Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN 159/2013 (30.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

HRVATSKI SABOR

3331

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. prosinca 2013.

Klasa: 011-01/13-01/311

Urbroj. 71-05-03/1-013-2

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08., 74/09. i 54/13.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva Vijeća 89/117/EEZ od 13. veljače 1989. o obvezama podružnica kreditnih institucija i financijskih institucija sa sjedištem izvan države članice, koje su osnovane u državi članici, u svezi objave godišnjih računovodstvenih podataka (u daljnjem tekstu: Direktiva 89/117/EEZ),

2. Direktiva 97/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 1997. o sustavima zaštite ulagatelja (u daljnjem tekstu: Direktiva 97/9/EZ),

3. Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira na službenu kotaciju burze te o informacijama koje moraju biti objavljene o ovim vrijednosnim papirima (u daljnjem tekstu: Direktiva 2001/34/EZ),

4. Direktiva 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o nezakonitoj kupoprodaji dionica i manipuliranju tržištem (zlouporaba tržišta) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/6/EZ),

5. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 2003/71/EZ od 4. studenoga 2003. o prospektu koji će se objaviti nakon što se vrijednosni papiri javno ponude ili prihvate za trgovanje te kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/34/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/71/EZ),

6. Direktiva Komisije 2003/124/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicije i javnog objavljivanja povlaštenih informacija i definicije manipuliranja tržištem (u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/124/EZ),

7. Direktiva Komisije 2003/125/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu fer prikaza preporuka za ulaganje i objavljivanja sukoba interesa (u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/125/EZ),

8. Direktiva 2004/39/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktiva 2000/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća te ukida Direktiva Vijeća 93/22/EEZ (u daljnjem tekstu: Direktiva 2004/39/EZ),

9. Direktiva Komisije 2004/72/EZ od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u pogledu prihvaćenih tržišnih praksa, definicije povlaštene informacije u odnosu na izvedenice na robu, izrade popisa upućenih osoba, obavještavanja o transakcijama upravitelja i obavještavanja o sumnjivim transakcijama (u daljnjem tekstu: Direktiva 2004/72/EZ),

10. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 2004/109/EZ od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u svezi podataka o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2001/34/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva 2004/109/EZ),

11. Direktiva 2006/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EC Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na organizacijske zahtjeve i uvjete poslovanja investicijskih društava i definiranje pojmova u svezi te Direktive (u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/73/EZ),

12. Direktiva Komisije 2007/14/EZ od 8. ožujka 2007. kojom se propisuju detaljna pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi informacija o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (u daljnjem tekstu: Direktiva 2007/14/EZ),

13. Direktiva 2007/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. kojom se mijenja Direktiva Vijeća 92/49/EEZ i Direktive 2002/83/EZ, 2004/39/EZ, 2005/68/EZ i 2006/48/EZ u svezi postupaka i kriterija za prudencijalnu procjenu stjecanja ili povećanja udjela u financijskom sektoru (u daljnjem tekstu: Direktiva 2007/44/EZ),

14. Direktiva 2010/73/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 2003/71/EZ o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje i o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s podacima o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL, L 327, 11. 12. 2010.),

15. Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog tijela za nadzor banaka), Europskog nadzornog tijela (Europskog tijela za nadzor osiguranja i strukovnih mirovina) i Europskog nadzornog tijela (Europskog tijela za nadzor vrijednosnih papira i tržišta) tzv. Omnibus I (SL, L 331, 15. 12. 2010.),

16. Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 202/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL, L 176/338, 27. 6. 2013).«.

U stavku 2. riječ: »zajednice« zamjenjuje se riječju: »unije«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176/1, 27. 6. 2013.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija je nadležna za provedbu i nadzor primjene uredbi Europske unije iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga dijela Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Kvalificirani udjel je:

– svaki posredni ili neposredni udjel u investicijskom društvu koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje investicijskim društvom. Udio u kapitalu ili glasačkim pravima određuje se u skladu s člancima 413. do 417. te člancima 420. i 427. ovoga Zakona,

– za potrebe Poglavlja 9. Dijela drugog ovoga Zakona, kvalificirani udjel je svaki posredni ili neposredni udjel u društvu koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje tim društvom.

2. Podružnica je podružnica kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava. U smislu ovoga Zakona, svako mjesto poslovanja osnovano u istoj državi članici od strane jednog investicijskog društva sa sjedištem u drugoj državi članici smatra se jednom podružnicom.

3. Matična država članica za investicijsko društvo je:

– ako je investicijsko društvo fizička osoba, država članica u kojoj se nalazi glavni ured,

– kada je investicijsko društvo pravna osoba, država članica u kojoj se nalazi sjedište,

– kada investicijsko društvo u skladu s nacionalnim propisima nema sjedište, država članica u kojoj je glavni ured.

4. Matična država članica za uređeno tržište je država članica u kojoj je registrirano uređeno tržište ili, ako po zakonu države članice nema sjedišta, država članica u kojoj se nalazi glavni ured uređenog tržišta.

5. Država članica domaćin za investicijsko društvo je država članica različita od matične države članice u kojoj investicijsko društvo ima podružnicu ili neposredno pruža investicijske usluge i/ili obavlja investicijske aktivnosti.

6. Država članica domaćin za uređeno tržište je država članica različita od matične države članice u kojoj uređeno tržište pruža odgovarajuće mehanizme kako bi se članovima ili sudionicima s udaljenim pristupom ustanovljenima u toj državi članici olakšao pristup trgovanju na uređenom tržištu.

7. Nadležno tijelo je:

– nadležno tijelo pojedine države koje je, na temelju propisa te države, nadležno za nadzor nad investicijskim društvom, osim ako je pojedinom odredbom ovoga Zakona propisano da se ista odnosi na tijelo nadležno za drugu vrstu nadzora,

– nadležno tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države članice, nadležno za nadzor nad investicijskim društvom i koje je ta država članica odredila kao tijelo nadležno za kontakt u skladu s nacionalnim propisom države članice kojim je implementirana odredba članka 56. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ, osim ako je pojedinom odredbom ovoga Zakona propisano da se ista odnosi na nadležno tijelo nadležno za drugu vrstu nadzora. Nadležno tijelo za kontakt, u skladu s člankom 56. stavkom 1. Direktive 2004/39/EZ, je Agencija.

8. Uobičajeno vrijeme trgovanja označava ono vrijeme, u satima, koje je mjesto trgovanja ili investicijsko društvo unaprijed odredilo i javno objavilo kao vrijeme trgovanja.

9. Trajni medij je papir ili drugo sredstvo koje ulagatelju omogućuje pohranu informacija, upućenih osobno tom ulagatelju, na takav način da je osiguran pristup toj informaciji za buduću uporabu, i to za razdoblje koje je odgovarajuće s obzirom na svrhu te informacije, te omogućuje reprodukciju pohranjene informacije bez njezine izmjene.

10. Relevantna osoba u odnosu na investicijsko društvo je:

– osoba na rukovodećem položaju u investicijskom društvu, što se osobito odnosi ali ne ograničava na člana uprave ili upravnog odbora, odnosno prokurista investicijskog društva,

– osoba na rukovodećem položaju u svakom vezanom zastupniku investicijskog društva što se osobito odnosi ali ne ograničava na člana uprave ili upravnog odbora, odnosno prokurista vezanog zastupnika investicijskog društva,

– zaposlenik investicijskog društva ili zaposlenik vezanog zastupnika investicijskog društva, kao i svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su investicijskog društva ili vezanog zastupnika investicijskog društva, a koja je uključena u investicijske usluge i aktivnosti koje investicijsko društvo pruža i obavlja,

– fizička osoba koja je izravno uključena u pružanje usluga investicijskom društvu ili njegovom vezanom zastupniku na temelju sporazuma o izdvajanju poslovnih procesa koji je sklopljen u svrhu pružanja i obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti.

11. Osoba s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi je:

– bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom,

– uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe,

– bilo koja druga osoba koja je s relevantnom osobom provela u zajedničkom kućanstvu najmanje jednu godinu od dana osobne transakcije koju je u skladu s odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa sklopila relevantna osoba.

12. Izdvajanje poslovnih procesa je sporazum sklopljen u bilo kojem obliku između investicijskog društva, burze, odnosno središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pružatelja usluga na temelju kojeg pružatelj usluga obavlja radnje, usluge ili aktivnosti koje bi inače obavljalo samo investicijsko društvo, burza ili središnje klirinško depozitarno društvo.

13. Klirinški član je član uređenog tržišta ili klirinške organizacije koji je u neposrednom odnosu sa središnjom drugom ugovornom stranom.

14. Lokalno društvo je lokalno društvo kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (4) Uredbe (EU) br. 575/2013.

15. Financijska institucija je financijska institucija kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (26) Uredbe (EU) br. 575/2013.

16. Matični financijski holding u Republici Hrvatskoj je matični financijski holding u državi članici kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (30) Uredbe (EU) br. 575/2013.

17. Matični financijski holding u Europskoj uniji je matični financijski holding u Europskoj uniji, kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (31) Uredbe (EU) br. 575/2013.

18. Matična institucija u Republici Hrvatskoj je matična institucija u državi članici kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (28) Uredbe (EU) br. 575/13.

19. Matična institucija u Europskoj uniji je matična institucija u Europskoj uniji kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (29) Uredbe (EU) br. 575/13.

20. Priznata investicijska društva iz treće države su društva koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

– društva koja bi, kada bi bila utemeljena unutar Europske unije, spadala u okvir definicije investicijskih društava,

– društva koja su ovlaštena za poslovanje u nekoj trećoj državi i

– društva koja podliježu i ispunjavaju pravila nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana ovim Zakonom.

21. Društvo za pomoćne usluge je društvo za pomoćne usluge kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (18) Uredbe (EU) br. 575/2013.

22. Financijski holding je financijski holding kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (20) Uredbe (EU) br. 575/2013.

23. Mješoviti holding je mješoviti holding kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (20) Uredbe (EU) br. 575/2013.

24. Mješoviti financijski holding je mješoviti financijski holding kako je definirano zakonom koji uređuje dodatni nadzor kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu.

25. Uska povezanost označava situaciju u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane na jedan od sljedećih načina:

– odnosom sudjelovanja,

– odnosom kontrole.

26. Kontrola označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva. U smislu ove točke:

a) ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava,

b) situaciju u kojoj su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.

27. Sudjelovanje označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

a) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, ili

b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje.

28. Društva povezana zajedničkim vođenjem su društva koja nisu povezana na način iz članka 3. stavka 1. točaka 23. i 24. ovoga Zakona, već su povezana na jedan od sljedećih načina:

a) društva su ravnopravna i povezana zajedničkim vođenjem, u skladu sa sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta,

b) većina članova uprave ili nadzornog odbora tih društava su iste osobe.

29. Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom definirano zakonom koji uređuje uvjete osnivanja i rada otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje koja njima upravljaju.

30. Konsolidirajuće nadzorno tijelo je konsolidirajuće nadzorno tijelo kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (32) Uredbe (EU) br. 575/2013.

31. Matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj je matični mješoviti financijski holding u državi članici kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (32) Uredbe (EU) br. 575/2013.

32. Matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji je matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (31) Uredbe (EU) br. 575/2013.

33. Institucija je institucija definirana člankom 4. stavkom 1. točkom (3) Uredbe (EU) br. 575/2013.

34. Upravljačko tijelo je tijelo odnosno tijela institucije, imenovano u skladu s nacionalnim pravom, koje je ovlašteno odrediti strategiju, ciljeve i opće usmjerenje institucije, a koje nadzire i prati odlučivanje u vezi s upravljanjem te uključuje osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem institucije.

35. Upravljačko tijelo u njegovoj nadzornoj funkciji je upravljačko tijelo u njegovoj funkciji nadziranja i praćenja odlučivanja u vezi s upravljanjem.

36. Više rukovodstvo označava fizičke osobe koje obavljaju izvršne funkcije unutar institucije, a koje su odgovorne i odgovaraju upravi, odnosno nadzornom odboru za svakodnevno upravljanje investicijskim društvom.

37. Sistemski rizik je rizik poremećaja u financijskom sustavu koji bi mogao imati ozbiljne negativne posljedice za financijski sustav i realno gospodarstvo.

38. Rizik modela je mogući gubitak koji bi institucija mogla pretrpjeti zbog odluka koje bi se prvenstveno mogle temeljiti na rezultatima internih modela, i to zbog pogrešaka u oblikovanju, primjeni ili upotrebi tih modela.

39. Subjekt financijskog sektora je subjekt financijskog sektora definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (27) Uredbe (EU) br. 575/2013.

40. Sistemski važna institucija je matična institucija u EU, matični financijski holding u EU, matični mješoviti financijski holding u EU ili institucija čija bi propast ili slabo poslovanje moglo dovesti do sistemskog rizika.

41. Konsolidirani položaj je konsolidirani položaj definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (47) Uredbe (EU) br. 575/2013.

42. Konsolidirana osnova je konsolidirana osnova definirana člankom 4. stavkom 1. točkom (48) Uredbe (EU) br. 575/2013.

43. Potkonsolidirana osnova je potkonsolidirana osnova definirana člankom 4. stavkom 1. točkom (49) Uredbe (EU) br. 575/2013.

44. Smanjenje kreditnog rizika je smanjenje kreditnog rizika definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (57) Uredbe (EU) br. 575/2013.

45. Financijska poluga je financijska poluga definirana člankom 4. stavkom 1. točkom (93) Uredbe (EU) br. 575/2013.

46. Vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika je vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika definirana člankom 4. stavkom 1. točkom (98) Uredbe (EU) br. 575/2013.

47. Interni pristupi su pristupi zasnovani na internim rejting-sustavima iz članka 143. stavka 1., pristup internih modela iz članka 221. Uredbe (EU) br. 575/2013., pristup vlastitih procjena iz članka 225. Uredbe (EU) br. 575/2013., napredni pristupi iz članka 312. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013., metoda internih modela iz članaka 283. i 363. Uredbe (EU) br. 575/2013. i pristup interne procjene iz članka 259. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

48. Povrijeđena zaštićena vrijednost jest očuvanje stabilnosti financijskog sustava i zaštita sredstava klijenata koja se za svrhe prekršajnog i drugog sudskog postupka a u cilju ostvarivanje svrhe kažnjavanja izražava kroz ukupni prihod u poslovnoj godini koja prethodi godini počinjenja djela a koji je objavljen je u registru godišnjih financijskih izvještaja koji vodi Financijska agencija. Iznimno, ako je prekršaj počinilo društvo koje je društvo kći matičnog društva u Republici Hrvatskoj, ukupni prihod u poslovnoj godini utvrđuje se iz konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja krajnjeg matičnog društva u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 5. riječ: »oduzimanje« zamjenjuje se riječju: »ukidanje«, a riječ: »oduzimanju« zamjenjuje se riječju: »ukidanju«.

U stavku 6. riječ: »oduzimanja« zamjenjuje se riječju: »ukidanja«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za rad«.

U članku 19. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. dostavom rješenja Agencije kojim se ukida zakonito rješenje kojim je odobrenje za rad izdano,«.

U točki 5. riječ: »oduzimanju« zamjenjuje se riječju: »ukidanju«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Članovi uprave moraju imati stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova investicijskog društva.«.

Članak 6.

U članku 21.a stavku 1. iza riječi: »koja« dodaju se riječi: »u svakom trenutku«.

U točki 2. riječ: »oduzeto« zamjenjuje se riječju: »ukinuto«, a riječ: »oduzimanje« zamjenjuje se riječju: »ukidanje«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na investicijsko društvo, članove nadzornog odbora ako ih ima, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo investicijskog društva,«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Dosadašnja točka 5. koja postaje točka 6. mijenja se i glasi:

»6. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), i to:

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XI. – kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu, a koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12).«.

Dosadašnja točka 6. briše se.

U točki 7. iza riječi: »društva« dodaju se riječi: »te koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti«.

U točki 10. riječ: »oduzela« zamjenjuje se riječju: »ukinula«, a riječ: »donošenja« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Uprava investicijskog društva dužna je donijeti primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave. Investicijsko društvo dužno je provoditi tu politiku.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija će pravilnikom pobliže propisati uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi investicijskog društva te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu. Agencija može pobliže propisati sadržaj politike iz stavka 4. ovoga članka i dinamiku procjene ispunjenja uvjeta za članove uprave.«.

Članak 7.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Članom uprave u investicijskom društvu može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka podnosi kandidat za člana uprave investicijskog društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina. Kandidat je obvezan uz zahtjev priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave te program vođenja poslova za mandatno razdoblje za koje traži suglasnost.

(3) Osim kandidatu za člana uprave, Agencija svoju odluku o izdavanju ili odbijanju izdavanja suglasnosti uvijek dostavlja i investicijskom društvu o čijem se kandidatu radi.

(4) Agencija može izdati suglasnost za imenovanje iz ovoga članka za mandat kraći od zatraženog

(5) Iznimno, ako člana uprave investicijskog društva imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članaka 21. i 21.a ovoga Zakona.

(6) Investicijsko društvo dužno je osigurati da zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka Agenciji bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave.

(7) Investicijsko društvo dužno je osigurati da novi zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje bude podnesen Agenciji najkasnije u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti o ukidanju, prestanku ili odbijanju izdavanja suglasnosti za imenovanje člana uprave investicijskog društva, kao i uvijek u situaciji kada investicijsko društvo ne ispunjava uvjet o najmanjem potrebnom broju članova uprave u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(8) Podnositelji zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članaka 21. i 21.a ovoga Zakona te pravilnika iz članka 21.a stavka 4. ovoga Zakona.

(9) U postupku odlučivanja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave investicijskog društva predstavi program vođenja poslova investicijskog društva za mandatno razdoblje.

(10) Osoba za koju je Agencija izdala suglasnost za imenovanje dužna je prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom investicijskom društvu ponovno dobiti suglasnost Agencije, kao i u slučaju produljenja mandata.

(11) Agencija odlučuje o izdavanju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

a) dokumentacije iz stavka 6. ovoga članka,

b) programa vođenja poslova iz stavka 7. ovoga članka,

c) ostalih podataka i informacija kojima raspolaže.

(12) Agencija će odbiti izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave ako:

a) predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članaka 21. i 21.a ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 21.a stavka 4. ovoga Zakona,

b) podaci i informacije iz stavka 8. ovoga članka, a posebice program vođenja i/ili njegovo predstavljanje upućuju na to da predložena osoba za člana uprave nije primjerena za obavljanje te funkcije,

c) Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju investicijskim društvom pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s pravilima o organizacijskim zahtjevima iz članaka 36. do 43. ovoga Zakona,

d) su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.«.

