Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

NN 160/2013 (31.12.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3357

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/2009 i 56/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Članak 1.

U Pravilniku o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine« broj 83/2010) u članku 2. stavku 3. riječi: »1 tonu (neto) mineralnog gnojiva proizvedenog i/ili stavljenog« zamjenjuju se riječima: »1 kilogram dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu proizvedenom i/ili stavljenom«, a riječi: »količina mineralnog gnojiva izražena u tonama« zamjenjuju se riječima: »količina dušika kao aktivne tvari izražena u kilogramima«.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 11. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Očevidnik za mineralna gnojiva kojeg vode Hrvatske vode sadržava osobito: naziv osobe koja je proizvela i/ili stavila proizvod u promet na tržište Republike Hrvatske (naziv, adresu, evidencijski broj, matični broj poslovnog subjekta, osobni identifikacijski broj OIB i drugo), broj rješenja, iznos naknade, naziv mineralnog gnojiva, godišnju količinu mineralnog gnojiva kao i količinu dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 011-01/13-01/136
Urbroj: 525-12/0920-13-4
Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.