Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

NN 10/2014 (27.1.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

178

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009, 90/2011 i 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 82/2010 i 83/2012) u članku 2. stavku 1. točki a) podstavku 1. brojka: »1,35« zamjenjuje se brojkom: »2,85«.

U stavku 1. točki b) podstavku 1. brojka: »1,35« zamjenjuje se brojkom: »2,85«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaju se članci 5.a i 5.b koji glase:

»Članak 5.a

Visina naknade za korištenje voda za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, ako se te djelatnosti obavljaju kao gospodarske, osim u slučaju iz članka 158. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011 i 56/2013), iznosi 50,00 kuna godišnje po svakom putničkom mjestu u plovilu, utvrđenom u vodopravnoj dozvoli, neovisno o popunjenosti.

Članak 5.b

Visina naknade za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama, radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, osim u slučaju iz članka 158. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011 i 56/2013), iznosi 100,00 kuna godišnje po četvornom metru (m2) zaposjednute vodene površine.«.

Članak 3.

Članak 8. briše se.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. brojka: »1,35« zamjenjuje se brojkom: »2,85«.

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-03/04

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.