Odluka o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

NN 159/2013 (30.12.2013.), Odluka o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3334

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi s provedbom točke 20. Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015. i provedbom mjera predviđenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine (»Narodne novine«, broj 144/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O NAČINU OPERATIVNE PROVEDBE PROJEKTA OBJEDINJAVANJA SVJETLOVODNE INFRASTRUKTURE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom se Odlukom određuje način operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Projekt).

II.

Zadužuju se trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i s njima povezana trgovačka društva koja upravljaju svjetlovodnom infrastrukturom (u daljnjem tekstu: Trgovačka društva), da s trgovačkim društvom Odašiljači i veze d.o.o., u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklope ugovor o poslovnoj suradnji, po modelu diobe prihoda, na razdoblje od 30 godina, kojim će se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. u roku od 30 dana od dana sklapanja tog ugovora omogućiti stavljanje viškova svjetlovodne infrastrukture Trgovačkih društava na tržište elektroničkih komunikacija radi provedbe Projekta.

Trgovačka društva iz stavka 1. ove točke su:

1. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.,

2. Hrvatska elektroprivreda d.d.,

3. Hrvatske autoceste d.o.o.,

4. Hrvatske ceste d.o.o.,

5. HŽ Infrastruktura d.o.o.,

6. JANAF d.d.,

7. PLINACRO d.o.o.,

kao i s njima povezana trgovačka društva.

Pod svjetlovodnom infrastrukturom podrazumijevaju se:

– elektronički komunikacijski vodovi koje čine svjetlovodni kabeli i svjetlovodne niti,

– kabelska kanalizacija koju čine cijevi, zdenci, galerije i druga infrastruktura koja služi ili može poslužiti za postavljanje i zaštitu svjetlovodnih kabela,

– druga infrastruktura nužna za neometan rad i korištenje svjetlovodnih kabela, svjetlovodnih niti i kabelske kanalizacije.

Višak svjetlovodne infrastrukture čine:

– svjetlovodna infrastruktura ili njezin dio koje Trgovačka društva ne koriste za operativne potrebe obavljanja svoje osnovne djelatnosti,

– svjetlovodna infrastruktura koju Trgovačka društva koriste za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, davanje u zakup ili najam trećoj strani nakon prestanka ugovora s trećom stranom,

– svjetlovodna infrastruktura koja postane višak tijekom trajanja ugovora iz stavka 1. ove točke.

Kod određivanja viškova svjetlovodne infrastrukture Trgovačka društva i trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. vodit će računa o nužnim rezervama za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti Trgovačkih društava, te rezervama u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i podzakonskim propisima donesenima na temelju toga Zakona.

Na svjetlovodnoj infrastrukturi, koju Trgovačka društva koriste za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, davanje u zakup ili najam trećoj strani, Trgovačka društva obvezna su, odmah nakon prestanka ugovora s trećom stranom, pod uvjetima iz ove Odluke omogućiti trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. nastavak pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga, davanje u zakup ili najam trećoj strani, ako za to postoji volja treće strane.

Na svjetlovodnoj infrastrukturi, koja postane višak tijekom trajanja ugovora iz stavka 1. ove točke, osim u slučaju iz stavka 6. ove točke, Trgovačka društva obvezna su omogućiti trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, davanje u zakup ili najam trećoj strani, pod uvjetima iz ove Odluke, u roku od 30 dana od dana nastupa te okolnosti.

Ugovori koje je trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. do dana stupanja na snagu ove Odluke sklopilo s trećom stranom na temelju ranije sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji s Trgovačkim društvima, a koji se odnose na svjetlovodnu infrastrukturu Trgovačkih društava, ostaju na snazi do njihova prestanka, a nakon toga su Trgovačka društva obvezna, pod uvjetima iz ove Odluke, omogućiti trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. nastavak pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga, davanje u zakup ili najam trećoj strani, ako za to postoji volja treće strane.

Nakon sklapanja ugovora iz stavka 1. ove točke trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. neće sklapati nove ugovore s trećom stranom na temelju ranije sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji s Trgovačkim društvima, koji se odnose na svjetlovodnu infrastrukturu Trgovačkih društava, ako takvi ugovori postoje. Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. može sklopiti novi ugovor s trećom stranom na temelju tih ugovora o poslovnoj suradnji u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Odluke do dana sklapanja ugovora iz stavka 1. ove točke, a na taj ugovor nakon toga će se primjenjivati međusobna prava i obveze Trgovačkog društva i trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. iz ugovora iz stavka 1. ove točke.

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ove točke prava i obveze infrastrukturnog operatora iz Zakona o elektroničkim komunikacijama u odnosu na višak svjetlovodne infrastrukture Trgovačkih društava prelaze na trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o., osim onih prava i obveza koje su drukčije uređene ugovorom iz stavka 1. ove točke.

III.

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. obvezno je svjetlovodnu infrastrukturu koristiti na način koji ne ugrožava rad i sigurnost sustava Trgovačkih društava, te pristup svjetlovodnoj infrastrukturi i lokacijama Trgovačkih društava povjeriti osposobljenim i iskusnim osobama, a sve radove pravodobno najaviti i omogućiti Trgovačkim društvima nadzor radova na njihovoj infrastrukturi.

IV.

Zadužuju se Trgovačka društva da trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. prenesu ugovore sklopljene nakon 1. prosinca 2013. godine s trećom stranom (koja nije povezano trgovačko društvo), a koji se odnose na pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga korištenjem svjetlovodne infrastrukture, na davanje u zakup ili najam svjetlovodne infrastrukture trećim osobama, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

U slučaju nemogućnosti prijenosa ugovora iz stavka 1. ove točke zbog izostanka suglasnosti treće strane, Trgovačka društva obvezuju se jednostrano raskinuti ugovore sklopljene s trećom stranom, zbog nastupa promijenjenih okolnosti.

Zadužuju se Trgovačka društva da u roku od 30 dana od dana prijenosa ugovora iz stavka 1. ove točke isplate trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. razmjerni dio naknade koju je treća strana unaprijed platila za preostalo ugovorno razdoblje prenesenog ugovora, računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Trgovačka društva obvezuju se da s trećom stranom neće produljivati postojeće, ni sklapati nove ugovore koji se odnose na pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga korištenjem svjetlovodne infrastrukture, na davanje u zakup ili najam svjetlovodne infrastrukture, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VI.

U slučaju promjene vlasničke strukture ili stečaja Trgovačkog društva prava i obveze iz ove Odluke ostaju obvezujuće.

VII.

Zadužuju se nadzorni odbori Trgovačkih društava da o nadzoru provedbe ove Odluke izvješćuju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/512

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.