Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage

NN 10/2014 (27.1.2014.), Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

181

Temeljem članka 218. stavka 9. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI PRAVOMOĆNIH RJEŠENJA O PROVOĐENJU ISTRAGE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Evidenciju pravomoćnih rješenja o provođenju istrage za sve okrivljene fizičke i pravne osobe vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: »Ministarstvo«).

Članak 2.

(1) Evidencija pravomoćnih rješenja o provođenju istrage iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: »evidencija«), vodi se za okrivljenike protiv kojih je doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage (u daljnjem tekstu: »rješenje«).

(2) Evidencija se vodi u sustavu za elektroničku obradu podataka (u daljnjem tekstu: »EOP«).

Članak 3.

(1) Podaci o okrivljenoj fizičkoj osobi su: ime i prezime, rođeno prezime, OIB, državljanstvo, ime i prezime oca, ime i prezime majke, djevojačko prezime majke, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, zanimanje, prebivalište, te broj putne isprave za stranog državljanina.

(2) Podaci o okrivljenoj pravnoj osobi su: tvrtka odnosno naziv i sjedište pravne osobe, matični broj te OIB.

(3) Podaci iz rješenja su: naziv tijela koje je donijelo rješenje (državnog odvjetništva ili županijskog suda), poslovni broj i datum donošenja rješenja, datum pravomoćnosti rješenja, naziv kaznenog djela, naznaka članka i naziv kaznenog zakona.

Članak 4.

Podaci iz evidencije su službena tajna.

UPIS PODATAKA U EVIDENCIJU

Članak 5.

(1) Upis podataka u evidenciju obavlja se na temelju podataka iz rješenja.

(2) Svi podaci uneseni u EOP moraju imati dvije sigurnosne kopije.

(3) Sigurnosne kopije se izrađuju najmanje jedanput dnevno.

Članak 6.

(1) Podatke iz članka 3. ovog Pravilnika u evidenciju Ministarstva dostavlja nadležno tijelo koje je donijelo rješenje o provođenju istrage elektronskim putem, a ako za takvu dostavu nisu ostvareni tehnički uvjeti dostavljaju ih pisano, na obrascima I a, I b, I c i I d koji su sastavni dio ovog Pravilnika. Podaci iz članka 3. ovog Pravilnika dostavljaju se Ministarstvu odmah po pravomoćnosti rješenja.

(2) Tijela nadležna za dostavu podataka odgovaraju za točnost dostavljenih podataka.

DAVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) Sudovi i državna odvjetništva imaju pravo neposrednog uvida u podatke iz evidencije, a ako za takav uvid nisu ostvareni tehnički uvjeti, na zahtjev suda i državnog odvjetništva dostavljen na obrascima III a i III b, koji su sastavni dio ovog Pravilnika, podatke će izdati Ministarstvo.

(2) Podaci iz evidencije mogu se dati upravnom tijelu na njegov zakonom utemeljen zahtjev.

(3) Podaci iz evidencije izdaju se fizičkoj ili pravnoj osobi na njen obrazloženi zahtjev ako je posebnim zakonom propisana obveza dostavljanja takvih podataka radi ostvarivanja određenih prava.

(4) Podatke iz evidencije upravnom tijelu te fizičkim i pravnim osobama izdaje općinski sud.

Članak 8.

(1) Ako Ministarstvo utvrdi da je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, pozvat će zaključkom podnositelja da ga dopuni u roku od osam dana.

(2) Ako podnositelj u za to određenom roku zahtjev ne pojasni ili nadopuni tako da se po istom može postupati, smatrat će se da zahtjev nije ni podnesen.

BRISANJE RJEŠENJA IZ EVIDENCIJE

Članak 9.

(1) Ministarstvo će izvršiti brisanje rješenja iz evidencije nakon primitka podataka o potvrđivanju optužnice ili donošenju rješenja o obustavi istrage.

(2) Tijelo koje je donijelo rješenje o obustavi istrage će o pravomoćnosti tog rješenja bez odgode elektronskim putem, a ako za takvu dostavu nisu ostvareni tehnički uvjeti pisano, na obrascima II a, II b, II c i II d koji su sastavni dio ovog Pravilnika, obavijestiti Ministarstvo.

Članak 10.

(1) Podaci o brisanom rješenju ne mogu se davati nikome na uvid.

(2) U izvacima iz evidencije ne navode se podaci o brisanom rješenju.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-2/14-03/1396-5

Urbroj: 514-05-14-1

Zagreb, 14. siječnja 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

OBRASCI


10 27.01.2014 Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage 10 27.01.2014 Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage