Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

NN 159/2013 (30.12.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

159 30.12.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

3346

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/06, 82/01, 103/03 i 148/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju.

Članak 2.

Pojmovi koji se u ovom pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Članak 3.

Pravo na državnu stipendiju iz stavka 1. ovog članka imaju redoviti studenti hrvatski državljani koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).

Članak 4.

Studenti iz članka 3. ovog pravilnika mogu se natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

1. D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

2. E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa;

3. P – studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 5.

(1) Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1) da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;

2) da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem kojeg ovjerava visoko učilište.

Članak 6.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang listama za svaku pojedinu kategoriju iz članka 4. ovoga pravilnika za studente koji ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:

(2) D1 – kategorija uz sljedeća tri uvjeta:

1) da im redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;

2) dokaz o statusu poginule, umrle i nestale osobe te djeteta mirnodopskog vojnog i civilnog invalida rata i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;

3) dostavljanje Izjave o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

(3) E – kategorija uz sljedeća dva uvjeta:

1) da im redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;

2) dostavljanje Izjave o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

(4) P – kategorija uz sljedećih pet uvjeta:

1) dokaz o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja koji izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje;

2) upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;

3) bez zasnovanoga radnog odnosa, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;

4) redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva studenta ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;

5) dostavljanje Izjave o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Članak 7.

(1) Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

2) koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45;

3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj po drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija;

4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini studija.

(2) U uvjete iz stavka 1. ovog članka ne računaju se godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta.

(3) Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta.

(4) Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se provodi natječaj.

Članak 8.

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa provodi se na sljedeći način:

1) Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 800 bodova, od 500,01 do 1.000,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.000,01 do 1.500,00 kuna priznaje se 400 bodova, od 1.500,01 do 1.995,60 kuna, priznaje se 200 bodova – kao dokaz priložiti potvrde nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini, te Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

2) Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete – kao dokaz priložiti presliku rodnog lista djeteta.

3) Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova – kao dokaz priložiti smrtni list roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu nadležnog tijela o nestaloj osobi.

4) Za studenta čija su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj priznaje se 300 bodova, a za jednoga nezaposlenog roditelja priznaje se 150 bodova – kao dokaz priložiti potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje nadležna ustanova za zapošljavanje. Studenti kojima su roditelji umirovljenici ne ostvaruju pravo na navedene bodove.

5) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru – kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog tijela.

6) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova – kao dokaz priložiti presliku osobne iskaznice.

7) Za studenta koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 200 bodova – kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb.

8) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova– kao dokaz priložiti rješenje nadležne ustanove za zdravstveno osiguranje.

9) Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitog osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru – kao dokaz priložiti presliku rodnog lista za predškolsko dijete te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta.

Članak 9.

Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova na temelju članka 8. ovog pravilnika, prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva sukladno članku 8. stavku 1. točki 1. ovog pravilnika.

Članak 10.

Državne stipendije dodjeljuju se prema jedinstvenoj rang listi svih studenata prijavljenih na javni natječaj za dodjelu državne stipendije koja se izrađuje za svaku pojedinu kategoriju stipendije iz članka 4. ovog pravilnika.

IZNOS DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 11.

(1) Visinu iznosa državne stipendije određuje odlukom ministar sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske.

(2) Ministar može mijenjati visinu iznosa državne stipendije posebnom odlukom o mjesečnome iznosu državne stipendije za svaku novu kalendarsku godinu.

(3) Državne stipendije isplaćuju se u mjesečnim obrocima za razdoblje od 1. siječnja tekuće kalendarske godine do zaključno s 30. rujnom tekuće kalendarske godine.

PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA

Članak 12.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga javnog natječaja.

(2) Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija raspisuje ministar jedan put godišnje, za svaku novu kalendarsku godinu.

(3) Natječaj za dodjelu državnih stipendija provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija i Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija, koje imenuje ministar.

(4) Povjerenstva iz stavka 3. ovog članka imaju minimalno pet članova uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su minimalno dva člana predstavnici studenata i to jedan predstavnik studenata sveučilišta te jedan predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola.

Članak 13.

(1) Tekst natječaja za dodjelu državnih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i na internetskim stranicama visokih učilišta.

(2) Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije samo u jednoj od kategorija iz članka 4. ovog Pravilnika.

(3) Prijave za E i D-1 kategoriju stipendija podnose se internetom putem elektroničkog obrasca koji prijavitelj nakon ispunjavanja vlastoručno potpisuje, ispisuje, ovjerava od strane visokog učilišta i uz propisanu dokumentaciju poštom dostavlja Ministarstvu.

(4) Prijava za P kategoriju stipendije podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima s internetske stranice Ministarstva. Student je obvezan prijavni obrazac ovjeriti na visokom učilištu te ga uz propisanu dokumentaciju dostaviti poštom Ministarstvu.

(5) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u natječaju i ako su podaci u elektroničkoj prijavi identični podacima u ispisanoj prijavi.

(6) Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

(7) Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

(8) Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Članak 14.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj za dodjelu državnih stipendija te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu državnih stipendija na temelju kriterija natječaja iz članka 8. ovog pravilnika utvrđuje prijedlog rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija.

(2) Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu državnih stipendija rang-listu iz stavka 1. ovog članka prije objavljivanja na internetskoj stranici Ministarstva dostavlja na potvrđivanje Povjerenstvu za dodjelu državnih stipendija.

Članak 15.

(1) S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godina upisa na visoko učilište, ukupan broj ostvarenih bodova.

(3) U roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor Ministarstvu.

(4) Prigovor iz stavka 3. ovog članka neće se prihvatiti ako je do pogreške u utvrđivanju rang liste došlo zbog nevaljane prijave na natječaj, sukladno odredbama članka 13. stavaka 5. i 6. ovoga pravilnika.

(5) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora predlaže Povjerenstvu za dodjelu državnih stipendija konačne odluke o prihvaćanju ili o odbijanju prigovora, zajedno s listom dobitnika državne stipendije na temelju prihvaćenog prigovora.

(6) Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija donosi odluku o prihvaćanju ili o odbijanju prigovora studenata te utvrđuje konačnu listu dobitnika državne stipendije na temelju rezultata natječaja i prihvaćenih prigovora.

ODLUKA O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 16.

(1) Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi ministar na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u roku od 15 dana od zaprimanja prijedloga. Sastavni dio Odluke je rang lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju.

(2) Sa svakim studentom kojem je na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka dodijeljena državna stipendija Ministarstvo zaključuje ugovor o dodjeli državne stipendije za godinu za koju je raspisan natječaj o dodjeljivanju državnih stipendija, a kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta.

(3) Primjer obrasca ugovora o dodjeli državne stipendije objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva zajedno s objavom natječaja.

Članak 17.

(1) U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka studenti koji studiraju na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija mogu primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

(3) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme zaključivanja i trajanja Ugovora o dodjeli državne stipendije student korisnik neke druge stipendije, studentu će se ponuditi mogućnost da uz uvjet obustave druge stipendije dobije državnu stipendiju sukladno Ugovoru o dodjeli državne stipendije.

(4) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme zaključivanja i trajanja Ugovora o dodjeli državne stipendije student korisnik državne stipendije Ministarstva koja je dodijeljena u prethodnim godinama, obustavit će se isplata ranije državne stipendije te će se izvršiti povrat isplaćenih sredstava za razdoblje za koje su zaprimljene dvostruke uplate.

Članak 18.

Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 20.

(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (»Narodne novine« broj 151/02).

(2) Studenti korisnici državne stipendije dodijeljene temeljem Pravilnika iz stavka 1. ovog članka zadržavaju pravo na stipendiju sukladno potpisanom ugovoru.

Klasa: 604-01/13-01/00044
Urbroj: 533-20-13-0001
Zagreb, 23. prosinca 2013.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.