Članak 8.

Iza članka 22. dodaju se naslovi i članci 22.a i 22.b koji glase:

»Dužnosti i odgovornost uprave

Članak 22.a

(1) Uprava investicijskog društva dužna je osigurati da investicijsko društvo posluje u skladu s:

1. pravilima struke,

2. ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i

3. drugim propisima kojima se uređuje poslovanje investicijskih društava.

(2) Uprava investicijskog društva dužna je osigurati provođenje nadzornih mjera Agencije.

(3) Uprava investicijskog društva dužna je ustrojiti učinkovit i razborit sustav upravljanja investicijskim društvom, što uključuje i raspodjelu dužnosti te sprečavanje sukoba interesa.

(4) Sustav upravljanja iz stavka 3. ovoga članka mora posebice osiguravati odgovornost uprave za:

1. društvo u cjelini, odobravanje i nadziranje provedbe strateških ciljeva društva, strategiju upravljanja rizicima i internog upravljanja,

2. integritet računovodstvenog sustava i sustava financijskog izvještavanja, kao i financijsku i operativnu kontrolu i usklađenost sa zakonom i primjenjivim standardima,

3. proces javne objave i priopćavanje informacija u skladu s odredbama ovoga Zakona,

4. učinkoviti nadzor višeg rukovodstva, kada je to primjenjivo.

(5) Uprava investicijskog društva dužna je pratiti i periodički procjenjivati učinkovitost sustava upravljanja iz stavka 3. ovoga članka te poduzimati odgovarajuće mjere za ispravljanje nedostataka.

(6) Investicijsko društvo dužno je javno objaviti na koji se način uskladilo s odredbama o:

1. sustavu upravljanja iz stavka 3. ovoga članka,

2. sastavu, dužnostima i odgovornostima uprave i kada je to primjereno, nadzornog odbora propisanim ovim člankom i člancima 21.a i 23.a ovoga Zakona,

3. obvezi investicijskog društva da osnuje odbor za primitke, odbor za imenovanja i odbor za rizike na način propisan člankom 23.a ovoga Zakona i pravilnikom donesenim na temelju članka 23.a stavka 9. ovoga Zakona,

4. politikama primitaka iz članka 38.a ovoga Zakona na način propisan pravilnikom donesenim na temelju članka 43. ovoga Zakona.

(7) Informacije iz ovoga članka investicijsko društvo dužno je objaviti i redovito ažurirati na svojim internetskim stranicama.

(8) Agencija može donijeti pravilnik kojim pobliže uređuje učestalost i rokove javnog objavljivanja informacija iz ovoga članka.

Opomena članu uprave

Članak 22.b

(1) Agencija će izreći odgovornoj osobi u investicijskom društvu pisanu opomenu ako investicijsko društvo ne izvrši naložene mjere na način i u rokovima utvrđenima rješenjem Agencije.

(2) Pisana opomena iz stavka 1. ovoga članka izriče se odgovornoj osobi bez obzira na to je li u trenutku izricanja opomene osoba i dalje član ili predsjednik uprave investicijskog društva.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 23. mijenja se i glasi: »Ukidanje suglasnosti i prestanak suglasnosti za imenovanje člana uprave«.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za imenovanje člana uprave u investicijskom društvu u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave prestane ispunjavati uvjete za člana uprave investicijskog društva propisane ovim Zakonom,

2. ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

3. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama ovoga Zakona,

4. ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili adekvatnost kapitala ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine.

(2) Agencija može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za imenovanje člana uprave u investicijskom društvu u sljedećim slučajevima:

1. ako kao član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija,

2. ako kao član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 36. do 42. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 43. ovoga Zakona,

3. ako utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka,

4. ako član uprave učestalo ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost investicijskog društva s ovim Zakonom ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju investicijskog društva.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Agencija može i posebnom nadzornom mjerom privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva.

(4) Ako Agencija ukine rješenje kojim je dana suglasnost za imenovanje člana uprave, investicijsko društvo obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka osnivači, odnosno nadzorni odbor dužni su imenovati njihove zamjenike, bez suglasnosti Agencije, na rok od najviše tri mjeseca.

(6) Suglasnost za imenovanje člana uprave u investicijskom društvu prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od jedne godine od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi, protekom navedenog roka,

2. osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, s danom prestanka dužnosti,

3. osobi istekne ugovor o radu u investicijskom društvu, s danom isteka ugovora.«.

Članak 10.

Iza članka 23. dodaju se naslov i članak 23.a koji glase:

»Nadzorni odbor i odbori u značajnom investicijskom društvu

Članak 23.a

(1) Investicijsko društvo koje je značajno s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju i prirodu, opseg i složenost poslovanja, što svojim rješenjem utvrđuje Agencija, dužno je ustrojiti nadzorni odbor, a unutar istoga:

1. odbor za imenovanja,

2. odbor za primitke i

3. odbor za rizike.

(2) Članovi nadzornog odbora značajnog investicijskog društva moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova investicijskog društva, a posebice razumijevanje poslova i ključnih rizika investicijskog društva.

(3) Član nadzornog odbora značajnog investicijskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. koja ima dobar ugled,

2. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,

3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na investicijsko društvo, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo investicijskog društva,

4. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5. koja može biti član nadzornog odbora sukladno zakonu koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(4) Nadležnosti nadzornog odbora značajnog investicijskog društva, osim onih propisanih zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava su i sljedeće:

1. daje suglasnost upravi na poslovnu politiku investicijskog društva,

2. daje suglasnost upravi na strateške ciljeve investicijskog društva,

3. daje suglasnost upravi na financijski plan investicijskog društva,

4. daje suglasnost upravi na strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanje njima, uključujući rizike koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojima investicijsko društvo posluje,

5. daje suglasnost upravi na strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala investicijskog društva,

6. daje suglasnost upravi na akt o unutarnjoj reviziji i na godišnji plan rada unutarnje revizije, i

7. donosi odluke o drugm pitanjima određenim ovim Zakonom.

(5) Članovi odbora iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka imenuju se iz redova članova nadzornog odbora. Svaki od odbora mora imati najmanje tri člana, od kojih je jedan predsjednik.

(6) Odbor za primitke mora se uspostaviti na način koji investicijskom društvu omogućuje donošenje stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama vezanim za primitke te o utjecaju primitaka na upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću.

(7) Članovi odbora za rizike moraju imati odgovarajuće znanje, vještine i stručnost kako bi u potpunosti razumjeli i pratili strategiju rizika i sklonost preuzimanju rizika investicijskog društva.

(8) Ovlasti i dužnosti članova nadzornog odbora, kao i ovlasti i dužnosti članova odbora iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka Agencija će propisati pravilnikom.

(9) Kriterije za utvrđivanje statusa značajnog investicijskog društva iz stavka 1. ovoga članka Agencija će propisati pravilnikom.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 27. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku«.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će ukinuti zakonito rješenje kojim je odobrenje za rad brokeru ili investicijskom savjetniku izdano ako:

1. je pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja ili zbog kaznenih djela koja se odnose na manipulaciju tržištem ili povlaštene informacije, ili mu je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja investicijskog društva,

2. je pravomoćno proglašen krivim za prekršaj iz članka 568. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona,

3. teže krši odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

4. su podaci na temelju kojih je izdano odobrenje za rad neistiniti.

(2) Agencija može brokeru ili investicijskom savjetniku oduzeti izdano odobrenje ako unatoč upozorenju Agencije opetovano krši pravila burze ili MTP-a.

(3) Rješenjem o ukidanju izdanog odobrenja Agencija će odrediti rok u kojem broker ili investicijski savjetnik ne može ponovno zatražiti izdavanje odobrenja, a koji ne može biti dulji od pet godina ni kraći od tri mjeseca.

(4) Težim kršenjem odredbi iz stavka 1. točke 3. ovoga članka smatrat će se slučajevi kada broker, odnosno investicijski savjetnik:

1. postupa protivno istoj odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa, drugi put u tri godine,

2. kada je zbog kršenja odredaba ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa nastala šteta za klijenta ili drugu osobu, o čemu Agencija donosi posebnu odluku.

(5) Agencija će brokeru, odnosno investicijskom savjetniku izreći opomenu ako krši odredbe članka 26. stavka 1. ovoga Zakona, a ne postoje uvjeti za ukidanje odobrenja.«.

Članak 12.

U članku 32. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. investicijsko društvo ispunjava zahtjeve propisane dijelom četvrtim Uredbe (EU) br. 575/2013,«.

Članak 13.

Članak 38.a mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir veličinu društva, unutarnju organizaciju, prirodu, opseg i složenost poslovanja, propisati, implementirati i primjenjivati jasne politike primitaka za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor.

(2) Politika primitaka iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u skladu je s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima,

2. promiče odgovarajuće i djelotvorno upravljanje rizicima,

3. ne potiče preuzimanje rizika koje prelazi razinu prihvatljivog rizika za investicijsko društvo,

4. u skladu je s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima investicijskog društva,

5. obuhvaća mjere za sprečavanje sukoba interesa, uključujući sprječavanje sukoba interesa pri utvrđivanju primitaka radnika koji obavljaju poslove kontrolnih funkcija.

(3) Agencija će pravilnikom propisati pravila, postupke i kriterije u vezi s politikama primitaka, a osobito:

– definiciju primitaka radnika,

– zahtjeve vezane uz primitke radnika te način i opseg primjene tih zahtjeva i

– način i rokove izvješćivanja Agencije o primicima.«.

Članak 14.

Iza članka 38.a dodaje se članak 38.b koji glasi:

»Članak 38.b

(1) Investicijsko društvo dužno je izraditi i primjenjivati postupke zaprimanja i rješavanja prijave zaposlenika o kršenju odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Investicijsko društvo dužno je osigurati podnošenje prijave iz stavka 1. ovoga članka preko posebnog, neovisnog i autonomnog kanala te poduzeti mjere za zaštitu osobnih podataka i povjerljivosti u odnosu na zaposlenika koji prijavljuje kršenje, kao i mjere za zaštitu od diskriminacije, odnosno stavljanja u nepovoljniji položaj zaposlenika koji je prijavio kršenje u odnosu na druge zaposlenike.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 51. mijenja se i glasi: »Pravne posljedice stjecanja bez odobrenja i ukidanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela«.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u investicijskom društvu protivno odredbama ovoga Zakona nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela koje je pribavila na taj način.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Agencija može ukinuti suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u slučaju:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio suglasnost davanjem neistinitih ili netočnih podataka

2. ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona, na temelju kojih je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela izdana.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba kojoj je ukinuta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je oduzeta suglasnost. U tom slučaju Agencija će naložiti prodaju stečenih dionica ili poslovnih udjela za koje je imatelju kvalificiranog udjela ukinuta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.«.

Članak 16.

U članku 97. stavku 1. riječ: »oduzimanju« zamjenjuje se riječju: »ukidanju«.

Članak 17.

U članku 113. stavci 11. i 12. brišu se.

Članak 18.

U članku 116. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Isti revizor može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih financijskih izvještaja investicijskog društva.«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10., 11. i 12. koji glase:

»(9) Investicijsko društvo dužno je u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji podatke koji se odnose na proteklu financijsku godinu, i to o:

1. svim uslugama koje pruža, prirodi njezinih aktivnosti i geografskom položaju tih usluga,

2. iznosu ukupnih prihoda,

3. broju radnika na osnovi ekvivalenta punom radnom vremenu,

4. iznosu dobiti ili gubitku prije oporezivanja,

5. iznosu poreza na dobit i

6. iznosu primljenih javnih subvencija.

(10) Podaci iz stavka 9. ovoga članka moraju biti revidirani i objavljeni kao prilog godišnjem financijskom izvještaju i, kada je primjenjivo, konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju

(11) Investicijsko društvo dužno je u svojim godišnjim izvješćima objaviti, u okviru glavnih pokazatelja, svoj povrat na imovinu, izračunat kao neto dobit podijeljena s ukupnom imovinom.

(12) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 156. mijenja se i glasi: »Regulatorni kapital«.

Članak 156. mijenja se i glasi:

»(1) Regulatorni kapital je regulatorni kapital kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (118) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Način izračuna regulatornog kapitala investicijskog društva iz stavka 1. ovoga članka propisan je dijelom drugim Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 20.

Članci 157. do 162. i naslovi iznad članaka brišu se.

Članak 21.

U članku 163. ispred riječi: »Upravljanje« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«, a iza riječi: »skup« dodaju se riječi: »strategija i politika odnosno«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Uprava i, kada je to primjereno, nadzorni odbor investicijskog društva dužni su odobriti i redovito preispitivati strategije i politike za utvrđivanje, mjerenje odnosno procjenjivanje, ovladavanje i praćenje rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, uključujući i rizike povezane s makroekonomskim okružjem u kojem investicijsko društvo posluje.

(3) Uprava i, kada je to primjereno, nadzorni odbor investicijskog društva dužni su u svakom trenutku biti aktivno uključeni u upravljanje svim značajnim rizicima koji se uređuju ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013. kao i u vrednovanje imovine, upotrebu vanjskih kreditnih rejtinga i internih modela koji se odnose na te rizike i za te potrebe osiguravati odgovarajuća sredstva.

(4) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati zahtjeve u vezi s upravljanjem rizicima, a osobito:

1. opća pravila o upravljanju rizicima,

2. pravila o upravljanju kreditnim rizikom,

3. pravila o upravljanju tržišnim rizicima,

4. način izračuna ekonomske vrijednosti investicijskog društva, izvješćivanje Agencije, te ostale postupke i načela za upravljanje kamatnim rizikom,

5. način izračuna likvidnosnih pozicija i pravila o upravljanju rizikom likvidnosti,

6. pravila o upravljanju operativnim rizikom,

7. pravila o upravljanju informacijskim sustavom i rizicima koji proizlaze iz korištenja informacijskog sustava,

8. pravila o upravljanju ostalim rizicima,

9. kriterije klasifikacije plasmana i izvanbilančnih obveza na osnovi kojih je investicijsko društvo izloženo kreditnom riziku,

10. način utvrđivanja gubitaka koji proizlaze iz kreditnog rizika,

11. način provođenja vrijednosnih usklađivanja (ispravaka vrijednosti) bilančnih stavki i rezerviranja za izvanbilančne stavke i

12. rangiranje instrumenata osiguranja potraživanja.«.

Članak 22.

U članku 164. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Knjiga trgovanja je knjiga trgovanja kako je propisano člankom 4. stavkom 1. točkom (86) Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Dosadašnji stavak 1. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjevi, upravljanje, uključivanje i vrednovanje pozicija u knjizi trgovanja propisani su člancima 102. do 106. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 23.

Članak 168. mijenja se i glasi:

»Operativni rizik je operativni rizik kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (52) Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 24.

Iza članka 168. dodaje se naslov i članak 168.a koji glase:

»Rizik prekomjerne financijske poluge

Članak 168.a

Rizik prekomjerne financijske poluge je rizik prekomjerne financijske poluge definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (94) Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 25.

U članku 169. riječ: »utvrditi« zamjenjuje se riječju: »ustrojiti«.

Članak 26.

U članku 172. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Kada kratka pozicija dospijeva prije duge pozicije investicijsko društvo dužno je poduzeti mjere za zaštitu od rizika manjka likvidnosti.

(4) Interni kapital investicijskog društva mora biti primjeren značajnim tržišnim rizicima na koje se ne odnose kapitalni zahtjevi.«.

Članak 27.

U članku 173. stavku 1. riječi: »s odredbama« zamjenjuju se riječima: »s definicijom iz«.

U stavku 2. riječi: »kontinuiteta poslovanja« zamjenjuju se riječju: »oporavka,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Planovi iz stavka 2. ovoga članka moraju biti primjereni značaju društva, pri čemu će Agencija uzimati u obzir, između ostalog, veličinu društva, poslovni model, povezanost s drugim investicijskim društvima i utjecaj na financijski sustav u cjelini.«.

Članak 28.

U članku 174. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti i provoditi primjeren i učinkovit sustav upravljanja i kontinuiranog praćenja portfelja i pojedinačnih izloženosti koje nose kreditni rizik, uključujući prepoznavanje i upravljanje problematičnim kreditima te provoditi odgovarajuća vrijednosna usklađenja i rezervacije.«.

Članak 29.

U članku 175. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Investicijsko društvo dužno je upravljati odnosno utvrđivati, mjeriti i pratiti rizik likvidnosti tijekom odgovarajućeg razdoblja kao i na svakodnevnoj razini, kako bi osiguralo održavanje odgovarajuće razine rezervi likvidnosti. Te strategije, politike, procesi i sustavi procjenjuju se u odnosu na poslovne linije, valute, podružnice i pravne subjekte te moraju uključivati odgovarajuće mehanizme raspodjele troškova likvidnosti, koristi i rizika.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Politike i postupci kontinuiranog mjerenja i upravljanja rizikom likvidnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti razmjerni vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, profilu rizičnosti investicijskog društva i toleranciji rizika koju određuje uprava te odražavati značaj društva u svakoj državi članici u kojoj ona posluje.

(4) Investicijsko društvo dužno je razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, imati jasno definiran profil rizika likvidnosti koji osigurava robusnost sustava.

(5) Rizik likvidnosti mjeri se i o njemu se izvještava Agenciju na način kako je propisano člancima 411. do 428. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 30.

Iza članka 175. dodaju se naslovi i članci 175.a, 175.b, 175.c i 175.d koji glase:

»Politike i postupci za upravljanje rezidualnim rizikom

Članak 175.a

Investicijsko društvo dužno je izraditi i primjenjivati odgovarajuće politike i postupke upravljanja rizikom u slučaju kada se priznate tehnike smanjenja kreditnog rizika koje primjenjuje društvo pokažu manje učinkovite od očekivanog.

Politike i postupci za upravljanje koncentracijskim rizikom

Članak 175.b

Investicijsko društvo dužno je izraditi i primjenjivati odgovarajuće politike i postupke upravljanja i praćenja koncentracijskog rizika koji proizlazi iz izloženosti društva prema svakoj drugoj ugovornoj strani, uključujući središnje druge ugovorne strane, grupe povezanih drugih ugovornih strana i druge ugovorne strane iz istog gospodarskog sektora, iste geografske regije, iste djelatnosti ili povezane s istom robom, primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika, uključujući posebno rizike povezane s velikim neizravnim kreditnim izloženostima kao što je jedan izdavatelj kolaterala.

Politike i postupci za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge

Članak 175.c

(1) Investicijsko društvo dužno je izraditi i primjenjivati politike i postupke za utvrđivanje, praćenje i upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge. Pokazatelji rizika prekomjerne financijske poluge uključuju omjer financijske poluge koji se određuje u skladu s člankom 429. Uredbe (EU) br. 575/2013 i neusklađenost između imovine i obveza.

(2) Investicijsko društvo dužno je upravljati rizikom prekomjerne financijske poluge, uzimajući u obzir potencijalna povećanja rizika prekomjerne financijske poluge uslijed smanjenja regulatornog kapitala društva zbog očekivanih ili realiziranih gubitaka, ovisno o primjenjivim računovodstvenim propisima.

(3) Rizik prekomjerne financijske poluge mjeri se i o njemu se izvještava Agenciju na način kako je propisano člancima 429. i 430. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Politike i postupci za upravljanje kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje

Članak 175.d

Investicijsko društvo dužno je uspostaviti i provoditi sustav utvrđivanja, upravljanja i vrednovanja rizika koji proizlazi iz mogućih promjena u kamatnim stopama koje utječu na aktivnosti društva koje se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 176. mijenja se i glasi: »Minimalni iznos regulatornog kapitala u odnosu na kapitalne zahtjeve«.

Članak 176. mijenja se i glasi:

»Minimalni iznos regulatornog kapitala investicijskog društva u odnosu na kapitalne zahtjeve propisan je člancima 92. do 98. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 32.

Članci 177. i 178. brišu se.

Članak 33.

U članku 179. stavku 1. iza riječi: »korištenje« dodaju se riječi: »sljedećih internih pristupa«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Uvjeti i dokumentacija za dobivanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka propisani su Uredbom (EU) br. 575/2013.«.

Članak 34.

Iza članka 179. dodaje se članak 179.a koji glasi:

»Članak 179.a

(1) Investicijsko društvo kojem je odobrena upotreba internih pristupa iz članka 179. ovoga Zakona, osim za operativni rizik, dužno je obavještavati Agenciju o rezultatima izračuna internih pristupa za svoje izloženosti ili pozicije koje su uključene u referentne portfelje. Investicijsko društvo je dužno u svakom izvještaju prikazati rezultate svojih izračuna zajedno s obrazloženjem metodologija upotrijebljenih pri izračunu.

(2) Agencija će pravilnikom propisati način i rokove izvještavanja o rezultatima izračuna internih pristupa za izloženosti ili pozicije koje su uključene u referentne portfelje. Investicijska društva dužna su Agenciju i EBA-u obavještavati o rezultatima izračuna iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako Agencija u suradnji s EBA-om propiše posebne portfelje, investicijsko društvo dužno je obavještavati Agenciju i EBA-u o rezultatima izračuna odvojeno od rezultata izračuna iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 35.

Naslov pododjeljka 2. iznad članka 180. koji glasi: »Kapitalni zahtjevi za tržišne rizike i kreditni rizik« briše se.

Naslov iznad članka 180. mijenja se i glasi: »Kapitalni zahtjevi za investicijska društva«.

Članak 180. mijenja se i glasi:

»(1) Kapitalni zahtjevi za kreditni rizik propisani su Dijelom trećim, Glavom II Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Kapitalni zahtjevi za operativni rizik propisani su Dijelom trećim, Glavom III Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) Kapitalni zahtjevi za tržišne rizike propisani su Dijelom trećim, Glavom IV Uredbe (EU) br. 575/2013.

(4) Kapitalni zahtjevi za rizik namire propisani su Dijelom trećim, Glavom V Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 36.

Članci 181. do 192. i naslovi iznad članaka brišu se.

Članak 37.

Članak 193. mijenja se i glasi:

»(1) Izloženost je izloženost kako je definirano člankom 389. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Velika izloženost je velika izloženost kako je definirano člankom 392. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) Utvrđivanje, izračun, izvještavanje, ograničenja i prekoračenja velike izloženosti propisani su člancima 387. do 396. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(4) Kapitalni zahtjev za rizik prekoračenja dopuštene izloženosti koje su u potpunosti proizašle iz pozicija knjige trgovanja propisan je člancima 397. i 398. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 38.

Članci 194. do 200. i naslovi iznad članaka brišu se.

Članak 39.

Naslov iznad članka 201. briše se.

Članak 201. mijenja se i glasi:

»Ograničenja ulaganja i iznimke od ograničenja ulaganja investicijskog društva u kapital nefinancijske institucije propisani su člancima 89. do 91. Uredbe (EU) 575/2013.«.

Članak 40.

Članci 202. do 204. i naslovi iznad članaka brišu se.

Članak 41.

Podnaslov iznad članka 205. briše se.

U članku 205. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo iz članka 32. i članka 35. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužno je na pojedinačnoj osnovi ispunjavati zahtjeve iz ovoga poglavlja kako je propisano člankom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

U stavku 2. riječi: »točke 2. i 5.« brišu se.

U stavku 3. riječi: »točke 2. i 5.« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 42.

Naslov iznad članka 206. briše se.

Članak 206. mijenja se i glasi:

»(1) Primjena zahtjeva iz ovoga poglavlja na konsolidiranoj osnovi propisana je člancima 11. do 24. Uredbe (EU) 575/2013.

(2) U slučaju kada Agencija odustane od primjene kapitalnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi iz članka 15. Uredbe (EU) br. 575/2013, investicijsko društvo dužno je na pojedinačnoj osnovi ispunjavati uvjete adekvatnosti internog kapitala sukladno zahtjevima iz članka 170. ovoga Zakona.

(3) Matično investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj dužno je na konsolidiranoj osnovi u opsegu i na način propisan u dijelu prvom, glavi II. poglavlju 2. odjeljcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, ispunjavati obveze propisane člankom 170. ovoga Zakona.

(4) Investicijsko društvo koje je pod kontrolom matičnog financijskog holdinga ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u Republici Hrvatskoj, dužno je u opsegu i na način propisan u dijelu prvom, glavi II. poglavlju 2. odjeljcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, ispunjavati obveze propisane člankom 170. ovoga Zakona, na temelju konsolidiranog položaja tog financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga.

(5) Ako je više od jednog investicijskog društva pod kontrolom matičnog financijskog holdinga ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u Republici Hrvatskoj, članak 205. stavci 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuje se samo na investicijsko društvo na koje se primjenjuje nadzor na konsolidiranoj osnovi, u skladu s člancima 265. i 267. ovoga Zakona.

(6) Investicijsko društvo koje je ovisno društvo dužno je primjenjivati zahtjeve iz članka 170. ovoga Zakona na podkonsolidiranoj osnovi, ako to investicijsko društvo, ili matično društvo, ako je ono financijski holding ili mješoviti financijski holding, imaju kao ovisno društvo u trećoj zemlji investicijsko društvo ili kreditnu instituciju ili financijsku instituciju ili društvo za upravljanje imovinom, kako je definirano zakonom koji uređuje dodatni nadzor kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu ili ako imaju udio u takvom društvu.«.

Članak 43.

Članci 207. do 211. i naslovi iznad članaka brišu se.

Članak 44.

Naslov iznad članka 212. mijenja se i glasi: »Izračun kapitalnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi«.

Članak 212. mijenja se i glasi:

»Pri izračunu regulatornog kapitala investicijskih društava na konsolidiranoj osnovi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Uredbe (EU) 575/2013.«.

Članak 45.

Članci 213. do 215. brišu se.

Članak 46.

U članku 216. stavku 1. iza riječi: »odredbama« dodaju se riječi: »Uredbe (EU) br. 575/2013,«, a iza riječi: »propisima« dodaju se riječi: »te o ispunjenju zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i ovoga poglavlja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija će pravilnikom detaljno propisati način i rokove dostave izvještaja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 47.

Članci 217. i 218. i naslov iznad članaka brišu se.

Članak 48.

Naslov iznad članka 219. mijenja se i glasi: »Objavljivanje«.

Članak 219. mijenja se i glasi:

»Investicijsko društvo dužno je objavljivati opće informacije o područjima iz svog poslovanja kako je propisano dijelom VIII Uredbe (EU) 575/2013.«.

Članak 49.

Članci 220. i 221. i naslovi iznad članaka brišu se.

Članak 50.

U članku 247. iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne sprečavaju nadzor na konsolidiranoj osnovi prema odredbama ovoga Zakona i zakona koji uređuje poslovanje kreditnih institucija.

(9) Agencija primjenjuje proces provjere i procjene te nadzorne mjere iz članaka 254. do 254 d. ovoga Zakona, u skladu s razinom primjene zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013, navedenih u dijelu prvom, glavi II. te Uredbe.

(10) Kada nadležna tijela odstupaju od zahtjeva vezano uz kapitalne zahtjeve na konsolidiranoj osnovi, koji su određeni člankom 15. Uredbe (EU) br. 575/2013, zahtjevi iz članaka 254. do 254.d ovoga Zakona primjenjuju se na nadzor investicijskih društava na pojedinačnoj osnovi.«.

Članak 51.

U članku 248. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Mjere koje je Agencija prema odredbama članka 250. ovoga Zakona ovlaštena poduzeti prema investicijskom društvu iz stavka 1. ovoga članka ne smiju imati diskriminirajući ili ograničavajući tretman koji se temelji na činjenici da investicijsko društvo ima odobrenje za rad u drugoj državi članici.«.

Članak 52.

Članak 250. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija može, uz prethodno savjetovanje s nadležnim tijelom matične države članice, na pojedinačnoj osnovi obavljati neposredne provjere i inspekcije djelatnosti koje podružnice investicijskih društava sa sjedištem u državi članici obavljaju na području Republike Hrvatske.

(2) U svrhu provjera i inspekcije iz stavka 1. ovoga članka Agencija je ovlaštena od podružnice iz stavka 1. ovoga članka zatražiti podatke o njenim aktivnostima, kao i za potrebe nadzora, ako smatra da su ti podaci od značaja za stabilnost financijskog sustava Republike Hrvatske.

(3) Nakon obavljenih provjera i inspekcija iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će nadležnom tijelu matične države članice priopćiti podatke do kojih je došla, kao i nalaze relevantne za procjenu rizika investicijskog društva ili stabilnost financijskog sustava Republike Hrvatske.

(4) Ako Agencija utvrdi da investicijsko društvo sa sjedištem u državi članici koje neposredno pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ovog Zakona, ili u slučaju investicijskog društva sa sjedištem u državi članici koje putem podružnice pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama članaka 54. do 91. i 100. do 114. ovog Zakona i pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju, donesenih na temelju ovog Zakona, zbog čega bi se mogle izreći nadzorne mjere iz članka 256. ovog Zakona, zahtijevat će od investicijskog društva da u određenom roku otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti i o tome dostavi dokaze Agenciji.

(5) Ako investicijsko društvo iz stavka 1. ovog članka, protekom roka koji je odredila Agencija ne otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji ne dostavi dokaze o otklanjanju istih, Agencija će o tome obavijestiti ESMA-u i nadležno tijelo matične države članice.

(6) Ako nadležno tijelo matične države članice u roku od šezdeset dana od dana primitka obavijesti iz stavka 5. ovoga članka ne poduzme nikakve mjere ili su te mjere neodgovarajuće u toj mjeri da investicijsko društvo nastavlja s kršenjem odredbi ovoga Zakona, Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o mjerama koje će Agencija poduzeti kako bi se investicijsko društvo spriječilo u kršenju odredbi ovog Zakona.

(7) Nakon dostave obavijesti iz stavka 6. ovog članka nadležnom tijelu matične države članice, Agencija će investicijskom društvu iz stavka 1. ovog članka naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti.

(8) Ako unatoč mjerama iz stavka 7. ovog članka investicijsko društvo nastavi kršiti odredbe ovog Zakona, Agencija će donijeti rješenje o zabrani pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti tom investicijskom društvu na području Republike Hrvatske i o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice, Europsku komisiju i ESMA-u.

(9) Agencija može u statističke svrhe zahtijevati od svih investicijskih društava iz država članica koja su osnovala podružnicu na području Republike Hrvatske periodičke izvještaje o aktivnostima tih podružnica.

(10) Provjere i inspekcije podružnica iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se prema odredbama ovoga Zakona i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.«.

Članak 53.

Članak 254. mijenja se i glasi:

»(1) Pri obavljanju nadzora Agencija posebice:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je investicijsko društvo uspostavilo u svrhu usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih relevantnih propisa,

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svojem poslovanju, rizike koje investicijsko društvo predstavlja za financijski sustav, uzimajući u obzir utvrđivanje i mjerenje sistemskog rizika prema članku 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i preporuke ESRB-a, ako je to primjereno, i rizike koji se otkrivaju testiranjem otpornosti na stres, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost djelatnosti investicijskog društva.

(2) Na temelju provjera i ocjena iz stavka 1. ovoga članka Agencija utvrđuje posluje li investicijsko društvo u skladu sa zakonskim propisima, ima li uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj, strategije, politike i postupke, stabilan sustav upravljanja u društvu, kao i regulatorni kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokriće rizika kojima je ono izloženo ili bi moglo biti izloženo u svojem poslovanju.

(3) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja provjere i ocjene iz stavka 1. ovoga članka za pojedino investicijsko društvo rukovodi načelom proporcionalnosti, uzimajući u obzir veličinu i značaj investicijskog društva za tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te prirodu, opseg i složenost poslova koje investicijsko društvo obavlja.

(4) Provjere i ocjene iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja najmanje jednom godišnje za svako investicijsko društvo obuhvaćeno planom nadzora iz članka 254.b ovoga Zakona.

(5) Agencija će, kada je to primjereno, prilikom procjena iz stavka 1. ovoga članka koristiti metode koje svojim smjernicama propisuje ESMA.

(6) Kad Agencija utvrdi da investicijsko društvo može predstavljati sistemski rizik u smislu članka 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010, o tome bez odgode obavještava EBA-u.«.

Članak 54.

Iza članka 254. dodaju se naslovi i članci 254.a, 254.b, 254.c i 254.d koji glase:

»Članak 254.a

(1) Provjere i procjene iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona osim kreditnog, tržišnog i operativnog rizika, obuhvaćaju, kada je to primjereno, i:

1. rezultate testiranja otpornosti na stres koje provode investicijska društva koja primjenjuju pristup na internim rejting sustavima u skladu s člankom 177. Uredbe (EU) br. 575/2013;

2. izloženost prema riziku koncentracije i upravljanje tim rizikom od strane investicijskog društva, uključujući usklađenost sa zahtjevima određenim u dijelu četvrtom Uredbe (EU) br. 575/2013 i članku 175.b ovoga Zakona;

3. snagu, primjerenost i način primjene politika i postupaka koje investicijsko društvo primjenjuje kod upravljanja rezidualnim rizikom povezanim s upotrebom priznatih tehnika smanjenja kreditnog rizika;

4. izloženost prema riziku likvidnosti, mjerenje i upravljanje tim rizikom, uključujući analize različitih scenarija, upravljanje instrumentima za smanjenje rizika (posebice razinom, sastavom i kvalitetom rezervi likvidnosti), te učinkovite planove postupanja u kriznim situacijama;

5. utjecaj diversifikacijskih učinaka i način na koji su oni uključeni u sustav mjerenja rizika;

6. rezultate testiranja otpornosti na stres koje provodi investicijsko društvo koje upotrebljava interni model za izračun regulatornog kapitala za tržišni rizik u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 5. Uredbe (EU) br. 575/2013;

7. geografski položaj izloženosti investicijskih društava;

8. model poslovanja institucije;

9. procjenu sistemskog rizika, u skladu s kriterijima iz članka 254. ovoga Zakona.

(2) U smislu stavka 1. točke 5. ovoga članka, Agencija provodi sveobuhvatnu procjenu ukupnog upravljanja rizikom likvidnosti svih investicijskih društava koje nadzire te promiče razvoj dobrih internih metodologija. Prilikom provođenja tih provjera, Agencija uzima u obzir ulogu investicijskih društava na tržištima kapitala te razmatra mogući učinak svojih odluka na stabilnost financijskog sustava u onim državama članicama na koje se to može odnositi.

(3) U svrhu utvrđivanja okolnosti iz članka 254. stavka 2. ovoga Zakona Agencija također razmatra omogućuju li investicijskom društvu ispravci vrijednosti za pozicije ili portfelje u knjizi trgovanja, kako je navedeno u članku 105. Uredbe (EU) br. 575/2013, da u kratkom vremenskom razdoblju proda svoje pozicije ili ih zaštiti od rizika bez stvaranja značajnih gubitaka u uobičajenim tržišnim uvjetima.

(4) Provjere i procjene iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona uključuju i:

1. izloženost investicijskog društva prema kamatnom riziku koji proizlazi iz netrgovinskih aktivnosti, posebno kod investicijskih društava čija ekonomska vrijednost uslijed iznenadne i neočekivane promjene kamatnih stopa od 200 baznih bodova ili promjene definirane smjernicama EBA-e padne za više od 20% njegovog regulatornog kapitala,

2. izloženost investicijskog društva riziku prekomjerne financijske poluge, koji se odražava u pokazateljima prekomjerne financijske poluge, uključujući omjer financijske poluge, određen u skladu s člankom 429. Uredbe (EU) br. 575/2013, uzimajući pritom u obzir model poslovanja investicijskog društva,

3. sustave upravljanja, korporativnu kulturu i vrijednosti i sposobnost članova i, kada je to primjereno, nadzornog odbora da izvršavaju svoje obveze.

Plan nadzora

Članak 254.b

(1) Agencija donosi godišnji plan nadzora koji sadrži najmanje:

1. naznaku načina na koji će Agencija obavljati nadzor i rasporediti svoje resurse,

2. nazive investicijskih društava za koja se planira pojačani nadzor i mjere koje će se sukladno stavku 3. ovoga članka poduzeti,

3. plan izravnih nadzora u prostorijama društva, uključujući podružnice i ovisna društva koje imaju poslovni nastan u drugim državama članicama, u skladu s člancima 250., 270. i 271. ovoga Zakona.

(2) Plan nadzora iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

1. investicijska društva za koje rezultati testiranja otpornosti na stres ili nalaz prethodnih nadzora ukazuju na značajne rizike za njihovo trajno financijsko stanje ili ukazuju na kršenje odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013;

2. institucije koje predstavljaju sistemski rizik za financijski sustav;

3. sve druge institucije za koje Agencija to smatra potrebnim.

(3) Donošenje plana nadzora ne sprječava nadležna tijela države članice domaćina u izvršavanju pojedinačnih izravnih provjera i inspekcija djelatnosti podružnica investicijskih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na njihovom teritoriju u skladu s člankom 250. ovoga Zakona.

Nadzorno testiranje otpornosti na stres

Članak 254.c

(1) Agencija će najmanje jednom godišnje provesti nadzorna testiranja otpornosti na stres za investicijska društva, kako bi se olakšao postupak provjera i procjena iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Metodologiju nadzornih testiranja otpornosti na stres utvrđuje EBA svojim smjernicama.

Kontinuirano preispitivanje odobrenja za upotrebu internih pristupa

Članak 254.d

(1) Agencija će redovito, a najmanje svake 3 godine, provjeravati usklađenost investicijskog društva sa zahtjevima vezanima uz pristupe koji zahtijevaju odobrenje u skladu s dijelom trećim Uredbe (EU) br. 575/2013, posebno uzimajući u obzir promjene u poslovanju investicijskog društva i primjenu tih pristupa na nove proizvode. Agencija posebice preispituje i ocjenjuje primjenjuje li investicijsko društvo dobro razvijene i ažurirane tehnike i prakse za te pristupe.

(2) Kada se utvrde značajni nedostaci u obuhvatu rizika internih pristupa iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će naložiti ispravak utvrđenih nedostataka ili poduzeti mjere potrebne za smanjenje njihovih posljedica, što uključuje i propisivanje viših multiplikacijskih faktora ili propisivanje dodatnih kapitalnih zahtjeva ili poduzimanje drugih primjerenih i učinkovitih mjera.

(3) Ako za interni model za izračun tržišnih rizika brojna prekoračenja iz članka 366. Uredbe (EU) br. 575/2013 ukazuju da model nije ili više nije dovoljno točan, Agencija može ukinuti odobrenje za upotrebu internog modela ili naložiti odgovarajuće mjere za hitno poboljšanje modela.

(4) Ako je investicijskom društvu odobrena primjena pristupa koji zahtijeva odobrenje u skladu s dijelom trećim Uredbe (EU) br. 575/2013 ali više ne ispunjava uvjete za primjenu tog pristupa, investicijsko društvo mora Agenciji ili dokazati da je utjecaj neusklađenosti beznačajan, kada je to primjenjivo u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 ili predstaviti plan za pravodobnu ponovnu uspostavu usklađenosti sa zahtjevima te rok za njegovu provedbu.

(5) Agencija će naložiti poboljšanje plana iz stavka 4. ovoga članka ako nije vjerojatno da će on dovesti do potpune usklađenosti ili ako je rok neprimjeren. Ako nije vjerojatno da će se investicijsko društvo uskladiti u odgovarajućem roku odnosno ako nije uspjelo dokazati da je utjecaj neusklađenosti beznačajan, Agencija će ukinuti odobrenje za korištenje tog pristupa ili će rješenjem isto ograničiti na usklađena područja ili na ona područja u kojima je moguće postići usklađenost unutar odgovarajućeg roka.

(6) Agencija će prilikom provjere iz stavka 1. ovoga članka uzeti u obzir analize i smjernice koje izrađuje i donosi EBA.«.

Članak 55.

U članku 255. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s vlastitim politikama i internim aktima subjekta nadzora te standardima i pravilima struke ili se isti dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u svezi organizacijskih zahtjeva i upravljanja rizicima.«.

Članak 56.

Članak 256. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija investicijskom društvu pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi investicijskog društva,

2. opomenu,

3. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

4. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti,

5. ukidanje odobrenja za rad.

(2) Izrečene mjere propisane stavkom 1. ovoga članka Agencija može javno objaviti.

(3) Osim mjera iz stavaka 1. ovoga članka, Agencija investicijskom društvu može izreći i posebne nadzorne mjere iz članka 262. ovoga Zakona i/ili dodatne nadzorne mjere za upravljanje rizicima iz članka 264. ovoga Zakona, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 257. mijenja se i glasi: »Preporuke upravi investicijskog društva i opomena«.

Članak 257. mijenja se i glasi:

»(1) Kad Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja investicijskog društva, kao i provjere i procjene rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti u poslovanju koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa, ili ako smatra potrebnim da investicijsko društvo radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija će upravi investicijskog društva izreći preporuke.

(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka te smjernice upravi u cilju otklanjanja istih te poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju.

(3) Uprava investicijskog društva dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.

(4) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nema značajan utjecaj i posljedice na poslovanje investicijskog društva, Agencija može izreći opomenu investicijskom društvu.

(5) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da investicijsko društvo ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je to dužno učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(6) Ako u roku iz stavka 5. ovoga članka investicijsko društvo ne ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(7) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad investicijskim društvom u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li društvo postupilo po smjernicama ili nalogu Agencije iz stavaka 2. i 5. ovoga članka.«.

Članak 58.

Naslov iznad članka 258. mijenja se i glasi: »Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti«.

U članku 258. stavku 1. iza zadnje riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili na njemu donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje investicijskog društva i propisa donesenih na temelju istih.«.

Članak 59.

Naslov iznad članka 261. mijenja se i glasi: »Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti«.

U članku 261. stavak 3. briše se.

Članak 60.

Članak 262. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena investicijskom društvu uključujući članove uprave, odnosno nadzornog odbora investicijskog društva izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovog članka, ako:

1. investicijsko društvo nije postupilo u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 258. ovog Zakona,

2. investicijsko društvo nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 36. do 43. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,

3. investicijsko društvo posluje u suprotnosti s odredbama iz članka 54. do članka 59. ovog Zakona, a takva je nadzorna mjera potrebna za zaštitu interesa klijenata investicijskog društva,

4. regulatorni kapital investicijskog društva padne ispod minimuma propisanog člankom 155. ovoga Zakona,

5. u svim ostalim slučajevima kada to Agencija smatra potrebnim.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovog članka, Agencija je ovlaštena rješenjem izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. investicijskom društvu privremeno zabraniti pružanje investicijskih usluga i/ili obavljanje investicijskih aktivnosti i/ili s njima povezanih pomoćnih usluga,

2. privremeno zabraniti investicijskom društvu držanje i/ili raspolaganje financijskim instrumentima i novčanim sredstvima klijenta,

3. poduzeti druge razmjerne mjere, koje su potrebne da bi investicijsko društvo poslovalo u skladu s odredbama ovog Zakona, propisima donesenim na temelju ovog Zakona i drugih relevantnih propisa.

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka Agencija će odrediti i primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka.

(4) O rješenju iz točke 1. stavka 2. ovog članka Agencija će izvijestiti burzu i središnje klirinško depozitarno društvo, operatera sustava za poravnanje i/ili namiru te operatera središnjeg registra, kada je to primjereno, koji su na temelju tog rješenja investicijskom društvu dužni onemogućiti korištenje članskih prava za vrijeme dok traje nadzorna mjera.

(5) O rješenju iz točke 2. stavka 2. ovog članka Agencija će izvijestiti kreditne institucije kod kojih investicijsko društvo ima otvorene račune, središnje klirinško depozitarno društvo, operatera sustava za poravnanje i/ili namiru te operatera središnjeg registra, kada je to primjereno, koji su po primitku rješenja Agencije dužni investicijskom društvu onemogućiti raspolaganje novčanim sredstvima i/ili financijskim instrumentima klijenata.

(6) Investicijsko društvo dužno je Agenciji dostaviti izvještaj o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 260. stavka 1. do 3. ovog Zakona.«.

Članak 61.

Naslov iznad članka 263. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za rad investicijskom društvu«.

U članku 263. stavku 1. riječi: »Agencija će rješenjem oduzeti odobrenje za rad investicijskom društvu ako:« zamjenjuju se riječima: »Agencija će ukinuti zakonito rješenje kojim je izdano odobrenje za rad investicijskom društvu ako:«.

U stavku 2. riječ: »oduzimanja« zamjenjuje se riječju: »ukidanja«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Od dana izvršnosti rješenja o ukidanju rješenja kojim je odobrenje za rad izdano, odnosno od dana prestanka važenja odobrenja po sili zakona, investicijsko društvo ne smije sklopiti, započeti obavljati ili obaviti niti jednu novu investicijsku uslugu ili aktivnost za koje je odobrenje za rad bilo izdano.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) O ukidanju rješenja kojim je odobrenje za rad izdano Agencija će obavijestiti ESMA-u, burzu, središnje klirinško depozitarno društvo, operatera središnjeg registra i operatera sustava poravnanja i/ili namire, kada je to primjenjivo.«.

Članak 62.

Članak 264. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena investicijskom društvu izreći dodatne nadzorne mjere za upravljanje rizicima, ako:

1. nadzorom utvrdi da investicijsko društvo kapitalom ne osigurava pokriće svih rizika i odgovarajuće upravljanje rizicima kojima je ili bi moglo biti izloženo ili

2. utvrdi da nije izgledno da će se mjerama iz članka 256. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona u odgovarajućem vremenskom razdoblju postići poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima i ocjenjivanja internog kapitala iz članaka 169. i 170. ovoga Zakona.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena izreći sljedeće dodatne nadzorne mjere za upravljanje rizicima:

1. naložiti investicijskom društvu da osigura regulatorni kapital veći od zahtijevanog sukladno članku 176. ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013 vezano uz elemente rizika i rizika koji nisu obuhvaćeni člankom 1. te Uredbe,

2. naložiti poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima i ocjenjivanja internog kapitala iz članaka 169. i 170. ovoga Zakona,

3. naložiti investicijskom društvu da primjenjuje poseban tretman imovine u smislu kapitalnih zahtjeva,

4. naložiti ograničenje predmeta poslovanja, obujam poslovanja unutar određene djelatnosti ili ograničenje poslovne mreže investicijskog društva koju čine investicijsko društvo, podružnica i vezani zastupnik, odnosno naložiti prestanak obavljanja djelatnosti koje predstavljaju pretjerani rizik za stabilnost investicijskog društva,

5. naložiti smanjenje rizika vezanih uz investicijske usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge, proizvode i sustave investicijskog društva,

6. naložiti investicijskom društvu da predstavi plan za uspostavu usklađenosti s izrečenim nadzornim mjerama i odredi rok za provedbu plana, uključujući poboljšanja tog plana vezano uz opseg i rok,

7. naložiti investicijskom društvu ograničavanje varijabilnih primitaka na određeni postotak neto prihoda, kada oni nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove,

8. naložiti ograničenje ili zabraniti investicijskom društvu raspodjelu dobiti ili kamata dioničarima, članovima ili imateljima instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ako zabrana ne ugrožava opstanak investicijskog društva,

9. naložiti češće i/ili dodatno izvještavanje, uključujući izvještavanje o pozicijama kapitala i likvidnosti,

10. naložiti posebne likvidnosne zahtjeve, kao i ograničiti ročne neusklađenosti između imovine i obveza,

11. naložiti dodatne objave u skladu s člankom 264.c ovoga Zakona.

(3) Agencija će izreći mjeru iz stavka 2. točke 1. ovoga članka posebice kada:

1. investicijsko društvo ne ispunjava zahtjeve iz članka 393. Uredbe (EU) br. 575/2013,

2. utvrdi da rizici ili elementi rizika nisu obuhvaćeni kapitalnim zahtjevima iz ovoga Zakona ili iz Uredbe (EU) br. 575/2013,

3. nije vjerojatno da će se samo primjenom drugih nadzornih i/ili drugih mjera postići dostatno poboljšanje sustava, procesa, mehanizama i strategija u odgovarajućem vremenskom roku,

4. se u nadzoru utvrdi da će neusklađenost sa zahtjevima za primjenu odgovarajućeg pristupa vjerojatno dovesti do neadekvatnosti kapitalnih zahtjeva,

5. provjere iz članka 254.a stavka 4. i članka 254.d ovoga Zakona pokažu da će neusklađenost sa zahtjevima za primjenu odabranog pristupa vjerojatno dovesti do neadekvatnosti kapitalnih zahtjeva,

6. postoji vjerojatnost da će rizici biti podcijenjeni unatoč usklađenosti s važećim zahtjevima u svezi s upravljanjem rizicima iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013,

7. investicijsko društvo obavijesti Agenciju u skladu s člankom 377. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 da rezultati testiranja otpornosti na stres iz tog članka značajno premašuju njezine kapitalne zahtjeve za portfelj namijenjen trgovanju korelacijama.

(4) Agencija može mjere iz ovoga članka naložiti i u slučaju kada postoje dokazi da će investicijsko društvo vjerojatno prekršiti odredbe ovoga Zakona o upravljanju rizicima i/ili adekvatnosti kapitala ili Uredbe (EU) br. 575/2013 u idućih dvanaest mjeseci.

(5) Kada Agencija prilikom nadzora utvrdi da investicijska društva sličnih profila rizičnosti (npr. slični modeli poslovanja ili geografski položaj izloženosti) jesu ili bi mogla biti izložena sličnim rizicima ili predstavljaju slične rizike za financijski sustav, primijenit će jednake metode nadzorne provjere i procjene, o čemu će obavijestiti EBA-u.«.

Članak 63.

Iza članka 264. dodaju se naslovi i članci 264.a, 264.b, 264.c, 264.d, 264.e i 264.f koji glase:

»Članak 264.a

Agencija će, temeljem provedenih procjena i provjera iz članka 254. ovoga Zakona, a u svrhu utvrđivanja primjerene razine regulatornog kapitala, ocijeniti potrebu nalaganja dodatnih kapitalnih zahtjeva u smislu članka 264. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona radi obuhvaćanja rizika kojima investicijsko društvo jest ili bi moglo biti izloženo, uzimajući u obzir sljedeće:

1. kvantitativne i kvalitativne aspekte procesa ocjenjivanja investicijskog društva iz članka 170. ovoga Zakona;

2. sustave, procese i mehanizme investicijskog društva iz članka 173. ovoga Zakona;

3. ishod provjere i procjene koje se provode u skladu s člankom 254., 254.a i 254.d ovoga Zakona;

4. ocjenu sistemskog rizika.

Posebni zahtjevi likvidnosti

Članak 264.b

Agencija će, temeljem provedenih procjena i provjera iz članka 254. ovoga Zakona, a u svrhu utvrđivanja primjerene razine zahtjeva likvidnosti, ocijeniti potrebu nalaganja posebnih zahtjeva likvidnosti u smislu članka 264. stavka 2. točke 10. ovoga Zakona radi obuhvaćanja likvidnosnih rizika kojima investicijsko društvo jest ili bi moglo biti izloženo, uzimajući u obzir sljedeće:

1. poslovni model investicijskog društva,

2. sustave, procese i mehanizme koje je društvo usvojilo,

3. ishod provjere i procjene koje se provode u skladu s člankom 254. ovoga Zakona,

4. sistemski i rizik likvidnosti koji prijeti integritetu financijskog tržišta Republike Hrvatske.

Posebni zahtjevi za objavom informacija

Članak 264.c

(1) Agencija može, sukladno odredbama ovoga Zakona, investicijskom društvu naložiti:

1. objavljivanje informacija iz dijela VIII Uredbe (EU) br. 575/2013 više od jednom godišnje te odrediti rokove za objavljivanje,

2. korištenje posebnih medija i mjesta za objavljivanje, osim za financijske izvještaje.

(2) Agencija može, ako to ocijeni potrebnim, od investicijskih društava tražiti da jednom godišnje objavljuju, u cijelosti ili upućivanjem na ekvivalentne informacije, opis svoje pravne strukture i strukture upravljanja i organizacijske strukture grupe institucija u skladu s člankom 173. stavkom 3. i člankom 206. ovoga Zakona.

Članak 264.d

(1) Agencija EBA-u obavještava o funkcioniranju svojeg procesa nadzornih provjera i procjena iz članka 254. ovoga Zakona te o metodologiji na kojoj se temelje odluke o poduzetim nadzornim mjerama u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) O postupcima i metodologijama iz stavka 1. ovoga članka smjernice donosi EBA.

Članak 264.e

(1) Na temelju podataka iz izvještaja iz članka 179.a ovoga Zakona, Agencija prati raspon iznosa izloženosti ponderiranih rizikom ili kapitalnih zahtjeva, prema potrebi, osim za operativni rizik, za izloženosti ili transakcije u referentnom portfelju, a koji proizlaze iz internih pristupa investicijskog društva.

(2) Najmanje jednom godišnje Agencija procjenjuje kvalitetu internih pristupa investicijskog društva, pri čemu posebnu pozornost posvećuje:

1. onim pristupima koji pokazuju značajne razlike u kapitalnim zahtjevima za istu izloženost;

2. pristupima kod kojih postoji osobito velika ili mala različitost te onima kod kojih postoji značajno i sistemsko podcjenjivanje kapitalnih zahtjeva.

(3) Kod procjene kvalitete pristupa investicijskog društva Agencija primjenjuje standarde za procjenu koje donosi Komisija u okviru regulatornih tehničkih standarda.

(4) Procjene iz stavka 3. ovoga članka Agencija razmjenjuje s EBA-om sukladno postupcima definiranim regulatornim tehničkim standardima koje donosi Komisija.

(5) Ako se investicijsko društvo značajno razlikuje od većine usporedivih investicijskih društava ili ako je pristup investicijskih društava neujednačen pa zbog toga postoje velike razlike u rezultatima, Agencija je ovlaštena ispitati razloge za to i ako se može jasno utvrditi da pristup investicijskog društva dovodi do podcjenjivanja kapitalnih zahtjeva, a to se ne može pripisati razlikama u odnosnim rizicima izloženosti ili pozicija, Agencija može izreći nadzorne mjere.

Nadzor nad politikom primitaka

Članak 264.f

(1) Agencija u svrhu utvrđivanja trendova i prakse primitaka prikuplja informacije objavljene u skladu s kriterijima za objavljivanje iz članka 450. stavka 1. točaka (g), (h) i (i) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Agencija prikuplja informacije o broju fizičkih osoba u svakom investicijskom društvu čija primanja u poslovnoj godini iznose 1 milijun eura u kunskoj protuvrijednosti ili više, koji su u platnim razredima koji iznose 1 milijun eura u kunskoj protuvrijednosti, informacije o odgovornostima navedenih osoba, relevantnom poslovnom području i glavnim elementima primanja, bonusa, dugoročnih nagrada i mirovinskih doprinosa.

(3) Informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Agencija dostavlja EBA-i.«.

Članak 64.

U članku 265. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Agencija provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi ako je matično društvo matično investicijsko društvo u RH.

(2) Agencija provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi i ako je matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding matično društvo investicijskog društva.«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 7. brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »3«, a brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »6«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. riječi: »na način iz članka 207. stavaka 1. i 2. ovog Zakona,« brišu se.

Članak 65.

Članak 267. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi i onda kada je nadležnost za takav nadzor preuzela na temelju sporazuma s nadležnim tijelom druge države članice.

(2) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi kada investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i institucije koje su odobrenje za rad dobile u drugoj državi ili državama članicama imaju isti matični financijski holding, matični mješoviti financijski holding, matični financijski holding iz EU-a ili matični mješoviti financijski holding iz EU-a, ako je u Republici Hrvatskoj sjedište tog financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga.

(3) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi kada investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i institucije koje su odobrenje za rad dobile u drugoj državi ili državama članicama imaju isti matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding, ako niti jedna od tih institucija nema odobrenje za rad u državi članici u kojoj je taj financijski holding ili mješoviti financijski holding osnovan, ako investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima najveći ukupni bilančni iznos te se takvo društvo, u smislu ovoga Zakona, smatra investicijskim društvom koje je pod kontrolom matičnog financijskog holdinga iz EU-a ili matičnog mješovitog financijskog holdinga iz EU-a.

(4) Agencija može u pojedinim slučajevima uzevši u obzir relativni značaj aktivnosti pojedinog člana grupe investicijskog društva u RH u drugim državama članicama u dogovoru s nadležnim tijelima tih država članica prenijeti nadležnost za nadzor na konsolidiranoj osnovi na nadležno tijelo države članice u kojoj je sjedište drugog investicijskog društva člana grupe.

(5) Prije donošenja odluke o prijenosu nadležnosti iz stavka 2. ovoga članka Agencija će dati mogućnost matičnom investicijskom društvu u EU, matičnom financijskom holdingu u EU, matičnom mješovitom financijskom holdingu u EU ili investicijskom društvu s najvećim ukupnim bilančnim iznosom, ovisno o slučaju, da iskažu svoje mišljenje o toj odluci.

(6) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju i EBA-u o prijenosu nadležnosti iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 66.

Članak 268. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će surađivati s nadležnim tijelima drugih država članica te im dostavljati informacije koje su bitne ili koje su relevantne za obavljanje nadzora u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013. U tom smislu Agencija će drugom nadležnom tijelu:

1. na njegov zahtjev dostaviti sve informacije koje su relevantne ili se odnose na obavljanje nadzora od strane tog nadležnog tijela ili

2. na vlastitu inicijativu dostaviti sve informacije koje su bitne za obavljanje nadzora od strane tog nadležnog tijela, pri čemu se bitnim informacijama smatraju sve one informacije koje bi mogle značajno utjecati na procjenu financijskog stanja investicijskog društva ili financijske institucije u drugoj državi članici.

(2) Agencija surađuje s EBA-om u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013. Agencija dostavlja EBA-i sve informacije u okviru ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) Ako Agencija provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi matičnog investicijskog društva u EU i investicijskog društva kojeg kontrolira matični financijski holding u EU ili matični mješoviti financijski holding u EU, tada treba nadležnim tijelima iz drugih država članica koja nadziru ovisna društva tim matičnim društvima dostaviti sve relevantne informacije. Kod određivanja opsega relevantnih informacija treba uzeti u obzir značaj tih ovisnih društava za financijski sustav države članice čije nadležno tijelo nadzire to ovisno društvo.

(4) Bitne informacije za procjenu financijske stabilnosti pojedinog člana grupe investicijskog društva u drugoj državi članici su:

1. značajni podaci o strukturi grupe, o svim značajnim investicijskim društvima u grupi i tijelima koja su nadležna za nadzor nad investicijskim društvima u grupi,

2. procedure prikupljanja podataka od investicijskih društava u grupi i kontrole tih podataka,

3. značajnija nepovoljna kretanja u investicijskim društvima ili u drugom članu grupe koja bi mogla ozbiljno utjecati na druge članove grupe te

4. teži prekršaji i nadzorne mjere koje su izrečene investicijskom društvu u skladu s ovim Zakonom, uključujući dodatne nadzorne mjere za upravljanje rizicima iz članka 264. ovog Zakona i ograničenja za korištenje naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik iz članka 312. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013,

5. identifikacija pravne strukture i upravljanja i organizacijske strukture grupe, uključujući sve regulirane subjekte, neregulirana ovisna društva i značajne podružnice koje pripadaju grupi, matična društva u skladu s člancima 36. i 208. ovoga Zakona, kao i identifikaciju nadležnih tijela reguliranih subjekata u grupi.

(5) Ako Agencija provodi nadzor investicijskog društva koje kontrolira matično investicijsko društvo u EU i ako su joj potrebne informacije o korištenju pristupa i metodologije za izračun kapitalnih zahtjeva i ograničenja u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) 575/2013, tada će od nadležnog tijela za nadzor matičnog investicijskog društva u EU zatražiti informacije dostupne tom tijelu.

(6) Ako su Agenciji u svezi nadzora na konsolidiranoj osnovi za koji je nadležna potrebne informacije o grupi investicijskih društava, a te informacije su već dostavljene drugom nadležnom tijelu, tada će Agencija, ako je moguće, te informacije zatražiti od tog nadležnog tijela kako bi se izbjeglo duplicirano izvještavanje prema različitim nadležnim tijelima koja su uključena u nadzor.

(7) Agencija će se konzultirati prije donošenja odluke koja je važna za obavljanje nadzora drugih nadležnih tijela država članica s tim nadležnim tijelima o sljedećem:

1. promjenama u dioničkoj, organizacijskoj ili upravljačkoj strukturi investicijskog društva u grupi za koje je potrebno odobrenje nadležnog tijela i

2. težim prekršajima i nadzornim mjerama koje su izrečene investicijskom društvu u skladu s ovim Zakonom, uključujući dodatne nadzorne mjere za upravljanje rizicima iz članka 264. ovog Zakona i ograničenja za korištenje naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik iz članka 190. ovog Zakona te članka 312. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(8) U slučaju iz točke 2. stavka 7. ovog članka, Agencija će se konzultirati s tijelom nadležnim za nadzor na konsolidiranoj osnovi.

(9) Iznimno od stavka 7. i 8. ovog članka, Agencija se ne mora konzultirati u hitnim slučajevima ili onda kad takva konzultacija može ugroziti djelotvornost odluke. U takvim slučajevima Agencija će bez odgode obavijestiti druga nadležna tijela o donesenoj odluci.«.

Članak 67.

U članku 269. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija će sastavljati popis matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i proslijediti ih nadležnim tijelima drugih država članica, EBA-i i Europskoj komisiji.«.

U stavku 5. riječi: »Nadležna tijela odgovorna« zamjenjuju se riječima: »Ako je Agencija nadležna«, a iza riječi: »unutar financijskog sustava u tim državama članicama« dodaju se riječi: »kao i primjena članka 254. ovoga Zakona na nadzor investicijskih društava na pojedinačnoj osnovi, ukoliko nadležna tijela odstupaju od zahtjeva vezano uz kapitalne zahtjeve na konsolidiranoj osnovi, koji su određeni člankom 15. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 68.

Članak 269.a mijenja se i glasi:

»(1) Kada je Agencija konsolidirajuće nadzorno tijelo, osnovat će kolegij nadzornih tijela za provođenje obveza iz članaka 272., 273. i 275.a ovoga Zakona, te sukladno zahtjevima koji se odnose na povjerljivost iz stavka 4. ovoga članka i pravu Europske unije, ako je to primjereno, osigurati primjereno usklađivanje i suradnju s mjerodavnim nadležnim tijelima treće države.

(2) Ako EBA sudjeluje u navedenim aktivnostima, smatra se nadležnim tijelom.

(3) Agencija, EBA i druga nadležna tijela preko kolegija nadzornih tijela:

1. međusobno razmjenjuju informacije, dogovaraju podjelu radnih zadataka i dobrovoljni prijenos odgovornosti gdje je to prikladno,

2. izrađuju programe nadzornih aktivnosti na osnovi ocjene rizičnosti poslovanja grupe investicijskog društva,

3. povećavaju djelotvornost nadzora otklanjanjem višestrukih istovjetnih nadzornih zahtjeva, a osobito u svezi s dobivanjem informacija iz članka 268. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona,

4. primjenjuju odredbe članka 273. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona vodeći računa o aktivnostima radnih tijela osnovanih za to područje i

5. dosljednu primjenu zahtjeva za upravljanjem rizicima iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013 u svim članicama grupe investicijskog društva, ne dovodeći u pitanje diskrecijska prava država članica.

(4) Agencija će usko surađivati s ostalim nadležnim tijelima iz kolegija nadzornih tijela i EBA-om. Zahtjevi koji se odnose na povjerljivost iz članaka 563. i 564. ovoga Zakona, ne sprečavaju nadležna tijela u razmjeni povjerljivih informacija unutar kolegija nadzornih tijela. Osnivanje i djelovanje kolegija nadzornih tijela ne smije utjecati na prava i odgovornosti nadležnih tijela propisanih ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013.

(5) Agencija će kao konsolidirajuće nadzorno tijelo na temelju članka 266. ovoga Zakona u suradnji s drugim nadležnim tijelima pisanim sporazumom urediti osnivanje i rad kolegija.

(6) Agencija može u rad kolegija uključiti:

1. nadležna tijela iz drugih država članica u kojima je sjedište neke od članica grupe investicijskog društva iz RH,

2. nadležna tijela iz drugih država članica u kojima investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima značajne podružnice,

3. nadležna tijela odgovorna za nadzor ovisnih društava matičnog investicijskog društva u EU ili matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU,

4. nadležna tijela trećih država, kad je to primjenjivo i ovisno o zahtjevima koji se odnose na povjerljivost koji su po mišljenju svih nadležnih tijela istovjetni zahtjevima iz članaka 563. i 564. ovoga Zakona i

5. središnje banke ESSB-a, prema potrebi.

(7) Agencija predsjeda sastancima kolegija i odlučuje koja nadležna tijela sudjeluju na sastancima ili u određenoj aktivnosti kolegija. Agencija unaprijed obavještava sve članove kolegija o organizaciji sastanaka, glavnim pitanjima o kojima će se raspravljati i potrebnim aktivnostima.

(8) Prilikom donošenja odluke iz stavka 6. ovoga članka Agencija uzima u obzir relevantnost nadzorne aktivnosti planirane za ta tijela, a posebice mogući utjecaj na stabilnost financijskog sustava u dotičnim državama članicama i obveze iz članka 275.b ovoga Zakona.

(9) Agencija, primjenjujući odredbe o povjerljivosti iz članaka 563. i 564. ovoga Zakona, obavještava EBA-u o aktivnostima kolegija nadzornih tijela, uključujući i izvanredne situacije, te EBA-i dostavlja sve informacije od osobitog značaja za potrebe nadzornog usklađivanja.«.

Članak 69.

Članak 270. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju kada Agencija isključi ovisno društvo matičnog investicijskog društva u RH iz grupe investicijskog društva u RH na način propisan člankom 19. Uredbe (EU) br. 575/2013, matično investicijsko društvo u RH je dužno dostaviti informacije nadležnom nadzornom tijelu države u kojoj ovisno društvo ima sjedište na njegov zahtjev, a za potrebe nadzora tog ovisnog društva.

(2) Ovisna društva investicijskog društva ili financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga iz grupe investicijskog društva u RH koja nisu uključena u nadzor na konsolidiranoj osnovi, dužna su na zahtjev Agencije dostaviti informacije iz članka 271. stavka 1. ovoga Zakona potrebne za nadzor pojedinačnih investicijskih društava u grupi investicijskog društva u RH, pri čemu se primjenjuju postupci za prosljeđivanje i provjeru informacija propisani u članku 271. ovoga Zakona.

(3) Upravljačko tijelo financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga mora imati dovoljno dobar ugled, primjerene sposobnosti, znanje i iskustvo u vođenju poslova, kako je navedeno u člancima 21. i 21.a ovoga Zakona, vodeći računa o specifičnoj ulozi financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga.«.

Članak 70.

Iza članka 271. dodaju se naslov i članak 271.a koji glase:

»Nadzor mješovitih financijskih holdinga

Članak 271.a

(1) Ako se na mješoviti financijski holding primjenjuju jednake odredbe prema ovom Zakonu i prema propisu koji uređuje nadzor financijskih konglomerata, posebice u smislu nadzora na temelju rizika, Agencija može, nakon savjetovanja s drugim nadležnim tijelima odgovornim za nadzor društava kćeri, na te mješovite financijske holdinge primjenjivati samo navedeni propis.

(2) Ako se na mješoviti financijski holding primjenjuju jednake odredbe prema ovom Zakonu i prema Direktivi 2009/138/EZ, posebice u smislu nadzora na temelju rizika, Agencija može, uz suglasnost nadzornog tijela grupe u sektoru osiguranja, na taj mješoviti financijski holding primjenjivati samo odredbe ovoga Zakona koje se odnose na najznačajniji financijski sektor, kao što je definirano propisima koji uređuju nadzor financijskih konglomerata.

(3) Agencija izvješćuje EBA-u i EIOPA-u o odlukama donesenima u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 71.

Članak 272. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se pojavi izvanredna situacija, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili situacija nepovoljnih kretanja na tržištima, koje potencijalno ugrožava likvidnost tržišta i stabilnost financijskog sustava u bilo kojoj državi članici u kojoj su članovi te grupe investicijskog društva dobili odobrenje za rad ili u kojoj značajne podružnice imaju poslovni nastan, Agencija će o tome u skladu s člancima 268., 269., 557. i 558. ovoga Zakona upozoriti što je prije moguće EBA-u i sljedeća tijela:

1. središnju banku članicu Europskog sustava središnjih banaka i drugih tijela s ovlastima i odgovornostima za provođenje monetarne politike, kada je ta povjerljiva informacija važna za ostvarenje njihovih ciljeva vezanih za provođenje monetarne politike i održavanje likvidnosti, nadzor nad platnim sustavima, sustavima za kliring i namiru financijskih instrumenata te očuvanje stabilnosti financijskog sustava,

2. ministarstvo nadležno za financije, odnosno državno tijelo druge države članice ovlašteno za predlaganje zakona iz područja nadzora kreditnih institucija, financijskih institucija, investicijskih društava i društava za osiguranje, samo za potrebe provođenja nadzora iz svoje nadležnosti,

3. ESRB-u.

(2) Kada Agencija nije konsolidirajuće nadzorno tijelo, a u okviru ovim Zakonom danih ovlasti procijeni da bi moglo nastupiti izvanredno stanje iz stavka 1. ovoga članka, obavijestit će o tome konsolidirajuće nadzorno tijelo u drugoj državi članici koristeći se pritom uspostavljenim kanalima komuniciranja.«.

Članak 72.

U članku 273. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučajevima kada je Agencija konsolidirajuće nadzorno tijelo, Agencija će osim obveza propisanih ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 obavljati i sljedeće zadatke:

1. koordinirati prikupljanje i distribuciju relevantnih i bitnih informacija između nadležnih tijela koja su uključena u nadzor na konsolidiranoj osnovi u okviru redovitih aktivnosti i izvanrednih situacija,

2. planirati i koordinirati obavljanje nadzora, a osobito u svezi s člancima 36., 169., 170., 219., 220., 221., 247., 254. i 256. ovoga Zakona, a u suradnji s drugim nadležnim tijelima u okviru redovitih aktivnosti i izvanrednih situacija,

3. surađivati s nadležnim tijelima drugih država članica u kojima je sjedište drugih investicijskih društava koja su uključena u grupu investicijskog društva u RH, u cilju zajedničkog donošenja odluke o izdavanju odobrenja iz članka 179. ovoga Zakona, kada matično investicijsko društvo u EU i njemu ovisna investicijska društva ili zajedno ovisna investicijska društva matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog holdinga u EU, podnesu navedeni zahtjev, i

4. planirati i koordinirati obavljanje nadzora, a u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ako je to potrebno sa središnjim bankama ESSB-a, u pripremi za izvanredna stanja i tijekom izvanrednih stanja, uključujući nepovoljna kretanja u investicijskim društvima ili na financijskim tržištima, primjenjujući, ako je moguće, uspostavljene kanale komuniciranja za upravljanje krizom. Planiranje i koordiniranje nadzora uključuje važnije mjere iz članka 268. stavka 6. točke 2. ovoga Zakona, pripreme zajedničkih ocjena stanja, provođenje planova postupanja u kriznim situacijama i obavještavanje javnosti.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako Agencija ne uspije ispuniti zadatke iz stavka 1. ovoga članka ili ako nadležna tijela ne surađuju s Agencijom u mjeri koja je potrebna za ispunjavanje zadataka iz stavka 1. ovoga članka, može se za pomoć obratiti EBA-i.«.

Članak 73.

Članak 275.a mijenja se i glasi:

»(1) Agencija kao konsolidirajuće nadzorno tijelo i nadležna tijela drugih država članica odgovorna za nadzor drugih institucija koje su uključene u grupu investicijskog društva u EU, ili ovisnih društava matičnog investicijskog društva u EU, ili matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU, dužna su poduzeti sve kako bi donijela zajedničku odluku o:

1. primjeni članaka 170., 247. i 254. ovoga Zakona u svrhu određivanja primjerenosti visine konsolidirane razine regulatornog kapitala koju ima grupa investicijskog društva u odnosu na financijski položaj i profil rizičnosti, kao i zahtijevanu razinu regulatornog kapitala za primjenu članka 264. ovoga Zakona za svakog subjekta unutar grupe investicijskih društava pojedinačno, kao i na konsolidiranoj osnovi, i

2. mjerama za rješavanje svih značajnih pitanja i značajnih nalaza vezano uz nadzor likvidnosti, adekvatnosti organizacije i tretman rizika, kako je propisano člankom 175. ovoga Zakona, te vezano uz zahtjeve likvidnosti za pojedino investicijsko društvo u skladu s člankom 264.b ovoga Zakona nalaganju većeg omjera kapitala i kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 264. ovoga Zakona svakoj pojedinoj članici grupe.

(2) Agencija će na temelju provedenog nadzora i procjene adekvatnosti uspostavljenog postupka procjenjivanja i održavanja internoga kapitala grupe investicijskog društva u EU nadležnim tijelima drugih država članica u kojima je sjedište drugih institucija koje su uključene u grupu investicijskog društva u EU, podnijeti izvješće o procjeni rizičnosti poslovanja grupe investicijskog društva u EU.

(3) Zajedničke odluke iz stavka 1. ovoga članka donose se:

1. za potrebe stavka 1. točke 1. ovoga članka u roku od četiri mjeseca nakon što Agencija dostavi izvješće koje sadrži ocjenu rizika grupe investicijskih društava u skladu s člancima 170., 254. ovoga Zakona te članka 264. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona drugim nadležnim tijelima,

2. za potrebe stavka 1. točke 2. ovoga članka, u roku od mjesec dana nakon što Agencija dostavi izvješće koje sadrži ocjenu profila rizika likvidnosti te grupe investicijskih društava, u skladu s člancima 175. i 264.b ovoga Zakona.

(4) Ako se među nadležnim tijelima ne donese zajednička odluka u rokovima iz stavka 3. ovoga članka, odluku o primjeni članaka 170., 175. i 254. ovoga Zakona te članka 264. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona i članka 264.b ovoga Zakona na konsolidiranoj osnovi donosi Agencija nakon pažljivog razmatranja procjena rizičnosti poslovanja pojedinih članica grupe investicijskog društva u EU odnosno ovisnih društava koje su provela nadležna tijela. Ako se na kraju razdoblja iz stavka 3. ovoga članka bilo koje od mjerodavnih nadležnih tijela obratilo EBA-i, Agencija odgađa svoju odluku i čeka odluku koju donosi EBA te svoju odluku donosi u skladu s odlukom EBA-e. Agencija će donijeti odluku za svaku pojedinu članicu grupe za koju je Agencija nadležno tijelo.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka odluke svih nadležnih tijela za pojedine članice grupe bit će spojene u jedinstveni dokument, koji će sadržavati obrazloženje svake pojedine odluke, a vezano za procjenu rizičnosti poslovanja svake pojedine članice grupe investicijskog društva u EU, te stavove i izdvojena mišljenja iznesene tijekom roka iz stavka 3. ovoga članka. Ovaj dokument Agencija će dostaviti svim nadležnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka i matičnom investicijskom društvu u EU. Ako je od EBA-e zatražen savjet, sva nadležna tijela uzimaju u obzir njezin savjet, te obrazlažu sva značajna odstupanja od njega.

(6) Zajedničke odluke iz stavka 1. ovoga članka i bilo koja odluka iz stavka 3. ovoga članka donesena u nedostatku zajedničke odluke ažuriraju se na godišnjoj osnovi.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, kad nadležno tijelo odgovorno za nadzor ovisnih društava matičnog investicijskog društva u EU, ili matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU, uloži pisani i u potpunosti obrazloženi zahtjev konsolidirajućem nadzornom tijelu, radi ažuriranja odluke o primjeni članka 264. ovoga Zakona. U potonjem slučaju, ažuriranje se može rješavati na bilateralnoj osnovi, između Agencije kao konsolidirajućeg nadzornog tijela i nadležnog tijela koje podnosi zahtjev.«.

Članak 74.

U članku 277. stavku 1. iza riječi: »s javnom ponudom« dodaju se riječi: »društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima,«.

Članak 75.

Članak 279. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju kada je investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovisno investicijskom društvu ili financijskom holdingu ili mješovitom financijskom holdingu sa sjedištem u trećoj državi i ne podliježe nadzoru na konsolidiranoj osnovi od strane Agencije ili nadležnog tijela druge države članice, Agencija će provjeriti podliježe li dotično ovisno investicijsko društvo nadzoru na konsolidiranoj osnovi od strane nadležnog tijela treće države, a koji je istovjetan načelima utvrđenima ovim Zakonom i zahtjevima iz dijela prvog glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Agencija će izvršiti tu provjeru na zahtjev matičnog društva, druge nadzirane osobe kojoj je odobren rad u Uniji ili na vlastitu inicijativu, pri čemu će se savjetovati s ostalim nadležnim tijelima uključenima u nadzor.

(2) Agencija je dužna kod provjere načela konsolidiranog nadzora iz stavka 1. ovoga članka uzeti u obzir moguće opće smjernice EBA-e, Europske komisije i Europskog odbora za bankarstvo o usklađenosti pravila nadzora na konsolidiranoj osnovi kojeg provode nadležna tijela trećih država nad investicijskim društvima čija matična društva imaju sjedište u trećim državama s načelima utvrđenima ovim Zakonom. U tom smislu, Agencija je dužna savjetovati se s EBA-om prije donošenja konačne odluke.

(3) U slučaju kada se utvrdi da u trećoj državi ne postoji nadzor na konsolidiranoj osnovi istovjetan načelima utvrđenima ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013, Agencija će na dotično ovisno investicijsko društvo na odgovarajući način primijeniti odredbe ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013 ili druge odgovarajuće nadzorne postupke koji postižu ciljeve nadzora investicijskih društava na konsolidiranoj osnovi. Ovi nadzorni postupci, nakon usuglašavanja s ostalim nadležnim tijelima uključenima u nadzor, bit će odobreni od strane nadležnog tijela koje bi bilo odgovorno za nadzor investicijskih društava na konsolidiranoj osnovi.

(4) Nadzorni postupci priopćuju se drugim uključenim nadležnim tijelima, EBA-i i Komisiji.

(5) Agencija može u posebnim slučajevima zahtijevati osnivanje financijskog ili mješovitog financijskog holdinga sa sjedištem u jednoj od država članica te može primijeniti odredbe o konsolidiranom nadzoru na konsolidirani položaj tog financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga.«.

Članak 76.

U članku 279.a ispred riječi: »Ako investicijsko društvo« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Za informacije koje su primljene u okviru nadzora na konsolidiranoj osnovi, a posebno za svaku razmjenu informacija među nadležnim tijelima koja je predviđena ovim Zakonom, vrijedi obveza čuvanja povjerljivosti podataka koja je barem jednaka onoj iz članka 558. ovoga Zakona.«.

Članak 77.

Iza članka 279.a dodaju se naslov i članak 279.b koji glase:

»Zaštitni slojevi kapitala

Članak 279.b

(1) Investicijsko društvo dužno je, u skladu s odredbama o zaštitnom kapitalu kako je propisano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija i propisa donesenih na temelju tog zakona, osim redovnog osnovnog kapitala koji se održava u skladu s člankom 176. ovoga Zakona, održavati zaštitni kapital u obliku redovnog osnovnog kapitala u iznosu od 2,5% njihovog ukupnog iznosa izloženosti riziku izračunatom u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, kao što se primjenjuje u skladu s dijelom prvim glave II te Uredbe.

(2) Investicijsko društvo dužno je održavati protuciklički kapital koji je jednak njihovom ukupnom iznosu izloženosti izračunatom u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i pomnoženom s ponderiranim prosjekom stope protucikličkog kapitala izračunatim u skladu s odredbama o protucikličkom kapitalu kako je propisano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija i propisa donesenih na temelju tog zakona na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, kao što se primjenjuje u skladu s dijelom prvim glave II Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) Zahtjeve iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne moraju ispunjavati mala i srednja investicijska društva, osim u slučaju da to ugrožava stabilnost financijskog sustava Republike Hrvatske, o čemu odluku donosi Agencija.

(4) Mala i srednja investicijska društva iz stavka 3. ovoga članka definira Agencija pravilnikom.

(5) O primjeni izuzeća iz stavka 3. ovoga članka Agencija obavještava Komisiju, ESRB, EBA-u i Hrvatsku narodnu banku.«.

Članak 78.

U članku 282. ispred riječi: »Burza« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Burza je ovlaštena objavljivati podatke iz članka 520. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona na svojim internetskim stranicama.«.

Članak 79.

U članku 284. stavku 1. iza riječi: »društvo« dodaju se riječi: »sa sjedištem u Republici Hrvatskoj«.

Članak 80.

U članku 286. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Na dužnosti i odgovornosti uprave burze na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 22.a ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »burzom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju ako su istodobno članovi uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe, pri čemu je za imenovanje članom uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe potrebna prethodna suglasnost Agencije«.

U stavku 5. brojka: »9« zamjenjuje se brojkom: »10«, iza riječi: »biti član uprave« dodaju se riječi: »odnosno prokurist«, a iza riječi: »društva« dodaju se riječi: »osim ako se radi o trgovačkom društvu unutar iste grupe«.

U stavku 6. iza riječi: »ispunjavati,« dodaju se riječi: »uvjete za izdavanje suglasnosti za člana uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe sukladno stavku 2. ovoga članka,«, a iza riječi: »za člana uprave« riječ: »burze« briše se.

Članak 81.

U članku 287. stavku 2. riječi: »nadzorni odbor burze« zamjenjuju se riječima: »kandidat za člana uprave burze«, a iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Kandidat je obvezan uz zahtjev priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave, te program vođenja poslova za mandatno razdoblje za koje traži suglasnost.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Smatra se da mandat za člana uprave burze počinje teći od dana imenovanja za člana uprave od strane nadzornog odbora burze ili od strane osnivača pri osnivanju burze.

(4) Osim kandidatu za člana uprave, Agencija svoju odluku o izdavanju ili odbijanju izdavanja suglasnosti uvijek dostavlja i burzi o čijem se kandidatu radi.

(5) Agencija može izdati suglasnost za imenovanje iz ovoga članka za mandat kraći od zatraženog.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Burza je dužna osigurati da zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka Agenciji bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 8., 9. i 10.

Dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Agencija odlučuje o izdavanju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

1. dokumentacije iz stavka 8. ovoga članka,

2. programa vođenja poslova iz stavka 9. ovoga članka,

3. ostalih podataka i informacija kojima raspolaže.«.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Agencija će odbiti davanje suglasnosti za imenovanje članova uprave burze ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbom članka 286. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 286. stavka 6. ovoga Zakona,

2. podaci i informacije iz stavka 11. ovoga članka upućuju na to da osoba za koju je podnesen zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje za člana uprave burze nije primjerena za obavljanje te funkcije,

3. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila predstavljali prijetnju upravljanju uređenim tržištem pažnjom dobrog stručnjaka,

4. su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.«.

Članak 82.

Naslov iznad članka 288. mijenja se i glasi: »Ukidanje i prestanak suglasnosti za imenovanje člana uprave«.

U članku 288. stavku 1. riječ: »oduzeti« zamjenjuje se riječima: »ukinuti zakonito rješenje kojim je dana«.

U stavku 2. riječ: »oduzeti« zamjenjuje se riječima: »ukinuti zakonito rješenje kojim je dana«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Agencija može i posebnom nadzornom mjerom privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave burze.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako Agencija ukine zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za imenovanje člana uprave, nadzorni odbor burze obvezan je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave."

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Burza je dužna osigurati da novi zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje bude podnesen Agenciji najkasnije u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti o ukidanju, prestanku ili odbijanju izdavanja suglasnosti za imenovanje člana uprave burze, kao i uvijek u situaciji kada burza ne ispunjava uvjet o najmanjem potrebnom broju članova uprave u skladu s odredbama ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavak 6. briše se.

Članak 83.

U članku 291. stavku 2. iza riječi: »primjenu« dodaje se riječ: »međunarodnih«.

U stavku 3. iza riječi »Agenciji« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizijskog izvješća o obavljenoj reviziji burze«.

U stavku 7. riječ: »glave« zamjenjuje se riječju: »Glave«, riječ: »dijela« zamjenjuje se riječju: »Dijela«, a broj: »3.« zamjenjuje se riječju: »trećeg«.

U stavku 8. riječi: »dnevni izvještaj koji sadrži« zamjenjuju se riječima: »izvještaje koji sadrže«, a riječi: »kao i tjedna, mjesečna i godišnja izvješća koja sadrže podatke o trgovanju« brišu se.

Članak 84.

U nazivu Poglavlja 2. iznad članka 296. riječ: »ODUZIMANJE« zamjenjuje se riječju: »UKIDANJE«.

U članku 296. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 281. stavka. 1. ovoga Zakona, može zatražiti i već osnovano dioničko društvo odnosno Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

(3) Društvo iz stavka 2. ovoga članka mora dobiti odobrenje za rad prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. iza brojka: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 85.

U članku 297. stavku 2. točki 6. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 86.

Naslov iznad članka 299. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za rad«.

Članak 299. mijenja se i glasi:

»(1) Odobrenje za rad se ukida:

1. ako burza ne započne obavljati poslove za koje je odobrenje izdano u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, protekom navedenog roka,

2. ako burza ne obavlja poslove za koje je odobrenje za rad izdano dulje od šest mjeseci, protekom navedenog roka,

3. na vlastiti zahtjev burze, dostavom rješenja Agencije,

4. dostavom rješenja Agencije kojim se ukida odobrenje za rad,

5. danom otvaranja stečajnog postupka,

6. zaključenjem postupka likvidacije.

(2) Agencija će donijeti rješenje kojim se ukida izdano odobrenje za rad ako nastupi razlog iz stavaka 1. točke 1. i 2. ovoga članka.

(3) Agencija će obavijestiti ESMA-u o svakom ukidanju odobrenja za rad.«.

Članak 87.

U članku 330. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija mora o obavijesti iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti nadležna tijela drugih država članica i ESMA-u.«.

Članak 88.

U članku 332. stavku 9. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, pravična naknada iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) U elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionice iz stavka 9. ovoga članka potrebno je navesti:

– primjenom kojih metoda je određena fer vrijednost dionice, pri čemu primijenjene metode moraju biti temeljene na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti i uobičajeno se koristiti između sudionika tržišta u određivanju vrijednosti dionica,

– detaljno obrazloženje usvojenih metoda procjene i svih važnih pretpostavki koje su korištene u primjeni istih,

– iz kojih je razloga primjena tih metoda primjerena,

– ako je primijenjeno više metoda, do koje bi se fer vrijednosti dionice došlo primjenom pojedine metode, te koji je značaj dan pojedinim metodama za utvrđivanje predložene fer vrijednosti dionice,

– posebne teškoće koje su se javile pri procjeni fer vrijednosti dionice.

Fer vrijednost dionice procjenjuje se na dan objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva.«.

Članak 89.

U članku 339. stavku 4. točki 4. riječ: »oduzeti« zamjenjuje se riječima: »ukinuti zakonito rješenje kojim je burzi dano«.

Članak 90.

U naslovu iznad članka 340. riječ: »Oduzimanje« zamjenjuje se riječju: »Ukidanje«.

U članku 340. stavku 1. iza riječi: »može« riječ: »burzi« briše se, a riječ: »oduzeti« zamjenjuje se riječima: »ukinuti zakonito rješenje kojim je burzi dano«.

U stavku 3. riječ: »oduzimanju« zamjenjuje se riječju: »ukidanju«.

Članak 91.

U članku 341.a stavku 1. iza riječi: »burzi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako se ista objavljuje putem sustava uređenog tržišta ili MTP-a sukladno članku 114. ovoga Zakona«.

U stavku 2. točki 11. brojka: »2« zamjenjuje se riječju: »dva«.

U stavku 3. iza riječi: »u stavku 2. ovoga članka« dodaju se riječi: »ili ako nema sjedište u Republici Hrvatskoj«, a iza riječi: »u predmetnoj transakciji« dodaju se riječi: »i koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj«.

U stavku 6. riječi: »instrumenta i vrijednost« zamjenjuju se riječima: »instrumenata i vrijednosti«.

Članak 92.

U članku 342. stavku 1. točki 2. podtočki b) riječi: »Hrvatski fond za privatizaciju« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, u skladu s odredbama propisa koji uređuju upravljanje i raspolaganje državnom imovinom«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. vrijednosne papire koje izdaju udruge s pravnom osobnošću ili neprofitna tijela priznata od države članice, u vezi s pribavljanjem sredstava nužnih za postizanje njihovih neprofitnih ciljeva,«.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 6., 7. i 8.

U stavku 2. riječi: »6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »7. i 8.«.

Članak 93.

U članku 343. točki 3. podtočki c) riječ: »Osnovni« zamjenjuje se riječju: »temeljni«, a riječ: »Osnovnog« zamjenjuje se riječju: »temeljnog«.

U točki 5. iza riječi: « posrednika« stavlja se zarez.

Članak 94.

Naslov iznad članka 346. briše se.

Članak 95.

U članku 351. stavku 1. točki 8. riječi: »koje Agencija smatra istovjetnima onima iz prospekta« zamjenjuju se riječima: »odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu«.

U točki 9. podtočki 2. riječi: »iste klase« zamjenjuju se riječima: »istog roda«, a riječi: »su te dionice istog roda kao i dionice koje daju pravo na nove dionice te da« brišu se.

U točki 10. riječ: »dionica« zamjenjuju se riječima: »vrijednosnih papira«.

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. ponude vrijednosnih papira upućene isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja izdavatelja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stavak 1. točka 10. ovoga članka primjenjuje se i na društvo sa sjedištem u trećoj državi, čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređeno tržište ili na istovjetnom tržištu treće države, pod uvjetom da je dokument s informacijama iz stavka 1. točke 10. ovoga članka dostupan barem na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima i pod uvjetom da je Europska komisija na zahtjev Agencije ili nadležnog tijela države članice donijela odluku o istovjetnosti za tržište treće države. Agencija će u zahtjevu Europskoj komisiji navesti razloge zbog kojih smatra da se pravni i nadzorni okvir treće države može smatrati istovjetnim, u svrhu opravdanosti korištenja iznimke iz stavka 1. točke 10. ovoga članka, te će Europskoj komisiji dostaviti potrebne informacije, uzimajući u obzir da su ispunjeni barem sljedeći uvjeti:

1. tržište podliježe odobrenju za rad te kontinuiranom i učinkovitom nadzoru,

2. tržište ima propisana jasna i transparentna pravila u pogledu uvrštenja vrijednosnih papira na tržište, tako da se vrijednosnim papirima može trgovati na fer, uredan i djelotvoran način, te da su slobodno prenosivi,

3. izdavatelji vrijednosnih papira podliježu periodičnim i stalnim zahtjevima za objavljivanjem informacija, čime se osigurava visoka razina zaštite ulagatelja, i

4. transparentnost i integritet tržišta osigurani su sprečavanjem zlouporabe tržišta u obliku trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem.«.

U stavku 3. iza brojke: »5.« stavlja se zarez, a riječi: »i 11.« zamjenjuju se riječima: »11. i 12.«.

Članak 96.

U članku 352. točki 3. iza riječi: »prospektu,« dodaju se riječi: »uzimajući u obzir zahtjeve zakonodavstva Europske unije,«.

U točki 4. riječi: »koje Agencija smatra istovjetnima onima iz prospekta« zamjenjuju se riječima: »odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu«.

Članak 97.

U članku 353. točki 1. podtočki 2. riječi: »Direktive broj 80/390/EEZ o objavi podataka pri uvrštenju na službeno tržište« zamjenjuju se riječima: »Direktive Vijeća 80/390/EEZ od 17. ožujka 1980. o koordinaciji zahtjeva za sastavljanje, provjeru i distribuciju pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze, koja je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/18/EZ od 30. svibnja 1994. o izmjeni Direktive 80/390/EEZ o usklađivanju zahtjeva za izradu nacrta, kontrolu i distribuciju prospekta koje je potrebno objaviti radi uvrštavanja vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze, s obzirom na obvezu da se prospekt objavi«.

Članak 98.

U članku 354. iza riječi: »tržište« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj«, riječ: »početaka« zamjenjuje se riječju: »početka«, a iza riječi: »ponude« dodaju se riječi: »koja se provodi u Republici Hrvatskoj«.

Članak 99.

U članku 355. stavku 5. riječi: »veću od« zamjenjuju se riječju: »najmanje«.

Stavak 6. briše se.

Članak 100.

U članku 356. stavku 1. iza riječi: »ukratko« stavlja se zarez, a riječi: »i uporabom uobičajenih pojmova« zamjenjuju se riječima: »na način koji je lako razumljiv za prosječnog ulagatelja te izbjegavanjem uporabe stručnih pojmova«.

U stavku 2. iza riječi: »u pojedine vrijednosne papire« dodaju se riječi: »te mora sadržavati sve potrebne informacije u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004«.

Članak 101.

U članku 358. stavku 4. u zadnjoj rečenici iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 102.

U članku 360. stavku 2. riječi: »Poglavlja III« brišu se.

Članak 103.

U članku 365. stavku 2. iza riječi: »poznate informacije« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a njihovo uključivanje u prospekt mora biti izvršeno u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004«.

Članak 104.

U naslovu iznad članka 380. iza riječi: »ponuda« dodaju se riječi: »i uvrštenje vrijednosnih papira«.

U članku 380. stavku 3. riječ: »odluka« zamjenjuje se riječju: »certifikata«.

Članak 105.

U članku 381. stavku 1. točki 1. riječ: »odluku« zamjenjuje se riječju: »certifikat«.

U stavku 2. riječ: »potvrdi« zamjenjuje se riječju: »obavijesti«.

U stavku 4. riječ: »odluku« zamjenjuje se riječju: »certifikat«, a iza riječi: »domaćina« dodaju se riječi: »kao i podnositelju zahtjeva«.

Članak 106.

U članku 382. stavku 5. riječi: »Agencija može od izdavatelja, ponuditelja ili podnositelja zahtjeva za uvrštenje zatražiti« zamjenjuju se riječima: »Agenciji je izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje obvezan dostaviti«.

U stavku 6. riječ: »nadležnog« zamjenjuje se riječju: »nadležnih«, riječi: « članice ili« zamjenjuju se riječima: »članice i« te se iza prve rečenice dodaje rečenica koja glasi: »Ako u prethodnom slučaju prospekt nije izrađen na hrvatskom jeziku, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je izraditi sažetak na hrvatskom jeziku.«.

Članak 107.

U članku 383. stavku 2. iza riječi: »će« dodaju se riječi: »na odgovarajući način primjenjivati ostale odredbe Glave I Dijela trećeg ovoga Zakona te će«.

Članak 108.

U članku 384. stavku 3. iza riječi: »394. ovog Zakona« oznaka: »»« briše se.

Članak 109.

U članku 410. stavku 5. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

U stavku 6. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 110.

U članku 488. stavku 1. riječ: »registar« zamjenjuje se riječju: »upisnik«.

Članak 111.

U članku 489. stavku 1. riječ: »registar« zamjenjuje se riječju: »upisnik«.

U stavku 3. riječi: »su izdani u materijaliziranom obliku« zamjenjuju se riječima: »nisu nematerijalizirani financijski instrumenti«.

Stavak 4. briše se.

Članak 112.

Iza članka 489. dodaje se članak 489.a koji glasi:

»Članak 489.a

(1) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na središnji depozitorij na odgovarajući se način primjenjuju i na središnji registar.

(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na poslove pohrane, poravnanja i namire nematerijaliziranih vrijednosnih papira na odgovarajući se način primjenjuju i na druge nematerijalizirane financijske instrumente.«.

Članak 113.

U članku 490. stavku 3. iza riječi: »zatvoreni« dodaje se riječ: »alternativni«.

Članak 114.

U članku 494. stavku 1. riječi: »1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »1., 2. i 4.«.

Članak 115.

U članku 497. stavku 4. iza riječi: »dostave« dodaju se riječi: »podataka iz stavka 3. ovoga članka u obliku«, iza riječi: »izvještaja« stavlja se zarez, a iza riječi: »uvida« dodaju se riječi: »ili u obliku izvještaja«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Na prikupljanje, obradu i korištenje osobnim podacima imatelja računa vrijednosnih papira kojima središnje klirinško depozitarno društvo raspolaže, primjenjuju se odredbe propisa kojim je uređena zaštita osobnih podataka, osim u slučajevima propisanim odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 116.

U članku 499. stavku 1. iza riječi: »namiru« stavlja se zarez i dodaju riječi: »koji se provodi uz ili bez posredovanja središnje druge ugovorne strane«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kada se poravnanje provodi uz posredovanje središnje druge ugovorne strane, na sustav poravnanja i na poslovanje središnje druge ugovorne strane primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 648/2012), a ne primjenjuju se odredbe članaka 504. do 540.a ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 117.

Članak 500. briše se.

Članak 118.

U članku 501. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sustav poravnanja je sustav koji:

1. vodi ili kojim upravlja središnja druga ugovorna strana koja sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 dobije odobrenje za rad od strane Agencije ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge države članice, odnosno koju je priznala ESMA,

2. vodi ili kojim upravlja središnje klirinško depozitarno društvo ili druga pravna osoba koja za to dobije odobrenje Agencije, a koja ne pruža usluge središnje druge ugovorne strane u smislu Uredbe (EU) br. 648/2012 (u daljnjem tekstu: operater sustava poravnanja).«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Sustav namire je sustav koji vodi ili kojim upravlja središnje klirinško depozitarno društvo ili druga pravna osoba koja za to dobije odobrenje Agencije (u daljnjem tekstu: operater sustava namire).

(3) Sustav poravnanja i/ili namire iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. omogućavati poravnanje i/ili namiru poslova s financijskim instrumentima sklopljenim na uređenom tržištu, MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a, uz posredovanje člana sudionika, u skladu s unaprijed propisanim pravilima tog sustava,

2. imati utvrđene pravne odnose između svojih članova te između tih članova i operatera tog sustava, kojima se uređuju njihova međusobna prava i obveze u svezi s poravnanjem i/ili namirom poslova s financijskim instrumentima.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »do 3.«.

Članak 119.

U članku 502. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poravnanje i namira transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u u Republici Hrvatskoj s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima koji su upisani u središnjem depozitoriju, mora se obavljati putem sustava poravnanja i/ili namire kojeg izabere burza, odnosno operater MTP-a u svrhu poravnanja i/ili namire pojedinačnih ili svih transakcija sklopljenih na uređenom tržištu ili MTP-u kojim upravlja.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Za izbor sustava iz stavka 1. ovoga članka burza, odnosno operater MTP-a, mora dobiti prethodnu suglasnost Agencije.

(3) Agencija može odbiti davanje prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka ako je to potrebno radi osiguranja urednog funkcioniranja uređenog tržišta, odnosno MTP-a.

(4) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete za izbor sustava iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Agencija će kod nadzora nad sustavom poravnanja i/ili namire iz druge države članice, a u svrhu izbjegavanja dvostrukog nadzora, uzeti u obzir nadzor koji nad tim sustavom obavlja drugo nadležno tijelo.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 6. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »do 5.«.

Članak 120.

U naslovu iznad članka 503. riječi: »Sustav poravnanja i/ili namire« zamjenjuju se riječima: »Poravnanje i namira«.

U članku 503. brojka: »535.« zamjenjuje se brojkom: »502.«.

Članak 121.

Iza članka 503. dodaju se naslov i članak 503.a koji glase:

»Pravo člana burze, odnosno MTP-a izabrati drugi sustav poravnanja i/ili namire

Članak 503.a

(1) Burza, odnosno operater MTP-a mora svom članu na zahtjev omogućiti poravnanje i/ili namiru njegovih obveza nastalih na temelju transakcija na uređenom tržištu, odnosno na MTP-u kojim upravlja, preko drugog sustava poravnanja i/ili namire različitog od onog kojeg je izabrala burza, odnosno operater MTP-a, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako između sustava poravnanja i/ili namire kojeg je izabrala burza, odnosno operater MTP-a u skladu sa člancima 502. i 503. ovoga Zakona i sustava kojeg je izabrao član burze, odnosno MTP-a, postoji odgovarajuća povezanost koja osigurava učinkovito i ekonomično poravnanje i namiru predmetne transakcije, i

2. ako je Agencija članu burze, odnosno MTP-a, izdala prethodnu suglasnost za poravnanje i/ili namiru putem sustava kojeg je izabrao.

(2) Agencija može odbiti davanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ako tehnički uvjeti za poravnanje i/ili namiru preko sustava kojeg je član izabrao ne omogućuju uredno funkcioniranje financijskog tržišta.

(3) Agencija će pravilnikom propisati kriterije za ispunjavanje tehničkih uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Operater sustava poravnanja i/ili namire može odbiti pružiti zatraženu uslugu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Agencija će kod nadzora nad sustavom poravnanja i/ili namire kojeg je izabrao član burze, odnosno MTP-a, a u svrhu izbjegavanja dvostrukog nadzora, uzeti u obzir nadzor koji nad tim sustavom obavlja drugo nadležno tijelo.«.

Članak 122.

U članku 504. točki 1. iza riječi: »zahtjeve« dodaju se riječi: »i uvjete koji moraju biti ispunjeni«.

U točki 2. iza riječi: »poravnanja i« dodaje se riječ: »pravila«, a iza riječi: »instrumentima« zarez se zamjenjuje točkom.

Točka 3. briše se.

Članak 123.

U članku 505. stavku 1. iza riječi: »dioničko društvo« dodaju se riječi: »sa sjedištem u Republici Hrvatskoj«.

Članak 124.

U članku 506. stavku 1. točki 3. iza riječi: »poravnanja« dodaju se riječi: »iz članka 501. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona«.

U točki 9. riječi: »nematerijaliziranih vrijednosnih papira« zamjenjuju se riječima: »financijskih instrumenata koji su upisani u središnji depozitorij i središnji registar koje vodi središnje klirinško depozitarno društvo«.

Točka 13. briše se.

U stavku 2. riječi: »11., 12. i 13.« zamjenjuju se riječima: »11. i 12.«, a riječi: »dobiti prethodno odobrenje Agencije« zamjenjuju se riječima: »prethodno od Agencije dobiti odobrenje za rad«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 125.

U članku 510. stavku 1. iza riječi: »depozitorijem« stavlja se zarez i dodaju riječi: »središnjim registrom«.

Članak 126.

U članku 511. stavku 2. riječi: »za poravnanje i/ili namiru« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili namire«.

U stavku 3. brojka: »1.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 127.

U članku 514. stavku 1. točki 1. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 128.

U članku 515. stavku 1. točki 2. riječi: »točke 1. do 6.« brišu se.

Članak 129.

U članku 517. stavku 1. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 130.

U članku 518. stavku 3. iza riječi: »Agenciji« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizijskog izvješća o obavljenoj reviziji središnjeg klirinškog depozitarnog društva«.

Članak 131.

U naslovu Dijela petog Poglavlja 2. Odjeljka 3. iznad članka 523. riječi: »Odobrenje i oduzimanje« zamjenjuju se riječima: »Izdavanje i ukidanje«.

U članku 523. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 506. stavka 2. ovoga Zakona, može zatražiti i već osnovano dioničko društvo, odnosno Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

(3) Društvo iz stavka 2. ovoga članka mora dobiti odobrenje za rad prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 132.

U članku 524. stavku 6. riječi: »Europsku komisiju« zamjenjuju se riječju: »ESMA-u«.

Članak 133.

Naslov iznad članka 526. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za rad«.

Članak 526. mijenja se i glasi:

»(1) Odobrenje za rad se ukida:

1. ako središnje klirinško depozitarno društvo ne započne obavljati poslove za koje je odobrenje izdano u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, protekom navedenog roka,

2. ako središnje klirinško depozitarno društvo ne obavlja poslove za koje je odobrenje za rad izdano dulje od šest mjeseci, protekom navedenog roka,

3. na vlastiti zahtjev središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dostavom rješenja Agencije,

4. po izvršnosti rješenja Agencije kojim se ukida odobrenje za rad,

5. danom otvaranja stečajnog postupka,

6. zaključenjem postupka likvidacije.

(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se ukida izdano odobrenje za rad.

(3) Agencija će obavijestiti ESMA-u o svakom ukidanju odobrenja za rad.«.

Članak 134.

U članku 528. stavku 2. iza riječi: »MTP-u« dodaju se riječi: »koje rezultira suspenzijom tog člana sudionika«.

Članak 135.

U članku 531. stavku 1. riječi: »obvezno formira« zamjenjuju se riječima: »može formirati«.

U stavku 2. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanje i/ili«.

U stavku 3. riječ: »ugovornu« briše se.

Članak 136.

Članak 531.a briše se.

Članak 137.

Naslovi iznad članaka 535., 536. i 537. i članci 535., 536. i 537. brišu se.

Članak 138.

U članku 539. stavku 2. točki 4. riječ: »oduzeti« zamjenjuje se riječima: »ukinuti zakonito rješenje kojim je središnjem klirinškom depozitarnom društvu dano«.

Članak 139.

U naslovu iznad članka 540. riječ: »Oduzimanje« zamjenjuje se riječju: »Ukidanje«.

U članku 540. stavku 1. riječi: »središnjem klirinškom depozitarnom društvu oduzeti« zamjenjuju se riječima: »ukinuti zakonito rješenje kojim je središnjem klirinškom depozitarnom društvu dano«.

U stavku 3. riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »će«, a riječ: »oduzimanju« zamjenjuje se riječju: »ukidanju«.

Članak 140.

U članku 540.a riječi: »za poravnanje i/ili namiru« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili namire«.

Članak 141.

Naslov iznad članka 541. mijenja se i glasi: »Postupak nadzora koji provodi Agencija«.

Članak 541. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovog Zakona te drugim zakonima i propisima donesenim na temelju istih.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija primjenjuju se odredbe iz ove glave.

(3) Na postupke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. U postupcima koje vodi Agencija odlučuje se u pravilu bez usmene rasprave.

(4) Subjekti nadzora Agencije su osobe koje su subjekti nadzora prema odredbama ovog Zakona i zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije.«.

Članak 142.

U članku 542. stavku 1. iza riječi: »Agencija« dodaju se riječi: »temeljem odredaba ovoga Zakona«.

U točki 1. riječi: »kojeg provede ovlaštene osobe Agencije« brišu se, a iza riječi: »nadzorom« dodaju se riječi: »provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

"2. posrednim nadzorom, u prostorijama Agencije na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji, te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora sa članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama.«.

U stavku 2. riječi: »redovit ili izvanredan« zamjenjuju se riječima: »redovni ili izvanredni«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 143.

Iza članka 542. dodaje se naslov i članak 542.a koji glasi:

»Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 542.a

(1) Nadzor obavljaju radnici Agencije (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe Agencije).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva ili druge stručno osposobljene osobe, pri čemu se na te osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije.«.

Članak 144.

U članku 543. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dokumentaciju, izvještaje i podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave, nadzornog odbora, prokuristi, druge relevantne osobe subjekta nadzora te osobe koje mogu imati saznanja od interesa za postupak nadzora.«.

U stavku 3. riječi: »u roku koji ne smije biti kraći od tri dana,« brišu se.

Članak 145.

Članak 544. mijenja se i glasi:

»(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora, subjektu nadzora dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:

1. predmet nadzora,

2. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor,

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati,

4. datum početka obavljanja nadzora,

5. vremensko razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama Agencije za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Agencija može tijekom nadzora nadopuniti obavijest o nadzoru.

(4) Na dopunu obavijesti o nadzoru na odgovarajući način se odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 146.

U članku 545. stavku 1. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba Agencije može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru i na dan početka provođenja nadzora, ako je potrebno hitno provođenje nadzora ili nije moguće na drugi način postići svrhu nadzora.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 147.

U članku 546. stavku 1. riječ: »uručenja« zamjenjuje se riječju: »zaprimanja«, a riječ: »pristup« zamjenjuje se riječima: »obavljanje neposrednog nadzora«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije koja provodi nadzor omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, predati svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaks uređaja, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili obliku elektroničkog zapisa na mediju i obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi

»(4) Relevantne osobe subjekta nadzora dužne su surađivati s ovlaštenom osobom Agencije, na njezin zahtjev provesti s njome razgovor te joj dati sve podatke bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.«.

Članak 148.

U naslovu iznad članka 548. riječ: »Završetak« zamjenjuje se riječju: »Okončanje«.

U članku 548. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Uprava subjekta nadzora dužna je bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka Agencija može odrediti rok koji je kraći od roka iz stavka 2. ovoga članka, kada je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za subjekt nadzora, sudionike tržišta kapitala, treće osobe i/ili stabilnost tržišta u cjelini.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Ako u postupku nadzora nisu utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ili su iste utvrđene, ali su otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.

(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

(6) Ako su zapisnikom utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje se ima donijeti odgovarajuća nadzorna mjera otklonjene nakon izrade i dostave zapisnika subjektu nadzora, a prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika te, ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, nakon isteka roka za očitovanje, donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u zapisniku i dopuni zapisnika otklonjene i postupak nadzora okončan.«.

Članak 149.

U članku 549. iza točke 2. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:

»3. ako je pogrešno primijenjen propis i na temelju njega izrečena mjera,

4. ako je Agencija prekoračila ovlasti u provedbi nadzora.«.

Članak 150.

U članku 550. stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 151.

U članku 551. stavku 1. riječi: »a u svrhu urednog trgovanja financijskim instrumentima na uređenom tržištu, zaštite interese ulagatelja i zaštite javnog interesa« brišu se.

Članak 152.

U naslovu iznad članka 552. riječ: »Kontinuirani« zamjenjuje se riječju: »Posredni«.

U članku 552. stavku 1. riječi: »Ovlaštenik po zaposlenju« zamjenjuju se riječima: »ovlaštena osoba Agencije«, a riječ: »kontinuiranog« zamjenjuje se riječju: »posrednog«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima o upravljanju rizicima, u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom, odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima,«.

Članak 153.

U naslovu iznad članka 553. riječ: »kontinuiranom« zamjenjuje se riječju: »posrednom«.

U članku 553. stavku 1. riječi: »ovlaštenik po zaposlenju« zamjenjuju se riječima: »ovlaštena osoba Agencije«.

U stavku 2. riječ: »uručuje« zamjenjuje se riječju: »dostavlja«.

U stavku 3. riječ: »kontinuiranom« zamjenjuje se riječju: »posrednom«.

Članak 154.

Iza članka 556. dodaje se članak 556.a koji glasi:

»Članak 556.a

(1) Agencija će surađivati s nadležnim tijelima države članice u nadzoru investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje neposredno ili putem podružnice pruža usluge na području te države članice.

(2) Agencija će na zahtjev nadležnog tijela države članice domaćina dostaviti bez odgode sve podatke i nalaze koji se odnose na nadzor likvidnosti investicijskih društava, do mjere u kojoj su ti podaci i nalazi relevantni za zaštitu ulagatelja u državi članici domaćinu.

(3) Ako u postupku nadzora nad investicijskim društvom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi likvidonosne poteškoće ili ako se razumno može očekivati da će se iste pojaviti, Agencija će nadležna tijela svih država članica domaćina u kojima investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj neposredno ili putem podružnice pruža usluge bez odgode obavijestiti o tome te im dostaviti pojedinosti o planiranju i provedbi plana oporavka, kao i pojedinosti o svim poduzetim nadzornim mjerama odnosno mjerama bonitetnog nadzora.

(4) Na zahtjev nadležnog tijela države članice domaćina u kojoj investicijsko društvo iz stavka 1. ovoga članka pruža usluge, Agencija će istome dostaviti obrazloženu obavijest o tome kako su u nadzoru nad tim investicijskim društvom uzeti u obzir podaci i nalazi koje je dostavilo nadležno tijelo države članice domaćina.

(5) Nadležno tijelo države članice domaćina, ako nije zadovoljno mjerama koje je Agencija poduzela prema investicijskom društvu iz stavka 1. ovoga članka, može poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje daljnjih kršenja i radi zaštite interesa ulagatelja ili stabilnosti financijskog sustava, nakon što o tome obavijesti Agenciju i EBA-u/ESMA-u.

(6) Ako Agencija mjere iz stavka 5. ovoga članka smatra neprimjerenima, može se obratiti EBA-i/ESMA-i na način propisan člankom 19. Uredbe (EU) broj 1093/2010.«.

Članak 155.

U članku 557. stavku 1. točki 3. iza riječi: »nadzor« stavlja se zarez i dodaju riječi: »posebice s obzirom na likvidnost, solventnost, ograničavanje velikih izloženosti, ostale čimbenike koji bi mogli utjecati na sistemski rizik koji institucija predstavlja, administrativne i računovodstvene postupke i mehanizme unutarnje kontrole«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Regulatorne tehničke standarde kojima će se pobliže odrediti podaci iz članaka 556. do 557. ovoga Zakona, standardni obrasci, predlošci i postupci povezani sa zahtjevima za razmjenom podataka donosi Europska komisija.«.

Članak 156.

U članku 558. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Obveza čuvanja povjerljivih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne sprečava Agenciju da objavljuje i EBA-i/ESMA-i dostavlja rezultate testiranja na stres koje se provodi prema odredbama ovoga Zakona.

(6) Na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka te Uredbe (EZ) br. 45/2001.«.

Članak 157.

Članak 567. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija javno objavljuje sljedeće informacije:

1. tekstove zakona, pravilnika, uputa i općih smjernica iz područja nadzora, a koji su doneseni u Republici Hrvatskoj,

2. način korištenja mogućnostima i diskrecijskim pravima navedenim u zakonodavstvu Europske unije,

3. opće kriterije i metodologije koje se koriste pri nadzoru investicijskih društava iz članka 250. ovoga Zakona,

4. agregirane statističke podatke o ključnim aspektima provedbe nadzornog okvira koje je Agencija prikupila na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona uključujući broj i vrstu naloženih nadzornih mjera te izrečenim kaznama za prekršaje propisane ovim Zakonom,

5. popise priznatih burza i vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika te

6. izreke rješenja iz članka 53. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na način koji omogućuje usporedbu između pristupa prihvaćenih od nadležnih tijela u različitim državama članicama. Ove informacije bit će redovito ažurirane i dostupne na internetskim stranicama Agencije.

(3) Osim informacija iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može objaviti i druge informacije iz svoje nadležnosti.

(4) Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama subjekata nadzora sukladno ovome Zakona i odgovornim osobama, prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka a koje su donesene u postupcima gdje je Agencija ovlašteni tužitelj. Odluke se objavljuju bez odgode, a nakon što je osoba na koju se kazna odnosi o tome obaviještena.

(5) Odluke o izrečenim kaznama subjektima nadzora i odgovornim osobama, prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka Agencija objaviti na anonimizirani način u sljedećim slučajevima:

1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama subjekata nadzora, a Agencija je prethodno procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna,

2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku, ili

3. ako bi objavljivanje za uključene subjekte nadzora ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

(6) Objave iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ostaju na internetskim stranicama najmanje pet godina.«.

Članak 158.

U članku 570. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do najviše 10% povrijeđene zaštićene vrijednosti kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo:

1. ako obavlja druge djelatnosti, osim onih za koje je dobilo odobrenje za rad, suprotno zabrani iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako bez odobrenja Agencije provede statusnu promjenu iz članka 20. ovoga Zakona,

3. ako članovi uprave nisu u radnom odnosu s investicijskim društvom u smislu članka 21. ovoga Zakona,

4. ako ne uspostavi odgovarajući sustav upravljanja u skladu s odredbama članka 22.a ovoga Zakona,

5. ako ne donese ili ne primjenjuje primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave investicijskog društva suprotno članku 21.a stavku 4. ovoga Zakona,

6. ako postupi suprotno zahtjevima vezanim uz primitke radnika, ako ne izvijesti Agenciju o primicima ili ako postupi suprotno ostalim pravilima, postupcima i kriterijima u vezi s politikom primitaka iz pravilnika donesenog temeljem odredbe članka 38.a stavka 3. ovoga Zakona,

7. ako kod izdvajanja poslovnih procesa postupi suprotno odredbi članka 40. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 43. ovoga Zakona koje pobliže uređuju uvjete izdvajanja poslovnih procesa koji su nužni za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga i/ili obavljanje investicijskih aktivnosti,

8. ako vodi poslovne knjige, sastavlja ili objavljuje godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće suprotno odredbama članka 115. ovoga Zakona,

9. ako ne osigura revidiranje financijskih izvještaja iz članka 115. ovoga Zakona, u skladu s obvezom iz članka 116. stavka 1. ovoga Zakona,

10. ako suprotno članku 116. stavku 1. ovoga Zakona Agenciji ne dostavi propisane izvještaje u propisanom roku,

11. ako suprotno članku 116. stavku 8. ovoga Zakona povjeri uzastopno osam i/ili više revizija godišnjih financijskih izvještaja istom revizoru,

12. ako suprotno članku 117. ovoga Zakona ne objavi propisane izvještaje u propisanom roku,

13. ako kao investicijsko društvo u likvidaciji obavlja poslove suprotno odluci Agencije iz članka 118. stavka 4. ovoga Zakona,

14. ako osnuje podružnicu na području druge države članice, bez prethodnog obavještavanja Agencije, suprotno članku 136. stavku 1. ovoga Zakona,

15. ako počne pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti preko podružnice u drugoj državi članici prije isteka roka iz članka 138. ovoga Zakona,

16. ako osnuje podružnicu na području treće države, bez prethodnog odobrenja Agencije, suprotno članku 142. ovoga Zakona,

17. ako joj regulatorni kapital padne ispod minimalnog iznosa iz članka 155. stavka 1. ovoga Zakona,

18. ako suprotno članku 169. ovoga Zakona ne ustroji ili ne primjenjuje odgovarajuće postupke za djelotvoran sustav unutarnjih kontrola,

19. ako ne ustroji i/ili ne provodi redovno interno preispitivanje strategija i postupaka za kontinuiranu ocjenu i održavanje iznosa, vrste i raspodjele internog kapitala u skladu s člankom 170. stavcima 1. i 3. ovoga Zakona,

20. ako ne uspostavi djelotvorno upravljanje rizicima u skladu s člankom 163. stavkom 2. ovoga Zakona,

21. ako postupi suprotno pravilima o upravljanju tržišnim rizicima propisanim člankom 172. ovoga Zakona i pravilnika donesenog temeljem odredbe članka 163. stavka 4. ovoga Zakona,

22. ako postupi suprotno pravilima o upravljanju operativnim rizikom propisanim člankom 173. stavkom 1. i 2. ovoga Zakona i pravilnika donesenog temeljem odredbe članka 163. stavka 4. ovoga Zakona,

23. ako ne izrađuje planove oporavka u skladu s odredbom članka 173. stavka 3. ovoga Zakona i pravilnika donesenog temeljem odredbe članka 163. stavka 4. ovoga Zakona,

24. ako postupi suprotno pravilima o upravljanju kreditnim rizikom propisanim člankom 174. stavka 2. ovoga Zakona i pravilnika donesenog temeljem odredbe članka 163. stavka 4. ovoga Zakona,

25. ako postupi suprotno pravilima o upravljanju rizikom likvidnosti i/ili o njemu ne izvještava Agenciju na način propisan člankom 175. ovoga Zakona i pravilnika donesenog temeljem odredbe članka 163. stavka 4. ovoga Zakona,

26. ako postupi suprotno pravilima o načinu utvrđivanja gubitaka koji proizlaze iz kreditnog rizika iz pravilnika donesenog temeljem odredbe članka 163. stavka 4. ovoga Zakona,

27. ako ne izračunava ograničenja ulaganja ili ako postupi suprotno ostalim pravilima u vezi s ograničenjem ulaganja u materijalnu imovinu kako je propisano člancima 89. do 91. Uredbe (EU) br. 575/2013.,

28. ako ne izračunava regulatorni kapital u skladu s člankom 176. ovoga Zakona i Dijelom drugim Uredbe (EU) br. 575/2013,

29. ako joj regulatorni kapital padne ispod minimalnog iznosa propisanog člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013,

30. ako Agenciji ne dostavi podatke o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva navedenih u članku 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili dostavlja nepotpune ili netočne informacije čime postupa suprotno članku 99. Uredbe (EU) br. 575/2013,

31. ako Agenciji ne dostavi podatke o kapitalnim zahtjevima sukladno članku 101. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni,

32. ako primjenjuje interne modele i/ili pristupe bez odobrenja ili suprotno odobrenju Agencije iz članka 179. ovoga Zakona,

33. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za kreditni rizik iz članka 180. stavka 1. ovoga Zakona, a u svezi s Dijelom trećim, Glavom II Uredbe (EU) br. 575/2013,

34. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za operativni rizik iz članka 180. stavka 2. ovoga Zakona, a u svezi s Dijelom trećim, Glavom III Uredbe (EU) br. 575/2013,

35. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za tržišne rizike iz članka 180. stavka 3. ovoga Zakona, a u svezi s Dijelom trećim, Glavom IV Uredbe (EU) br. 575/2013,

36. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za tržišne rizike iz članka 180. stavka 4. ovoga Zakona, a u svezi s Dijelom trećim, Glavom V Uredbe (EU) br. 575/2013,

37. ako postupi suprotno člancima 193. i 194. ovoga Zakona o dopuštenoj izloženosti,

38. ako ne izračunava ili prekoračuje najveću dopuštenu izloženost iz Dijela četvtog Uredbe (EU) br. 575/2013,

39. ako Agenciji ne dostavi podatke o velikim izloženostima ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je u suprotnosti s člankom 394. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

40. ako je izloženo na način da izloženost prelazi ograničenja iz članka 395. Uredbe (EU) br. 575/2013,

41. ako ne obavijesti Agenciju o prekoračenju najveće dopuštene izloženosti na način propisan člankom 400. Uredbe (EU) br. 575/2013,

42. ako ponovljeno ili kontinuirano ne održava dovoljno likvidne imovine, što je u suprotnosti s člankom 412. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci o likvidnoj imovini netočni ili nepotpuni,

43. ako ne obavijesti i Agenciji ne dostavi plan za pravodobnu ponovnu usklađenost, čime je postupilo protivno članku 414. Uredbe (EU) br. 575/2013,

44. ako Agenciji ne dostavi podatke o likvidnosti ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je u suprotnosti s člankom 415. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013,

45. ako Agenciji ne dostavi podatke o omjeru financijske poluge ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je u suprotnosti s člankom 430. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

46. ako ne objavljuje podatke u skladu sa zahtijevanom učestalošću iz članka 433. Uredbe (EU) br. 575/2013,

47. ako ne poštuje odredbe o načinu objave iz članka 434. Uredbe (EU) br. 575/2013,

48. ako ne izračunava ograničenja ulaganja ili ako postupi suprotno pravilima o ograničenjima ulaganja iz članka 201. ovoga Zakona, u svezi s odredbama članaka 89. do 91. Uredbe (EU) br. 575/2013,

49. ako ne izvještava Agenciju na način ili u rokovima propisanim člankom 216. i pravilnikom donesenim temeljem odredbe članka 216. stavka 2. ovoga Zakona,

50. ako suprotno članku 219. stavku 1. ovoga Zakona ne objavljuje opće informacije o svom poslovanju na način i u rokovima propisanim dijelom VIII Uredbe (EU) br. 575/2013,

51. ako ne ispuni obveze vezane uz nadzor nad transakcijama unutar grupe, čime postupa suprotno članku 276. stavku 2. ovoga Zakona,

52. ako ne uključi u konsolidaciju društva iz članka 18. stavka 8. ovoga Zakona Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci u svezi konsolidacije netočni ili nepotpuni,

53. ako isključi iz obuhvata konsolidacije društvo na način protivan odredbi članka 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

54. ako suprotno zabrani iz članka 263. ovoga Zakona, nakon ukidanja odobrenja za rad, odnosno prestanka važenja odobrenja po sili zakona, započne obavljati ili obavi novi posao vezan za pružanje investicijskih usluga i/ili obavljanje investicijskih aktivnosti.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinilo podređeno društvo, povrijeđena zaštićena vrijednost jednaka je prihodu u poslovnoj godini koji proizlazi iz konsolidiranog financijskog izvještaja krajnjeg nadređenog društva u prethodnoj poslovnoj godini.«.

Članak 159.

U članku 571. stavku 1. iza točke 6. stavlja se zarez i dodaje točka 7. koja glasi:

»7. protivno članku 341.a stavku 1. ovoga Zakona, ne prijavi burzi podatke o transakcijama financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište koje su sklopljene izvan uređenog tržišta ili MTP-a.«.

Članak 160.

U članku 572. stavku 1. točka 20. briše se.

Dosadašnja točka 21. postaje točka 20.

Članak 161.

U članku 572.a stavku 1. iza točke 9. stavlja se zarez i dodaje točka 10. koja glasi:

»10. koja, suprotno članku 341.a stavku 5. ovoga Zakona, ne objavljuje podatke o transakcijama financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište koje su sklopljene izvan uređenog tržišta ili MTP-a.«.

Članak 162.

U naslovu iznad članka 573. riječi: »i izvještavanjem o transakcijama izvan uređenog tržišta« brišu se.

U članku 573. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 163.

U članku 580. stavku 1. točki 1. brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

U točki 18. iza riječi: »obveze« dodaju se riječi: »koje rezultira suspenzijom člana sudionika«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 164.

(1) U razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018. investicijsko društvo dužno je izračunavati protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za investicijsko društvo u skladu s člancima 118. do 128. Zakona o kreditnim institucijama, samo na osnovi izloženosti u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama koje primjenjuju protuciklički zaštitni sloj kapitala u istom tom razdoblju i za koje je Hrvatska narodna banka donijela odluku o priznavanju toga prijelaznog razdoblja primjene zahtjeva za protuciklički zaštitni sloj.

(2) Agencija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti podzakonske akte utemeljene na ovome Zakonu i Uredbi (EU) br. 575/2013.

(3) Do dana stupanja na snagu propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili Uredbe (EU) br. 575/2013, na odgovarajući se način primjenjuju sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08., 79/09. i 54/13.):

1. Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 48/09., 30/13. i 85/13.),

2. Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva (»Narodne novine«, br. 48/09. i 85/13.),

3. Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 48/09. i 85/13.),

4. Pravilnik o kapitalu investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 48/09. i 85/13.) i

5. Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 102/11. i 30/13.), i to u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s Uredbom (EU) br. 575/2013. i ovim Zakonom.

Članak 165.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo d. d., Zagreb je dužno provesti usklađenje s odredbama članka 118. stavka 1., članka 124. stavka 1. i članka 135. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da Središnje klirinško depozitarno društvo d. d., Zagreb ili njegovo povezano društvo, u propisanom roku podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje usluga poravnanja u svojstvu središnje druge ugovorne strane, u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012., Središnje klirinško depozitarno društvo d. d., Zagreb dužno je usklađenje iz stavka 1. ovoga članka provesti u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke Agencije o podnesenom zahtjevu.

(3) Po provedenom usklađenju iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka, Središnje klirinško depozitarno društvo d. d., Zagreb je dužno bez odgode Agenciji dostaviti izvještaj o usklađenju, te podnijeti na odobrenje usklađene opće akte iz članaka 521. i 522. Zakona.

Članak 166.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014., osim odredbi članka 77. koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/13-01/329

Zagreb, 18. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.