Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

NN 158/2013 (27.12.2013.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3326

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2013. donijela

IZMJENE I DOPUNE

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 85/13), u članku 29. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznosi tarifnih stavki iz stavka 3. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna tarifnih stavki, zaokružuju se na četiri decimale.«.

Članak 2.

U članku 34. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Koeficijent za korištenje prekidivog kapaciteta na dnevnoj razini (Kpr,d) (u daljnjem tekstu: koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet) iznosi:

– 0,80 za plinski dan za koji nije utvrđen prekid ugovorenog dnevnog prekidivog kapaciteta i

– 0,10 za plinski dan za koji je utvrđen prekid ugovorenog dnevnog prekidivog kapaciteta.«.

Članak 3.

U članku 36. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NU,kap – iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),

Ω – vrsta ulaza u transportni sustav,

IN – ulazi na interkonekcijama,

PR – ulazi iz proizvodnje,

SK – ulazi iz sustava skladišta plina,

TU,Ω – iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav (kn/kWh/dan),

kapΩ,g – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pr,g – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr – koeficijent za prekidivi kapacitet,

kapΩ,pov,g – suma ugovorenih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpov – koeficijent za povratni kapacitet,

kapΩ,m – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KM – koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,m – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pov,m – suma ugovorenih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

d – plinski dan u mjesecu,

D – ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

kapΩ,d – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD – koeficijent za dnevni kapacitet,

kapΩ,pr,d – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr,d – koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet,

kapΩ,pov,d – suma ugovorenih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan).

(4) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NI,kap – iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn),

Ω – vrsta izlaza iz transportnog sustava,

IN – izlazi na interkonekcijama,

HR – izlazi u Hrvatskoj,

TI,Ω – iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),

kapΩ,g – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pr,g – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr – koeficijent za prekidivi kapacitet,

kapΩ,m – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KM – koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,m – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

d – plinski dan u mjesecu,

D – ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

kapΩ,d – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD – koeficijent za dnevni kapacitet,

kapΩ,pr,d – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr,d – koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet.«.

Članak 4.

U članku 38. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Iznos naknade za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika za pojedini plinski dan izračunava se prema formuli:

gdje je:

nprek,d – naknada za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kn),

Δkapdoz – dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta koje se utvrđuje kao razlika između izmjerenih količina plina na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava i sume ugovorenih stalnih i prekidivih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu, a iznosi najviše 10% sume ugovorenih stalnih i prekidivih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan),

Tpond – jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta (kn/kWh/dan),

Δkapprek – nedozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta koje se utvrđuje kao razlika između izmjerenih količina plina na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava i 110% sume ugovorenih stalnih i prekidivih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan),

KD – koeficijent za dnevni kapacitet,

Ti – iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan).

(3) Jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava, za pojedinog korisnika, za pojedini plinski dan, izračunava se prema formuli:

gdje je:

Tpond – jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta (kn/kWh/dan),

Ti – iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),

kapg – ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapm – ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

D – ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

KM – koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapd – ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD – koeficijent za dnevni kapacitet.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Iznimno od stavka 1. ovog članka, naknada za prekoračenje ne obračunava se za ulaz iz sustava skladišta plina.

(8) Iznos jedinične naknade za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta iz stavka 3. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna jedinične naknade za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta zaokružuju se na četiri decimale.«.

Članak 5.

U članku 39. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za obračun iz stavka 1. ovoga članka, za korisnike koji su tijekom mjeseca prenijeli, odnosno stekli pravo korištenja kapaciteta transportnog sustava na sekundarnom tržištu, naknada za korištenje transportnog sustava za taj kapacitet dijeli se na prenositelja odnosno stjecatelja proporcionalno broju plinskih dana u kojima je svaki od njih koristio taj kapacitet u tom mjesecu.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obračun iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i korekcije naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava i naknade za prekoračenje, u slučaju izvršenih korekcija podataka o izmjerenim količinama plina na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava, pri čemu korekcije moraju biti razvidno utvrđene i prikazane u obračunu i računu iz stavka 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Korekcije naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava i naknade za prekoračenje iz stavka 4. ovoga članka moraju se izvršiti najkasnije šest mjeseci od ispostavljenog obračuna i računa iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Metodologije stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/13-01/08

Urbroj: 371-01/13-08

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

158 27.12.2013 Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 158 27.12.2013 Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina