Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice

NN 159/2013 (30.12.2013.), Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice

159 30.12.2013 Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTA I OBRTA

3347

Na temelju članka 14. stavak 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13.) ministar poduzetništva i obrta, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRTNICE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena obrtnice, koju izdaju nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležni Ured Grada Zagreba.

Članak 2.

Za izdanu obrtnicu fizička osoba plaća 200,00 kn,

Plaćanja cijene obrtnice oslobođene su:

Fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-
-planinskim područjima i Zakonom o otocima.

Fizičke osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo s drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, branitelji kao i osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža.

U slučaju zajedničkog obavljanja obrta za jednu izdanu obrtnicu plaća se iznos iz stavka 1. ovog članka.

Za svaku sljedeću izdanu obrtnicu plaća se 60,00 kn.

Članak 3,

Novčani iznos iz članka 2. ove Odluke, fizička osoba uplatit će u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun broj HR121001005-1863000160 i pozivom na broj: HR64 7005-47088-OIB.

Članak 4.

Novčana sredstva prikupljena temeljem ove Odluke, Ministarstvo poduzetništva i obrta, upotrijebit će za podmirenje troškova nastalih u svezi s tiskanjem i izdavanjem obrtnica.

Preostala sredstva koristit će se za nabavku informatičke i druge opreme potrebne za uspostavu i održavanje obrtnog registra i jedinstvenog informacijskog sustava, te za aktivnosti na unaprjeđivanju obrtništva.

Članak 5.

Uredi državne uprave u županijama nadležni za izdavanje obrtnica, odnosno nadležni Ured Grada Zagreba, dužni su osigurati čuvanje i skladištenje obrtnica kao javnog dokumenta, te voditi evidenciju o zaprimljenim i izdanim obrtnicama.

Članak 6.

Iznimno, u razdoblju od 1. 1. 2014. do 1. 1. 2015. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice iz članka 2. ove Odluke.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestale važiti Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine«, broj 100/07.) i Dopuna rješenja o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine«, broj 65/12.)

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 080-01/12-01/01

Urbroj: 516-04.02-01/5-13-57

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Ministar
Gordan Maras, v. r.