Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

NN 10/2014 (27.1.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

177

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (»Narodne novine«, broj 102/2013), u članku 3. iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi:

»6.a. Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Glavnom tajništvu se ustrojavaju sljedeći sektori:

2.1. Sektor za financije, proračun i nabavu

2.2. Sektor za normativno-pravne poslove i ljudske potencijale

2.3. Sektor za informatičku podršku i opće poslove.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 6. i članak 6. mijenjaju se i glase:

»2.1. Sektor za financije, proračun i nabavu

Članak 6.

Sektor za financije, proračun i nabavu obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna i izradu mjesečnih financijskih planova, priprema i izrađuje izmjene i dopune, te preraspodjelu sredstava državnog proračuna za uprave Ministarstva i proračunske glave unutar Ministarstva. Sektor također obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice. Sektor prati i evidentira projekte financirane iz inozemnih darovnica, obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije. Sektor koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i tijelima državne uprave u nadležnosti razdjela Ministarstva. Sektor nadalje, u okviru svoga djelokruga obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini Razdjela, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te usklađuje godišnji popis (inventuru) sa knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije i obavlja poslove javne nabave za potrebe Ministarstva, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne nabave za potrebe Ministarstva, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore o javnoj nabavi, te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome te obavlja i druge poslove iz djelokruga Glavnog tajništva.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

2.1.1. Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu

2.1.2. Služba za računovodstvo

2.1.3. Služba za nabavu.«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»2.1.1. Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu

Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu organizira i koordinira pripremu i izradu strateškog plana Ministarstva i prijedloga financijskog plana državnog proračuna za trogodišnje razdoblje, izradu obrazloženja financijskog plana po proračunskim programima, izradu izvješća o realizaciji financijskih planova po programima te ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana, izradu financijskih planova po mjesecima za proračunsku godinu, priprema i izrađuje izmjene i dopune, te preraspodjele proračunskih sredstava u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti, u skladu s Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, obavlja tehnički unos financijskih planova, izmjena i dopuna te preraspodjela u sustav Državne riznice. Služba obavlja poslove kreiranja dokumenata rezervacija proračunskih sredstava (najava obveze, ugovorene obveze i narudžbenice) o stvorenim obvezama Ministarstva i kroz integrirani sustav prosljeđuje ih u sustav Državne riznice. Također obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti, izrade godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te metodologiju za provedbu plana, izrađuje naputke i upute za potrebe financijskog upravljanja, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri utvrđivanju i procjeni rizika, uspostavi sustava praćenja rizika, izradi akcijskog plana njihovog smanjenja i otklanjanja, izrađuje godišnje izviješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, surađuje s Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstvom financija. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, te prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podatka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 8. i članak 8. mijenjaju se i glase:

»2.1.2. Služba za računovodstvo

Članak 8.

Služba za računovodstvo prati i evidentira projekte financirane iz inozemnih darovnica; obavlja poslove planiranja i plaćanja u vezi s projektima financiranih iz fondova Europske unije; u okviru svoga djelokruga obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini Razdjela, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) sa knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 9. i članak 9. mijenjaju se i glase:

»2.1.3. Služba za nabavu

Članak 9.

Služba za nabavu obavlja poslove javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva sukladno Zakonu o javnoj nabavi, pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu, prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, osigurava nabavu i raspodjelu roba, radova i usluga od ugovorenih dobavljača, obavlja administrativne poslove vezane za skladišne poslove, vodi materijalne evidencije, izrađuje objedinjeni plan nabave i rebalans plana nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora te prati izvršenje ugovornih obveza te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

2.1.3.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

2.1.3.2. Odjel za izvršenje ugovora.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 10. i članak 10. mijenjaju se i glase:

»2.1.3.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Članak 10.

Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi osim onih kojih su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Državnog ureda za središnju javnu nabavu, pruža stručnu pomoć ovlaštenim predstavnicima naručitelja za nabavu, prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, izrađuje dokumentaciju za nadmetanje. Prati zakonske propise iz djelokruga javne nabave, definira vrstu postupka javne nabave sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, planu nabave i osiguranim sredstvima u proračunu za pojedinu proračunsku godinu. Izrađuje objedinjeni plan nabave i rebalans plana nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obavlja druge poslove u okviru djelokruga Službe.«.

Članak 8.

Iza članka 10. dodaje se naslov i članak 10.a koji glase:

»2.1.3.2. Odjel za izvršenje ugovora

Članak 10.a

Odjel za izvršenje ugovora obavlja poslove koordiniranja i organiziranja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, prati zakonske propise iz djelokruga javne nabave, pruža stručnu pomoći ovlaštenim predstavnicima Ministarstva odnosno povjerenstvima za nabavu, prati odvijanja postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, predlaže i izrađuje odluke o odabiru i zapisnike o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, izrađuje ugovore iz područja nabave, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora, prati izvršenje ugovornih obveza, osigurava nabavu i raspodjelu roba, radova i usluga od ugovorenih dobavljača, obavlja administrativne poslove vezane za skladišne poslove, vodi materijalne evidencije, i obavlja druge poslove u okviru djelokruga Službe.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 11. i članak 11. mijenjaju se i glase:

»2.2. Sektor za normativno-pravne poslove i ljudske potencijale

Članak 11.

