koje mora sadržavati najmanje podatke iz polumjesečnih izvješća o kvaliteti plina.

Utvrđivanje energije isporučenog plina

Članak 58.

(1) Energija isporučenog plina, utvrđuje se kao umnožak količine plina utvrđene prema članku 56. ovih Mrežnih pravila, te iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina, utvrđene sukladno članku 57. ovih Mrežnih pravila i izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh.

(2) Iznos ogrjevne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na donju ogrjevnu vrijednost plina, izražen u kWh/m3, zaokruženo na četiri decimalna mjesta.

Obračunsko mjerno mjesto

Članak 59.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je svako obračunsko mjerno mjesto jednoznačno odrediti, te o istom voditi i ažurirati evidenciju, što uključuje:

– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto,

– osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,

– broj energetske suglasnosti,

– status korištenja javne usluge opskrbe plinom,

– status zaštićenog krajnjeg kupca,

– status ugroženog krajnjeg kupca,

– naziv i osobni identifikacijski broj opskrbljivača plinom,

– naziv bilančne skupine koje je krajnji kupac posredni član,

– oznaku tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta, priključni kapacitet,

– namjenu potrošnje plina,

– podatke o povijesnoj potrošnji i

– druge potrebne podatke.

(2) Obračunsko mjerno mjesto mora biti izvedeno i opremljeno sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila, posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

(3) Nakon montaže plinomjera i druge mjerne opreme, operator distribucijskog sustava obvezan je plombirati plinomjer i drugu mjernu opremu na način da je onemogućena njihova demontaža i neovlašteni pristup brojčaniku bez oštećenja plombe.

(4) Plinomjer i druga mjerna, regulacijska i sigurnosna oprema uključujući sustav i uređaje za daljinski prijenos podataka sastavni su dio distribucijskog sustava.

(5) Uvjeti za ugradnju, vrsta i tip plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme uključujući sustav i uređaje za daljinski prijenos podataka utvrđuju se u energetskim uvjetima.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku održavati plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu, uključujući sustav i uređaje za daljinski prijenos podataka.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku umjeravati plinomjer i drugu mjernu opremu sukladno zahtjevima zakona kojim se uređuje područje mjeriteljstva, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(8) Plinomjer i druga mjerna oprema kod ugradnje moraju imati valjano ovjereni žig iz tekuće ili prethodne godine.

(9) Krajnji kupac dužan je omogućiti operatoru distribucijskog sustava pristup do priključka i obračunskog mjernog mjesta.

Članak 60.

(1) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak veći od 100 mbar količine plina mjere se plinomjerom uz koji mora biti ugrađen korektor obujma plina prema tlaku i prema temperaturi.

(2) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak manji ili jednak 100 mbar količine plina mjere se plinomjerom bez ugrađenog korektora obujma plina, s tim da se očitane vrijednosti na plinomjeru korigiraju primjenom faktora korekcije prema tlaku koji se izračunava na način propisan u Prilogu 1. ovih Mrežnih pravila.

(3) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak manji ili jednak 100 mbar, a nalazi se izvan građevine zbog čega je izloženo većim promjenama temperature, količine plina mjere se plinomjerom s temperaturnom kompenzacijom ili uz plinomjer mora biti ugrađen korektor obujma plina prema temperaturi.U slučaju kad operator distribucijskog sustava utvrdi da je plinomjer ispravan, a da je ugrađeni korektor obujma plina neispravan, operator distribucijskog sustava će radi utvrđivanja količine plina korigirati očitane vrijednosti na plinomjeru primjenom faktora korekcije jednakom umnošku faktora korekcije prema tlaku, prema temperaturi i prema stlačivosti koji se izračunavaju na način propisan u Prilogu 1. ovih Mrežnih pravila.

Članak 61.

(1) Na zahtjev krajnjeg kupca, operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva ugraditi korektor obujma plina neovisno o uvjetima tlaka i temperature plina na obračunskom mjernom mjestu, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(2) Na zahtjev krajnjeg kupca, operator distribucijskog sustava dužan je u roku od najviše 120 dana od podnošenja zahtjeva omogućiti mjerenje i obračun isporučenog plina putem pretplatnog plinomjera, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Na zahtjev krajnjeg kupca, operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 90 dana od podnošenja zahtjeva ugraditi plinomjer i drugu mjernu opremu s povećanim brojem funkcija od standardne izvedbe, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(4) Mjerna oprema iz stavaka 1. do 3. ovoga članka mora biti u skladu s ovim Mrežnim pravilima i internim pravilima operatora distribucijskog sustava.

Članak 62.

Na obračunskim mjernim mjestima tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12 uz plinomjer mora biti ugrađen i korektor obujma plina i druga oprema za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka o satnoj potrošnji plina.

Članak 63.

(1) Sve radove u svezi ugradnje, premještanja i održavanja plinomjera i druge mjerne opreme provodi operator distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev krajnjeg kupca, premjestiti plinomjer i drugu mjernu opremu u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, ako premještaj ne šteti točnosti mjerenja te nije u suprotnosti s važećim strukovnim pravilima i internim propisima operatora distribucijskog sustava, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme

Članak 64.

(1) Krajnji kupac i korisnik sustava dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o neispravnosti plinomjera, te druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme ugrađene na njegovom obračunskom mjernom mjestu.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od tri radna dana od zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka provjeriti ispravnost plinomjera, te druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme.

(3) Ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi neispravnost plinomjera, te druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme dužan je u roku od pet radnih dana od dana utvrđivanja neispravnosti zamijeniti neispravnu opremu o svom trošku, osim u slučaju iz članka 65. stavka 2.

(4) Ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi ispravnost plinomjera, te druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, može opremu na zahtjev krajnjeg kupca ili korisnika sustava zamijeniti, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je prvi radni dan nakon utvrđivanja neispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme obavijestiti pisanim putem krajnjeg kupca i korisnika sustava.

Članak 65.

(1) Krajnji kupac dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju plinomjera, druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, skinutoj plombi ili oštećenom plinskom ormariću.

(2) Za oštećenje priključka, oštećenje ili otuđenje plinomjera, druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, skidanje plombe ili oštećenje plinskog ormarića, odgovara krajnji kupac koji snosi i sve troškove nabave opreme i troškove popravka, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava, osim u slučaju kad oštećenje nije mogao spriječiti.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je o svim promjenama na priključku i obračunskom mjernom mjestu koje utječu na obračun isporučenog plina obavijestiti pisanim putem krajnjeg kupca i korisnika sustava, najkasnije u roku od 10 radnih dana od saznanja o promjenama.

Članak 66.

(1) Krajnji kupac ili korisnik sustava može iz opravdanih razloga tražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 20 radnih dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka organizirati kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme u ovlaštenom servisu uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili kod ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje plinomjera i druge mjerne opreme.

(3) Ako se kontrolnim ispitivanjem iz stavka 2. ovog članka utvrdi neispravnost plinomjera i druge mjerne opreme, osim u slučaju iz članka 65. stavka 2., troškove kontrolnog ispitivanja i zamjene opreme snosi operator distribucijskog sustava.

(4) Ako se kontrolnim ispitivanjem iz stavka 2. ovog članka utvrdi da je plinomjer i druga mjerna oprema ispravna, troškove kontrolnog ispitivanja snosi podnositelj zahtjeva za kontrolni pregled, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 67.

(1) Krajnji kupac ili korisnik sustava imaju pravo podnijeti prigovor na kvalitetu plina operatoru distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od dva radna dana od dana primitka prigovora iz stavka 1. ovoga članka od strane krajnjeg kupca, istom dostaviti podatke o utvrđenim parametrima kvalitete plina za razdoblje na koje se odnosi prigovor, te odgovarajuće preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina, na temelju kojih su isti utvrđeni.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od dva radna dana od dana primitka prigovora iz stavka 1. ovoga članka od strane korisnika sustava, istom dostaviti očitovanje o okolnostima koje su mogle utjecati na kvalitetu plina u razdoblju na koje se odnosi prigovor.

(4) Krajnji kupac ili korisnik sustava imaju pravo, po zaprimanju podataka, odnosno očitovanja iz stavka 2., odnosno 3. ovoga članka, od operatora distribucijskog sustava zatražiti uzorkovanje plina na mjestu isporuke i ispitivanje kvalitete plina.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka organizirati uzorkovanje plina na mjestu isporuke navedenom u prigovoru korisnika sustava ili krajnjeg kupca.

(6) Uzorkovanje iz stavka 5. ovoga članka se mora provesti u skladu s odgovarajućim normama za uzorkovanje plina, a podnositelj prigovora ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka.

(7) Ispitivanje uzorka iz stavka 5. ovoga članka se mora provesti u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki kvalitete plina, a rezultate ispitivanja kvalitete plina operator distribucijskog sustava je dužan dostaviti podnositelju prigovora najkasnije pet radnih dana nakon zaprimanja rezultata ispitivanja kvalitete plina.

(8) Ako se ispitivanjem iz stavka 5. ovoga članka utvrdi da je bilo koji parametar kvalitete plina izvan standardne kvalitete plina propisane Općim uvjetima opskrbe plinom, troškove uzorkovanja i ispitivanja kvalitete plina snosi operator distribucijskog sustava, dok u suprotnom troškove snosi podnositelj prigovora, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Očitanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme

Članak 68.

(1) Očitanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme (dalje: očitanje) obavlja se u cilju utvrđivanja stanja plinomjera ili druge mjerne opreme.

(2) Ukoliko obračunsko mjerno mjesto nije opremljeno uređajem za daljinski prijenos podataka očitanje obavlja ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava radnim danom i subotom u razdoblju od 8 do 20 sati.

(3) Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka dužna je prilikom očitanja korisniku sustava pokazati svoju službenu iskaznicu.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 šestomjesečno ± 15 dana od dana zadnjeg očitanja.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM5, TM6, TM7 i TM8 mjesečno ± šest dana od dana zadnjeg očitanja.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je svakodnevno očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12.

(7) Operator distribucijskog sustava svakodnevno od operatora transportnog sustava zaprima podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i izlaz iz transportnog sustava, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(8) Operator distribucijskog sustava dužan je svakodnevno očitati obračunsko mjerno mjesto na izlazu iz distribucijskog sustava i na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina te izlaz iz sustava skladišta plina, te na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i izlaz iz mreže proizvodnih plinovoda.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je 1. lipnja ± 15 dana očitati sva obračunska mjerna mjesta koja ne očitava svakodnevno.

(10) Operator distribucijskog sustava može obavljati očitanje i češće nego je propisano stavcima 4. do 6. ovoga članka.

(11) Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev i trošak krajnjeg kupca ili korisnika sustava očitati stanje plinomjera, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 69.

(1) U slučaju da ne raspolaže podacima o količini plina isporučenoj na obračunskom mjernom mjestu temeljem očitanja, operator distribucijskog sustava ima pravo procijeniti količinu plina isporučenu u obračunskom razdoblju, na temelju prosječne količine plina isporučene u odgovarajućem obračunskom razdoblju do najviše prethodne tri godine.

(2) Operator distribucijskog sustava količinu plina isporučenu na obračunskom mjernom mjestu ne može procijeniti više od dva puta uzastopno.

Članak 70.

U slučaju da operator distribucijskog sustava utvrdi neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme prema članku 64. ovih Mrežnih pravila, procjena količine plina isporučene na obračunskom mjernom mjestu za razdoblje od kada je utvrđena neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme, utvrdit će se prema odgovarajućem prethodnom, ili ako to nije moguće, prema narednom obračunskom razdoblju potrošnje plina.

Raspodjela dnevnih količina isporučenog plina i standardni profili potrošnje

Članak 71.

(1) Operator distribucijskog sustava za količinu plina, odnosno energije isporučenog plina isporučenog na ulazu u distribucijski sustav, dobivenih sukladno članku 69. stavcima 7. i 8. (dalje u tekstu: dnevna količina na ulazu), svakodnevno obavlja raspodjelu dnevno količine na ulazu (dalje u tekstu: raspodjela dnevnih količina).

(2) Raspodjela dnevnih količina obavlja se za svakog pojedinog opskrbljivača plinom koji opskrbljuje krajnje kupce.

(3) Pored raspodjele iz stavka 2. ovoga članka, raspodjela dnevnih količina obavlja se i za za svaku pojedinu bilančnu skupinu koje je posredni član krajnji kupac.

(4) Operator distribucijskog sustava podatke o raspodjeli dnevnih količina dostavlja operatoru transportnog sustava, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(5) Raspodjela dnevne količine za obračunska mjerna mjesta koje se očitavaju svakodnevno, dnevno isporučena količina plina, odnosno energije isporučenog plina dodijeljena pojedinom opskrbljivaču, odnosno bilnčnoj skupini, jednaka je izmjerenoj količina plina, odnosno energiji isporučenog plina (dalje u tekstu: dnevno mjerena količina).

(6) Raspodjela dnevne količine, za obračunska mjerna mjesta koje se ne očitavaju svakodnevno, odnosi se na količinu plina utvrđenu kao razliku dnevne količine na ulazu i dnevno mjerene količine, uz primjenu standardnih profila potrošnje.

(7) Standardne profile potrošnje primjenjuje, izrađuje i ažurira operator distribucijskog sustava, a prije početka primjene ih je dužan objaviti na interenetskim stranicama.

(8) Operator distribucijskog sustava je dužan prije objave i primjene standardnih profila potrošnje za iste ishoditi suglasnost Agencije.

(9) Operator distribucijskog sustava je dužan do ishođenja suglasnosti na standardne profile potrošnje, raspodjelu iz stavka 6. ovoga članka svakodnevno provoditi sukladno postupku dnevne procjene za nemjerena obračunska mjerna mjesta, propisanoj u Prilogu. 2 ovih Mrežnih pravila.

Sustav prikupljanja, obrade, pohranjivanja i razmjene podataka o mjerenju

Članak 72.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti sustav prikupljanja, obrade, pohranjivanja i razmjene podataka o mjerenju.

(2) Operator transportnog sustava dužan je trećeg radnog dana u mjesecu operatoru distribucijskog sustava dostaviti zbirne mjesečne podatke o izmjerenim količinama plina za prethodni mjesec za svaki izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator transportnog sustava dužan je trećeg radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja za to polumjesečno razdoblje operatoru distribucijskog sustava dostaviti preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina, za ulaze u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je do osmog dana u mjesecu raspodijeliti podatke iz stavka 2. ovoga članka te korisnicima sustava dostaviti zbirne mjesečne podatke o količinama plina razrađene po korisnicima sustava, bilančnim skupinama i po količinama plina isporučenim krajnjim kupcima koji koriste obvezu javne usluge i krajnjim kupcima koji plin kupuju na tržištu, pri čemu zbroj raspodijeljenih vrijednosti, za svaki dan, mora biti jednak izmjerenim količinama plina na izlazu iz transportnog sustava.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je, za obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM9, TM10, TM11 ili TM12., dostaviti podatke o dnevnoj potrošnji korisniku sustava koji ih opskrbljuje, do 10:00 sati narednog plinskog dana.

(6) Ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi pogrešku u očitanju ili raspodjeli dnevnih količina isporučenog plina dužan je korigirati podatke najduže do šest mjeseci nakon isteka mjeseca na koji se podaci odnose, te o tome obavijestiti operatora transportnog sustava i korisnika sustava.

XI. OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 73.

(1) Obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava obavlja operator distribucijskog sustava za korisnika sustava u obračunskom razdoblju, na temelju energije isporučenog plina, broja i tarifnog modela obračunskih mjernih mjesta, tarifne stavke za distribuciju i fiksne mjesečne naknade.

(2) Obračunsko razdoblje za obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava iznosi jedan mjesec.

(3) Energija isporučenog plina je ukupna energija isporučenog plina na obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca koje korisnik sustava opskrbljuje plinom.

(4) Tarifni modeli, tarifne stavke za distribuciju i fiksne mjesečne naknade propisani su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.

(5) Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada utvrđuju se odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.

(6) Operator distribucijskog sustava je dužan izraditi obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava i za to ispostaviti račun korisniku sustava najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(7) Obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava mora sadržavati obračun po pojedinom krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu, a za svako obračunsko mjerno mjesto mora sadržavati tarifni model, energiju isporučenog plina, isporučenu količinu plina, početno i završno stanje plinomjera, te podatak da li je podatak o potrošnji dobiven očitanjem ili procjenom.

(8) Energija isporučenog plina i isporučena količinu plina iz stavka 7. ovoga članka utvrđuje se sukladno člancima 56. do 58. ovih Mrežnih pravila.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je na internetskoj stranici objaviti iznose tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada po tarifnim modelima.

XII. NEOVLAŠTENA POTROŠNJA PLINA

Članak 74.

(1) Pod neovlaštenom potrošnjom plina od strane krajnjeg kupca razumijeva se preuzimanje plina mimo obračunskog mjernog mjesta ili putem plinomjera onesposobljenog za ispravan rad, samovoljno priključenje na distribucijski sustav, davanje netočnih podataka o tarifnom modelu te preuzimanje plina putem plinomjera s kojega je skinuta ili oštećena plomba operatora distribucijskog sustava.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava ima pravo i dužnost obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu, bez prethodne obavijesti, i o tome u roku od 24 sata obavijestiti korisnika sustava koji ga opskrbljuje plinom.

(3) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole radi utvrđivanja neovlaštene potrošnje plina, operator distribucijskog sustava može primijeniti mjeru obustave isporuke plina.

Članak 75.

(1) Krajnji kupac, kao i druga pravna ili fizička osoba za koju je utvrđena neovlaštena potrošnja plina iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila dužna je platiti naknadu za neovlaštenu potrošnju plina operatoru distribucijskog sustava, u roku od osam dana od dana izdavanja računa.

(2) Ako operator distribucijskog sustava može ustanoviti početak jedne ili više radnji neovlaštene potrošnje plina iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, za obračun naknade za neovlaštenu potrošnju plina koristi se utvrđeno vrijeme neovlaštene potrošnje plina.

(3) Ako operator distribucijskog sustava ne može utvrditi početak jedne ili više radnji iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, za obračun naknade za neovlaštenu potrošnju plina koristi se zakonski rok zastare.

(4) U slučaju neovlaštene potrošnje plina iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, operator distribucijskog sustava može zamijeniti plinomjer i/ili drugu mjernu opremu ili izmjestiti obračunsko mjerno mjesto, o trošku krajnjeg kupca, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 76.

(1) Novčana obveza za neovlaštenu potrošnju plina određuje se mjesečno, kao umnožak priključnog kapaciteta obračunskog mjernog mjesta, cijene energije uravnoteženja, te trajanja neovlaštene potrošnje plina.

(2) Cijena energije uravnoteženja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao važeća pozitivna cijena energije uravnoteženja u mjesecu za koji se obračunava neovlaštena potrošnja plina, objavljena na internetskoj stranici operatora tržišta plina.

(3) Trajanje neovlaštene potrošnje plina iz stavka 1. ovoga članka za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 iznosi 160 sati, dok za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM5, TM6, TM7, TM8 iznosi 250 sati, a za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12 iznosi 400 sati.

(4) Ako se neovlaštena potrošnja plina iz stavka 1. ovoga članka obračunava za period manji od jednog mjeseca, trajanje neovlaštene potrošnje plina iz stavka 3. ovoga članka, umanjuje se u razmjernom dijelu, na način da se pomnoži s omjerom broja sati neovlaštene potrošnje plina i ukupnog broja sati u tom mjesecu.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za mjesece svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz, trajanje neovlaštene potrošnje plina iz stavka 1. ovoga članka za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 iznosi 10 sati.

Članak 77.

(1) Operator distribucijskog sustava uspostaviti će ponovnu isporuku plina u roku do dva radna dana nakon što krajnji kupac podmiri naknadu za neovlaštenu potrošnju plina, troškove zamjene plinomjera i/ili druge mjerne opreme, troškove izmještanja obračunskog mjernog mjesta, troškove obustave i nastavka isporuke plina, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(2) Ako krajnji kupac traži nastavak isporuke plina u roku kraćem od roka iz stavka 2. ovoga članka ili subotom, nedjeljom ili blagdanom operator distribucijskog sustava dužan je prihvatiti takav zahtjev, uz dodatnu naplatu koja se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je o nastavku isporuke plina iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti krajnjeg kupca i korisnika sustava koji ga opskrbljuje, najkasnije jedan dan prije nastavka isporuke plina.

XIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 78.

(1) Operator distribucijskog sustava odgovara samo za štetu nastalu namjerom ili grubom nepažnjom operatora.

(2) Korisnik distribucijskog sustava ili proizvođač prirodnog plina priključen na distribucijski sustav koji je predao u distribucijski sustav plin izvan standardne kvalitete dužan je nadoknaditi sve troškove i štetu nastalu kod operatora distribucijskog sustava, korisnika distribucijskog sustava i krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, kao posljedicu predaje plina izvan standardne kvalitete.

(3) Operator distribucijskog sustava će na zahtjev korisnika distribucijskog sustava ili krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav koji je pretrpio štetu zbog plina izvan standardne kvalitete, istoga obavijestiti o korisniku transportnog sustava ili proizvođaču prirodnog plina priključenom na distribucijski sustav koji je predao plin izvan standardne kvalitete u distribucijski sustav.

(4) Ukoliko je potrebno operator distribucijskog sustava će od operatora transportnog sustava, zahtijevati podatke o korisniku transportnog sustava ili proizvođaču prirodnog plina priključenom na transportni sustav koji je predao u transportni sustav plin izvan standardne kvalitete i staviti ih na raspolaganje podnositelju zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka.

XIV. NADZOR

Članak 79.

Upravni nadzor nad provedbom ovih Mrežnih pravila obavlja Agencija.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Izmjene i dopune ovih Mrežnih pravila provode se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Članak 81.

(1) Operator distribucijskog sustava je dužan na svojoj internetskoj stranici objaviti grafički prikaz distribucijskog područja iz članka 5. stavka 2. ovih Mrežnih pravila do 30. rujna 2014.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je svoje interne tehničke akte iz članka 7. stavka 3. ovih Mrežnih pravila uskladiti s odredbama ovih Mrežnih pravila u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila.

(3) Tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, primjenjivat će se važeći interni tehnički akti operatora distribucijskog sustava.

Članak 82.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je sklopiti ugovore o međusobnim pravima i obvezama iz članaka 22., 23. i 24. ovih Mrežnih pravila, s operatorima povezanih plinskih sustava, u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je do 30. rujna 2016. opremiti obračunsko mjerno mjesto koje se nalazi izvan građevine, a zbog čega je izloženo većim promjenama temperature, sukladno odredbama članka 60. stavak 3. ovih Mrežnih pravila, pri čemu može od Agencije zatražiti produljenje navedenog roka opremanja dijela obračunskih mjernih mjesta, uz navođenje opravdanih razloga za odgodu, te dostave plana opremanja preostalih obračunskih mjernih mjesta.

(3) Iznimno od članka 60. stavka 3. ovih Mrežnih pravila u razdoblju iz stavka 2. ovoga članka očitane vrijednosti na plinomjeru korigiraju se primjenom faktora korekcije prema temperaturi iz Priloga 1. ovih Mrežnih pravila.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je do 30. rujna 2014. opremiti obračunsko mjerno mjesto tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12, sukladno odredbama članka 62. ovih Mrežnih pravila.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je raspodjelu dnevnih količina isporučenog plina, sukladno odredbama članka 71. ovih Mrežnih pravila, provoditi od 1. travnja 2014., pri čemu se tako utvrđeni podaci smatraju informativni, dok se od 1. listopada 2014. tako utvrđeni podaci o raspodjeli dnevnih količina isporučenog plina smatraju obračunskim.

Članak 83.

Ugovori o distribuciji plina koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila, ostaju na snazi osim ako su u suprotnosti s odredbama ovih Mrežnih pravila.

Članak 84.

Danom stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila prestaju važiti Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/09).

Članak 85.

Ova Mrežna pravila stupaju na snagu 1. siječnja 2014., a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/14

Urbroj: 371-01/13-02

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

NAČIN IZRAČUNA FAKTORA KOREKCIJE OBUJMA PLINA

I. Faktor korekcije prema tlaku utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

Kp = paps/pst

gdje je:

paps – apsolutni tlak, bar

pa = pa+ pr

pa – atmosferski tlak, bar

pa = pst · (1 – 2.25577 .10-5 . H)5.2559

H – nadmorska visina obračunskog mjernog mjesta, m

pr – tlak plina na ulazu u plinomjer podešen kod montaže plinomjera, bar

pst – tlak plina pri standardnom stanju koji iznosi 1,01325 bar

II. Faktor korekcije prema temperaturi utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

KT = Tst/Tr

gdje je:

Tst – temperatura plina pri standardnom stanju koja iznosi 288,15 K

Tr – temperatura plina pri radnom stanju, koja u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja iznosi 278,15 K, a u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna iznosi 293,15 K.

III. Faktor korekcije prema stlačivosti utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

KZ = 1 + paps / 450

gdje je:

paps – apsolutni tlak, bar

Napomena: faktor korekcije prema stlačivosti primjenjuje se za 2 ≤ paps ≤8 bar.

PRILOG 2.

DNEVNA PROCJENA ZA NEMJERENA OBRAČUNSKA MJERNA MJESTA

I. Operator distribucijskog sustava, za pojedini mjesec, prije početka mjeseca, utvrđuje:

a) Udio pojedinog opskrbljivača plinom za mjesec m, UdioOPS,m pri čemu se isti utvrđuje formulom:

gdje je:

Q_OPS – količina plina koja je isporučena prethodne godine svim krajnjim kupcima koje trenutno opskrbljuje opskrbljivač, pri čemu se ne uzimaju u obzir obračunska mjerna mjesta koja se svakodnevno očitavaju [kWh],

Q_DS – ukupna količina plina koja je isporučena prethodne godine u distribucijski sustav, pri čemu se ne uzimaju u obzir obračunska mjerna mjesta koja se svakodnevno očitavaju [kWh],

Km – faktor korekcije prema temperaturno osjetljivim obračunskim mjernim mjestima, za pojedini mjesec, prema Tablici 1. ovoga Priloga.

b) Udio pojedine blančne skupine za mjesec m, UdioVBS,m pri čemu se isti utvrđuje formulom:

gdje je:

Q_VBS – količina plina koja je isporučena prethodne godine svim krajnjim kupcima koji su posredni članovi bilančne skupine, pri čemu se ne uzimaju u obzir obračunska mjerna mjesta koja se svakodnevno očitavaju [kWh].

Tablica 1. Faktor korekcije prema temperaturno osjetljivim obračunskim mjernim mjestima – Km

II. Operator distribucijskog sustava, za prethodni plinski dan d, utvrđuje ukupnu količinu plina za obračunska mjerna mjesta koja se ne očitavaju svakodnevno, OMM_BDM,d [kWh], kao razliku ukupne količine plina iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila i ukupne količine plina iz stavka 6. istog članka.

III. Operator distribucijskog sustava, za prethodni plinski dan d, utvrđuje:

a) Raspodjeljenu količinu plina za pojedinog opskrbljivača, QdOPS,d

pri čemu se isti utvrđuje formulom:

QdOPS,d = OMM_BDM,d × UdioOPS,m [kWh]

b) Raspodjeljenu količinu plina za pojedinu bilančnu skupinu, QdVBS,d

pri čemu se isti utvrđuje formulom:

QdVBS,d = OMM_BDM,d × UdioVBS,m [kWh]


PRILOG 3.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

PREDMET

Članak 1.

Ovim općim uvjetima korištenja distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti korištenja) utvrđuju se međusobna prava i obveze operatora distribucijskog sustava i korisnika distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: korisnik sustava), a sastavni su dio ugovora o distribuciji plina.

DEFINICIJE

Članak 2.

Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima korištenja imaju značenja utvrđena Zakonom o tržištu plina, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) i drugim podzakonskim propisima kojima se uređuje energetski sektor.

PRAVA I OBVEZE OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 3.

(1) Operator distribucijskog sustava ima pravo:

– naplatiti naknadu za korištenje distribucijskog sustava za uslugu distribucije plina koja je predmet sklopljenog ugovora o distribuciji plina,

– ograničiti ili obustaviti pružanje usluge distribucije plina koja je predmet sklopljenog ugovora o distribuciji plina, u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja i na za to propisan način te u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima,

– odbiti preuzeti plin u distribucijski sustav koji ne zadovoljava uvjete kvalitete i/ili druge uvjete propisane u važećim odredbama Općih uvjeta za opskrbu plinom i Mrežnim pravilima.

(2) Operator distribucijskog sustava je obvezan:

– osigurati krajnjim kupcima koje opskrbljuje korisnik sustava priključni kapacitet u skladu s energetskom suglasnošću krajnjih kupaca,

– voditi evidenciju o preuzetim količinama plina od korisnika sustava na ulazu/ulazima u distribucijski sustav,

– voditi evidenciju o isporučenim količinama plina korisnika sustava na izlazu/izlazima iz distribucijskog sustava,

– izvještavati korisnika sustava o preuzetim i isporučenim količinama plina, u skladu s odredbama Mrežnih pravila.

(3) Operator distribucijskog sustava ima i druga prava i obveze propisane Mrežnim pravilima i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA SUSTAVA

Članak 4.

(1) Korisnik sustava ima pravo:

– koristiti kapacitet sukladno energetskoj suglasnosti.

(2) Korisnik sustava je obvezan:

– podmiriti u potpunosti, po dospijeću, račune koje izdaje operator distribucijskog sustava na ime naknade za korištenje distribucijskog sustava, kao i, u slučaju potrebe, druge obveze plaćanja koje proistječu iz ugovora o distribuciji plina te predati operatoru distribucijskog sustava sredstva osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima korištenja odnosno zahtjevu operatora distribucijskog sustava,

– osigurati da plin koji predaje u distribucijski sustav zadovoljava uvjete kvalitete plina određene odredbama važećih Općih uvjeta za opskrbu plinom i Mrežnih pravila,

– osigurati da plin koji predaje u distribucijski sustav zadovoljava tlačne uvjete određene pripadajućom energetskom suglasnošću za priključenje na distribucijski sustav,

– obavijestiti operatora distribucijskog sustava o svakoj promjeni okolnosti koje su prethodile sklapanju ugovora o distribuciji plina ili koja je bitna za provedbu ugovora o distribuciji plina,

– ograničiti ili obustaviti predaju plina u distribucijski sustav i/ili preuzimanje plina iz distribucijskog sustava, u slučaju da mu operator distribucijskog sustava dostavi obavijest o ograničenju/obustavi pružanja usluga koje su predmet sklopljenog ugovora o distribuciji plina, temeljenu na ugovoru o distribuciji plina i/ili na prisilnim propisima i

– ograničiti ili obustaviti predaju plina u distribucijski sustav i/ili preuzimanje plina iz distribucijskog sustava, u slučaju da to od njega zatraži operator distribucijskog sustava iz razloga što kvaliteta plina koju predaje u transportni sustav ne zadovoljava standarde kvalitete plina određene važećim Općim uvjetima opskrbe plinom i odredbama Mrežnih pravila.

(3) Korisnik sustava ima i druga prava i obveze propisana primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 5.

(1) Korisnik sustava je obvezan plaćati operatoru distribucijskog sustava naknadu za korištenje distribucijskog sustava.

(2) Korisnik sustava je obvezan plaćati naknadu za korištenje distribucijskog sustava bez obzira je li zaista koristio uslugu distribucije plina u iznosu koji odgovara fiksnoj mjesečnoj naknadi.

SREDSTVA OSIGURANJA PLAĆANJA

Članak 6.

(1) Radi osiguranja plaćanja bilo koje novčane tražbine operatora distribucijskog sustava temeljem ugovora o distribuciji plina, korisnik sustava je dužan u trenutku sklapanja ugovora o distribuciji plina dostaviti sredstva osiguranja plaćanja sukladno ovom članku.

(2) Ako se ugovor o distribuciji plina sklapa na određeno vrijeme, korisnik sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava dostaviti bankovnu garanciju, bezuvjetnu, neopozivu, bez prigovora i na prvi poziv, izdanu od banke prihvatljive operatoru distribucijskog sustava, na iznos koji odgovara 10 (deset) % procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za ugovorno razdoblje, uvećano za PDV. Bankovna garancija mora biti važeća za cijelo vrijeme trajanja ugovora o distribuciji plina.

(3) Ako se ugovor o distribuciji plina sklapa na neodređeno vrijeme, korisnik sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava dostaviti bankovnu garanciju, bezuvjetnu, neopozivu, bez prigovora i na prvi poziv, izdanu od banke prihvatljive operatoru distribucijskog sustava, na iznos koji odgovara 10 (deset) % procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za razdoblje od jedne godine, uvećano za PDV. Bankovna garancija mora biti važeća za razdoblje prve godine trajanja ugovora o distribuciji plina.

(4) Korisnik sustava je dužan 30 dana prije isteka bankovne garancije iz stavka 3. ovog članka dostaviti novu bankovnu garanciju, bezuvjetnu, neopozivu, bez prigovora i na prvi poziv, izdanu od banke prihvatljive operatoru distribucijskog sustava na iznos koji odgovara 10 (deset) % procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za sljedeće razdoblje od jedne godine. Bankovna garancija mora biti važeća za jednogodišnje razdoblje koje slijedi razdoblju iz stavka 3. ovog članka.

(5) Ukoliko je korisnik sustava zadnjih 12 mjeseci uredno i u roku izvršavao ugovorne obveze prema operatoru distribucijskog sustava, korisnik sustava, uz suglasnost operatora distribucijskog sustava može kao sredstvo osiguranja plaćanja dostaviti 1 (jednu) običnu zadužnicu izdanu sukladno Ovršnom zakonu, u visini 50 (pedeset) % iznosa i uz jednake uvjete važenja iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka, kojom korisnik sustava daje svoj pristanak da se zapljene svi računi korisnika sustava koje korisnik sustava ima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novac s tih računa isplati operatoru distribucijskog sustava, odnosno provede neposredna ovrha na cjelokupnoj imovini korisnika sustava radi podmirenja tražbine operatora distribucijskog sustava u iznosu naznačenom na običnoj zadužnici.

(6) Procijenjena naknada za korištenje distribucijskog sustava za ugovoreno razdoblje utvrđuje se na temelju potrošnje iz prethodnog razdoblja ili planske potrošnje plina.

(7) Sredstva osiguranja plaćanja iz točke 1. ovog članka čine sastavni dio ugovora o distribuciji plina.

(8) Za aktivirana (iskorištena) ili istekla sredstva osiguranja plaćanja, korisnik sustava se obvezuje, u roku od 5 (pet) dana nakon što je operator distribucijskog sustava koristio sredstva osiguranja plaćanja odnosno najkasnije 3 (tri) dana prije isteka sredstva osiguranja plaćanja uručiti operatoru distribucijskog sustava nova sredstva osiguranja plaćanja istovjetan iskorištenom sredstvu osiguranja plaćanja odnosno sredstvu osiguranja plaćanja koje treba isteći. U slučaju da sredstva osiguranja plaćanja čiji rok trajanja ističe nije zamijenjeno novim sredstvom osiguranja plaćanja s rokom, sadržajem i visinom sukladno ovim Općim uvjetima korištenja, operator distribucijskog sustava ima pravo naplatiti sredstva osiguranja plaćanja prije isteka njegovog roka i tako naplaćen novac deponirati na zaseban račun (bez obveze operatora distribucijskog sustava prima kamate na iznos depozita kod financijske ustanove kod koje drži depozit, i bez obveze operatora distribucijskog sustava da plaća korisniku distribucijskog sustava bilo kakve kamate na depozit, a u slučaju da operator distribucijskog sustava prima kamate na depozit, takve kamate se neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza korisnika distribucijskog sustava po ugovoru o distribuciji plina, nego će se pripisivati iznosu ukupnog depozita) te ga koristiti pod istim uvjetima pod kojima je operator distribucijskog sustava ovlašten koristiti sredstva osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima korištenja.

(9) U slučaju da korisnik sustava ne preda ugovoreno sredstvo osiguranja operatoru distribucijskog sustava u roku sukladno stavku 1. ovog članka, ili u slučaju da korisnik sustava ne uruči operatoru distribucijskog sustava novo sredstvo osiguranja sukladno stavku 8. ovog članka takvo postupanje korisnika sustava će se smatrati bitnom povredom obveza iz ugovora o distribuciji plina te će operator distribucijskog sustava biti ovlašten raskinuti ugovor o distribuciji plina sukladno članku 12. stavku 7. ovih Općih uvjeta korištenja i/ili ograničiti ili obustaviti pružanje usluge transporta plina sukladno članku 11. ovih Općih uvjeta korištenja.

JAMSTVA

Članak 7.

Korisnik sustava izjavljuje i jamči na datum sklapanja ugovora o distribuciji plina:

– da ima sva ovlaštenja, ovlasti, suglasnosti i potrebne dozvole da se tijekom trajanja ovog ugovora o distribuciji plina bavi onom energetskom djelatnosti temeljem koje ostvaruje pravo na pristup distribucijskom sustavu,

– da ovim ugovorom o distribuciji plina nastaju zakonite, valjane i ovršive obveze za korisnika sustava, koje je moguće ispuniti u skladu s njegovim odredbama,

– da su sredstva osiguranja plaćanja, koja će korisnik sustava predati operatoru distribucijskog sustava, valjano zasnovana i da će biti održavana na snazi i obnavljana u skladu s ovim ugovorom o distribuciji plina te da niti jedna treća osoba nema niti će imati razloga osporavati, odnosno da ne osporava niti će osporavati njihovu valjanost i naplativost.

UGOVORNA KAZNA

Članak 8.

(1) Korisnik sustava će biti dužan platiti operatoru distribucijskog sustava ugovornu kaznu u slučaju da zakasni s ispunjenjem ili neuredno ispuni u roku sljedeće obveze:

a) ako korisnik sustava ne dostavi ili obnovi bilo koja sredstva osiguranja plaćanja iz ugovora o distribuciji plina na način i prema uvjetima iz članka 6. ovih Općih uvjeta korištenja ili

b) ako korisnik sustava ne zamijeni osporeno sredstvo osiguranja plaćanja na zahtjev operatora distribucijskog sustava istovjetnim valjanim sredstvom osiguranja plaćanja sukladno članku 6. stavku 9. ovih Općih uvjeta korištenja.

(2) Ugovorna kazna koju je korisnik sustava dužan platiti operatoru distribucijskog sustava u slučajevima iz prethodnog stavka iznosi 1 (jedan) % od procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava iz članka 6. stavaka 2. ili 3. ovih Općih uvjeta korištenja, ovisno o trajanju ugovora o distribuciji plina.

(3) Operator distribucijskog sustava će pisanim putem obavijestiti korisnika sustava o iznosu ugovorne kazne koju je obvezan platiti u slučajevima iz prethodnog stavka, a plaćanje takve ugovorne kazne će dospjeti u roku od 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti dostavljene korisniku sustava preporučenom poštom s povratnicom ili dostavljene na neki drugi način na koji operator distribucijskog sustava može sa sigurnošću utvrditi datum primitka obavijesti od strane korisnika sustava.

(4) Operator distribucijskog sustava i korisnik sustava su suglasni da visina ugovorne kazne iz ovog članka odgovara vrijednosti zaštićenog dobra.

(5) Operator distribucijskog sustava ima pravo na naplatu ugovorne kazne i ukoliko nakon što primi ispunjenje obveze propusti bez odgađanja obavijestiti korisnika sustava o tome da zadržava pravo na ugovornu kaznu.

(6) U slučajevima iz ovog članka, operator distribucijskog sustava je ovlašten zahtijevati od korisnika sustava pored ugovorne kazne, i razliku do potpune naknade štete koju je pretrpio.

ODGOVORNOST

Članak 9.

Operator distribucijskog sustava odgovara samo za štetu nastalu kao posljedica namjere ili krajnje nepažnje operatora distribucijskog sustava.

VIŠA SILA

Članak 10.

(1) Ugovorne strane se oslobađaju obveza za neispunjenje ili zakašnjelo ispunjenje svojih obveza, ako je do neispunjenja, odnosno zakašnjelog ispunjenja došlo zbog nastupa više sile, u smislu odredbi Zakona o energiji. Radi izbjegavanja dvojbe viša sila radi koje je moguće oslobođenje obveza koje su stranke preuzele ugovorom o distribuciji plina mora se odnositi isključivo na funkcioniranje distribucijskog sustava i/ili raspoloživost kapaciteta distribucijskog sustava. Viša sila koja se na bilo koji način odnosi na plin (uključujući primjerice kvalitetu, raspoloživost ili nestašicu plina) ne oslobađa operatora distribucijskog sustava i korisnika distribucijskog sustava obveza preuzetih ugovorom o distribuciji plina.

(2) U slučaju nastupa više sile ugovorna strana pogođena višom silom mora bez odlaganja obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastupu okolnosti koje smatra da predstavljaju višu silu i o koracima koje poduzima radi ublažavanja, odnosno otklanjanja posljedica više sile.

(3) Ako, radi više sile, zakašnjenje u ispunjenju, odnosno nemogućnost ispunjena ugovornih obveza jedne stranke traje dulje od 30 dana uzastopno ugovorne će stranke čim je prije moguće, pristupiti pregovorima kako bi pronašli rješenje prihvatljivo objema ugovornim strankama. U slučaju nepostizanja dogovora oko rješenja prihvatljivog objema stranama, unutar daljnjeg roka od 15 dana, obje strane imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor o distribuciji plina.

OGRANIČENJE, ODNOSNO OBUSTAVA DISTRIBUCIJE PLINA ZBOG NEISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 11.

(1) U slučaju da korisnik sustava ne ispuni ili zakasni s ispunjenjem bilo kojih obveza korisnika sustava temeljem ovih Općih uvjeti korištenja i ugovora o distribuciji plina, osobito ali ne isključivo: obveza vezanih uz plaćanje naknade za korištenje distribucijskog sustava, obveza predaje sredstva osiguranja plaćanja, operator distribucijskog sustava ima pravo, uz prethodnu obavijest korisniku distribucijskog sustava koja mora biti uručena najmanje 24 (dvadesetčetiri) sata unaprijed prije ograničenja ili obustave pružanja usluge distribucije plina:

– ograničiti ili potpuno obustaviti pružanje usluge distribucije plina u slučaju da ukupan dospjeli dug korisnika sustava odgovara visini najmanje 2 (dvije) mjesečne naknade za korištenje distribucijskog sustava, počevši najranije 5 (pet) dana od dana dospijeća druge mjesečne naknade, ili

– ograničiti ili potpuno obustaviti pružanje ugovorenih usluga u slučaju povreda obveza iz članka 6. ovih Općih uvjeta korištenja, počevši najranije 5 (pet) dana nakon proteka rokova za dostavu odnosno obnovu sredstava osiguranja iz tog članka.

(2) Obustava ili ograničenje pružanja usluge distribucije plina sukladno stavku 1. ovog članka može trajati sve dok korisnik sustava u cijelosti ne ispuni obvezu iz ugovora o distribuciji plina radi čije povrede je obustavljeno/ograničeno pružanje usluge distribucije plina.

(3) U slučaju da operator distribucijskog sustava temeljem ovog članka obustavi ili ograniči pružanje usluge distribucije plina uslijed skrivljenog ponašanja korisnika sustava ili s njime povezane bilo koje treće osobe, korisnik sustava je u svakom pojedinom slučaju obustave ili ograničenja pružanja usluge distribucije plina od strane operatora distribucijskog sustava dužan operatoru distribucijskog sustava platiti iznos cjelokupne naknade za korištenje distribucijskog sustava za mjesece u kojima je operator distribucijskog sustava obustavio pružanje usluge distribucije plina, a koju bi trebao platiti da je usluga distribucije plina pružena kako je ugovorena, bez da se time ograničavaju druga prava operatora distribucijskog sustava koja operator distribucijskog sustava ima temeljem ovih Općih uvjeti korištenja i ugovora o distribuciji plina ili Mrežnih pravila.

(4) Sklapanjem ugovora o distribuciji plina korisnik sustava potvrđuje da je suglasan da razlozi navedeni u stavku 1. ovog članka predstavljaju opravdani razlog za ograničenje ili obustavu pružanja usluge distribucije plina. U slučaju ograničenja ili obustave pružanja usluge distribucije plina sukladno ovome članku, operator distribucijskog sustava neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju bi eventualno mogao pretrpjeti korisnik sustava ili treće osobe, s čime je korisnik sustava suglasan te se obvezuje braniti i obeštetiti operatoru distribucijskog sustava u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Članak 12.

(1) Ugovor o distribuciji plina se sklapa na razdoblje naznačeno u ugovoru o distribuciji plina.

(2) Korisnik sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina, bez skrivljenog ponašanja operatora distribucijskog sustava, putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom, ili dostavljene na neki drugi način na koji se može sa sigurnošću utvrditi datum primitka obavijesti, pod uvjetima iz stavka 3. i 4. ovog članka.

(3) Kod ugovora o distribuciji plina sklopljenog na određeno vrijeme, korisnik sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina u svako doba temeljem prethodne pisane obavijesti o raskidu, uz otkazni rok od 30 dana računajući od dana kada je operator distribucijskog sustava zaprimio obavijest o raskidu, i uplate naknade štete operatoru distribucijskog sustava koja odgovara vrijednosti 100% (sto posto) iznosa procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za ugovorenu uslugu distribucije plina od nastupa raskida ugovora o distribuciji plina do isteka ugovorenog razdoblja važenja.

(4) Kod ugovora o distribuciji plina sklopljenog na neodređeno vrijeme, korisnik sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina u svako doba temeljem prethodne pisane obavijesti o raskidu, uz otkazni rok od 30 dana računajući od dana kada je operator distribucijskog sustava zaprimio obavijest o raskidu, i uplate naknade štete operatoru distribucijskog sustava koja odgovara vrijednosti 100% (sto posto) iznosa procijenjene jednogodišnje naknade za korištenje distribucijskog sustava za ugovorenu uslugu distribucije plina od nastupa raskida ugovora o distribuciji plina do isteka tekuće plinske godine.

(5) Dospijeće plaćanja naknade štete iz stavaka 3. i 4. ovog članka koju je korisnik sustava dužan podmiriti operatoru distribucijskog sustava iznosi 15 dana od dana dostave korisniku sustava obavijesti operatora distribucijskog sustava o iznosu naknade štete koju je korisnik sustava dužan podmiriti.

(6) Ako operator distribucijskog sustava uspije djelomično ili u cijelosti prodati kapacitet distribucijskog sustava koji je bio predmet valjano raskinute usluge distribucije plina sukladno stavku 3. i 4. ovog članka, za razdoblje od nastupa raskida ugovora do isteka ugovornog razdoblja drugom korisniku sustava, odgovarajući iznos naknade štete (ovisno o tome je li operator distribucijskog sustava uspio prodati cjelokupni kapacitet ili samo dio kapaciteta koji se odnosio na preostalo ugovorno razdoblje od raskida ugovora o distribuciji plina do isteka ugovornog razdoblja) koji je korisnik sustava prethodno podmirio operatoru distribucijskog sustava bit će nadoknađen od strane operatora distribucijskog sustava korisniku sustava koji je raskinuo govor o distribuciji plina, u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o distribuciji plina sa drugim korisnikom sustava i primitka odgovarajućih sredstava osiguranja plaćanja od takvog drugog korisnika (ovisno koji događaj nastupi kasnije).

(7) Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom, u slučaju da druga ugovorna strana u bilo kojem pogledu ne ispunjava bilo koju od svojih obveza po ugovoru o distribuciji plina i ovim Općim uvjetima korištenja, koji čine njegov sastavni dio. U obavijesti o raskidu je ugovorna strana koja raskida ugovor o distribuciji plina dužna drugoj ugovornoj strani ostaviti naknadni rok za ispunjenje, koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, osim u slučajevima niže. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispravi takav propust u ostavljenom naknadnom roku za ispunjenje, smatra se da je ugovor o distribuciji plina raskinut po samom zakonu s prvim idućim danom nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje.

Operator distribucijskog sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina pod sljedećim uvjetima:

– ako korisnik sustava nije platio dvije dospjele mjesečne naknade za korištenje distribucijskog sustava ili bilo koji drugi dospjeli iznos po ugovoru o distribuciji plina, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od 15 (petnaest) dana nakon što je korisnik distribucijskog sustava primio pisanu opomenu radi neplaćanja i o namjeri da se iz tog razloga raskine ugovor o distribuciji plina;

– ako korisnik sustava ne dostavi bilo koje ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja iz ugovora o distribuciji plina na način i prema uvjetima iz članka 6. stavka 2. do 5. ovih Općih uvjeti korištenja, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od 5 (pet) dana nakon što je korisnik sustava primio pisanu obavijest o raskidu;

– ako korisnik sustava ne zamijeni osporeno sredstvo osiguranja plaćanja na zahtjev operatora distribucijskog sustava istovjetnim valjanim sredstvom osiguranja plaćanja sukladno članku 6. stavku 8. ovih Općih uvjeta korištenja, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od 5 (pet) dana nakon što je korisnik sustava primio pisanu obavijest o raskidu;

– ako se izjave ili jamčenja koje je korisnik sustava dao u ugovoru o distribuciji plina i ovim Općim uvjetima korištenja pokažu netočnima; ili

– ako: (i) je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka protiv je korisnika sustava; ili je nadležni sud donio pravomoćno rješenje o otvaranju stečajnog ili prethodnog stečajnog postupka protiv korisnika sustava, ili je podnesen prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, ili je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad korisnikom sustava; ili (ii) korisnik sustava prekine plaćanje svih ili neke grupe svojih dugova ili objavi namjeru da to učini; ili (iii) korisnik sustava prestane s poslovanjem te ova okolnost potraje 5 (pet) uzastopnih dana ili ukupno 20 (dvadeset) dana u bilo kojoj kalendarskoj godini. U slučaju nastupa bilo kojeg događaja iz ove alineje, operator distribucijskog sustava je ovlašten raskinuti ugovor o distribuciji plina bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje.

(8) U slučaju raskida ugovora o distribuciji plina, i bez ograničavanja bilo kojih drugih prava koja operator distribucijskog sustava ima po zakonu, korisnik sustava je dužan platiti operatoru distribucijskog sustava naknadu za korištenje distribucijskog sustava u odnosu na uslugu distribucije plina pruženu do trenutka nastupa raskida ugovora o distribuciji plina.

DOSTAVA OBAVIJESTI

Članak 13.

(1) Izuzev kada je u ovim Općim uvjetima korištenja izrijekom drugačije navedeno, dostava svih obavijesti i drugih priopćenja između operatora distribucijskog sustava i korisnika sustava će se obavljati primarno elektroničkom poštom ili u ostalim slučajevima pisanim putem i to preporučenom pošiljkom s povratnicom, putem kurirske službe ili na ruke i telefaksom. Dostava se obavlja na adrese, brojeve telefona i telefaksa naznačene u potpisanom obrascu ugovoru o distribuciji plina.

(2) Osim ukoliko nije drugačije ugovoreno ovim Općim uvjetima korištenja, smatrat će se da je dostava obavijesti ili drugog priopćenja uredno izvršena:

– ako se dostava obavlja putem e-maila: na dan kada je na e-mail adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci e-maila na e-mail adresu primatelja naznačenu u ugovoru o distribuciji plina, s time da ukoliko se takva potvrda primitka dogodi nakon 16.00 sati bilo kojeg dana, obavijest će se smatrati da je primljena u 8.00 sati idućeg radnog dana nakon dana primitka potvrde,

– ako se dostava obavlja na ruke: na dan koji je na obavijesti ili drugom priopćenju naznačen uz potpis adresata iz ugovora o distribuciji plina kojim on potvrđuje primitak (uručenje) pošiljke,

– ako se dostava obavlja poštom ili kurirskom službom: protekom 2 (dva) radna dana od dana kada je obavijest ili drugo priopćenje predana pošti putem preporučene pošiljke s povratnicom ili kurirskoj službi,

– ako se dostava obavlja putem telefaksa: na dan kada je na telefaks potvrdi navedeno uspješno slanje pismena na broj telefaksa naznačen u ugovoru o distribuciji plina, s time da ukoliko se takva potvrda primitka dogodi nakon 16.00 sati bilo kojeg dana, obavijest će se smatrati da je primljena u 8.00 sati idućeg radnog dana nakon dana primitka potvrde.

(3) Svaka ugovorna strana ima pravo promijeniti podatke (adrese, brojeve telefona, elektroničke pošte i telefaksa) za dostavu obavijesti i drugih priopćenja naznačene ugovoru o distribuciji plina, odnosno zahtjevu za rezervaciju kapaciteta, te će ova promjena biti obvezujuća, pod uvjetom da o promjeni prethodno obavijesti drugu ugovornu stranu pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

PRIJENOS UGOVORA I USTUPANJE PRAVA

Članak 14.

Niti korisnik sustava ni operator distribucijskog sustava ne mogu djelomično niti u cijelosti prenijeti ugovor o distribuciji plina, niti ustupiti prava iz ugovora o distribuciji plina bez prethodnog pisanog pristanka druge ugovorne strane.

SPOROVI

Članak 15.

Za rješavanje svih sporova između operatora distribucijskog sustava i korisnika sustava koji proizlaze iz ili se odnose na ugovor o distribuciji plina, njegovo kršenje, raskid ili važenje istog, nadležan će biti stvarno nadležan sud u mjestu sjedišta operatora distribucijskog sustava.

MJERODAVNO PRAVO

Članak 16.

(1) Za ugovor o distribuciji plina je mjerodavno hrvatsko pravo.

(2) Korisnik sustava može dostaviti prigovor Agenciji u skladu sa člankom 82. Zakona o tržištu plina.

PROMIJENJENE OKOLNOSTI

Članak 17.

Korisnik sustava razumije da se propisi vezani uz energetsku djelatnost distribucije plina razvijaju, te prihvaća da se, ako za vrijeme trajanja ugovora o distribuciji plina dođe do izmjene važećih zakonskih ili podzakonskih propisa zbog bilo kakve promjene u važećem regulatornom okviru, takva promjena mora automatski primijeniti na sve ugovore o distribuciji plina koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu promjene zakonskih odnosno podzakonskih propisa. Takve promjene će stupiti na snagu za sve korisnike sustava na isti dan koji odredi Agencija odnosno zakonodavac ili drugo nadležno tijelo, sukladno prijelaznim i završnim odredbama takvih akata.

POVJERLJIVOST

Članak 18.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se podaci iz ugovora o distribuciji plina smatraju poslovnom tajnom i da se kao takvi neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećim stranama bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane niti koristiti u svrhe koje prelaze okvire izvršenja ugovora o distribuciji plina. Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se po ugovoru o distribuciji plina smatra povjerljivom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

(2) Međutim, prethodna pisana suglasnosti druge ugovorne strane neće biti potrebna u slučaju kad ugovorna strana otkriva informacije iz stavka 1. ovog članka:

– povezanom društvu u smislu Zakona o trgovačkim društvima, pod uvjetom da osigura da se povjerljivi podaci čuvaju u tajnosti, ili

– bilo kojem državnom ili drugom tijelu ili bilo kojoj državnoj ili Agenciji koje imaju nadležnost nad operatorom distribucijskog sustava, ili

– u mjeri u kojoj je potrebno sukladno važećim zakonima i podzakonskim propisima, na zahtjev suda ili drugog tijela u upravnom ili sličnom postupku, ili

– operatoru povezanog plinskog sustava, pod uvjetom će koristiti razumne napore kako bi osigurala da se podaci čuvaju u tajnosti.

158 27.12.2013 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 158 27.12.2013 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 158 27.12.2013 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava