Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

NN 160/2013 (31.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

HRVATSKA NARODNA BANKA

3372

Na temelju članka 161. stavka 1. točke 12. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIMICIMA RADNIKA

Članak 1.

U Odluci o primicima radnika (»Narodne novine«, br. 67/2013.) u članku 2. točki 1. riječ: »nadređena« zamjenjuje se riječju: »matična«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6) Više rukovodstvo ima značenje u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama. Više rukovodstvo za potrebe ove Odluke obuhvaća i rukovoditelje regionalnih centara kreditne institucije te rukovoditelje značajnijih poslovnih linija kreditne institucije.«

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9) Profil rizičnosti ima značenje kako je uređeno Odlukom o upravljanju rizicima.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi: »Kreditna institucija koja je nadređena kreditna institucija« zamjenjuju se riječima: »Matična kreditna institucija«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »primitaka« dodaju se riječi: »te je odgovoran za nadziranje provedbe te politike«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Pri donošenju grupne politike primitaka koja će se primjenjivati na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, matična kreditna institucija u Republici Hrvatskoj dužna je uzeti u obzir:

1) veličinu, unutarnju organizaciju te vrstu, opseg i složenost poslova pojedinih društava kćeri, vodeći računa o razini rizika koji pojedino društvo kći čini za matičnu kreditnu instituciju,

2) posebnosti zakonodavstava u kojima pojedina društva kćeri djeluju (npr. porezne zakone ili zakone o radu),

3) moguće razlike u poslovnim modelima između matične kreditne institucije i društava kćeri,

4) moguće razlike u sustavima upravljanja između matične kreditne institucije i društava kćeri,

5) posebnosti bonitetnih zahtjeva u drugim financijskim sektorima, ako članice grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnosti koje su izvan obuhvata Zakona o kreditnim institucijama i

6) druge okolnosti za koje kreditna institucija procijeni da su važne.«

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. točki 2. riječi: »su zasnovani tako da« brišu se.

U stavku 7. točki 1. briše se riječ: »jamstvenoga«.

Stavak 7. točka 5. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– dokazala da traženi odnos neće negativno utjecati na ispunjavanje obveza kreditne institucije propisanih Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013.; u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013), Zakonom o kreditnim institucijama i podzakonskim propisima donesenim na osnovi tog Zakona, a posebno na održavanje adekvatnosti regulatornoga kapitala i«.

U stavku 11. točki 2. i stavku 15. briše se riječ: »jamstvenoga«.

U stavku 20. iza riječi: »Odluke« dodaje se zarez i riječi: »Zakona o kreditnim institucijama ili Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Članak 5.

Članak 11. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Za ispunjavanje zahtjeva iz ove Odluke kreditna institucija kao instrumente može upotrijebiti:

1) redovne dionice kreditne institucije,

2) instrumente povezane s redovnim dionicama kreditne institucije, čija se vrijednost zasniva na tržišnoj cijeni dionice i koji imaju ugrađenu klauzulu kojom se najveća moguća vrijednost instrumenta ograničava na onu vrijednost koja je vrijedila na dan utvrđivanja primitaka,

3) redovne dionice kreditne institucije koja je izravno ili neizravno nadređena kreditnoj instituciji koja ispunjava zahtjeve iz ove Odluke,

4) instrumente povezane s redovnim dionicama kreditne institucije iz točke 3. ovog stavka, čija se vrijednost zasniva na tržišnoj cijeni dionice i koji imaju ugrađenu klauzulu kojom se najveća moguća vrijednost instrumenta ograničava na onu vrijednost koja je vrijedila na dan utvrđivanja primitaka,

5) instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala iz članka 52. ili dopunskoga kapitala iz članka 63. Uredbe (EU) br. 575/2013, koji adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu kreditne institucije u redovnom poslovanju i za čiju je upotrebu kreditna institucija dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke o primjerenosti instrumenata za potrebe isplate varijabilnih primitaka i

6) ostale instrumente kreditne institucije koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

a) vrijednost instrumenta adekvatno odražava kreditnu kvalitetu kreditne institucije u redovnom poslovanju, odnosno negativno kretanje vrijednosti kreditne institucije adekvatno će se odraziti na vrijednost instrumenta (a na taj način i na primitke radnika),

b) imaju značajke usporedive s instrumentima iz točaka 1. i 2. ovog stavka s aspekta mogućnosti da snose gubitak: isplata raspodjela na osnovi instrumenta nije obvezna, nego se isplata raspodjela može otkazati na nekumulativnoj i vremenski neograničenoj osnovi, dok se instrument može upotrijebiti za pokriće gubitaka na način da se njegova vrijednost smanji ili da se u cijelosti konvertira u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala kreditne institucije,

c) vrijednost instrumenta određuje treća, neovisna strana,

d) kreditna je institucija za upotrebu instrumenta dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke na osnovi primjerenosti instrumenta za potrebe isplate varijabilnih primitaka,

e) inicijalna vrijednost instrumenta obvezno se određuje u trenutku utvrđivanja primitaka i

f) u instrument je ugrađena klauzula kojom se najveća moguća vrijednost instrumenta ograničava na onu vrijednost koja je vrijedila na dan utvrđivanja primitaka.

Kreditna institucija može upotrijebiti instrumente iz točaka 3. i 4. ovog stavka samo ako upravljanje kapitalom na razini grupe kreditnih institucija u kojoj je kreditna institucija članica onemogućuje ili značajno otežava upotrebu instrumenata koje je izdala sama kreditna institucija. Ako je u mogućnosti, kreditna je institucija dužna za ispunjavanje zahtjeva iz ove Odluke upotrijebiti odgovarajući odnos instrumenata iz točaka od 1. do 4. ovog stavka i instrumenata iz točaka 5. i 6. ovog stavka.«

Iza stavka 16. dodaje se stavak 17., koji glasi:

»(17) Ako kreditna institucija s radnikom ugovara primitke koji se odnose na kompenzaciju ili otkup ugovorne obveze na osnovi prekida njegova ugovornog odnosa s prethodnim poslodavcem, kreditna je institucija dužna te primitke uskladiti sa svojim dugoročnim interesima, uključujući primjenu odredbi povezanih sa zadržavanjem primitaka, odgodom primitaka, mjerenjem uspješnosti te odredbi o malusu i povratu primitaka.«

Članak 6.

Članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija koja je prema članku 4. ove Odluke značajna, dužna je osnovati odbor za primitke, osim ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

– radi se o kreditnoj instituciji koja je društvo kći kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i

– matična kreditna institucija u Republici Hrvatskoj osnovala je odbor za primitke koji obavlja poslove za cijelu grupu kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.«

U stavku 2. riječ: »nadređena« zamjenjuje se riječju: »matična«.

Stavak 4. briše se.

Članak 7.

U članku 13. stavku 2. u prvoj i drugoj rečenici briše se riječ: »jamstvenoga«.

Članak 8.

Članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je u vezi s radnicima čiji ukupni godišnji primici u financijskoj godini prelaze iznos u protuvrijednosti od jedan milijun eura izvještavati Hrvatsku narodnu banku, u zasebnim razredima primitaka od jedan milijun eura:

– o broju tih radnika,

– o opisu radnih mjesta i odgovornosti tih radnika,

– o poslovnim područjima u kojima su ti radnici zaposleni i

– o iznosu ukupnih primitaka tih radnika raščlanjenom na fiksnu plaću, gotovinske varijabilne primitke, instrumente, diskrecijske mirovinske pogodnosti i ostale primitke.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Pretvaranje iznosa nominiranih u drugim valutama u eure kreditne su institucije dužne obavljati u skladu s konverzijskim tečajevima koje godišnje objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, na osnovi javnih tečajeva koje Europska komisija upotrebljava za financijsko programiranje i budžetiranje.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 9.

Kreditna institucija koja u skladu s odredbama Odluke o primicima radnika (»Narodne novine«, br. 67/2013.) nije bila dužna osnovati odbor za primitke, dužna je osnovati odbor za primitke u skladu s odredbama ove Odluke najkasnije do 30. lipnja 2014.

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2014.

O. br. 332-020/12-13/BV

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.