Sektor za normativno-pravne poslove i ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, izrađuje naputke radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona iz djelokruga Sektora, koordinira izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona iz djelokruga drugih državnih tijela, koordinira procjenu učinaka propisa, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama i iz područja koje se ne nalaze u djelokrugu drugih uprava Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, ostvaruje suradnju s uredima državne uprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, provodi prvostupanjske upravne postupke koji se odnose na statusna i radno-pravna pitanja službenika Ministarstva te druge poslove iz djelokruga Glavnog tajništva. Sektor predlaže, prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za ljudske potencijale, obavlja poslove u vezi s prestankom državne službe te u vezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika, vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo; obavlja poslove koji se odnose na sustav napredovanja i nagrađivanja, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, vodi osobne očevidnike i odgovarajuće evidencije iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika temeljem čega izdaje odgovarajuće potvrde, obavlja poslove izrade i analize realizacije godišnjeg plana prijama službenika, brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost provedbe procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva. Sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenje vježbeničke prakse, praćenje rada službenika na probnom radu, vodi osobne očevidnike i druge evidencije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika, obavlja poslove vezane uz ocjenjivanje, prati stanje i predlaže mjere unaprjeđenja, razvoja, kompetencija i karijere službenika, izrađuje analizu opisa radnog mjesta te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Glavnog tajništva.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

2.2.1. Služba za normativno-pravne poslove

2.2.2. Služba za ljudske potencijale.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 12. i članak 12. mijenjaju se i glase:

»2.2.1. Služba za normativno-pravne poslove

Članak 12.

Služba za normativno-pravne poslove priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, upućuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske, daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave, prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području gospodarstva, koordinira procjenu učinaka propisa, prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta propisa koje donosi ministar, izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, priprema odgovore na zastupnička pitanja, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva, koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih uprava, daje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, vodi i ažurira registar ugovora Ministarstva, koji nisu sklopljeni po odredbama Zakona o javnoj nabavi, izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Sektora te izrađuje nacrte rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih uprava, pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama u pripremi odgovora na tužbe u upravnim sporovima, sudjeluje u pripremi stručne upute za nadležno državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, priprema ugovore o djelu i obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.«.

Članak 11.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

2.2.2.1. Odjel za radno-pravna pitanja

2.2.2.2. Odjel za usavršavanje ljudskih potencijala.«.

Članak 12.

Iza članka 13. dodaju se naslovi i članci 13.a, 13.b i 13.c koji glase:

»2.2.2.1. Odjel za radno-pravna pitanja

Članak 13.a

Odjel za radno-pravna pitanja je unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Službe za ljudske potencijale koja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih odnosa, priprema rješenja i ugovore o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika, priprema ugovore i programe o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, priprema materijale za provođenje postupka zbog povreda službene dužnosti, sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sudskim sporovima, prati propise i mišljenja iz područja službeničkih i radnih odnosa te tumačenja tijela nadležnog za tumačenje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; izrađuje nacrte pravilnika, naputaka i drugih podzakonskih akata iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

U Odjelu se ustrojava sljedeći pododsjek:

2.2.2.1.1. Pododsjek za administrativnu potporu.

2.2.2.1.1. Pododsjek za administrativnu potporu

Članak 13.b

Pododsjek za administrativnu potporu obavlja poslove vođenja osobnih očevidnika službenika i namještenika, izdaje potvrde iz osobnih očevidnika, upisuje nove podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru, priprema izvješća temeljem podataka dostupnih u očevidniku i Registru, pruža administrativnu potporu u provedbi poticanja mobilnosti službenika, vrši provjeru podataka u očevidniku i Registru za potrebe ostvarivanja prava službenika i namještenika sukladno Zakonu o državnim službenicima te Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike, obavlja poslove prijave i odjave službenika i namještenika kao i članova njihovih obitelji na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao i druge poslove iz djelokruga Odjela.

2.2.2.2. Odjel za usavršavanje ljudskih potencijala

Članak 13.c

Odjel za usavršavanje ljudskih potencijala je unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Službe za ljudske potencijale koja organizira i provodi postupak prijma u državnu službu službenika i namještenika, provodi postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo, prati propise iz svoga djelokruga rada, pruža stručnu podršku rukovodećim službenicima u planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Ministarstvu, prati i pruža stručnu podršku u praćenju radnog učinka zaposlenika, pruža stručnu podršku službenicima u provedbi postupka ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika, prati razvoj i napredovanje djelatnika; provodi postupak planiranja programa izobrazbe državnih službenika, pruža podršku u izradi osobnih planova izobrazbe državnih službenika i organizira izobrazbu državnih službenika; provodi postupak izrade vježbeničkih programa za državne službenike primljene u državnu službu. Odjel kontinuirano prati karijerni razvoj i promicanje službenika; provodi postupak planiranja programa izobrazbe i izrade osobnih planova izobrazbe državnih službenika; provodi postupak izrade programa za državne službenike primljene u državnu službu te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 13.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

2.3.1. Služba za informatičku podršku i telekomunikacije

2.3.2. Služba za opće i tehničke poslove«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 15. i članak 15. mijenjaju se i glase:

»2.3.1. Služba za informatičku podršku i telekomunikacije

Članak 15.

Služba za informatičku podršku i telekomunikacije obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, osigurava informacije iz domaćih i stranih baza podataka, međunarodnih, državnih i nevladinih organizacija, te potiče racionalizaciju gospodarstva primjenom informatizacijskih tehnologija, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave. Služba projektira, koordinira i organizira izradu informacijskih sustava, razvitak komunikacijske mreže, izradu registara, evidencija, šifrarnika i potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, prati funkcioniranje i predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava Ministarstva; analizira i odabire sve komplementarne informatičke tehnologije, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, educira službenike i namještenike na području informatike, prati i analizira svjetske i domaće standarde u pogledu automatske obrade podataka te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.«.

Članak 15.

U članku 18. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Odjelu se ustrojava sljedeći odjeljak:

2.3.2.2.1. Odjeljak za vozni park.«.

Članak 16.

Iza članka 18. dodaju se naslov i članak 18.a koji glase:

»2.3.2.2.1. Odjeljak za vozni park

Članak 18.a

Odjeljak za vozni park obavlja poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, organizaciju prijevoza državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vođenje propisanih evidencija o korištenju i održavanju službenih vozila, izradu analiza i izvješća iz područja rada Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Odjela.«.

Članak 17.

U članku 47. riječi: »obavlja poslove kontaktnog mjesta za RAPEX sustav« brišu se.

Članak 18.

Iza članka 86. dodaju se članci 86.a, 86.b, 86.c, 86.d, 86.e, 86.f, 86.g, 86.h, 86.i, 86.j, 86.k i 86.l i naslovi iznad njih koji glase:

»6.a UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU

Članak 86.a

Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača, javnih usluga koje se obračunavaju i naplaćuju potrošačima, poslove koji se odnose na provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva proizvoda stavljenih na tržište, postupak provjere ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima isprava koje moraju imati proizvodi na tržištu, označavanje, obilježavanje i prezentiranje proizvoda, istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, zaštitu na radu, tehničke normative, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, gradnju i uporabu rudarskih objekata i postrojenja, sanaciju istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu, zaštitu od požara pri podzemnim rudarskim radovima, obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima, postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja građevinskih radova, način i uvjete za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu, uporabe odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici; uporabu opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi, inspekcijske poslove nadzora nad korisnicima i krajnjim korisnicima u pogledu gospodarenja otrovnim kemikalijama iz Zakona o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje,gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju u pogledu ispunjavanja propisanih uvjeta za izvođenje posebnih aktivnosti u vezi gospodarenja otrovnim kemikalijama i u pogledu pravilnosti primjene propisanih postupaka i organizacijsko-tehničkih mjera u vezi tim kemikalijama, provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada i postupanja te pravilne primjene propisa inspektora u gospodarstvu s ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, ujednačavanja prakse rada inspektora i sprječavanja nezakonitog postupanja, predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; priprema mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; izrađuje prijedlog programa rada; podnosi izvješća o učinjenom; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, prati pokazatelje uspješnosti iz svoga djelokruga rada, nadzire provedbu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike, surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinica, drugim javnopravnim tijelima; međunarodnim tijelima i organizacijama u područjima iz djelokruga Uprave te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Upravi za inspekcijske poslove u gospodarstvu ustrojavaju se:

6.a.1. Sektor tržišne inspekcije

6.a.2. Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom

6.a.3. Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama

6.a.4. Služba za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima.

6.a.1. Sektor tržišne inspekcije

Članak 86.b

Sektor tržišne inspekcije obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača; javnih usluga koje se obračunavaju i naplaćuju potrošačima; poslove koji se odnose na provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva proizvoda stavljenih na tržište, postupak provjere ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, isprave koje moraju imati proizvodi na tržištu, označavanje, obilježavanje i prezentiranje proizvoda; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora i daje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovora na tužbu protiv rješenja Povjerenstva za žalbe; sudjeluje u izradi programa i strategija, te provodi mjere u okviru istih, izrađuje prijedloge izvješća o radu inspektora; sudjelovanje u radu tijela Europske unije iz područja zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, drugim javnopravnim tijelima u području zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, međunarodnim organizacijama i institucijama Europske unije u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Uprave.

U Sektoru tržišne inspekcije, ustrojavaju se:

6.a.1.1. Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i sigurnosti proizvoda

6.a.1.2. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci

6.a.1.3. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu

6.a.1.4. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku

6.a.1.5. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu

6.a.1.6. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu.

6.a.1.1. Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i sigurnosti proizvoda

Članak 86.c

Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i sigurnosti proizvoda obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na zaštitu potrošača u području prodaje proizvoda i pružanja usluga, cijena proizvoda, javnih usluga, označavanje, pakiranje, obilježavanje i prezentiranje proizvoda, protok informacija o povredi propisa u području zaštite potrošača, tehničko zakonodavstvo i sigurnosne zahtjeve za proizvode, tehničku dokumentaciju, pravodobno obavješćivanje o opasnostima koje proizvodi mogu predstavljati, surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, javnopravnim tijelima, ostalim zainteresiranim stranama, međunarodnim organizacijama i institucijama Europske unije u području zaštite potrošača te obavlja druge poslove u okviru djelokruga Službe.

U Službi zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti proizvoda ustrojavaju se:

6.a.1.1.1. Odjel zaštite ekonomskih interesa potrošača

6.a.1.1.2. Odjel sigurnosti proizvoda.

6.a.1.1.1. Odjel zaštite ekonomskih interesa potrošača

Članak 86.d

Odjel zaštite ekonomskih interesa potrošača obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača pri prodaji proizvoda i pružanja usluga, cijene proizvoda i usluga, javnih usluga koje se pružaju potrošačima, označavanja i pakiranja proizvoda, isprava koje moraju imati proizvodi u prometu, i drugi oblici obilježavanja po posebnim propisima, obavlja poslove u vezi s centralnim informacijskim sustavom za zaštitu potrošača (CISZP) u dijelu nadzora nad tržištem, poslove koordinacije s drugim javnopravnim tijelima odgovornim za nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita potrošača u vezi s funkcioniranjem Jedinstvenog ureda za vezu u području prekograničnih prekršaja, izrađuje prijedloge planova i izvješća; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, prati i poduzima mjere i aktivnosti za pravodobno i stručno obavljanje nadzora, pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu zakona i drugih propisa, predlaže programe rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metode rada, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.

6.a.1.1.2. Odjel sigurnosti proizvoda

Članak 86.e

Odjel sigurnosti proizvoda obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području nadzora primjene propisa koji se odnose na sukladnost i sigurnost proizvoda, obavlja provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva za proizvode, obveze pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju proizvode na tržište, provedene postupke ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, isprave koje prate proizvode na tržištu i/ili na raspolaganju (tehničku dokumentaciju, potvrde o sukladnosti, upute za uporabu, upute za sklapanje, održavanje, upozorenja i sl.), koje moraju imati proizvodi prije stavljanja na tržište, pakiranje, obilježavanje, označivanje proizvoda propisanim oznakama i prezentiranje, pravodobno obavješćivanje o opasnostima koje proizvodi mogu predstavljati, te po potrebi povlačenje proizvoda s tržišta, brze razmjene službene obavijesti (RAPEX) o mjerama i radnjama u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost potrošača, prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedloge planova i izvješća; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, prati i poduzima mjere i aktivnosti za pravodobno i stručno obavljanje nadzora, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, predlaže programe rada, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metode rada, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.

Područne jedinice – Službe inspekcijskog nadzora

Članak 86.f

Područne jedinice – Službe inspekcijskog nadzora u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu obavljaju inspekcijski nadzor u prvom stupnju koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača pri prodaji proizvoda i pružanja usluga, cijene proizvoda i usluga, javnih usluga koje se pružaju potrošačima, označavanja i pakiranja proizvoda, isprava koje moraju imati proizvodi u prometu, i drugi oblici obilježavanja po posebnim propisima, sukladnost i sigurnost proizvoda, obavljaju provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva za proizvode, obveze pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju proizvode na tržište, provedene postupke ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, isprave koje prate proizvode na tržištu i/ili na raspolaganju (tehničku dokumentaciju, potvrde o sukladnosti, upute za uporabu, upute za sklapanje, održavanje, upozorenja i sl.), koje moraju imati proizvodi prije stavljanja na tržište, pakiranje, obilježavanje, označavanje proizvoda propisanim oznakama i prezentiranje, pravodobno obavješćivanje o opasnostima koje proizvodi mogu predstavljati, te po potrebi povlačenje proizvoda s tržišta, brze razmjene službene obavijesti (RAPEX) o mjerama i radnjama u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost potrošača, te obavljaju i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

6.a.1.2. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci, obuhvaća područje Istarske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske županije i dijela otoka Paga koji pripada Zadarskoj županiji, sa sjedištem u Rijeci.

U Područnoj jedinici – Službi inspekcijskog nadzora u Rijeci ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Crikvenica

Ispostava Krk

Ispostava Delnice

Ispostava Gospić

Ispostava Poreč

Ispostava Pula

Ispostava Pag.

6.a.1.3. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu, obuhvaća područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, osim dijela otoka Paga koji pripada Zadarskoj županiji, sa sjedištem u Splitu.

U Područnoj jedinici – Službi inspekcijskog nadzora u Splitu ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Metković

Ispostava Makarska

Ispostava Šibenik

Ispostava Zadar

Ispostava Sinj.

6.a.1.4. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku, obuhvaća područje Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, sa sjedištem u Osijeku.

U Područnoj jedinici – Službi inspekcijskog nadzora u Osijeku ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Virovitica

Ispostava Đakovo

Ispostava Nova Gradiška

Ispostava Požega

Ispostava Našice

Ispostava Županja

Ispostava Vinkovci

Ispostava Slavonski Brod.

6.a.1.5. Područna jedinica-Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu, obuhvaća područje Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske županije, sa sjedištem u Varaždinu.

U Područnoj jedinici – Službi inspekcijskog nadzora u Varaždinu ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Križevci

Ispostava Krapina

Ispostava Koprivnica

Ispostava Čakovec.

6.a.1.6. Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu, obuhvaća područje Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, sa sjedištem u Zagrebu.

U Područnoj jedinici – Službi inspekcijskog nadzora u Zagrebu ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Karlovac

Ispostava Novska

Ispostava Kutina

Ispostava Daruvar

Ispostava Sisak

Ispostava Bjelovar.

6.a.2. Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom

Članak 86.g

Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na; istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, zaštitu na radu, tehničke normative, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, gradnju i uporabu rudarskih objekata i postrojenja, sanaciju istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu, zaštitu od požara pri podzemnim rudarskim radovima, obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima, postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja građevinskih radova, način i uvjete za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu, uporabe odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici, uporabu opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi.

Sektor prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora i daje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava i drugih tijela; izrađuje prijedloge izvješća o radu rudarskih inspektora, elektroenergetskih i inspektora opreme pod tlakom za potrebe Vlade Republike Hrvatske i drugih tijela; izrađuje prijedloge izvješća o stanju u pojedinim područjima na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, te drugih tijela i međunarodnih organizacija; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovora na tužbu protiv rješenja Povjerenstva za žalbe; izrađuje prijedloge odgovora na novinarske i druge upite, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Uprave.

U Sektoru nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom, ustrojava se:

6.a.2.1. Služba nadzora u području rudarstva

6.a.2.2. Služba nadzora u području elektroenergetike

6.a.2.3. Služba nadzora u području opreme pod tlakom.

6.a.2.1. Služba nadzora u području rudarstva

Članak 86.h

Služba nadzora u području rudarstva obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, gradnja i uporaba rudarskih objekata i postrojenja, sanacija istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu, zaštita od požara pri podzemnim rudarskim radovima, obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima, postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja radova sukladno propisima o gradnji, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovara na tužbu protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova rudarskim inspektorima te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe u prvom stupnju određuju se samostalni izvršitelji u područnim jedinicama, i to:

– u Područnoj jedinici Rijeka

– u Područnoj jedinici Split

– u Područnoj jedinici Osijek

– u Područnoj jedinici Varaždin

– u Područnoj jedinici Zagreb.

6.a.2.2. Služba nadzora u području elektroenergetike

Članak 86.i

Služba nadzora u području elektroenergetike obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje način i uvjete za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu, uporabe odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovara na tužbu protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova elektroenergetskih inspektorima te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe u prvom stupnju određuju se samostalni izvršitelji u područnim jedinicama, i to:

– u Područnoj jedinici Rijeka

– u Područnoj jedinici Split

– u Područnoj jedinici Osijek

– u Područnoj jedinici Varaždin

– u Područnoj jedinici Zagreb.

6.a.2.3. Služba nadzora u području opreme pod tlakom

Članak 86.j

Služba nadzora u području opreme pod tlakom obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje uporaba opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovara na tužbu protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova inspektorima opreme pod tlakom, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe u prvom stupnju određuju se samostalni izvršitelji u područnim jedinicama, i to:

– u Područnoj jedinici Rijeka

– u Područnoj jedinici Split

– u Područnoj jedinici Osijek

– u Područnoj jedinici Varaždin

– u Područnoj jedinici Zagreb.

6.a.3. Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama

Članak 86.k

Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području proizvodnje, prerade, korištenja i prometa otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Zakona o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju.

Nadzor obuhvaća ispunjavanje propisanih uvjeta korisnika i krajnjih korisnika za izvođenje posebnih aktivnosti u vezi gospodarenja otrovnim kemikalijama te pravilnost primjene propisanih postupaka i organizacijsko-tehničkih mjera u vezi s kemikalijama iz stavka 1. ovoga članka, a koja uključuju:

– proizvodnju, stavljanje na tržište i/ili uporaba otrovnih kemikalija i njihovih prekursora,

– uvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište,

– provjera kakvoće otrovnih kemikalija i njihovih prekursora,

– način vođenja dokumentacije,

– ispunjavanje uvjeta glede prostora, zaposlenika i opreme,

– obavljanje inspekcijskih i drugih poslova kada je to određeno posebnim propisima.

Služba predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova inspektorima gospodarenja otrovnim kemikalijama i surađuje sa savjetodavnom stručnom komisijom koju imenuje ministar za pojedine slučajeve, sastavljenom od predstavnika drugih javnopravnih tijela nadležnih za inspekcijske poslove, u onim pitanjima koja su od zajedničkog interesa, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe određuju se samostalni izvršitelji u područnim jedinicama, i to:

– u Područnoj jedinici Rijeka

– u Područnoj jedinici Split

– u Područnoj jedinici Osijek

– u Područnoj jedinici Varaždin

– u Područnoj jedinici Zagreb.

6.a.4. Služba za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima

Članak 86.l

Služba za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima obavlja i provodi nadzor nad radom inspektora u gospodarstvu koji se odnosi na pravilno i pravodobno vođenje inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te pravilnu primjenu materijalnih propisa, a s ciljem utvrđivanja kvantitete i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova, ujednačavanja prakse rada inspektora i sprječavanja nezakonitog postupanja, inicira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, rasprave, tečajeve i seminare radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora; nadzire primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti za ponašanje službenika koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika; postojanje sukoba interesa; kaznena djela nastala u obavljanju državne službe, posebice primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti koje imaju obilježja i kaznene odgovornosti; rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne vlasti koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora; poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti, prati provedbu tih preporuka i mjera, predlaže poduzimanje mjera zbog povreda službene dužnosti u obavljanju inspekcijskih poslova, izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti inspektora u gospodarstvu te prijedloge kaznenih prijava; obavlja poslove zastupanja Ministarstva u području inspekcijskih poslova pred upravnim sudovima povodom tužbe u upravnom sporu; pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnom prijedlogu za pokretanje prekršajnog postupka i pred službeničkim sudovima u postupcima po zahtjevu za utvrđivanje povrede službene dužnosti inspektora u gospodarstvu; izrađuje program rada, radi obavljanja poslova Službe surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te s drugim javnopravnim tijelima, obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe određuju se samostalni izvršitelji u područnim jedinicama, i to:

– u Područnoj jedinici Rijeka

– u Područnoj jedinici Split

– u Područnoj jedinici Osijek

– u Područnoj jedinici Varaždin

– u Područnoj jedinici Zagreb.«.

Članak 19.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»Samostalna služba za europske i međunarodne poslove priprema i provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju Ministarstva i obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi EU poslova iz nadležnosti Ministarstva. Samostalna služba obavlja stručne poslove pripreme i izrade prijedloga međunarodnih instrumenata koje sklapa ministarstvo s nadležnim institucijama drugih država ili međunarodnih organizacija te prati njihovu provedbu iz djelokruga Ministarstva. Organizira, priprema i koordinira sastanke s predstavnicima međunarodnih organizacija te s predstavnicima nadležnih tijela drugih država u cilju razvijanja i jačanja međunarodne suradnje. Samostalna služba prati politike Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća. Samostalna služba koordinira te obavlja stručna i administrativne poslove u vezi izrade stručnih priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe vijeća ministara i Europskog vijeća te za potrebe sudjelovanja predstavnika Ministarstva na sastancima komitologije. Samostalna služba koordinira djelatnost uprava Ministarstva te obavlja stručne i administrativne poslove u vezi suradnje na europskim poslovima s drugim tijelima državne uprave prema potrebi. Samostalna služba obavlja poslove vezano za očitovanja iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije. Samostalna služba obavlja poslove u vezi s međunarodnim gospodarskim odnosima Republike Hrvatske: promiče, prati i predlaže načine unaprjeđivanja gospodarskih odnosa s pojedinim zemljama, integracijama i regionalnim inicijativama; priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja gospodarskih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva, potiče, u okviru svoje nadležnosti, povećanje izvoza, jačanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva.«.

Članak 20.

U članku 97. iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12. tako da glase:

»Voditelji službi u sastavu uprava odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravom.

Samostalni izvršitelji u ispostavama područnih jedinica za svoj rad odgovaraju voditeljima službi u čijem se sastavu ispostave nalaze.«.

Članak 21.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 22.

Ministar gospodarstva će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U roku 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika na odgovarajuća radna mjesta te sklopiti ugovore o radu s namještenicima.

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/06

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA

Redni broj

Naziv unutarnju ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

16

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1


Neposredno u Glavnom tajništvu Ministarstva, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1

2.1.

Sektor za financije, proračun i nabavu

1

2.1.1.

Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu

6

2.1.2

Služba za računovodstvo

7

2.1.3.

Služba za nabavu

1

2.1.3.1.

Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

3

2.1.3.2.

Odjel za izvršenje ugovora

3

2.2.

Sektor za normativno-pravne poslove i ljudske potencijale

1

2.2.1.

Služba za normativno-pravne poslove

7

2.2.2.

Služba za ljudske potencijale

1

2.2.2.1.

Odjel za radno-pravna pitanja

3

2.2.2.1.1.

Pododsjek za administrativnu potporu

3

2.2.2.2.

Odjel za usavršavanje ljudskih potencijala

3

2.3.

Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove

1

2.3.1.

Služba za informatičku podršku i telekomunikacije

6

2.3.2.

Služba za opće i tehničke poslove

1

2.3.2.1.

Odjel za opće poslove i pisarnicu

6

2.3.2.2.

Odjel za tehničke poslove i vozni park

6

2.3.2.2.1.

Odjeljak za vozni park

5

Glavno tajništvo Ministarstva – ukupno

66

3.

UPRAVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO


3.1.

Sektor za energetiku

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.1.

Služba za unutarnje energetsko tržište i energetske sustave

1

3.1.1.1.

Odjel za unutarnje energetsko tržište

5

3.1.1.2.

Odjel za energetske sustave

4

3.1.2.

Služba za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

1

3.1.2.1.

Odjel za obnovljive izvore energije i biogoriva

4

3.1.2.2.

Odjel za energetsku učinkovitost i nove tehnologije

4

3.1.3.

Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije

9

3.2.

Sektor za rudarstvo

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

Služba za neenergetske mineralne sirovine

1

3.2.1.1.

Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine

4

3.2.1.2.

Odjel za gospodarske poslove

3

3.2.2.

Služba za energetske mineralne sirovine

1

3.2.2.1.

Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine

3

3.2.2.2.

Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

3

Uprava za energetiku i rudarstvo – ukupno

47

4.

UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE


4.1.

Sektor za trgovinu i tržište

1

4.1.1.

Služba za unaprjeđenje trgovine i tržišta

1

4.1.1.1.

Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

4

4.1.1.2

Odjel za oružje i dozvole

4

4.1.2.

Služba za razvoj elektroničkog poslovanja

1

4.1.2.1.

Odjel za uređenje zakonodavstva i nadzor

4

4.1.2.2.

Odjel za razvoj elektroničkog poslovanja

3

4.2.

Sektor za koordinaciju unutarnjeg tržišta

1

4.2.1.

Služba za koordinaciju slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu

1

4.2.1.1.

Odjel za međunarodnu suradnju i SOLVIT centar

4

4.2.1.2.

Odjel za tehničko zakonodavstvo i neharmonizirano područje

3

4.2.2.

Služba za razvoj politike zaštite potrošača

1

4.2.2.1.

Odjel za zaštitu potrošača

4

4.2.2.2.

Odjel za Europski potrošački centar (ECC)

3

4.2.3.

Služba za usluge na unutarnjem tržištu

1

4.2.3.1.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva i razvoj usluga

4

4.2.3.2.

Odjel za međunarodnu suradnju i IMI sustav

3

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – ukupno

43

5.

UPRAVA ZA INDUSTRIJU, INVESTICIJE I PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJEneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Sektor za jačanje konkurentnosti industrije

1

5.1.1.

Služba za planiranje, izvještavanje i upravljanje rizicima i restrukturiranje industrije

8

5.1.2.

Služba za industrijsku politiku i konkurentnost

1

5.1.2.1.

Odjel za industrijsku politiku, konkurentnost, inovacije i upravljanje jamstvenim fondom

4

5.1.2.2.

Odjel za offset

3

5.2.

Sektor za investicijsku politiku

1

5.2.1.

Služba za zakonodavni okvir

1

5.2.1.1.

Odjel za izradu zakonodavnog okvira

4

5.2.1.2.

Odjel za praćenje zakonodavnog okvira

3

5.2.2.

Služba za provedbu mjera za poticanje investicija

1

5.2.2.1.

Odjel za potpore investitorima

4

5.2.2.2.

Odjel za promociju investicija

3

5.3.

Sektor za programe i projekte Europske unije

1

5.3.1.

Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

1

5.3.1.1.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

4

5.3.1.2.

Odjel za komunikaciju i praćenje programa

4

5.3.2.

Služba za objavu natječaja, ugovaranje i kontrolu EU projekata

1

5.3.2.1.

Odjel za objavu natječaja, vrednovanje i ugovaranje

4

5.3.2.2.

Odjel za financijsko planiranje i kontrolu

3

5.3.3.

Služba za provedbu EU programa i projekata i podršku sustavu

1

5.3.3.1.

Odjel za provedbu

4

5.3.3.2.

Odjel za podršku sustavu

3


Uprava za industriju, investicije i programe i projekte Europske unije – ukupno

61

6.

UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE


6.1.

Sektor za nadzor i stručnu pomoć

1

6.1.1.

Služba za nadzor

1

6.1.1.1.

Odjel za provedbu nadzora

3

6.1.1.2.

Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti

4

6.1.2.

Služba za stručnu pomoć

1

6.1.2.1.

Odjel za davanje mišljenja

3

6.1.2.2.

Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata

3

6.2.

Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku

1

6.2.1.

Služba za izobrazbu

8

6.2.2.

Služba za razvoj, koordinaciju sustava i analitiku

8


Uprava za sustav javne nabave
– ukupno

33

6.a

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU

3

6.a.1.

Sektor tržišne inspekcije

1


– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.a.1.1.

Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i sigurnosti proizvoda

1

6.a.1.1.1.

Odjel zaštite ekonomskih interesa potrošača

6

6.a.1.1.2.

Odjel sigurnosti proizvoda

6

6.a.1.2.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

9

Ispostave 1. – 7.


1. Ispostava Crikvenica – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Krk – samostalni izvršitelji

1

3. Ispostava Delnice – samostalni izvršitelji

1

4. Ispostava Gospić – samostalni izvršitelji

2

5. Ispostava Poreč – samostalni izvršitelji

3

6. Ispostava Pula – samostalni izvršitelji

3

7. Ispostava Pag – samostalni izvršitelji

1


Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci – ukupno

23

6.a.1.3.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

15

Ispostave 1. – 6.

1. Ispostava Dubrovnik – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Metković – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Makarska – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Šibenik – samostalni izvršitelji

3

5. Ispostava Zadar– samostalni izvršitelji

4

6. Ispostava Sinj – samostalni izvršitelj

1

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu – ukupno

30

6.a.1.4.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

11

Ispostave 1. – 8.

1. Ispostava Virovitica – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Đakovo – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Nova Gradiška – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Požega – samostalni izvršitelj

1

5. Ispostava Našice – samostalni izvršitelji

2

6. Ispostava Županja – samostalni izvršitelj

1

7. Ispostava Vinkovci – samostalni izvršitelji

2

8. Ispostava Slavonski Brod – samostalni izvršitelji

2

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku – ukupno

26

6.a.1.5.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

9

Ispostave 1. – 4.


1. Ispostava Križevci – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Krapina – samostalni izvršitelji

3

3. Ispostava Koprivnica – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Čakovec – samostalni izvršitelji

3

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu

20

6.a.1.6.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

17

Ispostave 1. – 6.

1. Ispostava Karlovac – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Novska – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Kutina – samostalni izvršitelji

1

4. Ispostava Daruvar – samostalni izvršitelji

2

5. Ispostava Sisak – samostalni izvršitelji

2

6. Ispostava Bjelovar – samostalni izvršitelji

3

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu

30

6.a.2.

SEKTOR NADZORA U PODRUČJU RUDARSTVA, ELEKTROENERGETIKE, OPREME POD TLAKOM

1


– neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojbenih jedinica

1

6.a.2.1.

Služba nadzora u području rudarstva

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

3


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

2

6.a.2.2.

Služba nadzora u području elektroenergetike

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1

6.a.2.3.

Služba nadzora u području opreme pod tlakom

1


- neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1


Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom – ukupno

30

6.a.3.

SLUŽBA NADZORA U PODRUČJU GOSPODARENJA OTROVNIM KEMIKALIJAMA

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1

6.a.4.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR I ZASTUPANJE PRED SUDOVIMA

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


– u sjedištu Područne jedinice Rijeka – samostalni izvršitelj

1


– u sjedištu Područne jedinice Split – samostalni izvršitelj

1


– u sjedištu Područne jedinice Osijek – samostalni izvršitelj

2


– u sjedištu Područne jedinice Varaždin – samostalni izvršitelj

1


– u sjedištu Područne jedinice Zagreb – samostalni izvršitelj

1


UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
U GOSPODARSTVU – ukupno

191

7.

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHENeposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Služba za robne zalihe

1

7.1.1.

Odjel za prehrambene proizvode

4

7.1.2.

Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

3

7.2.

Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove

9


Ravnateljstvo za robne zalihe – ukupno

18

8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

5

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

5

10.

SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH I EU PROJEKATA PROGRAMA IPA-I

3

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

6

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA – UKUPNO

494

10 27.01.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva 10 27.01.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva