Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 159/2013 (30.12.2013.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

159 30.12.2013 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3332

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012 i 82/2013) u članku 49., koji je propisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 82/2013), iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/2010) prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije 31. prosinca 2014.«.

U dosadašnjim stavcima 3., 4. i 5. koji postaju stavci 4., 5. i 6. riječi: »31. prosinca 2013.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2014.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/156

Urbroj: 50301-04/12-13-2

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.