Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN 160/2013 (31.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

3353

Na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13 i 148/13) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 143/06 i 61/12) na kraju druge rečenice, iza riječi: »tržištu« dodaje se zarez i tekst: »a obavljanjem djelatnosti ugostiteljstva ne smatra se djelatnost fizičkih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti pružanja usluga u seljačkom domaćinstvu sukladno posebnom propisu«.

U stavku 8. riječi: »ukupan dohodak« zamjenjuju se riječima: »ukupan primitak«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 4. na kraju rečenice iza riječi: »obveznika« dodaje se zarez te tekst: »a dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka sa dvanaest (12) mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt«.

U stavku 5. iza riječi: »poreznog obveznika,« dodaju se riječi: »dohodovni razred utvrđuje se na način iz stavka 4. ovoga članka,«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Porezni obveznici iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koji samostalne djelatnosti obavljaju na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, na otocima prve skupine i području Grada Vukovara, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u visini:

1) 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za djelatnost koja se obavlja na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara te na otocima prve skupine,

2) 50% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za djelatnost koja se obavlja na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

U članku 6. ispred riječi: »Godišnji« stavlja se oznaka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem Obrasca PO-SD sukladno članku 4. stavku 8. ovoga Pravilnika, plaća se u roku propisanom za porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

(3) Poreznim obveznicima kojima je rješenjem iz članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu, vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u obvezu za iduće razdoblje, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 410-01/13-01/4345

Urbroj: 513-07-21-01/13-1

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.