Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 160/2013 (31.12.2013.), Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3362

Na osnovi članka 90. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05. i 41/08.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 51. sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijelo je

OPĆE UVJETE

UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite o iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se vrsta, opseg i kvaliteta za ostvarivanje ugovorene zdravstvene zaštite prema standardima i normativima za pojedine djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite, a u skladu s odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Odluka o ugovaranju).

Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sklapa se između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) i zdravstvenih ustanova/zdravstvenih radnika privatne prakse u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE DJELATNOSTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Odnos Općih uvjeta i ugovora

Članak 2.

Ugovorne strane iz članka 1. stavka 2. ovih Općih uvjeta suglasne su da su ovi Opći uvjeti sastavni dio među njima sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: ugovor).

Ugovorne strane suglasne su da ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom kada su ustanova, privatnik, odnosno drugi provoditelj zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja potpisali ugovor te da se primjenjuju tijekom ugovornog razdoblja.

Zdravstvena ustanova, zdravstveni radnik privatne prakse, te drugi provoditelji zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: ugovorni subjekt Zavoda) potpisivanjem ugovora postaju ugovorni subjekti Zavoda i obvezni su na vidljivom mjestu istaknuti natpis s logotipom Zavoda koji dodjeljuje i oduzima Zavod.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se da neće ugovor sklopljen sa Zavodom koristiti kao osiguranje za otplatu duga po osnovi dobivenog kredita od banaka i drugih novčarskih pravnih subjekata, novčano-kreditnih zadruga, štedionica i slično, odnosno od pojedinaca, niti da će dati pristanak da sredstva ostvarena temeljem ugovora budu predmet zapljene u svrhu podmirenja njihovog dugovanja, osim iznosa sredstava do maksimalno 1/3 mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u skladu sa Zakonom o doprinosima umanjenog za iznose obveznih doprinosa, poreza i prireza.

Provođenje mjera zdravstvene zaštite

Članak 3.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se u potpunosti provoditi mjere zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na svojoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđene Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Plan i program mjera) i postupati u skladu s odredbama Zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (u daljnjem tekstu: propisi EU) međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju (u daljnjem tekstu: međunarodni ugovori), posebnim propisima i općim aktima Zavoda.

Zavod se obvezuje na web-stranicama Zavoda objavljivati popis propisa iz stavka 1. ovog članka.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se provoditi preventivne programe na nacionalnoj razini.

Radno vrijeme

Članak 4.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se su u skladu s Naredbom o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika (u daljnjem tekstu: Naredba), na vidljivom mjestu istaknuti radno vrijeme ordinacije, laboratorija, odnosno ljekarne/ljekarničke jedinice koje mora biti usklađeno s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Pravilnik o radnom vremenu), s obvezno naznačenim imenom i prezimenom voditelja ordinacije.

Vođenje medicinske dokumentacije

Članak 5.

Ugovorni subjekt Zavoda je suglasan da će medicinska dokumentacija vezana uz provođenje ugovorene zdravstvene zaštite za osigurane osobe biti sastavljena prema pravilima struke te da će, osim podataka koji se odnose na zdravstveno stanje osigurane osobe, obvezno sadržavati ime, prezime i datum rođenja osigurane osobe, naziv zdravstvene ustanove/privatne prakse u kojoj je osiguranoj osobi pružena zdravstvena zaštita, faksimil i potpis ovlaštenog zdravstvenog radnika koji je osiguranoj osobi pružio zdravstvenu uslugu na način da iz istoga bude nedvojbeno vidljivo njegovo ime i prezime te identifikacijski broj dodijeljen od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: identifikacijski broj), te da će biti ovjerena pečatom zdravstvene ustanove odnosno privatne prakse.

Izvještavanje Zavoda o zdravstvenoj zaštiti koja je posljedica prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesnih ozljeda od strane druge osobe

Članak 6.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se izvijestiti regionalni ured/područnu službu Zavoda nadležnu prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe o pruženoj zdravstvenoj zaštiti koja je posljedica:

– prometne nesreće koja je prouzročena uporabom motornog vozila (PN)

– ozljede prouzročene nanošenjem tjelesnih ozljeda od strane druge osobe (TJO)

kako bi Zavod mogao pratiti i evidentirati troškove zdravstvene zaštite nastale kao posljedica navedenih uzroka.

Ugovorni subjekt Zavoda koji je prvi pružio zdravstvenu zaštitu, koja je posljedica uzroka iz stavka 1. ovog članka, obvezuje se obavijest iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 5 dana od dana pružene zdravstvene zaštite putem obrasca pod nazivom »Prijava ozljede/bolesti« (u daljnjem tekstu: Prijava).

Iznimno od stavka 2. ovog članka kada je osigurana osoba nakon pružene hitne medicinske pomoći prevezena u ugovornu bolničku zdravstvenu ustanovu Prijavu iz stavka 2. ovog članka dostavlja Zavodu ta bolnička zdravstvena ustanova, a ne ugovorni subjekt Zavoda koji je pružio hitnu medicinsku pomoć.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se za svaki oblik korištenja zdravstvene zaštite, koji je posljedica uzroka iz stavka 1. ovog članka, upisati skraćenu oznaku uzroka i evidencijski broj Prijave u za to predviđenu rubriku, odnosno u gornji desni ugao recepta, uputnice, naloga za sanitetski prijevoz, potvrde za ortopedska i druga pomagala, prijedloga za zdravstvenu njegu, odnosno fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe, putnog naloga, prijedloga za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije, izvješća o bolovanju, kao i u osobnom računu ispostavljenom za zdravstvenu zaštitu po tom uzroku.

Evidencijski broj prijave sastoji se od šest brojeva koji označavaju dan, mjesec i godinu nastanka uzroka iz stavka 1. ovog članka.

Ispostavljanje posebnih osobnih računa

Članak 7.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se za pruženu zdravstvenu zaštitu u slučajevima iz članka 6. ovih Općih uvjeta ispostavljati pojedinačne račune, te ih dostavljati Zavodu radi provedbe postupka naknade štete u skladu s člankom 136. i 141. Zakona

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se na pojedinačne račune iz stavka 1. ovog članka upisati skraćenu oznaku uzroka iz članka 6. stavka 1. ovih Općih uvjeta i njezin evidencijski broj.

Izvještavanje Zavoda o zdravstvenoj zaštiti koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti

Članak 8.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se u slučaju pružene zdravstvene zaštite koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se za svaki oblik korištenja zdravstvene zaštite, koji je posljedica uzroka iz stavka 1. ovog članka, upisati skraćenu oznaku uzroka i evidencijski broj prijave priznate o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti u za to predviđenu rubriku recepta, uputnice, naloga za sanitetski prijevoz, potvrde za ortopedska i druga pomagala, naloga za provođenje zdravstvene njege u kući, prijedloga za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe, putnog naloga, prijedloga za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije, izvješća o bolovanju, kao i u osobnom računu ispostavljenom za zdravstvenu zaštitu po tom uzroku.

Zdravstvena zaštita osnovom propisa EU i međudržavnih ugovora

Članak 9.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se za izvršenu zdravstvenu zaštitu osnovom propisa EU i međunarodnih ugovora u skladu s odredbama članka 10. Odluke o ugovaranju sačiniti pojedinačne račune u skladu s odredbama članka 108. Odluke o ugovaranju, te ih dostaviti Zavodu do 5. u mjesecu za prethodni mjesec na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu s propisima EU i sklopljenim međunarodnim ugovorima.

Ugovorne strane suglasne su da Zavod ima pravo, ako provjerom računa utvrdi određene nedostatke, neispravnosti i neusuglašenosti s odredbama ugovora i općih akata Zavoda, vratiti račune na ispravak, u kojem slučaju novi rok naplate ispravljenih računa počinje teći od njihova ponovnog zaprimanja u Zavodu.

Sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite

Članak 10.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se osiguranoj osobi, koja nije oslobođena sudjelovanja u dijelu troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: sudjelovanje) i koja nije osigurana u dopunskom zdravstvenom osiguranju u skladu s Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, nakon pružene zdravstvene usluge naplatiti propisano sudjelovanje u skladu s odredbama članka 19. i člankom 20. stavkom 5. Zakona.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuju se osiguranoj osobi prilikom naplate sudjelovanja izdati uplatnicu o plaćenom sudjelovanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se izviješće o naplaćenom sudjelovanju dostavljati Zavodu u elektroničkom obliku putem CEZIH-a.

Članak 11.

Ugovorni subjekt Zavoda je suglasan da Zavod ima pravo u slučajevima kada je od strane ugovornog subjekta Zavoda, odnosno od njegovog zdravstvenog radnika osigurana osoba upućena da osobno o svom trošku nabavi potrošni ili ugradbeni materijal, ortopedska i druga pomagala odnosno obavi dijagnostičku pretragu ili pregled koji su bili obvezni osigurati, odnosno provesti u okviru ugovorene zdravstvene zaštite, umanjiti sljedeći ugovoreni mjesečni iznos sredstava za ugovorenu zdravstvenu zaštitu, odnosno umanjiti iznos u prvom dospjelom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu za iznos koji je vraćen osiguranoj osobi na osnovi rješenja Zavoda.

Zavod je obvezan prije donošenja rješenja o povratu troškova zdravstvene zaštite osiguranoj osobi zatražiti pisano očitovanje ugovornog subjekta Zavoda na okolnosti iz stavka 1. ovog članka.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se očitovanje iz stavka 2. ovog članka dostaviti Zavodu najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva Zavoda.

Zavod se obvezuje prije umanjenja iznosa sredstava koji je vraćen osiguranoj osobi ugovornom subjektu Zavoda dostaviti o tome pisanu obavijest.

Osiguranje zamjene

Članak 12.

Ugovorna zdravstvena ustanova (u daljnjem tekstu: ustanova) obvezuje se da će u slučaju spriječenosti svojih radnika u obavljanju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu, te unaprijed, odnosno odmah po saznaju o tome izvijestiti regionalni ured/područnu službu Zavoda nadležnu prema sjedištu ustanove putem obrasca pod nazivom »Obavijest o zamjeni«

Ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse (u daljnjem tekstu: privatnik) obvezuje se da će u slučaju svoje spriječenosti u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite osigurati zamjenu, te unaprijed, odnosno odmah po saznaju o tome izvijestiti nadležni regionalni ured/područnu službu Zavoda putem obrasca iz stavka 1. ovog članka.

Ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezan je u slučaju spriječenosti zdravstvenog radnika s kojim u timskom radu obavlja ugovornu zdravstvenu djelatnost osigurati zamjenu za istog, te unaprijed, odnosno odmah nakon saznanja o tome izvijestiti nadležni regionalni ured/područnu službu Zavoda u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.

Dom zdravlja se obvezuje osigurati kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite osiguranih osoba kada ugovorni privatni zdravstveni radnik s područja tog doma zdravlja (u daljnjem tekstu: mjerodavni dom zdravlja) u slučaju neplanirane odsutnosti iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti osigurati zamjenu u skladu s člankom 12. ovih Općih uvjeta.

Dežurstvo i pripravnost

Članak 14.

Dežurstvo i pripravnost provodi se u skladu s odredbama Odluke o ugovaranju.

Sudjelovanje u radu stacionara i rodilišta doma zdravlja

Članak 15.

Ustanova se obvezuje da će radnici Ustanove doktori medicine ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece koji se nalaze na području doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja koji ima organiziran stacionar odnosno rodilište doma zdravlja, sudjelovati u radu stacionara odnosno rodilišta prema rasporedu koji određuje ravnatelj doma zdravlja.

Dom zdravlja se obvezuje, privatniku ugovorenom u djelatnosti opće/obiteljske medicine zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece, koji sudjeluje u radu stacionara, odnosno rodilišta doma zdravlja, na osnovi međusobno sklopljenog ugovora isplatiti novčanu naknadu iz sredstava ugovorenih za tu djelatnost sa Zavodom.

Osiguranje potrebnih lijekova

Članak 16.

Ustanova za svoje radnike doktore medicine i doktore dentalne medicine, odnosno privatnik, obvezuje se za provođenje ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurati osiguranim osobama lijekove koji su utvrđeni Osnovnom listom lijekova, a koji se mogu primjenjivati na razini primarne zdravstvene zaštite i označeni su oznakom (++), a ne mogu se propisivati na recept.

Za lijekove iz stavka 1. ovog članka Zavod se obvezuje platiti ustanovi, odnosno privatniku nabavnu cijenu lijeka, a najviše do cijene lijeka utvrđene Osnovnom listom lijekova, a na osnovi ispostavljenog računa i uz suglasnost ovlaštenog radnika regionalnog ureda/područne službe Zavoda o medicinskoj opravdanosti primjene lijeka.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuje se dio mjesečnih novčanih sredstava dobivenih na osnovi sklopljenog ugovora koristiti za nabavu potrebnog potrošnog materijala i lijekova utvrđenih Osnovnom listom lijekova koji se mogu koristiti i na razini primarne zdravstvene zaštite, za potrebe ordinacije doktora medicine i doktora dentalne medine, a koji su označeni na Osnovnoj listi lijekova oznakom (+).

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se u svakom trenutku na zahtjev ovlaštenog radnika Zavoda omogućiti uvid u dokumentaciju o izvršenoj nabavi tog potrošnog materijala, odnosno lijekova.

Propisivanje lijekova

Članak 17.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktor dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će se prilikom propisivanja lijekova pridržavati odredaba općih akata Zavoda.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktore dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će se prilikom propisivanja lijekova na recept pridržavati smjernica iz Osnovne liste lijekova, odnosno Dopunske liste lijekova.

Doktori medicine i doktori dentalne medicine radnici Ustanove, odnosno privatnik mogu, rukovodeći se načelima farmakoekonomike, te vodeći računa o interakcijama i kontraindikacijama, će osiguranoj osobi Zavoda propisati i lijek različit od lijeka koji je preporučio doktor specijalist na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, vodeći računa o tome da se radi o lijeku istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jakim dozama.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktor dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da neće osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju propisivati lijekove na recept koje je ugovorna bolnička zdravstvena ustanova obvezna osigurati u sklopu ugovorene djelatnosti.

Ukoliko je doktor medicine i doktor dentalne medicine radnik ustanove, odnosno privatnik propisao lijek na recept osiguranoj osobi koja se nalazila na bolničkom liječenju i koji je ugovorna bolnička zdravstvena ustanova bila obvezna osigurati u sklopu ugovorene zdravstvene zaštite, obvezan je o tome izvijestiti Zavod, kako bi se bolničkoj zdravstvenoj ustanovi mogla uskratiti sredstva u visini cijene propisanog lijeka

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktor dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da neće osiguranoj osobi koja je uključena u klinička ispitivanja lijekova, na teret obveznog zdravstvenog osiguranja propisivati lijekove i dijagnostičke postupke koji su vezani uz ta klinička ispitivanja.

Članak 18.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktore dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će osiguranoj osobi, u pravilu, propisati na recept lijek utvrđen Osnovnom listom lijekova za koje osigurana osoba ispunjava propisane medicinske indikacije.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktore dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da neće osiguranoj osobi propisati na recept lijek utvrđen Dopunskom listom lijekova bez njezinog pristanka, odnosno da neće osiguranoj osobi uskratiti propisivanje lijeka utvrđenog Dopunskom listom lijekova ako se osigurana osoba opredijelila za lijek s Dopunske liste lijekova te ako ispunjava propisane medicinske indikacije.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktore dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će u slučaju propisivanja lijeka s Dopunske liste lijekova prema opredjeljenju osigurane osobe upoznati osiguranu osobu o njezinoj obvezi plaćanja doplate u visini razlike cijene u odnosu na cijenu ekvivalentnog lijeka utvrđenog Osnovnom listom lijekova.

Doktori medicine i i doktori dentalne medicine radnici Ustanove, odnosno privatnik obvezni su u zdravstveni karton osigurane osobe upisati propisani, odnosno primijenjeni lijek s naznakom naziva i količine lijeka, kao i propisanu, odnosno primijenjenu dnevnu dozu.

Recepti i uputnice

Članak 19.

Zavod se obvezuje za svaki ugovoreni tim doktora medicine i dentalne medicine, osnovom ugovorene vrste djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba, izdavati za tromjesečna razdoblja, počevši od dana potpisivanja ugovora, potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata i uputnica, utvrđenih u članku 19. Odluke o ugovaranju.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktor dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se pratiti broj izdanih uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranim osobama putem dnevnih i mjesečnih izvješća.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine i doktore dentalne medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će na uputnicu osiguranoj osobi za specijalističko-konzilijarnu kao i bolničku zdravstvenu zaštitu navesti sve potrebne podatke utvrđene općim aktom Zavoda.

Zavod se obvezuje da će doktorima medicine i doktorima dentalne medicine na osnovi pisanog zahtjeva ustanove za svoje radnike, odnosno privatnika u medicinski opravdanim slučajevima, izdati dodatne količine tiskanica uputnica, odnosno recepata.

Propisivanje lijekova na recept provodi se na tiskanicama recepta, odnosno putem elektroničkog recepta (e-recepta), a upućivanje na specijalističko-konzilijarnu, odnosno bolničku zdravstvenu zaštitu na tiskanicama uputnice, odnosno putem elektroničke uputnice (e-uputnice) u skladu s općim aktom Zavoda.

Uputnica za laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite

Članak 20.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će osigurane osobe upućivati na pretrage primarne laboratorijske dijagnostike putem elektroničke uputnice za primarni laboratorij (e-uputnica za primarni laboratorij), odnosno iznimno putem obrasca »Uputnica za primarni laboratorij«.

Nalozi za sanitetski prijevoz

Članak 21.

Zavod se obvezuje tijekom ugovornog razdoblja izdavati i dostavljati ustanovi za njezine radnike, doktore medicine, odnosno privatniku potreban broj brojčano označenih tiskanica naloga za sanitetski prijevoz.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će pogrešno ispunjene tiskanice naloga za sanitetski prijevoz vratiti regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda uz mjesečno izvješće.

Izviješća

Članak 22.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se za ugovorene djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju.

Radi praćenja rada, ustanova za svoje zdravstvene radnike, odnosno privatnik obvezuju se da će voditi dnevna izvješća, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća na za to utvrđenim e-izviješćima odnosno obrascima i dostavljati ih Zavoda najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 23.

Zavod se obvezuje osigurati zdravstvenoj ustanovi odnosno privatnom zdravstvenom radniku dostupnost podataka:

– o promjeni u broju osiguranih osoba po dobnim skupinama

– o promjeni u broju osiguranika u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena koji mogu ostvarivati pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja,

– novčanom iznosu utrošenih sredstava za lijekove propisane na recept, po doktoru

– o osiguranim osobama zaprimljenim na bolničko liječenje osnovom izviješća ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova.

Redovne izmjene ugovora tijekom ugovornog razdoblja

Članak 24.

Ugovorne strane su suglasne da će se sva pitanja iz ugovornog odnosa koja bi imala za posljedicu izmjenu ili dopunu ugovora uređivati dodacima ugovoru.

Rješavanje prijepornih pitanja

Članak 25.

Ugovorne strane suglasne su da će se sva prijeporna pitanja proizišla iz ugovornog odnosa rješavati dogovorno.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Praćenje rada Ustanove, odnosno privatnika provodi se putem CEZIH-a.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se Zavodu dostavljati sve obrasce i sva izviješća u elektroničkom obliku putem CEZIH-a.

Iznimno, izvješća, odnosno obrasci koje Ustanovama, odnosno privatniku nisu dostupne u elektroničkom obliku nalaze se na stranicama Zavoda i dostavljaju se u papirnatom obliku.

Članak 27.

Ugovorne strane su suglasne da će Zavod u slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta, iste dostaviti ugovornim subjektima Zavoda kako bi ih priložili ugovoru kao njegov sastavni dio, te da se radi prihvaćanja tih Općih uvjeta neće sklapati dodaci ugovoru.

Ugovorne strane su suglasne da ih Opći uvjeti iz stavka 1. ovog članka obvezuju od dana kada su ih ugovorni subjekti Zavoda zaprimili.

Članak 28.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/398

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.