Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

NN 158/2013 (27.12.2013.), Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3324

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2013. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (u daljnjem tekstu: Metodologija) utvrđuju se:

– jednadžba za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja plinskog sustava i

– bazne cijene plina.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti.

II. JEDNADŽBA ZA UTVRĐIVANJE CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA

Članak 3.

(1) Operator tržišta plina utvrđuje cijenu energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav (Ceu,poz) i cijenu energije uravnoteženja koja se preuzima iz transportnog sustava (Ceu,neg), mjesečno za plinske dane u narednom mjesecu, prema sljedećim jednadžbama:

Ceu,poz = P0,poz * (0,5 * B1/B0 + 0,5 * G1/G0) * tUSD [kn/kWh],

Ceu,neg = P0,neg * (0,5 * B1/B0 + 0,5 * G1/G0) * tUSD [kn/kWh],

gdje je:

Ceu,poz – cijena energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav, zaokružena na četiri decimale [kn/kWh];

Ceu,neg – cijena energije uravnoteženja koja se preuzima iz transportnog sustava, zaokružena na četiri decimale [kn/kWh];

P0,poz – bazna cijena plina koji se predaje u transportni sustav [USD/kWh];

P0,neg – bazna cijena plina koji se preuzima iz transportnog sustava [USD/kWh];

B1 – prosječna cijena za »Fuel Oil 1%« za razdoblje od devet mjeseci koje prethodi mjesecu u kojem se utvrđuje cijena energije uravnoteženja, a određuje se kao prosjek mjesečnih cijena za isto razdoblje, pri čemu se pojedina mjesečna cijena određuje kao prosjek dnevnih cijena u tom mjesecu, a pojedina dnevna cijena se utvrđuje kao aritmetička sredina više i niže kotacije objavljene za taj dan u »Platt's Oilgram Report« / »European Bulk« / FOB Med Basis Italy [USD/t], zaokružena na tri decimale;

B0 – bazna cijena za »Fuel Oil 1%« koja iznosi 400 USD/t;

G1 – prosječna cijena za »Gas Oil 0.1%« za razdoblje od devet mjeseci koje prethodi mjesecu u kojem se utvrđuje cijena energije uravnoteženja, a određuje se kao prosjek mjesečnih cijena za isto razdoblje, pri čemu se pojedina mjesečna cijena određuje kao prosjek dnevnih cijena u tom mjesecu, a pojedina dnevna cijena se utvrđuje kao aritmetička sredina više i niže kotacije objavljene za taj dan u »Platt's Oilgram Report« / »European Bulk« / FOB Med Basis Italy [USD/t], zaokružena na tri decimale;

G0 – bazna cijena za »Gasoil 0.1%« koja iznosi 550 USD/t;

tUSD – prosjek srednjih mjesečnih tečajeva za devize u kn/USD bez neradnih dana koje objavljuje Hrvatska narodna banka (HNB), za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se utvrđuje cijena energije uravnoteženja, zaokružen na šest decimala.

(2) Operator tržišta plina dužan je cijenu energije uravnoteženja objaviti na svojim internetskim stranicama najkasnije do zadnjeg radnog dana u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja.

III. BAZNE CIJENE PLINA

Članak 4.

Bazne cijene plina utvrđuju se u fiksnim iznosima:

P0,poz = 0,050 [USD/kWh],

P0,neg = 0,030 [USD/kWh], osim u mjesecima lipanj, srpanj i kolovoz za koje P0,neg = 0,020 [USD/ kWh].

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ova Metodologija stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/11

Urbroj: 371-01/13-02

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

158 27.12.2013 Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava