Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 158/2013 (27.12.2013.), Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3323

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2013. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuje se:

– struktura cjenika nestandardnih usluga operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava, operatora sustava skladišta plina i opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge,

– način, elementi i kriteriji za izračun cijene nestandardnih usluga,

– način izračuna prosječne cijene radnog sata,

– broj radnik-sati potrebnih za izvršenje pojedine nestandardne usluge,

– donošenje, objava i primjena cjenika nestandardnih usluga.

(2) Prilozi 1. do 4. sastavni su dio ove Metodologije.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužan je primjenjivati:

– operator transportnog sustava,

– operator distribucijskog sustava,

– operator sustava skladišta plina, i

– opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

– broj radnik-sati – umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje pojedine nestandardne usluge i broja radnih sati koji je svakom od radnika potreban za izvršenje pojedine nestandardne usluge,

– cjenik nestandardnih usluga popis nestandardnih usluga koji za pojedinu uslugu sadrži naziv i cijenu usluge, a utvrđuje se posebno za operatora transportnog sustava, operatora sustava skladišta plina, operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge,

– korisnik nestandardne usluge – pravna ili fizička osoba kojoj je na njezin zahtjev ili zbog njezinog postupanja, odnosno propuštanja postupanja pružena nestandardna usluga,

– nestandardna usluga – usluga koja nije sadržana u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama za energetske djelatnosti za koje se primjenjuje metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki, te se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga,

– prosječna cijena radnog sata – cijena utvrđena prema ovoj Metodologiji posebno za operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava, operatora sustava skladišta plina i opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge,

– pružatelj nestandardne usluge – operator transportnog sustava, operator sustava skladišta plina, operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge,

– račun za nestandardnu uslugu – račun pružatelja nestandardne usluge koji sadrži popis nestandardnih usluga pruženih korisniku nestandardne usluge, elemente na osnovu kojih je utvrđena cijena pojedine od nestandardnih usluga, te po potrebi popis i cijene usluga za koje je pružatelj nestandardne usluge angažirao drugu ovlaštenu pravnu ili fizičku osobu,

– regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca svake kalendarske godine unutar regulacijskog razdoblja,

– regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

– regulacijsko razdoblje višegodišnje razdoblje za koje se utvrđuje cjenik nestandardnih usluga.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Zajamčeni opskrbljivač dužan je kod opskrbe krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu, a koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača plinom primjenjivati cjenik nestandardnih usluga tog opskrbljivača plinom.

Članak 5.

(1) Regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+n-1, gdje je n broj godina u regulacijskom razdoblju.

(2) Trajanje prvog regulacijskog razdoblja je tri godine, a trajanje drugog i narednih regulacijskih razdoblja je pet godina.

III. CIJENA NESTANDARDNIH USLUGA

Članak 6.

U godini koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja (u daljnjem tekstu: godina T-1) utvrđuje se cijena nestandardnih usluga za sve godine regulacijskog razdoblja.

Članak 7.

Cijena za svaku od nestandardnih usluga računa se kao umnožak broja radnik-sati utvrđenog u Prilozima 1. do 4. ove Metodologije za sve pružatelje nestandardnih usluga i prosječne cijene radnog sata utvrđene od strane Agencije prema članku 9. ove Metodologije za regulacijsko razdoblje.

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 7. ove Metodologije, za nestandardne usluge za koje nije moguće odrediti broj radnik-sati prije pružanja usluge, cijena se određuje za svaku od usluga prema izračunu propisanom u Prilozima 1. do 3. ove Metodologije, a što se označava oznakom »PI» umjesto broja radnik-sati.

(2) Cijena nestandardne usluge iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova.

(3) Trošak rada iz stavka 2. ovoga članka određuje se kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati određuje pružatelj nestandardne usluge kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje nestandardne usluge.

(4) Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi iz stavka 2. ovoga članka obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5%.

Članak 9.

(1) Prosječna cijena radnog sata utvrđuje se u godini koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja (u daljnjem tekstu: godina T-1) za sve godine regulacijskog razdoblja, za svakog pružatelja nestandardnih usluga.

(2) Prosječna cijena radnog sata operatora distribucijskog sustava za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCODSRR– prosječna cijena radnog sata operatora distribucijskog sustava za regulacijsko razdoblje [Kn/h],

TOODSj T-2 – trošak osiguravanja radnih uvjeta operatora distribucijskog sustava za godinu koja prethodi godini T-1 (u daljnjem tekstu: godina T-2) [Kn],

GFT-2 – godišnji fond radnih sati ne uključujući sate praznika za godinu T-2 [h],

BRODSj T-2 – broj radnika zaposlenih kod operatora distribucijskog sustava na dan 31. prosinca godine T-2,

CPIRR – planirani prosječni indeks potrošačkih cijena za regulacijske godine od T-1 do T+n-1, gdje je n broj godina u regulacijskom razdoblju i

m – broj jednak broju operatora distribucijskog sustava na dan 31. prosinca godine T-2.

(3) Prosječna cijena radnog sata operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCOTSRR – prosječna cijena radnog sata operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje [Kn/h],

TOOTST-2 – trošak osiguravanja radnih uvjeta operatora transportnog sustava u godini T-2 [Kn],

GFT-2 – godišnji fond radnih sati ne uključujući sate praznika za godinu T-2 [h],

BROTST-2 – broj radnika zaposlenih kod operatora transportnog sustava na dan 31. prosinca godine T-2,

CPIRR – planirani prosječni indeks potrošačkih cijena za regulacijske godine od T-1 do T+n-1, gdje je n broj godina u regulacijskom razdoblju.

(4) Prosječna cijena radnog sata operatora sustava skladišta plina za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCOSSP RR – prosječna cijena radnog sata operatora sustava skladišta plina za regulacijsko razdoblje [Kn/h],

TOOSSPT-2 – trošak osiguravanja radnih uvjeta operatora sustava skladišta plina u godini T-2 [Kn],

GFT-2 – godišnji fond radnih sati ne uključujući sate praznika za godinu T-2 [h],

BROSSPT-2– broj radnika zaposlenih kod operatora sustava skladišta plina na dan 31. prosinca godine T-2,

CPIRR – planirani prosječni indeks potrošačkih cijena za regulacijske godine od T-1 do T+n-1, gdje je n broj godina u regulacijskom razdoblju.

(5) Prosječna cijena radnog sata opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje identična je prosječnoj cijeni radnog sata operatora distribucijskog sustava utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka za isto regulacijsko razdoblje.

Članak 10.

(1) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za godinu T-2 za operatora distribucijskog sustava utvrđuje se na temelju opravdanih troškova za godinu T-2 prema ispunjenim tablicama iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, a u kojima su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja i amortizacija reguliranih sredstava.

(2) Tablice iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Agenciji u postupku podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.

(3) Trošak osiguravanja radnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

(4) Broj radnika zaposlenih kod operatora distribucijskog sustava na dan 31. prosinca godine T-2 utvrđuje se prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja.

Članak 11.

(1) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za godinu T-2 za operatora transportnog sustava utvrđuje se na temelju opravdanih troškova za godinu T-2 prema ispunjenim tablicama iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina, a u kojima su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja i amortizacija reguliranih sredstava.

(2) Tablice iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Agenciji u postupku podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina.

(3) Trošak osiguravanja radnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

(4) Broj radnika zaposlenih kod operatora transportnog sustava na dan 31. prosinca godine T-2 utvrđuje se prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja.

Članak 12.

(1) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za godinu T-2 za operatora sustava skladišta plina utvrđuje se na temelju opravdanih troškova za godinu T-2 prema ispunjenim tablicama iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a u kojima su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja i amortizacija reguliranih sredstava.

(2) Tablice iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Agenciji u postupku podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina.

(3) Trošak osiguravanja radnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

(4) Broj radnika zaposlenih kod operatora sustava skladišta plina na dan 31. prosinca godine T-2 utvrđuje se prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja.

Članak 13.

(1) Cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav iz Priloga 1., točka 1. ove Metodologije se, za slučaj građevine ili dijela građevine s dva i više obračunskih mjernih mjesta, određuje za svako obračunsko mjerno mjesto prema formuli:

gdje je:

CESOMM – cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za pojedino obračunsko mjerno mjesto u građevini ili dijelu građevine,

CESO – cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za jedno obračunsko mjerno mjesto odgovarajućeg priključnog kapaciteta iz Priloga 1., točka 1. ove Metodologije,

PCODSRR – prosječna cijena radnog sata utvrđena prema članku 9. stavku 2. ove Metodologije,

BROMM – ukupan broj obračunskih mjernih mjesta u građevini ili dijelu građevine.

(2) U slučaju da korisnik nestandardne usluge iz Priloga 1., točka 18. i Priloga 2. točka 14. ove Metodologije traži nastavak isporuke plina u roku kraćem od dva radna dana, uključujući i rad izvan redovitog radnog vremena, cijena usluge se povećava za 50%.

(3) U slučaju da po nalogu opskrbljivača plina operator distribucijskog sustava istovremeno očitava stanje za više obračunskih mjernih mjesta, cijena nestandardne usluge iz Priloga 1., točka 20. ove Metodologije se smanjuje na sljedeći način:

– za očitavanje više od 90 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 70 %,

– za očitavanje više od 70 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 65 %,

– za očitavanje više od 50 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 60 %,

– za očitavanje više od 30% ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 55 %,

– za očitavanje više od 10 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 50 %,

– za očitavanje više od 5 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 40 %.

(4) Cijena nestandardne usluge iz Priloga 1., točka 23. ove Metodologije odnosi se na pet trošila, a za svakih sljedećih pet trošila cijena se povećava za 10%.

(5) Cijena nestandardne usluge iz Priloga 3., točka 1. ove Metodologije utvrđuje se u iznosu od 10% vrijednosti prodanog nepovučenog plina.

IV. DONOŠENJE, OBJAVA I PRIMJENA CJENIKA NESTANDARDNIH USLUGA

Članak 14.

(1) Agencija će prosječne cijene radnog sata utvrđene prema članku 9. stavku 2. do 5. ove Metodologije za svako regulacijsko razdoblje objaviti na svojoj internetskoj stranici do 1. prosinca godine T-1.

(2) Pružatelj nestandardne usluge dužan je donijeti i objaviti cjenik nestandardnih usluga sukladno odredbama ove Metodologije.

(3) Pružatelj nestandardne usluge može prilikom donošenja cjenika nestandardnih usluga iz stavka 2. ovog članka primijeniti broj radnik-sati iz Priloga 1. do 4. ove Metodologije pri čemu se smatra da je Agencija na takav cjenik nestandardnih usluga dala suglasnost danom donošenja istog.

(4) U slučaju da pružatelj nestandardne usluge prilikom donošenja cjenika nestandardnih usluga ne primjeni broj radnik-sati iz Priloga 1. do 4. ove Metodologije, dužan je u roku od osam dana od dana objave prosječnih cijena radnog sata dostaviti obrazloženi prijedlog cjenika nestandardnih usluga Agenciji na suglasnost.

(5) Pružatelj nestandardne usluge ima pravo tijekom trajanja regulacijskog razdoblja podnijeti Agenciji na suglasnost obrazloženi prijedlog izmjene ili dopune važećeg cjenika nestandardnih usluga.

(6) Do dana početka primjene odluke o davanju ili uskraćivanju suglasnosti, pružatelj nestandardne usluge dužan je primjenjivati važeći cjenik nestandardnih usluga za koji ima suglasnost Agencije.

(7) U slučaju uskraćivanja suglasnosti na prijedloge iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Agencija može pružatelju nestandardne usluge samostalno odrediti cjenik nestandardnih usluga.

(8) Pružatelj nestandardne usluge dužan je objaviti cjenik nestandardnih usluga iz stavka 3. ovog članka najkasnije 15 dana prije početka regulacijskog razdoblja za koje se taj cjenik donosi, dok je u svim ostalim slučajevima dužan objaviti cjenik nestandardnih usluga najkasnije 15 dana prije početka primjene istog.

Članak 15.

(1) Pružatelj nestandardne usluge je dužan važeći cjenik nestandardnih usluga imati javno objavljen na svojoj internetskoj stranici ili u pisanom obliku, uz jasno i razumljivo istaknute nestandardne usluge iz članka 8. i članka 13. ove Metodologije, kao i usluge za koje je drugim zakonskim i podzakonskim propisima utvrđen poseban način naplate, te uz pojašnjenje načina utvrđivanja njihove cijene.

(2) Agencija je dužna na svojoj internetskoj stranci imati objavljene važeće cjenike svih pružatelja nestandardne usluge.

Članak 16.

(1) Pružatelj nestandardne usluge dužan je naplatiti nestandardne usluge koje su stvarno pružene, a ukupni iznos prilikom ispostavljanja računa za nestandardnu uslugu obračunati prema cjeniku nestandardnih usluga za koji ima suglasnost Agencije važećem u trenutku pružanja nestandardne usluge.

(2) Pružatelj nestandardne usluge dužan je prilikom ispostavljanja računa korisniku nestandardne usluge, na jasan i razumljiv način, navesti sve pružene nestandardne usluge prema cjeniku nestandardnih usluga, a za nestandardne usluge iz članka 8. i članka 13. ove Metodologije specificirati sve elemente na osnovu kojih je cijena usluge izračunata.

(3) Kod nestandardnih usluga koje uvjetuju angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, pružatelj nestandardne usluge u račun upisuje iznos koji naplaćuje druga ovlaštena pravna ili fizička osoba, a računu pružatelja nestandardnih usluga se prilaže račun ispostavljen od strane druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

(4) Pružatelj nestandardne usluge dužan je prije pružanja jedne ili više nestandardnih usluga, na zahtjev korisnika nestandardne usluge, istog pisanim putem informirati o uslugama koje mu je potrebno pružiti, te očekivanoj ukupnoj cijeni. Korisnika nestandardne usluge potrebno je informirati da li je za pružanje nestandardne usluge potrebno angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, te kolika je očekivana cijena njihovih usluga.

V. NADZOR

Članak 17.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Prvo regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2014., a završava 31. prosinca 2016.

(2) Za prvo regulacijsko razdoblje trošak osiguravanja radnih uvjeta iz članaka 10., 11. i 12. ove Metodologije utvrđuje se na temelju opravdanog iznosa ukupnih operativnih troškova poslovanja i amortizacije reguliranih sredstava koje je pružatelj nestandardne usluge ostvario u 2012. godini.

Članak 19.

Iznimno od članka 12. stavka 1., 2. i 4. ove Metodologije, trošak osiguravanja radnih uvjeta za prvo regulacijsko razdoblje za operatora sustava skladišta plina utvrđuje se na temelju opravdanih ukupnih operativnih troškova poslovanja i amortizaciji reguliranih sredstava za 2012. godinu koje je operator sustava skladišta plina dužan dostaviti Agenciji prvi dan nakon stupanja na snagu ove Metodologije.

Članak 20.

(1) Iznimno od članka 14. stavka 1. ove Metodologije, prosječne cijene radnog sata utvrđene prema članku 9. stavku 2. do 5. ove Metodologije za prvo regulacijsko razdoblje Agencija će objaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Metodologije.

(2) Iznimno od članka 14. stavka 8. ove Metodologije, pružatelj nestandardnih usluga dužan je objaviti cjenik nestandardnih usluga za prvo regulacijsko razdoblje u roku od osam dana od dana objave prosječne cijene radnog sata, odnosno od dana zaprimanja odluke o davanju ili uskraćivanju suglasnosti Agencije.

Članak 21.

Do donošenja cjenika nestandardnih usluga na temelju odredbi ove Metodologije primjenjuju se cjenici nestandardnih usluga za regulacijsku godinu 2013. na koje je Agencija dala pozitivno mišljenje.

Članak 22.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/12

Urbroj: 371-01/13-02

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Popis nestandardnih usluga i broj radnik-sati operatora distribucijskog sustava

Nestandardna usluga

Broj
radnik
– sati

1.

Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine
s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom:

 

a.

do 100 kWh/h

2,00           

b.

od 100 do 400 kWh/h

4,00

c.

od 400 do 4.000 kWh/h

11,00

d.

preko 4.000 kWh/h

14,00

2.

Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu

PI

3.

Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava

3,00

4.

Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava

PI

5.

Obilježavanje trase plinovoda dužine:

 

a.

do 100 m

4,00

b.

100 do 1000 m

6,00

c.

preko 1000 m

12,00

6.

Ucrtavanje položaja elemenata distribucijskog sustava na podloge formata:

 

a.

do B3

1,00

b.

B2 i većeg

3,00

7.

Priključenje samostalne uporabne cjeline na postojeću plinsku instalaciju koja je
u uporabi u građevini priključenoj na distribucijski sustav

PI

8.

Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme:

 

a.

plinomjer s mijehom do G-6

1,00

b.

plinomjer s mijehom od G-10 do G-25

2,00

c.

plinomjer s mijehom od G-40 do G-65

6,00

d.

plinomjer s mijehom G-100 i više

8,00

e.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom do G-25

4,00

f.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-40 do G-65

6,00

g.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-100 do G-250

8,00

h.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-400 do G-650

10,00

i.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-1000 do G-2500

16,00

j.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom G-4000 i više

20,00

k.

mehanički korektor

6,00

l.

elektronski korektor

6,00

9.

Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme:

 

a.

regulator tlaka na niskotlačnom dijelu distribucijskog sustava (NT regulator tlaka) do DN25

0,50

b.

regulator tlaka na srednjetlačnom dijelu distribucijskog sustava (ST regulator tlaka) do DN25

1,00

c.

plinski filter uz ST regulator tlaka do DN25

1,00

d.

ostala oprema nazivnog promjera do DN 25

0,25

e.

ostala oprema nazivnog promjera DN 32 i više

NP

10.

Montaža ili demontaža pretplatnog plinomjera s mijehom do G-6

2,00

11.

Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija,
uključujući i modul za daljinsko očitanje

PI

12.

Mjesečna naknada za pohranu plinomjera i druge mjerne opreme:

 

a.

plinomjer s mijehom do G-6

0,50

b.

plinomjer s mijehom od G-10 do G-25

1,00

c.

plinomjer s mijehom od G-40 do G-65

1,50

d.

plinomjer s mijehom G-100 i više

1,50

e.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom do G-25

1,50

f.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-40 do G-65

1,50

g.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom

od G-100 do G-250

1,50

h.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom

od G-400 do G-650

1,50

i.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom

od G-1000 do G-2500

2,00

j.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom

G-4000 i više

2,00

k.

mehanički korektor

1,50

l.

elektronski korektor

1,50

13.

Izmještanje obračunskog mjernog mjesta u slučaju neovlaštene potrošnje plina

PI

14.

Izmještanje elemenata plinskog distribucijskog sustava

PI

15.

Popravak elemenata distribucijskog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je korisnik mogao spriječiti

PI

16.

Stavljanje izvan funkcije plinskog priključka

PI

17.

Obustava isporuke plina:

 

a.

Bez demontaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava

1,00

b.

S demontažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustava

PI

c.

Uporaba usluge fizičke zaštite

PI

18.

Nastavak isporuke plina nakon otklanjanja uzroka ograničenja ili obustave isporuke za koju je odgovoran korisnik:

 

a.

Bez montaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava

1,00

b.

S montažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustava

PI

19.

Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava

1,00

20.

Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivača plinom:

 

a.

bez uporabe modula za daljinsko očitanje

0,10

b.

uporabom modula za daljinsko očitanje

0,08

c.

uporabom modula za daljinsko očitanje s GPRS sustavom

0,05

21.

Kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme na zahtjev korisnika u
ovlaštenom servisu uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) ili kod ovlaštene
pravne osobe za ovjeravanje plinomjera

PI

22.

Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine
namijenjene za stanovanje

 

22.1.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene
(rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s:

 

a.

1 obračunskim mjernim mjestom

0,40

b.

2 do 4 obračunska mjerna mjesta

0,50

c.

5 do 10 obračunskih mjernih mjesta

0,80

d.

11 do 20 obračunskih mjernih mjesta

1,00

e.

21 do 30 obračunskih mjernih mjesta

1,40

f.

31 do 50 obračunskih mjernih mjesta

1,60

g.

51 do 100 obračunskih mjernih mjesta

2,00

h.

101 do 200 obračunskih mjernih mjesta

3,00

i.

više od 200 obračunskih mjernih mjesta

4,00

22.2.

Ispitivanje nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane)
plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja
(glavno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s:

 

a.

1 obračunskim mjernim mjestom

0,50

b.

2 do 4 obračunska mjerna mjesta

0,60

c.

5 do 10 obračunskih mjernih mjesta

0,80

d.

11 do 20 obračunskih mjernih mjesta

1,00

e.

21 do 30 obračunskih mjernih mjesta

1,50

f.

31 do 50 obračunskih mjernih mjesta

2,00

g.

51 do 100 obračunskih mjernih mjesta

3,00

h.

101 do 200 obračunskih mjernih mjesta

4,00

i.

više od 200 obračunskih mjernih mjesta

6,00

22.3.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene
(rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje)

0,60

22.4.

Ispitivanje nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane)
plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje)

1,00

23.

Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini javne namjene ili dijelu
građevine javne namjene, te građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost

 

23.1.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske
instalacije (prethodno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom:

 

a.

do 100 kWh/h

4,00

b.

od 100 do 400 kWh/h

8,00

c.

od 400 do 4.000 kWh/h

12,00

d.

preko 4.000 kWh/h

16,00

23.2.

Ispitivanje nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije
pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom:

 

a.

do 100 kWh/h

5,00

b.

od 100 do 400 kWh/h

9,00

c.

od 400 do 4.000 kWh/h

14,00

d.

preko 4.000 kWh/h

18,00

23.3.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojeće instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja
prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima ili na zahtjev korisnika građevine s priključnim kapacitetom:

 

a.

do 100 kWh/h

7,00

b.

od 100 do 400 kWh/h

12,00

c.

od 400 do 4.000 kWh/h

18,00

d.

preko 4.000 kWh/h

22,00

24.

Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija
na rok od dvije godine

5,00

25.

Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključaka na distribucijski sustav
na rok od dvije godine

5,00

26.

Pripremno – završno vrijeme, uključujući dolazak i odlazak s lokacije:

 

a.

do 20 km od sjedišta operatora distribucijskog sustava

0,75

b.

preko 20 km od sjedišta operatora distribucijskog sustava

1,50


PRILOG 2.

Popis nestandardnih usluga i broj radnik-sati operatora transportnog sustava

Nestandardna usluga

Broj
radnik
– sati         

1.

Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim
mjestom i priključnim kapacitetom:

 

a.

do 40.000 kWh/h

2,00

b.

od 40.000 do 200.000 kWh/h

4,00

c.

preko 200.000 kWh/h

14,00

2.

Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u transportnom sustavu

PI

3.

Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava

2,00

4.

Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava

PI

5.

Ucrtavanje položaja elemenata transportnog sustava na podloge formata:

 

a.

do B3

1,00

b.

B2 i većeg

3,00

6.

Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme:

 

a.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom do G-65

2,00

b.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-100 do G-250

4,00

c.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-400 do G-650

6,00

d.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom od G-1000 do G-2500

12,00

e.

turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom G-4000 i više

16,00

f.

mehanički korektor

6,00

g.

elektronski korektor

6,00

7.

Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme:

 

a.

regulacijska oprema do DN50

0,50

b.

regulacijska oprema od DN65 do DN80

1,00

c.

regulacijska oprema DN100 i više

1,00

d.

ostala oprema nazivnog promjera DN 25 i više

PI

8.

Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija,
uključujući i modul za daljinsko očitanje

PI

9.

Izmještanje obračunskog mjernog mjesta u slučaju neovlaštene potrošnje plina

PI

10.

Izmještanje elemenata plinskog transportnog sustava

PI

11.

Popravak elemenata transportnog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je korisnik mogao spriječiti

PI

12.

Stavljanje izvan funkcije plinskog priključka

PI

13.

Obustava isporuke plina

1,00

14.

Nastavak isporuke plina nakon otklanjanja uzroka ograničenja ili obustave isporuke za koju je odgovoran korisnik

1,00

15.

Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava

1,00

16.

Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivača plinom:

 

a.

bez uporabe modula za daljinsko očitanje

0,10

b.

uporabom modula za daljinsko očitanje s GPRS sustavom

0,08

17.

Kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme na zahtjev korisnika u
ovlaštenom servisu uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) ili kod ovlaštene pravne
osobe za ovjeravanje plinomjera

PI

18.

Privremena promjena izlaznog tlaka na zahtjev operatora distribucijskog sustava ili krajnjeg kupca
priključenog na transportni sustav

2,00

19.

Uklanjanje tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoća

2,00

20.

Nadzor uklanjanja tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoća

PI

21.

Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključaka na transportni sustav na rok od dvije godine

5,00

22.

Pripremno-završno vrijeme, uključujući dolazak i odlazak s lokacije:

 

a.

do 20 km od regionalnog sjedišta operatora transportnog sustava

0,75

b.

preko 20 km od regionalnog sjedišta operatora transportnog sustava

1,50

23.

Evidentiranje trgovine za prodavatelja na sekundarnom tržištu

2,00

24.

Evidentiranje trgovine za kupca na sekundarnom tržištu

3,00

25.

Naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava

4,00

26.

Mjesečna naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava

4,00

 
PRILOG 3.

Popis nestandardnih usluga i broj radnik-sati operatora sustava skladišta plina

Nestandardna usluga

Broj
radnik
– sati    

1.

Prodaja nepovučenog plina

PI

2.

Kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme na zahtjev
korisnika u ovlaštenom servisu uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) ili kod ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje plinomjera

PI

3.

Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava

PI

4.

Evidentiranje trgovine za prodavatelja na sekundarnom tržištu

2,00

5.

Evidentiranje trgovine za kupca na sekundarnom tržištu

3,00

6.

Naknada za otvaranje bilančnog računa za kupca na sekundarnom tržištu

4,00

7.

Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa za kupca na sekundarnom tržištu

4,00


PRILOG 4.

Popis nestandardnih usluga i broj radnik-sati opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

Nestandardna usluga

Broj
radnik
– sati

1.

Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi
javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca

0,10

2.

Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu:

 

2.1.

na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu

0,10

2.2.

na temelju izvanrednog očitanja potrošnje od strane operatora distribucijskog sustava

0,15

3.

Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu

0,10

158 27.12.2013 Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom 158 27.12.2013 Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom 158 27.12.2013 Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom