Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 159/2013 (30.12.2013.), Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

3348

Na temelju članka 104. stavka 2., članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br.157/13.) i članka 21. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 117/12.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013., donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), utvrđuju:

1. podaci koji se vode u matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima doprinosa za mirovinsko osiguranje i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja

2. prijave za vođenje matične evidencije

3. obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije

4. osnove osiguranja, dokumentacija za priznanje/prestanak svojstva osiguranika i obveznici podnošenja prijavno-odjavnih podataka

5. obveznici doprinosa i dokumentacija za evidentiranje podataka o početku i prestanku poslovanja

6. izmjena i ispravak podataka unesenih u matičnu evidenciju

7. podnošenje prijava za vođenje matične evidencije Zavoda elektroničkim putem

8. staž osiguranja.

Članak 2.

(1) Matična evidencija vodi se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Matičnu evidenciju o osiguranicima zaposlenim u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa vodi Zavod u skladu sa ZOMO-om i ovim Pravilnikom, osim evidencije o vremenu koje su osiguranici proveli na određenim poslovima u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa, koju vode ta tijela.

Članak 3.

(1) Matična evidencija vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima i kodeksu šifara.

(2) Matična evidencija vodi se unošenjem podataka s tiskanica propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Matična evidencija vodi se preuzimanjem i unošenjem podataka s propisanih tiskanica i informatičkih medija koje Zavodu dostavlja Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS), Porezna uprava i druga nadležna tijela.

(4) Podaci iz stavka 2. i 3. ovog članka čuvaju se na odgovarajućem informatičkom mediju.

II. PODACI KOJI SE UNOSE U MATIČNU EVIDENCIJU

Članak 4.

U matičnu evidenciju unose se podaci o:

(1) OSIGURANICIMA

1. osobni broj – OB

2. osobni identifikacijski broj osiguranika – OIB

3. matični broj građana/datum rođenja i spol – MBG

4. registarski broj obveznika doprinosa

5. matični broj poslovnog subjekta

6. općina mjesta rada ili prebivalište osiguranika

7. prezime i ime

8. zanimanje

9. najviša završena škola

10. stručno obrazovanje

11. stručna sprema za obavljanje poslova

12. osnova osiguranja

13. datum stjecanja svojstva osiguranika

14. datum prestanka svojstva osiguranika

15. razlog prestanka svojstva osiguranika

16. radno vrijeme osiguranika

17. podaci o radnom mjestu, zanimanju i osiguranicima – osobama s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i podaci o stupnju povećanja

18. podaci o mirovinskom stažu

– prema vrstama staža

– razdoblje mirovinskog staža

– trajanje mirovinskog staža

– trajanje rada

19. podaci o utvrđenom stažu osiguranja i osnovicama ostvarenih za kalendarsku godinu

20. podaci o naknadama plaće na teret

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

21. podaci o naknadama plaće na teret Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje i zaštite zdravlja na radu

22. podaci o naknadama plaće na teret Republike Hrvatske

23. podaci o naknadama plaće na teret centara za socijalnu skrb

24. podaci o naknadi plaće s osnove profesionalne rehabilitacije

25. podaci o statusu osobe s invaliditetom

26. podaci o korisnicima mirovine u osiguranju

27. podaci o svoti osnovice osiguranja za dio staža korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad/djelomičnog gubitka radne sposobnosti

28. datum početka osiguranja u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje

29. ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom

30. sati rada

31. sati bolovanja

32. vrsta osnovice

33. datum zaprimanja prijave.

(2) OBVEZNICIMA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1. registarski broj obveznika doprinosa

2. osobni identifikacijski broj obveznika doprinosa

3. matični broj poslovnog subjekta

4. obveznik doprinosa

5. općina sjedišta ili prebivališta obveznika doprinosa

6. naziv obveznika doprinosa

7. vrsta obveznika doprinosa

8. radno vrijeme poslodavca (tjedno), mjesec i godina važenja

9. šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD

10. šifra grane djelatnosti

11. matični broj građana – MBG/datum rođenja, spol ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave za obveznika doprinosa

12. sjedište obveznika doprinosa ili podružnice

13. ulica

14. kućni broj

15. pošta (broj i naziv)

16. za kontakt e-mail adresa obveznika doprinosa

17. datum početka poslovanja

18. datum prestanka poslovanja

19. dostava obavijesti (adresa A ili adresa B)

20. razdoblje sezonskog obavljanja djelatnosti

21. datum zaprimanja prijave.

(3) KORISNICIMA PRAVA

1) Osim podataka iz stavka 1. točke 1. do 4., točke 6. do 9. i točke 11. ovog članka, u matičnu evidenciju unose se sljedeći podaci o korisnicima prijevremene starosne, starosne i invalidske mirovine i prava na profesionalnu rehabilitaciju:

1. o vrsti mirovine

2. o pravnoj osnovi koja je služila za utvrđivanje mirovine

3. o smanjenju, odnosno povećanju mirovine

4. o datumu stjecanja prava na mirovinu

5. o datumu početka isplate mirovine

6. o datumu obustave isplate mirovine

7. o datumu uspostave isplate obustavljene mirovine

8. o razlogu obustave isplate mirovine

9. o datumu prestanka prava na mirovinu

10. o vrsti i uzrocima nesposobnosti za rad

11. o postocima utjecaja pojedinog uzroka invalidnosti

na ukupnu invalidnost

12. o dijagnozama bolesti

13. o polaznom faktoru za određivanje mirovine

14. o mirovinskom faktoru

15. o osobnim bodovima

16. o svoti mirovine

17. o dijelu mirovine ostvarenom na temelju staža osiguranja iz članka 25.

18. o dijelu mirovine ostvarenom prema posebnom propisu

19. o svoti osnovne mirovine

20. o svoti najniže mirovine

21. o svoti najviše mirovine

22. o svoti minimalne mirovine

23. o datumu promjene opsega prava

24. o datumu usklađivanja svote mirovine

25. o datumu svote usklađene mirovine

26. o datumu stjecanja prava na zaštitni dodatak uz mirovinu

27. o svoti zaštitnog dodatka

28. o datumu stjecanja prava na doplatak za pomoć i njegu

29. o svoti doplatka za pomoć i njegu.

2) podaci o korisnicima obiteljske mirovine

1. prezime i ime

2. matični broj građana – MBG

3. dan, mjesec i godina rođenja

4. datum smrti umirovljenika/osiguranika

5. uzrok smrti umirovljenika/osiguranika

6. srodstvo s umrlim osiguranikom, odnosno s korisnikom mirovine od kojeg se izvodi pravo na obiteljsku mirovinu

7. podaci iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 4.,

točke 7. do 10. i točke 13. ovog Pravilnika za umrlog osiguranika

8. podaci iz članka 4. stavka 3. točke 1. ovog Pravilnika za umrlog korisnika mirovine od kojega se izvodi pravo na obiteljsku mirovinu

9. datum stjecanja prava na mirovinu

10. datum početka isplate mirovine

11. datum obustave isplate mirovine

12. datum uspostave isplate obustavljene mirovine

13. razlog obustave isplate mirovine

14. datum prestanka prava na mirovinu

15. o mirovinskom faktoru za članove obitelji koji koriste obiteljsku mirovinu

16. podaci o svoti obiteljske mirovine

17. podaci o svoti osnovne mirovine

18. datum promjene opsega prava

19. datum usklađivanja svote mirovine

20. datum svote usklađene mirovine.

3) Osim podataka iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 3., točke 6. do 9. i točke 11. ovog Pravilnika, u matičnu evidenciju unose se sljedeći podaci o korisnicima novčane naknade za tjelesno oštećenje:

1. o vrsti, uzrocima i stupnju tjelesnih oštećenja

2. o dijagnozama bolesti

3. o svoti novčane naknade za tjelesno oštećenje

4. o datumu stjecanja prava na novčanu naknadu

za tjelesno oštećenje

5. o datumu od kada se novčana naknada isplaćuje

6. o osobnim bodovima.

4) o korisnicima prava na profesionalnu rehabilitaciju

1. o svoti naknade plaće na teret Zavoda zbog profesionalne rehabilitacije

2. o datumu početka isplate naknade plaće na teret Zavoda zbog profesionalne rehabilitacije

3. o datumu prestanka prava na naknadu plaće na teret Zavoda zbog profesionalne rehabilitacije.

Članak 5.

(1) U matičnu evidenciju, osim podataka iz članka 4. ovog Pravilnika, mogu se unositi i drugi podaci.

(2) U matičnu evidenciju unose se i sve izmjene podataka iz članka 4. ovog Pravilnika. Izmjene podataka iz članka 4. stavka 1. točke 10., 11., 12., 16., 17., 25., 26., 29. i 32., izmjene podataka iz stavka 2. točke 8. i izmjene podataka iz stavka 3. točke 1. pod 5., 16. i 19., točke 2. pod 9. do 15. i 17. i točke 3. pod 3. ovog Pravilnika, sadrže i datum izmjene.

III. PRIJAVE ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

Članak 6.

Prijave za vođenje matične evidencije podnose se na sljedećim tiskanicama:

1. Prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

2. Prijava o prestanku-početku osiguranja za više osiguranika (tiskanica M-1PK) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

3. Prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

4. Prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

5. Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

6. Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

7. Prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa (tiskanica M-13P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

8. Prijava-promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

9. Prijava/promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima (tiskanica M-SEZ) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

IV. OBVEZNICI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) Prijave za vođenje matične evidencije iz članka 6. ovog Pravilnika uspostavljaju Zavodu:

1. obveznici doprinosa – pravne i fizičke osobe

2. roditelji iz članka 14. ZOMO-a

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje

4. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

5. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO)

6. ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

7. ministarstvo mjerodavno za poslove socijalne skrbi

8. ostali obveznici podnošenja prijava prema posebnim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, prijavu-promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) iz članka 6. točke 8. ovog Pravilnika ne uspostavljaju Zavodu obveznici iz stavka 1. točke 2. ovog članka.

(3) Prijavu-promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) iz članka 6. točke 8. ovog Pravilnika obveznici iz stavka 1. točke 1. i 3. do 8. ovog članka uspostavljaju Zavodu u slučaju:

1. ako se u postupku kontrole pravilnosti podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, kao i u postupku ostvarivanja prava na mirovinu, utvrdi da za osiguranika nisu evidentirani svi podaci o osnovicama i stažu osiguranja u evidencijama Zavoda;

2. ispravka podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti utvrđenih u postupku kontrole.

(4) Pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije iz članka 6. točke 4., 7. i 8. ovog Pravilnika, pri promjenama nastalim tijekom trajanja svojstva osiguranika i tijekom poslovanja obveznika doprinosa, obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije iz stavka 1. ovog članka obvezni su dostaviti Zavodu dokumentaciju kojom dokazuju promjenu.

(5) Obveznici iz stavka 1. točke 1. ovog članka koji zapošljavaju radnike na sezonskim poslovima uspostavljaju prijavu/promjenu o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima (tiskanica M-SEZ) za osiguranike iz članka 23. ovog Pravilnika.

(6) Prijava iz članka 6. točke 9. ovog Pravilnika uspostavlja se istovremeno s prijavom o prestanku osiguranja iz članka 6. točke 3. ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Zavod je obvezan uspostaviti prijave o početku odnosno prestanku osiguranja iz članka 6. točke 1. i 3. ovog Pravilnika za:

1. osiguranike koji su stekli pravo na profesionalnu rehabilitaciju od dana stupanja na profesionalnu rehabilitaciju do završetka profesionalne rehabilitacije (osiguranici iz članka 9. stavka 1., članka 10. i 12. i za osigurane osobe iz članka 19. do 21. ZOMO-a)

2. osiguranike za koje donosi rješenje o priznanju/prestanku svojstva osiguranika (članak 119. ZOMO-a)

3. samostalne umjetnike kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna i kojima je obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa ministarstvo mjerodavno za kulturu.

(2) Zavod je obvezan uspostaviti prijavu iz članka 6. točke 8. ovog Pravilnika, kada prijavu za potrebe postupka koji se vodi u Zavodu nije uspostavio obveznik iz članka 7. stavka 1. točke 1. i točke 3., 5. do 8. ovog Pravilnika.

Članak 9.

HZZO je obvezan Zavodu uspostaviti prijave iz članka 6. točke 1. i točke 3. do 8. ovog Pravilnika, u skladu s odredbama zakona koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, za:

1. osiguranika kojemu je za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, a koji je primao naknadu plaće još najviše 30 dana, računajući od dana prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom, i to pod uvjetom da mu je izabrani doktor privremenu nesposobnost utvrdio najmanje 8 dana prije prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom te da je u vrijeme prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti imao pravo na naknadu plaće u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

2. osiguranike kojima je za vrijeme privremene nesposobnosti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, odnosno posljedica priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, a pripada im naknada plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom sve dok ponovo ne budu radno sposobni, odnosno dok im se nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja ne utvrdi invalidnost.

3. osiguranike za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom, korištenjem prava na rodiljni dopust i prava na rad u polovici punog radnog vremena te prava na dopust za slučaj smrti djeteta, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom do isteka korištenja tog prava.

V. IZMJENA I ISPRAVAK PODATAKA UNESENIH U MATIČNU EVIDENCIJU

Članak 10.

Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu za potrebe vođenja matične evidencije odgovorne su osobe iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Podaci uneseni u matičnu evidenciju na način propisan ZOMO-om i ovim Pravilnikom mogu se naknadno izmijeniti u sljedećim slučajevima:

1. ako naknadno, u propisanom postupku, nadležno tijelo utvrdi promjenu podataka

2. ako su podaci o mirovinskom stažu, svojstvu osiguranika, stažu osiguranja i osnovici uneseni u matičnu evidenciju na temelju lažnih isprava

3. ako se naknadno, provjerom podataka u postupku kontrole ili na drugi način, utvrdi da su u matičnu evidenciju uneseni neispravni, netočni ili nepotpuni podaci

4. u slučajevima u kojima se u propisanom postupku mogu upotrijebiti izvanredna pravna sredstva

5. u povodu zahtjeva osiguranika iz članka 107. stavka 3. ZOMO-a.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka mijenjaju se u matičnoj evidenciji prijavama o promjeni podataka propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 12.

(1) Staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava utvrđuje Zavod u skladu s odredbama ZOMO-a i podzakonskim propisima.

(2) Zavod je ovlašten kod obveznika provjeravati točnost podataka zaprimljenih neposredno od obveznika ili zaprimljenih od drugih nadležnih tijela unesenih u matičnu evidenciju, i to uvidom u evidenciju o radnicima koju vodi obveznik i uvidom u druge odgovarajuće evidencije.

Članak 13.

(1) Ako se u propisanom postupku ili u postupku kontrole utvrdi da su podaci u evidencijama Zavoda netočni i nepotpuni ili se posumnja u njihovu vjerodostojnost, Zavod će zatražiti od obveznika da prijavama propisanim ovim Pravilnikom ispravi netočne podatke, dopuni nepotpune podatke, odnosno provjeri vjerodostojnost podataka na temelju evidencije o radnicima koju vodi obveznik i drugih odgovarajućih evidencija.

(2) Ako obveznik ne postupi prema zahtjevu Zavoda iz stavka 1. ovog članka ili je brisan iz odgovarajućeg registra ili je nedostupan, Zavod može pokrenuti upravni postupak po službenoj dužnosti i rješenjem utvrditi nove činjenice bitne za rješavanje upravne stvari.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE ZAVODA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 14.

(1) Obveznici iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su uspostavljati prijave u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-prijava) ako su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovi rada za više od tri osiguranika.

(2) Obveznik iz stavka 1. ovog članka u slučaju opravdane nemogućnosti uspostave e– prijave iznimno može Zavodu uspostaviti prijave u papirnatom obliku iz članka 6. ovog Pravilnika.

(3) Obveznici iz stavka 1. ovog članka dužni su osigurati odgovarajuću elektroničku opremu i kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis, u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu te se registrirati u Zavodu kao korisnici usluge podnošenja e-prijave.

Članak 15.

Izrada prijava iz članka 6. ovog Pravilnika elektroničkim putem omogućava se na sljedećim obrascima prijava elektroničke prijave (u daljnjem tekstu: obrazac):

1. prijava o početku osiguranja (obrazac e M-1P)

2. prijava o prestanku osiguranja (obrazac e M-2P)

3. prijava o promjeni tijekom osiguranja (obrazac e M-3P)

4. prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (obrazac e M-11P)

5. prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (obrazac e M-12P)

6. prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa (obrazac e M-13P)

7. prijava/promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima (obrazac e M-SEZ).

Članak 16.

(1) Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu putem e-prijave odgovoran je obveznik iz članka 14. ovog Pravilnika koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava e-prijavu i potpisuje ju naprednim elektroničkim potpisom.

(2) Obveznik može na zakonom utvrđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da Zavodu u njegovo ime i za njegov račun uspostavlja i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom e-prijave iz članka 15. ovog Pravilnika.

(3) Kvalificirani certifikat osobe iz stavka 2. ovog članka može sadržavati tvrtku obveznika ili tvrtku neke treće osobe – poslovnog subjekta.

Članak 17.

Ovlaštena osoba obveznika, potpisivanjem e-prijava iz članka 15. ovog Pravilnika, naprednim elektroničkim potpisom potvrđuje i odgovorna je za istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

Članak 18.

(1) Smatra se da je e-prijava primljena u Zavodu kada je verificiran napredni elektronički potpis ovlaštene osobe obveznika.

(2) Primitak e-prijave Zavod potvrđuje na e-prijavi iz članka 15. ovog Pravilnika.

(3) Smatra se da je e-prijava iz stavka 1. ovog članka obrađena u Zavodu kada je verificiran potpis osobe Zavoda koja je ovlaštena za obradu e-prijave (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba Zavoda).

Članak 19.

(1) Zavod je obvezan e-prijavu obraditi najkasnije u roku od tri dana od datuma kada je e-prijava primljena u Zavodu, u smislu članka 18. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Ako je e-prijava u Zavodu primljena u dane blagdana ili na dan kad Zavod ne radi ili ako obradu primljene e-prijave nije moguće obaviti zbog drugih opravdanih razloga, tada se rok iz stavka 1. ovog članka računa od prvog sljedećeg radnog dana Zavoda, odnosno od dana kad su nestali razlozi koji onemogućuju obradu primljene e-prijave.

(3) Zavod će odbiti e-prijavu i obavijestiti obveznika iz članka 14. ovog Pravilnika o razlozima odbijanja e-prijave ako ovlaštena osoba Zavoda tijekom postupka obrade e-prijave utvrdi da:

1. obveznik nije Zavodu dostavio svu potrebnu dokumentaciju, odnosno dokumentaciju odgovarajuću za uporabu

2. je podatak u e-prijavi neispravno popunjen ili je netočan.

(4) Kada ovlaštena osoba Zavoda odbije e-prijavu, a obveznik otkloni nedostatke i Zavodu dostavi novu prijavu u zakonom propisanom roku, kao datum primanja prijave u Zavodu računat će se datum primanja odbijene e-prijave.

VII. UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA

Članak 20.

(1) Staž osiguranja u pojedinoj godini utvrđuje se na osnovi razdoblja osiguranja, dnevnog radnog vremena osiguranika i tjednog radnog vremena obveznika, odnosno prosječnog dnevnog radnog vremena obveznika.

(2) Razdoblje osiguranja je vrijeme provedeno u osiguranju koje se računa kao kalendarsko vrijeme od datuma stjecanja svojstva osiguranika do datuma prestanka svojstva osiguranika, odnosno cijela godina.

(3) Dnevno radno vrijeme osiguranika je prosječno dnevno radno vrijeme osiguranika iskazano na prijavi na osiguranje.

(4) Tjedno radno vrijeme obveznika je radno vrijeme obveznika iskazano na prijavi o početku poslovanja obveznika. Prosječno dnevno radno vrijeme obveznika izračunava se na način da se tjedno radno vrijeme podijeli s pet radnih dana.

Članak 21.

(1) Smatra se da osiguranik radi puno radno vrijeme ako mu je dnevno radno vrijeme jednako prosječnom dnevnom radnom vremenu obveznika, a ako mu je dnevno radno vrijeme kraće od prosječnog dnevnog radnog vremena obveznika, smatra se da radi s nepunim radnim vremenom.

(2) Za osiguranika koji radi puno radno vrijeme, kao staž osiguranja uzima se kalendarsko razdoblje za koje se staž osiguranja utvrđuje.

(3) Za osiguranika koji radi nepuno radno vrijeme, staž osiguranja se utvrđuje na način da se prethodno izračuna staž osiguranja kao da je radio puno radno vrijeme. Tako obračunati staž osiguranja iskazan u danima množi se sa stvarnim dnevnim radnim vremenom osiguranika i dijeli s prosječnim dnevnim radnim vremenom obveznika.

Članak 22.

Za osiguranika koji je u razdoblju za koje se utvrđuje staž osiguranja radio na sezonskim poslovima na kojima je ostvaren veći broj sati od punog radnog vremena, staž osiguranja utvrđuje se na način da se stažu osiguranja izračunatom za puno radno vrijeme dodaje broj dana koji se dobije kad se broj sati za koje je radnik ostvario u tom razdoblju podijeli s prosječnim dnevnim radnim vremenom obveznika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Prijava-promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) primjenjuje se za evidentiranje i izmjenu podataka o stažu osiguranja, plaći ili osnovici osiguranja za ostvarivanje prava na mirovinu, o naknadi plaće i razdoblju korištenja naknade plaće, za razdoblje od 1. siječnja 1970. i nadalje.

(2) Od dana početka primjene ovog Pravilnika obveznici podnošenja prijave podataka o stažu osiguranja, plaći, osnovici osiguranja i naknadama plaće, a koji Zavodu nisu dostavili navedene podatke za osiguranike u nekom razdoblju od 1. siječnja 1970. pa nadalje, te podatke će dostaviti Zavodu na tiskanici MPP-1.

(3) Na tiskanici MPP-1 svote plaće, osnovice osiguranja i naknada plaće do 31. prosinca 1990. iskazuju se u dinarima i parama, za 1991. i 1992. u hrvatskim dinarima na način da se na mjestu upisa para upišu dvije ništice (»00«), za 1993. u hrvatskim dinarima bez para (HRD), a za 1994. i dalje u kunama i lipama.

Članak 24.

(1) Tiskanice iz članka 6. i obrasci iz članka 15. ovog Pravilnika njegov su sastavni dio.

(2) Tiskanice iz članka 6. ovog Pravilnika tiskaju se na samokopirajućem papiru sa zaštitom.

(3) Drugi i treći primjerak tiskanica iz stavka 2. ovog Pravilnika mogu se tiskati na papiru različitih boja.

Članak 25.

Sastavni dio ovog Pravilnika su i tablice koje se nalaze u prilogu:

1. osnove osiguranja, dokumentacija za priznanje/prestanak svojstva osiguranika i obveznici podnošenja prijavno-odjavnih podataka (tablica 1)

2. obveznici doprinosa i dokumentacija za evidentiranje podataka o početku i prestanku poslovanja (tablica 2).

Članak 26.

(1) Podaci iz članka 4. stavka 1. točke 18. ovog Pravilnika koji se odnose na razdoblja do 31. prosinca 1969. evidentiraju se u matičnu evidenciju na način i u postupku utvrđenom općim aktima Zavoda koji su se primjenjivali do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Podaci iz članka 4. stavka 1. točke 21., 22., 30. i 31. ovog Pravilnika evidentiraju se u matičnoj evidenciji prijavom-promjenom podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1), i to:

1. podaci o naknadi plaće na teret centara za socijalnu skrb (stavak 1. točka 23.) za razdoblje od 1999. do 2008.;

2. podaci o satima rada i satima bolovanja (stavak 1. točka 30. i 31.) za razdoblje od 1970. do 1998. i

3. podaci o naknadama plaće na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (stavak 1. točka 21.) za razdoblje od 2008. do 2010.

Članak 27.

(1) Obveznik podnošenja e-prijave iz članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika obvezan je osigurati preduvjete iz stavka 3. toga članka za podnošenje e-prijava u roku od tri mjeseca od dana početka primjene ovog Pravilnika.

(2) Zavod će odbiti zaprimiti odnosno primiti prijavu za vođenje matične evidencije, ako ju obveznik iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika i obveznik iz stavka 1. ovog članka ne uspostavi Zavodu u obliku propisanom člankom 6. i 15. ovog Pravilnika.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj: 98/2005., 35/2006., 148/2009. i 142/2010.).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Klasa: 041-01-13-02/15

Urbroj: 341-99-01/01-13-4

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Predsjednica Upravnog vijeća
Mirjana Rađenović, v. r.

OSNOVE OSIGURANJA

DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE/PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA I OBVEZNICI PODNOŠENJA
PRIJAVNO-ODJAVNIH PODATAKA

Tablica 1.

Red.
br.

ČLANAK ZOMO-a

KRATAK OPIS
OSNOVE OSIGURANJA

DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA

DOKUMENTACIJA ZA
PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA

Obveznici podnošenja prijavno-odjavnih podataka

STAVAK/TOČKA

1.

članak 9.
ZOMO-a

stavak 1.
točka 1., 2., 5. i 6.radnici, službenici, namještenici

osobe izabrane ili imenovane na dužnosti ako za taj rad primaju plaću

osobe zaposlene kod stranih predstavništava, međunar. organizacija i ustanova, osobnoj službi kod stranih državljana

državljani trećih zemalja i osobe bez državljanstva zaposlene na području RH

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

poslodavac pravna ili fizička osoba

točka 3.

osobe na obveznom stručnom osposobljavanju za rad

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

poslodavac pravna ili fizička osoba


točka 4.

osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– pisani ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

– potvrda-odluka HZZ-a da je poslodavcu odobreno korištenje mjera aktivne politike u zapošljavanju

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

poslodavac pravna ili fizička osoba


točka 7.

izaslani radnici

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) – ako se radi o trenutačnom izaslanju

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) -ako je radnik već zatečen u radnom odnosu kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) – ako nakon završetka izaslanja izaslanoj osobi prestaje i radni odnos kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) – ako izaslani radnik nakon završetka izaslanja nastavlja raditi kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

poslodavac pravna ili fizička osoba

točka 8.

sezonski radnici u poljoprivredi

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) uspostavlja se istekom sezonskog rada u poljoprivredi istovremeno s prijavom o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi

sezonski radnik u poljoprivredi

stavak 2.

nezaposlene osobe prema propisima o zapošljavanju

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

Hrvatski zavod za zapošljavanje

stavak 3.

osobe koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata


stavak 4.

osobe zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu na koje se, u skladu s propisima EU, primjenjuje zakonodavstvo RH (Uredba EU 883/04)

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– dokaz o zasnovanom radnom odnosu

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– dokaz o prestanku radnog odnosa

poslodavac (ako ima sjedište u državi članici EU, a nema registriranu podružnicu u RH) ili

opunomoćenik (radnik, odvjetnik, odvjetničko društvo, knjigovodstveni servis) na osnovi punomoći radnika

2.

članak 10.
točka 1.

obrtnici i trgovci pojedinci

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

obrtnik/trgovac pojedinac


točka 2.

samostalne profesionalne djelatnosti (odvjetnici, privatni zdravstveni radnici, umjetnici, novinari, lektori, prevoditelji, predstavnik obiteljskog doma, fizička osoba koja samostalno prof. djelatnošću obavlja poslove savjetovališta i usluge pomoći i njege u kući i dr.)

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– rješenje o upisu u imenik odvjetnika/rješenje o odobrenju obavljanja privatne prakse zdravstvenih radnika/potvrda centra za socijalnu skrb o datumu početaka rada obiteljskog doma, datumu početka obavljanja poslova pružanja usluge pomoći i njege u kući, odnosno o datumu početka obavljanja poslova savjetovališta kao prof. djelatnosti

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– dokaz o prestanku obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti

osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost


točka 3.

vrhunski športaši ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog športskog saveza gluhih o razvrstavanju u kategoriju vrhunskog športaša

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– rješenje nadležnog tijela o prestanku statusa vrhunskog športaša

vrhunski športaš i šahist


točka 4.

osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– obavijest o upisu u registar poreznih obveznika (obrazac RPO)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– obavijest (obrazac RPO) o ispisu iz registra poreznih obveznika

osoba sama za sebe


točka 5.

osobe koje obavljaju djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili registracije i po osnovi tih djelatnosti su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– obavijest o upisu u registar poreznih obveznika (obrazac RPO)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– obavijest (obrazac RPO) o ispisu iz registra poreznih obveznika

osoba sama za sebe


točka 6.

osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– rješenje nadležnog tijela o upisu obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja u evidenciju odobrenja

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– rješenje nadležnog tijela o brisanju obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja iz evidencije odobrenja

osoba koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje

3.

članak 11.

osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik OPG-a u svojstvu nositelja ili člana OPG-a

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– rješenje nadležnog tijela o upisu nositelja ili člana OPG-a u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

– za osobe do navršene 26. godine života – izjava da nisu na redovitom školovanju

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– rješenje nadležnog tijela o brisanju nositelja ili člana OPG-a iz upisnika poljoprivrednih gospodarstava

nositelj ili član OPG-a

4.

članak 12.

članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava i upravitelji zadruge

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva i upravitelj zadruge

5.

članak 13.

svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– rješenje o upisu u evidenciju vjerskih zajednica u RH ili izvadak iz te evidencije

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

svećenik ili drugi vjerski službenik vjerske zajednice

6.

članak 14.
stavak 1.

roditelji koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– domovnica za dijete

– potvrda da roditelj i dijete imaju prebivalište u RH

– izjava roditelja djeteta dana na zapisnik ili ovjerena kod javnog bilježnika o postignutom dogovoru o obveznom osiguranju na osnovi članka 14. ovog zakona, ako oba roditelja nisu osigurana na mirovinsko osiguranje

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti

stavak 3.

roditelji njegovatelji ili njegovatelji prema propisima o socijalnoj skrbi za vrijeme trajanja tog statusa

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

7.

članak 15.
stavak 1.

osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– pisani dokument o zaposlenju u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca

– potvrda inozemnog nositelja socijalnog osiguranja da to zaposlenje ne podliježe obveznom osiguranju obuhvaćenom ugovorom o socijalnom osiguranju sklopljenom između RH i zemlje zaposlenja

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– pisani dokument o prestanku zaposlenja u inozemstvu kod nadležnih međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca

osoba zaposlena u inozemstvu kod međunarodne organizacije i stranog poslodavca

stavak 2.

osobe zaposlene u institucijama Europske unije ako nisu obvezno osigurane prema propisima EU

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– pisani dokument o zaposlenju u institucijama EU

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– pisani dokument o prestanku zaposlenja u institucijama EU

osoba zaposlena u institucijama EU


stavak 3.

osobe zaposlene na državnom području RH kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u RH

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– ugovor o radu s poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u RH

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– dokument o prestanku ugovora o radu s poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u RH

osoba (radnik) koji ima sklopljen ugovor o radu poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u RH

8.

članak 16.
stavak 1.

članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac brodar ili kompanija domaća ili strana pravna osoba, ako pravnim propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije određeno

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– ugovor o radu (ako je poslodavac brodar ili kompanija domaća pravna osoba) odnosno

– preslik pomorske knjižice (matrikule) pomorca (ako je poslodavac brodar ili kompanija strana pravna osoba)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– otkaz ugovora o radu ili sporazumni prestanak ugovora o radu i pomorska knjižica (matrikula) pomorca (ako je poslodavac brodar ili kompanija domaća pravna osoba)

– preslik pomorske knjižice (matrikule) pomorca (ako je poslodavac brodar ili kompanija strana pravna osoba)

poslodavac brodar ili domaća pravna osoba

lučka kapetanija


stavak 3.

članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac brodar ili kompanija domaća ili strana pravna osoba koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brod

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) – za evidentiranje staža osiguranja s povećanim trajanjem

– ugovor o radu (ako je poslodavac brodar ili kompanija domaća pravna osoba

– preslik pomorske knjižice (matrikule) pomorca (ako je poslodavac brodar ili kompanija strana pravna osoba)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P)

– otkaz ugovora o radu ili sporazumni prestanak ugovora o radu i pomorska knjižica (matrikula) pomorca (ako je poslodavac brodar ili kompanija domaća pravna osoba)

– preslik pomorske knjižice (matrikule) pomorca (ako je poslodavac brodar ili kompanija strana pravna osoba)

poslodavac brodar ili domaća pravna osoba

lučka kapetanija

9.

članak 17.

osobe koje ostvaruju drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje

za spomenute osobe u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje razdoblja osiguranja po osnovi drugog dohotka na koji su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje ne evidentiraju se uspostavom prijavno-odjavnih podataka10.

članak 18.
stavak 2. i 3.

produženo osiguranje

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

osoba koje se osigurava na produženo osiguranje


stavak 4.

produženo osiguranje stalnog sezonskog radnika

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

poslodavac

stavak 5.

produženo osiguranje bračnog druga osiguranika-profesionalnog ugovornog diplomata za vrijeme boravka u inozemstvu

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

mjerodavno ministarstvo

OBVEZNICI DOPRINOSA I DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O POČETKU I PRESTANKU POSLOVANJA

TABLICA 2.

Red.
br.

OBVEZNIK DOPRINOSA

DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE POČETKA POSLOVANJA

DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE PRESTANKA POSLOVANJA

OBVEZNIK PODNOŠENJA PRIJAVNO-ODJAVNIH PODATAKA

1.

poslodavac (pravna ili fizička osoba)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– rješenje/izvod o upisu u odgovarajući registar – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

– obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) – na uvid

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– rješenje/izvod o brisanju u odgovarajućem registru – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

poslodavac

2.

samostalni obveznik doprinosa (npr. osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, nositelji i članovi OPG-a itd.)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– rješenje/izvod o upisu u odgovarajući registar – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– rješenje/izvod o brisanju u odgovarajućem registru – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

samostalni obveznik doprinosa
159 30.12.2013 Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 159 30.12.2013 Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 159 30.12.2013 Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 159 30.12.2013 Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 159 30.12.2013 Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje