Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 160/2013 (31.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

3355

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13 i 148/13) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12 i 148/13) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13), u članku 2. stavku 7. iza riječi: »nalogu tuzemnog poslodavca« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »te na primitke rezidenata ostvarene radom u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu.«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 4. ovoga članka osnovica poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za fizičke osobe koje su rezidenti država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske i koji u Republici Hrvatskoj ostvare dohodak prema članku 5. Zakona koji čini najmanje 90% njihovog ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju, a koji je izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident, prema načelu tuzemnog dohotka odnosno od ukupnog iznosa dohotka koji takva fizička osoba ostvari u tuzemstvu, umanjenog za osobni odbitak iz članka 36. Zakona.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. iza alineje 2. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje alineja 3. koja glasi:

»– novčana pomoć isplaćena na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osobama osiguranim na produženo mirovinsko osiguranje za stalne sezonske poslove, sukladno posebnom propisu.«.

U stavku 13. riječi: »Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti« zamjenjuju se riječima: »Republici Hrvatskoj, izravno ili putem posrednika, za provedbu aktivnosti mobilnosti«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. točki 4. riječi: »ako se po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona« zamjenjuju se riječima: »uključujući i primitke po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 3. točki 9. iza riječi: »pri davanju dionica« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući i dodjelu vlastitih dionica koje ne kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima«.

Iza točke 9. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju točke 10. i 11. koje glase:

»10. pri opcijskoj kupnji dionica – primitak od nesamostalnog rada je razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica koje poslodavac/isplatitelj plaće prodaje svojim radnicima odnosno osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije prava iz opcije. Realizacijom prava iz opcije smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije (radnika odnosno osobe koja ostvaruje primitke iz članka 14. Zakona) ili trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu,

11. pri dodjeli vlastitih dionica koje kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima – primitak se utvrđuje u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.«.

Članak 6.

U članku 38. stavku 2. riječi: »područjima posebne državne skrbi, u Gradu Vukovaru i brdsko-planinskim područjima« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«.

Članak 7.

U članku 41. stavku 1. riječi: »i radnika« brišu se.

U stavku 6. riječi: »isplaćeni od 1. ožujka 2012. iz dobiti ostvarene nakon 31. prosinca 2000« brišu se.

Članak 8.

U članku 52. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, fizička osoba koja je rezident države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj ostvari dohodak prema članku 5. Zakona, može u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave koristiti i osobni odbitak iz članka 36. stavka 2. Zakona, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njezina ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.«.

Članak 9.

Ispred članka 56. naslov: »6. Osobni odbitak poreznih obveznika na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima« mijenja se i glasi:

»6. Osobni odbitak poreznih obveznika na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara«.

U članku 56. stavku 1. riječi: »području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području utvrđenim posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara«, a riječi: »području posebne državne skrbi treće skupine ili brdsko-planinskom području« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara i ostvaruje mirovinu koja je viša od iznosa osobnog odbitka iz članka 54. stavka 1. Zakona,«.

U stavku 2. riječi: »područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«.

U stavku 4. riječi: »područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko-planinskim područjima« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«.

U stavku 5. riječi: »području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«, a riječi: »područja posebne državne skrbi i izvan brdsko-planinskog područja« zamjenjuju se riječima: »tih područja«.

U stavku 6. riječi: »područja posebne državne skrbi i izvan brdsko-planinskih područja« zamjenjuju se riječima: »potpomognutih područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu po stupnju razvijenosti i izvan područja Grada Vukovara«, a riječi: »području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu i području Grada Vukovara«.

Članak 10.

U članku 61. stavku 8. riječi: »područjima posebne državne skrbi, u Gradu Vukovaru ili brdsko-planinskim područjima« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu po stupnju razvijenosti i u Gradu Vukovaru«.

U stavku 11. iza riječi: »diplomatski imunitet« dodaje se zarez i riječi: »osim ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, na vlastiti zahtjev, preuzme obvezu obračunavanja, obustavljanja i plaćanja predujmova poreza na dohodak sukladno članku 45. stavku 8. Zakona«.

Članak 11.

U članku 67. stavku 4. točki 4. riječi: »području posebne državne skrbi« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«, riječi: »za područje prve skupine kao »P.1.«, druge skupine kao »P.2.« i treće skupine kao »P.3.«, a i na drugim područjima po posebnim zakonima na kojima se koriste olakšice kao »P.4.«« zamjenjuju se riječima: »za potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i za područje Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara kao »P.1.« i potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kao »P.2.««.

U stavku 6. točki 5. riječi: »području posebne državne skrbi« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«, riječi: »za područja prve skupine kao »P.1.«, druge skupine »P.2.« i treće skupine »P.3.«, a i na drugim područjima po posebnim zakonima na kojima se koriste olakšice kao »P.4.«« zamjenjuju se riječima: »za potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i za područje Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara kao »P.1.« i potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kao »P.2.««.

Članak 12.

U članku 73. stavku 5. riječi: »koji se isplaćuju iz dobiti ostvarene nakon 31. prosinca 2000.,« brišu se, a iza riječi: »od ukupnog primitka« dodaju se riječi: »po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (prema načelu blagajne),«.

Iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako je odluka o isplati dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu donesena, u skladu s posebnim propisima, prije 1. ožujka 2012., a isti nisu isplaćeni do toga dana, pri isplati te dividende i udjela u dobiti primijenit će se propisi koji su bili na snazi na dan kada je ta odluka donesena, što isplatitelj dokazuje vjerodostojnim ispravama.«.

Članak 13.

U članku 76. stavku 3. točki 1. riječi: »primitke po osnovi darovanja fizičkih osoba«, zamjenjuju se riječima: »primitke koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona«.

Iza točke 10. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju točke 11., 12. i 13. koje glase:

»11. potpore članovima sindikata povodom blagdana od strane sindikata iz sredstava sindikalne članarine u novcu ili naravi, te pomoći članovima sindikata kod podmirenja troškova organizacije sindikalnih sportskih igara iz sredstava sindikalne članarine koje sindikati organiziraju jednom godišnje za svoje članove,

12. primitke od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona,

13. primitke od kamata po vrijednosnim papirima izdanim u skladu s posebnim zakonom, iz članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona.«

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Iznimno od stavaka 4. i 7. ovoga članka, izvješće iz stavka 1. ovoga članka isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine iz članka 9. stavka 3. Zakona, podnose Poreznoj upravi zbirno godišnje izvješće za sve isplate (a koje se ne smatraju odštetom iz članka 9. stavka 2. točke 2.5. Zakona, odnosno naknadom štete) u tijeku poreznog razdoblja, po istoj osnovi, po pojedinoj fizičkoj osobi i to najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Primicima iz stavka 8. ovoga članka, za potrebe izvješćivanja, smatraju se primici po osnovi osiguranja (osigurane svote), pripisane dobiti po određenoj polici i svi ostali primici koji su vezani uz policu osiguranja, a koje osiguravatelj isplaćuje osiguranoj osobi odnosno drugoj osobi (nasljednicima ili trećoj osobi ukoliko je tako ugovoreno policom osiguranja) po dospijeću ili prekidu police ili po nastupu osiguranog slučaja.

(10) Podaci o primicima iz stavka 3. točaka 12. i 13. ovoga članka dostavljaju se i za rezidente Republike Hrvatske i rezidente zemalja izvan Europske unije, na način, prema vrstama i u roku kako je to propisano glavom IX. Općeg poreznog zakona, u ukupnom iznosu na godišnjoj razini po pojedinoj fizičkoj osobi.«.

Članak 14.

U članku 77. stavku 3. točki 6. riječi: »upisuje se 99999« zamijenjuju se riječima: »upisuju se prve dvije znamenke 99 te oznaka države rezidentnosti prema popisu koji se objavljuje na internet stranici Porezne uprave Republike Hrvatske«.

U točki 10. iza riječi: »obvezna osiguranja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kod iskazivanja prava, odnosno isplate neoporezivog primitka po osnovi toga prava kada se upisuje oznaka korištenja prava, a koju poslodavac prikazuje samo ukoliko takvo pravo utječe na ukupan fond radnih sati u jednom mjesecu osiguranja«.

U točki 15. riječi: »radi njege djeteta s teškoćama u razvoju« brišu se.

U točki 17. podtočki 1.4. riječi: »isti se iskazuju« zamjenjuju se riječima: »isti se mogu iskazati«.

Iza podtočke 1.6. dodaje se podtočka 1.7. koja glasi:

« 1.7. kada osiguranik tijekom mjeseca kod istog poslodavca obavlja poslove zanimanja za koje se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem i poslove zanimanja za koje se staž mirovinskog osiguranja ne računa s povećanim trajanjem, iskazuje se mjesec dana ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja po osnovi rada za tog poslodavca) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje, pri čemu se zasebno iskazuju podaci koji se odnose na staž mirovinskog osiguranja s povećanim trajanjem, a zasebno podaci koji se odnose na staž mirovinskog osiguranja koji se ne računa s povećanim trajanjem. Ako unutar istog mjeseca postoji više takvih razdoblja, podaci se iskazuju u zbirnom iznosu za ona razdoblja unutar tog mjeseca za koja je obračunata istovrsna obveza doprinosa.«.

U podtočki 2. riječi: »što se upisuje« brišu se, a riječi: »te se upisuje« zamjenjuju se riječima: »može se upisati«.

U točki 40. iza riječi: »ovoga stavka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim za oznake stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik 5701-5799«.

Članak 15.

U članku 78. stavku 4. riječi: »tada se isti iskazuju u istom retku i izvješće se dostavlja« zamjenjuju se riječima: »tada se isti mogu iskazati u istom retku, te se u tom slučaju izvješće dostavlja«.

Članak 16.

U članku 85. stavku 1. točki 1. iza riječi: »istodobno« dodaju se riječi: »u tijeku istog mjeseca poreznog razdoblja«.

Članak 17.

U članku 88. stavku 2. točki 2. podtočka 2.5. mijenja se i glasi:

»2.5. pod 1.5. podatak o prebivalištu na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara kao P1 – potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i za područje Grada Vukovara i P2 – potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti, na kojima su propisane olakšice,«.

U podtočki 2.6. riječi: »o područjima posebne državne skrbi i drugim područjima,« zamijenjuju se riječima: »o potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«, a riječi: »P1, P2, P3 i P4«, zamijenjuju se riječima: »P1 i P2«.

U točki 3. riječi: »na području posebne državne skrbi i drugim područjima« zamijenjuju se riječima: »na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«.

U točki 17. riječi: »područjima posebne državne skrbi, Gradu Vukovaru i brdsko-planinskim područjima« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«.

U točki 29. podtočki 29.6. riječi: »područjima posebne državne skrbi i drugim područjima« zamjenjuju se riječima: »potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara«.

Članak 18.

U članku 90. stavku 3. točki 4. podtočki 4.3. riječi: »iznad 1.600,00 kuna mjesečno po pojedinom isplatitelju« brišu se.

Iza točke 6. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje točka 7. koja glasi:

»7. naknade za rad sezonskom radniku u poljoprivredi.«.

Članak 19.

(1) Iznimno, od članka 76. stavka 1. točke 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13), u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. na izvješću o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja-Obrascu JOPPD ne iskazuju se primici odnosno naknade troškova za službena putovanja u svezi prijevoza i noćenja, ako računi o tim obavljenim uslugama glase na isplatitelja i plaćaju se izravno s računa isplatitelja.

(2) Porezni obveznici dužni su od 1. siječnja 2015., osigurati primjenu članka 76. stavka 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13) po svakoj pojedinoj osobi upućenoj na službeno putovanje.

Članak 20.

(1) Odredbe o olakšicama za područje posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja iz članaka 54. i 55. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 i 125/13) i članka 56. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13) primjenjuju se za 2013. godinu, pri podnošenju godišnje porezne prijave za 2013. godinu.

(2) Godišnja porezna prijava za 2013. podnosi se na Obrascu DOH iz članka 88. i 89. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13). Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave – Obrasca DOH na temelju kojeg se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike za 2013., mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac DOH, kao i »Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada« – Obrazac PK, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(4) Prilozi Obrasca JOPPD: 1. Podnositelj izvješća, 3. Primici/obveze doprinosa, 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom i 5. Način isplate/izvršenja obveze, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. stavka 1., članka 6., 9., 10. stavka 1., članka 11., 13., 14., 15. i 17. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 410-01/13-01/4344

Urbroj: 513-07-21-01/13-1

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1.

1. Podnositelj izvješća

Oznaka

Opis

1

Pravna osoba

2

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak ili poreza na dobit

3

Poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet – za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa

4

Ostale fizičke osobe

5

Ostali poslovni subjekti

6

Škola ili ustanova za osiguranike:

– učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima i

– djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu

kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

7

HZMO

kada je HZMO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

8

HZZO

kada je HZZO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

9

Ostala tijela (izuzev HZMO i HZZO)

kada su ostala tijela, sukladno odredbama Zakona o doprinosima ili odredbama posebnih propisa obveznici obračunavanja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

10

SKDD

kada je platni agent sukladno ugovoru sa isplatiteljem dividende te u njegovo ime i za njegov račun isplaćuje dividendu dioničarima fizičkim osobama

11

Poslodavac u stečaju

u slučaju izravne isplate plaće koju Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca isplaćuje radniku

12

Osiguranik po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije

koji je od tog poslodavca preuzeo obvezu doprinosa

13

Poslodavac

u slučaju kada druga osoba umjesto toga poslodavca isplaćuje plaću


PRILOG 3.

3. Primici/obveze doprinosa

Oznaka

Opis

PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA

Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)

0001-0019

Primici po osnovi plaće

0001

Primici po osnovi plaće

0002

Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0003

Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0004

Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje koje je ranije od 1. 1. 2003.0021-0039

Ostali primici od nesamostalnog rada iz članka 22. stavka 3. Zakona o doprinosima

0021

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću

0022

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0023

Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini

0024

Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0025

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu

0026

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0027

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva

0028

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa0041-0049

Obračun doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana po osnovi radnog odnosa kada plaća nije isplaćena

0041

Obračun doprinosa po osnovi plaće

0042

Obračun doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0043

Obračun doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0044

Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.

0045

Obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukoliko ne postoji obveza isplate plaće

0046

Obračun ukoliko ne postoji obveza doprinosa za određene dane u mjesecu u osiguranju0051-0059

Isplata zaostale plaće za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu za radni odnos

0051

Isplata zaostale plaće za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu

0052

Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu0061-0069

Obračun obveze doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana izaslanog radnika za koje se sukladno međunarodnom ugovoru ne obračunava predujam poreza na dohodak i prireza

0061

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika

0062

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0063

Obračun obveze doprinosa izaslanog, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0064

Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002.0071-0079

Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku

0071

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima0081-0089

Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije

0081

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet radnika

0082

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0083

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće kod poslodavca u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije

0084

Obračun doprinosa po osnovi plaće kod poslodavca u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije

0085

Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće kod poslodavca u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije

0086

Obračun poreza na dohodak i doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije0091-0099

Obveze iz radnog odnosa – stalnog sezonskog radnika

0091

Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika0101-0119

Poduzetnička plaća

0101

Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa

0102

Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je niža od propisane osnovice za obračun doprinosa

0103

Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća0201-0299

Primici po osnovi radnog odnosa isplaćeni temeljem sudske presude ili nagodbe iz članka 61. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

0201

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi

0202

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0203

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0204

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)

0205

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)

0206

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)

0207

Obračun doprinosa na osnovicu u slučaju isplate plaće u bruto iznosu kada su doprinosi iz osnovice i porez na dohodak i prirez obračunani i uplaćeni od strane suda

0208

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi

0209

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za koju je prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice

0210

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku

0211

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe

0212

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane država ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe

0213

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu

0214

Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosiPrimici po osnovi mirovina

0301-0319

Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0301

Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0302

Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)

0303

Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)0321-0329

Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0321

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0322

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koja se isplaćuje za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)

0323

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)0331-0339

Mirovine koje isplaćuju ostali isplatitelji

0331

Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva

0332

Mirovine ostvarene temeljem dokupa

0333

Mirovinske rente

0334

Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi0401-0499

Ostali primici od nesamostalnog rada

0401

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika

0402

Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak

0403

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada

0404

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa

0405

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada prema kojima ne postoji obveza poreza na dohodak

0406

Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog radaPRIMICI OD KAPITALA

1001-1099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala

1001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

1002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit

1003

Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

1004

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata

1005

Ostali primici od kapitalaPRIMICI OD IMOVINSKIH PRAVA

2001-2099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih pravaPRIMICI OD OSIGURANJA

3001-3099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja

3001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

3002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednjePRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

4001-4099

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak

4001

Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava

4002

Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost

4003

Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju

4004

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa

4005

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4006

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa

4007

Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)

4008

Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša) koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4009

Primici po osnovi djelatnosti sportaša koji se isplaćuju umirovljenicima

4010

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti

4011

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4012

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji se isplaćuju umirovljenicima

4013

Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata

4014

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu

4015

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4016

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji se isplaćuju umirovljenicima

4017

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona

4018

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4019

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji se isplaćuju umirovljenicima

4020

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, iznad propisanog iznosa

4021

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa

4022

Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa

4023

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa

4024

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa koje se isplaćuju umirovljenicima

4025

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe

4026

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe, a koji je viši od najviše godišnje osnovice

4027

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a umirovljenik ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe

4028

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno

4029

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranja, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju

4030

Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji obveza doprinosa

4031

Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji i obveza doprinosa, a koji su viši od najviše godišnje osnovice

4032

Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa

4033

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema Zakonu o poticanju zapošljavanja

4034

Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak

4035

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima

4015

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4016

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa

OSTALE OBVEZE DOPRINOSA

5001-5009

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

5001

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu (plaća ili prosječna plaća ukoliko mu se ne isplaćuje plaća – 10% ZO INO)

5002

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 – 20% ZO INO)

5003

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 – 20% ZO INO)

5004

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu (0,35 – 20% ZO INO)

5005

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo (0,35 – 20% ZO INO)5101-5729

Obveze po osnovi naknade plaće, prava iz osiguranja koji se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i obveze prema osiguranju u određenim okolnostima

5101

Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI

5102

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja – njegovatelja

5103

Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika

5104

Primici učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju

5105

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5106

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5107

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće

5108

Obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun

5109

Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5110

Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5111

Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem

5112

Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata5701-5719

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

5701

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada

5702

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima

5703

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o poticanju zapošljavanja5721-5729

Ostale obveze

5721

Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje zbog nepravovremene uplate dospjele obveze


PRILOG 4.

Oznaka

4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom

01

Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima (čl. 9. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) i primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak)

02

Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dohodak)

03

Izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja (čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak) i novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak)

04

Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)

05

Nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dohodak

06

Primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih osoba, a za zdravstvene potrebe (čl. 9. st. 1. t. 7. Zakona o porezu na dohodak)

07

Socijalne potpore (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak)

08

Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak)

09

Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak)

10

Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak)

11

Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj (čl. 10. t. 1., 2. i 8. Zakona o porezu na dohodak)

12

Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja

13

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 4. Zakona o porezu na dohodak)

14

Nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima (čl. 10. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)

15

Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 6. Zakona o porezu na dohodak)

16

Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu (čl. 10. t. 7. Zakona o porezu na dohodak) i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi (čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak)

17

Ukupan iznos isplaćenih/plaćenih prijevoznih troškova (trošak cestarine, prijevoznih karata i slično) i troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa bez obzira na način isplate/plaćanja prema konačnom obračunu putnog naloga (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 1., 2., 13. i 14. i st.12. Pravilnika o porezu na dohodak)

18

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika o porezu na dohodak)

19

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dohodak)

20

Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak)

21

Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 10. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak)

22

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak)

23

Terenski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak)

24

Pomorski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika o porezu na dohodak)

25

Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika o porezu na dohodak)

26

Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o porezu na dohodak)

27

Primici po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak)

28

Stipendije, ukupno do propisanog iznosa (čl. 10. t. 12., 13., 14. i 18. Zakona o porezu na dohodak)

29

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 16. Zakona o porezu na dohodak)

30

Sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata (čl. 10. t. 15. Zakona o porezu na dohodak)

31

Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja (čl. 10. t. 20. Zakona o porezu na dohodak)

32

Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)

33

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak)

34

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva (čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak)

35

Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)

36

Primici po osnovi nesamostalnog rada na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

37

Primici po osnovi nesamostalnog rada koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

38

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona

39

Troškovi prijevoza (trošak cestarine, prijevoznih karata i slično), troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa ukoliko nisu plaćeni do 15. u mjesecu za prethodni mjesec prema konačnom obračunu putnih naloga

40

Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade

41

Ostali neoporezivi primici iz članka 10. točke 3. Zakona o porezu na dohodak a vezano uz članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak, osim novčane naknade za spriječenost za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja

42

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju

43

Primici po osnovi drugog dohotka na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

44

Primici po osnovi drugog dohotka koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

45

Primici po osnovi drugog dohotka koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

46

Primici po osnovi dohotka od kapitala koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

47

Primici po osnovi dohotka od kapitala na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

48

Primici po osnovi dohotka od osiguranja na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

49

Primici po osnovi dohotka od osiguranja koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

50

Primici po osnovi dohotka od imovinskih prava na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

51

Primici po osnovi dohotka od imovinskih prava koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja


PRILOG 5.

5. Način isplate/izvršenja obveze

Oznaka

Opis

0

Nema isplate

1

Isplata na tekući račun

2

Isplata na žiro račun

3

Ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima

4

Isplata u gotovini

5

Davanje u naravi

6

Naplata primitka u ovršnom postupku

7

Isplate putem obračunskih plaćanja


160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak