Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

NN 10/2014 (27.1.2014.), Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

182

Na temelju članka 142. točka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZA IZVOĐENJE OPERACIJA ZRAKOPLOVIMA I O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Operatori zrakoplova koji izvode nekomercijalne letačke operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u Dijelu OPS, Pododjeljak A.

(2) Operatori zrakoplova koji izvode nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u Dijelu OPS, Pododjeljak A i Dijelu OR, Pododjeljak OPS, Sekcije I do V i VIII.

(3) Operatori zrakoplova koji izvode nekomercijalne specijalizirane letačke operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u Dijelu OPS, Pododjeljci A i C.

(4) Operatori zrakoplova koji izvode komercijalne specijalizirane letačke operacije i nekomercijalne specijalizirane letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u Dijelu OPS, Pododjeljcima A i C i Dijelu OR, Pododjeljku OPS, Sekcije I do V i VIII.

(5) Operatori zrakoplova koji izvode letačke operacije podložne posebnim odobrenjima, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika, propisanima u Dijelu OPS, Pododjeljku D.

(6) Operator koji izvodi letačke operacije s kabinskom posadom, mora udovoljavati odredbama ovoga pravilnika, propisanima u Dijelu OR, Pododjeljak OPS, Sekcija VI.

(7) Operator zrakoplova koji izvodi NVIS letačke operacije mora osigurati da član tehničke posade u NVIS operacijama udovoljava odredbama ovoga pravilnika propisanima u Dijelu OR, Pododjeljku OPS, Sekciji VII.

(8) Operator zrakoplova koji izvodi nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovom na motorni pogon, komercijalne specijalizirane letačke operacije i nekomercijalne specijalizirane letačke operacije složenim zrakoplovom na motorni pogon mora udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanim u Dijelu OR, Pododjeljku OPS, Sekciji VIII.

(9) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na operatore zrakoplova koji izvode letačke operacije avionima, helikopterima, jedrilicama i balonima koji:

(a) su u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008, u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu: EASA)

(b) u skladu s Aneksom II Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008, nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, a za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu sa Čikaškom konvencijom ili Dopuštenje za letenje.

(10) Iznimno od stavka 3. ovoga članka odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na:

(a) sportsko-rekreativne zrakoplove,

(b) sustave zrakoplova bez posade

(c) bilo koje druge zrakoplove čija prazna masa, uključujući gorivo, ne prelazi 70 kilograma

(d) jedrilice prazne mase do 80 kg za jednosjede i 100 kg za dvosjede, uključujući one kojima se polijeće s nogu,

(11) Organizacije za osposobljavanje koje su odobrene u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 290/2012 kod provođenja osposobljavanja za letenje u Europsku zajednicu, unutar i izvan Europske zajednice upravljaju zrakoplovima na motorni pogon i helikopterima u skladu s odredbama Dijela OPS, Pododjeljka A i Pododjeljka D (ako je primjenjivo).

(12) Tijekom korištenja zrakoplova u državnim aktivnostima (vojne, policijske, carinske, potrage i spašavanja, gašenja požara, obalne straže i slično), ne primjenjuju se sljedeće odredbe Dodatka ovoga Pravilnika: OPS.GEN.030, OPS.GEN.110, OPS.GEN.125, OPS.GEN.145, OPS.GEN.147, OPS.GEN.150, OPS.GEN.155, OPS.GEN.165, OPS.GEN.175, OPS.GEN.185(a), OPS.COM.035, OPS.COM.040, OPS.COM.350.H, OPS.SPA.001.DG, OPS.SPA.040.DG, OPS.SPA.001.SFL

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju značenje kako je definirano u OPS.GEN.010, OR.OPS.010.FTL i OR.OPS.010.GEN u Dodatku ovoga Pravilnika.

Nadležno tijelo

Članak 3.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležna je za provedbu ovoga Pravilnika, u okviru zadaća i ovlasti koje u područjima iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika ima temeljem Zakona o zračnom prometu.

Usklađenost s međunarodnim standardima

Članak 4.

Ovaj Pravilnik temelji se na ICAO Aneksu 6 Dijelu II i Dijelu III Sekciji III, Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944.

Dodatak

Članak 5.

(1) Dodatak tiskan uz ovaj Pravilnik čini njegov sastavni dio.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka čine zahtjevi za izvođenje operacija zrakoplovima i zahtjevi kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova.

Primjenjivi Zajednički zrakoplovni zahtjevi, prihvatljivi načini udovoljavanja i upute

Članak 6.

Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, operatori moraju udovoljavati:

a) JAR-MMEL/MEL: – Master Minimum Equipment List/Minimum Equipment List; Glavnoj listi minimalne opreme/Listi minimalne opreme.

b) Prihvatljivim načinima udovoljavanja zahtjevima (Acceptable Means of Compliance – AMC) i uputama (Guidance Material –GM), kao provedbenim pravilima za dijelove OPS – Zrakoplovne operacije i OR – Zahtjevi za organizacije, iz Dodatka ovoga Pravilnika, koji su sadržani u naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti, koju izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Prijelazne odredbe

Članak 7.

(1) Operatori se najkasnije do 25. kolovoza 2016. godine, moraju uskladiti sa sljedećim odredbama iz Dodatka ovoga Pravilnika:

a) Odredba OPS.GEN.420, stavak h);

b) Odredba OPS.GEN.430;

c) Odredba OPS.GEN.435 a) (1).

(2) Važeće svjedodžbe izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, smatraju se izdanima u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (»Narodne novine«, broj 54/2010, 34/2011 i 39/2012).

Klasa: 011-01/13-01/243

Urbroj: 530-06-1-1-14-2

Zagreb, 8. siječnja 2014.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK

ZAHTJEVI ZA IZVOĐENJE OPERACIJA ZRAKOPLOVIMA I ZAHTJEVI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA
DIO OPS – ZRAKOPLOVNE OPERACIJE

Pododjeljak A – Opća pravila za izvođenje operacija i pravila letenja

Sekcija I – 
Opći zahtjevi

OPS.GEN.010 Definicije

U smislu ovoga Pravilnika, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 3% ERA (En-route Alternate Airport) Alternativni aerodrom na ruti: Alternativni aerodrom odabran u svrhu smanjivanja rezerve goriva do 3% za nepredviđene situacije;

(2) Aerodrom: Prostor na kopnu, vodi, izgrađena površina ili plovilo, posebno prilagođeno za slijetanje , uzlijetanje i manevriranje zrakoplova;

(3) Alternativni aerodrom: aerodrom prema kojem zrakoplov može nastaviti let kada postane nemoguće ili nepreporučljivo letenje prema ili slijetanje na planirani aerodrom.

(4) Alternativni aerodrom na ruti (En-route Alternate – ERA Airport): Odgovarajući aerodrom duž rute koji može biti uzet u obzir u fazi planiranja leta;

(5) Alternativni aerodrom pri uzlijetanju: alternativni aerodrom na koji, ako je potrebno, zrakoplov može sletjeti u kratkom vremenu nakon uzlijetanja, a kada za to nije moguće koristiti aerodrom uzlijetanja;

(6) Avion: zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, nepokretnih krila koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičnih reakcija zraka na tim krilima;

(7) Baza oblaka: visina donje granice najnižega promatranoga ili prognoziranoga oblaka u okolici aerodroma ili područja operacija ili specificiranoga područja operacija, mjereno od visine aerodroma, ili u slučaju operacija koje nisu s kopna, od razine mora;

(8) Ciklus vitla (Hoist Cycle): jedno spuštanje i podizanja kuke vitla.;

(9) Centar otpreme hitne medicinske pomoći helikopterom (HEMS Dispatch centre): mjesto gdje se, ako je uspostavljeno, koordiniraju i kontroliraju HEMS letovi. Može biti smješteno u HEMS operativnoj bazi;

(10) Član posade (Crew member): osoba koju odredi operator na dužnost u zrakoplovu unutar vremena letačke dužnosti;

(11) D: oznaka najveće dimenzije helikoptera za vrijeme okretanja rotora;

(12) Dispečer leta (Flight operations officer): Osoba koju odredi operator za upravljanje i nadzor letačkih operacija, bez obzira da li je licencirana ili nije, prikladno osposobljena u skladu sa ICAO Aneks 1, a koja potpomaže, izvještava i/ili asistira zapovjedniku zrakoplova u svrhu sigurnoga izvršenja leta;

(13) Dokument o prijevozu opasne robe (Dangerous Goods Transport Document): Dokument koji je propisan u Tehničkim instrukcijama. Popunjava ga osoba koja nudi opasnu robu za zračni prijevoz i sadrži podatke o toj opasnoj robi;

(14) DR: oznaka horizontalne udaljenosti koju je helikopter prevalio od kraja raspoložive staze za uzlijetanje;

(15) Država registra (State of Registry): država u čiji je registar zrakoplov upisan;

(16) Državne aktivnosti: aktivnosti u kojima se zrakoplovi koriste u vojne, policijske, carinske, svrhe potrage i spašavanja, gašenja požara, obalne straže i slično

(17) FATO (Final Approach and take off area): definirano područje za operacije helikoptera, nad kojim je dovršena završna faza prilaza za lebdenje ili slijetanje, te se s njega može započeti manevar za uzlijetanje. Za helikoptere koji operiraju u kategoriji performansi klase 1, ova definirana površina uključuje raspoloživu površinu za prekinuto uzlijetanje;

(18) Faza leta na ruti (En-route phase) : onaj dio leta od kraja uzlijetanja i inicijalne faze penjanja do početka faze prilaza i faze slijetanja;

(19) Faza prilaza i slijetanja ( Approach and landing phase): onaj dio leta od 300 m (1000 ft) iznad visine FATO-a, ukoliko je let planiran da prijeđe tu visinu, ili od početka snižavanja u drugim slučajevima, do slijetanja ili do točke prekinutoga slijetanja;

(20) HEMS operativna površina: površina koju izabere zapovjednik tijekom HEMS letova, za operacije helikopterskim vitlom, slijetanje i uzlijetanje;

(21) Helikopterska platforma (Helideck): FATO smješten na plutajućoj ili fiksnoj strukturi koja nije na kopnu;

(22) Helikopterski let u operacijama vitlom (Helicopter Hoist Operations (HHO) flight): let helikopterom koji se obavlja temeljem odobrenja za HHO čija je svrha omogućavanje transporta osoba i/ili stvari helikopterskim vitlom;

(23) HHO izvan kopna (HHO Offshore): Let helikopterom koji se obavlja temeljem odobrenja za HHO let, a čija je svrha omogućiti prijevoz osoba i/ili tereta uz pomoć helikopterskog vitla sa ili na plovilo ili konstrukciju u morskom području ili na samo more;

(24) HHO putnik: osoba koju se premješta helikopterskim vitlom;

(25) Hidroavion: zrakoplov nepokretnih krila koji je namijenjen uzlijetanju i slijetanju na vodu i uključuje amfibije kada se upotrebljavaju kao hidroavioni;

(26) Instrumentalni meteorološki uvjeti (IMC): meteorološki uvjeti izraženi u smislu vidljivosti, udaljenosti od oblaka, i visine baze oblaka (kako je definirano u ICAO Aneksu 2), manji od minimuma specificiranih za vizualne meteorološke uvjete (VMC);

(27) Izdignuti FATO (Final Approach and take off area): zona koja je izdignuta najmanje 3 metra od okolne površine;

(28) Jedrilica: zrakoplov teži od zraka koji je održavan u letu dinamičkim reakcijama zraka na njegovim nepokretnim uzgonskim površinama, a čiji slobodni let ne ovsi o motoru;

(29) Jedrilica s pomoćnim motorom: zrakoplov opremljen jednim ili više motora, a ima osobine jedrilice, kada motor(i) ne rade;

(30) Kategorija A helikoptera: višemotorni helikopter s motorima i sustavom za otkrivanje kvarova, projektiranim kako je specificirano u CS-27/29 ili drugom prikladnom dokumentu, te s informacijama o performansama u helikopterskom letačkom priručniku koje su bazirane na otkazu kritičnog motora, a koje osiguravaju prikladnu određenu površinu (designated surface area) i prikladne performanse za siguran nastavak leta u slučaju otkaza motora;

(31) Kategorija B helikoptera: jednomotorni helikopter ili višemotorni helikopter koji u potpunosti ne udovoljava zahtjeve za kategoriju A helikoptera. Kategorija B helikoptera nema osiguranu sposobnost zadržavanja visine leta (stay up) za slučaj otkaza motora i kada se pretpostavlja nepredviđeno slijetanje;

(32) Komercijalni zračni prijevoz: prijevoz putnika, tereta ili pošte za naplatu ili drugu vrstu naknade;

(33) Komercijalna operacija: bilo koja operacija zrakoplova, u zamjenu za naplatu ili drugu vrstu naknade, koja je dostupna javnosti ili koja se, ako nije dostupna javnosti, obavlja u skladu s ugovorom između operatora i korisnika usluge, pri čemu korisnik usluge nema nikakvu kontrolu nad operatorom.

(34) Složeni zrakoplov na motorni pogon:

(a) avion:

– s certificiranom najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 5 700 kg, ili

– certificiran za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devetnaest, ili

– certificiran za let s najmanjom dopuštenom posadom, koja se sastoji od najmanje dva pilota, ili

– opremljen jednim ili više turbomlaznih motora ili više elisnomlaznih motora, ili

(b) helikopter certificiran:

– za najvišu dopuštenu masu pri uzlijetanju veću od 3 175 kg, ili

– za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devet, ili

– za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota, ili

(c) zrakoplov s nagibnim rotorom;

(35) Konfiguracija s najvećim brojem putničkih sjedišta: najveći utvrđeni broj putničkih sjedišta pojedinog zrakoplova za potrebe izvođenja operacija, koji ne uključuje sjedišta za posadu. Taj broj može biti manji od certificiranog najvećega broja putničkih sjedišta zrakoplova;

(36) Kontrolirani let: bilo koji let koji je podložan odobravanju službe kontrole leta;

(37) Kontrolna lista prihvata: dokument koji se koristi kao pomoć kod vanjskog pregleda paketa s opasnom robom i pripadajućih dokumenata kako bi ustanovili udovoljavanje svim primjenjivim zahtjevima;

(38) Kopneni avion: zrakoplov nepokretnih krila konstruiran za uzlijetanje i slijetanje na kopno, a uključuje amfibije kada se njima operira kao kopnenim avionima;

(39) Kritična faza leta: zalijetanje, putanja uzlijetanja, finalni prilaz, slijetanje uključujući protrčavanje, produžavanje (go-around) i bilo koju drugu fazu leta koju odredi zapovjednik. Kod helikoptera se pod kritičnom fazom leta podrazumijeva i voženje;

(40) Ljudska izvedba (Human performance): ljudske sposobnosti i ograničenja koji imaju utjecaj na sigurnost i učinkovitost zrakoplovnih operacija;

(41) Let hitne medicinske pomoći helikopterom (HEMS flight): let helikopterom koji se obavlja temeljem odobrenja za HEMS, čija je svrha pružanje hitne medicinske pomoći, gdje je neophodan trenutan i brz prijevoz:

i. Medicinskoga osoblja; ili

ii. Medicinskih potrepština (oprema, krv, organi, lijekovi); ili

iii. Ozlijeđenih osoba i drugih izravno uključenih osoba;

(42) Lokalne operacije: letačke operacije koje se izvode unutar lokalnog i geografski određenog područja, a koje:

i. počinju i završavaju istoga dana;

ii. se izvode danju po pravilima za vizualno letenje danju; i

iii. se lete rutama određenim vizualnim orijentirima;

(43) NVIS let: noćni let u vizualnim meteorološkim uvjetima s posadom koja koristi NVG u helikopteru koji leti pod NVIS odobrenjem;

(44) Malo dijete (Infant): osoba mlađa od 24 mjeseca;

(45) Masa na uzlijetanju: predstavlja ukupnu masu, uključujući sve što se prevozi na početku uzlijetanja helikoptera i na početku zalijetanja u svrhu uzlijetanja za avione;

(46) Mjesto HHO premještanja: određeno područje na kojem helikopter obavlja premještanje helikopterskim vitlom;

(47) Mjesto od javnog interesa: mjesto koje se koristi isključivo za operacije u svrhu javnog interesa;

(48) Mokra uzletno-sletna staza: uzletno-sletna staza čija je površina pokrivena vodom, ili slično, u manjem obimu od specificiranoga u definiciji Onečišćena/kontaminirana staza ili kada ima dovoljno vlage na površini uzletno-sletne staze koja uzrokuje da staza izgleda reflektirajuće ali bez značajnih područja (dijelova) gdje se zadržava voda;

(49) Naočale za gledanje u uvjetima noćne vidljivosti (NVG): naprava, dvogled, koji se stavlja na glavu, pojačivač svjetla, koji poboljšava sposobnost motrenja zemaljskih orijentira noću;

(50) Naseljena područja: grad, mjesto, naselje, odnosno bilo koje područje koje se sadržajno koristi za stanovanje, javne ili rekreacijske svrhe;

(51) Naseljeno neprijateljsko okruženje: neprijateljsko okruženje u naseljenom području;

(52) Navigacijske specifikacije (Navigation Specification): skup zahtjeva za zrakoplov i posadu neophodan za podršku u operacijama pri navigaciji zasnovanoj na performansama u sklopu definiranoga zračnoga prostora. Postoje dvije vrste navigacijskih specifikacija:

(53) RNP specifikacije: Navigacijske specifikacije bazirane na prostornoj navigaciji, koja uključuje zahtjeve za praćenje performansi i upozoravanje, a označene su prefiksom RNP, npr. RNP 4, RNP APCH;

(54) RNAV specifikacije: Navigacijske specifikacije bazirane na prostornoj navigaciji, koja uključuje zahtjeve za praćenje performansi i upozoravanje, a označene su prefiksom RNAV, npr. RNAV 5, RNAV 1;

(55) Navigacija bazirana na performansama (PBN – Performance based navigation): prostorna navigacija bazirana na zahtjevima performansi za operacije zrakoplovom duž ATS rute, na instrumentalnoj prilaznoj proceduri ili u određenom zračnom prostoru;

(56) Nekomercijalna operacija: bilo koja operacija zrakoplova koja se ne obavlja za naknadu;

(57) Nenaseljeno neprijateljsko okruženje: neprijateljsko okruženje u izvan naseljenog područja;

(58) Neprijateljsko okruženje:

i. Okruženje u kojem:

(A) Sigurno prisilno slijetanje ne može biti izvedeno radi neprimjerene podloge; ili

(B) Putnici helikoptera ne mogu biti primjereno zaštićeni od vanjskih utjecaja; ili

(C) Sposobnost/mogućnost djelovanja službe za traganje i spašavanje ne odgovara očekivanoj izloženosti opasnosti; ili

(D) Postoji neprihvatljiv rizik ugrožavanja osoba i dobara na zemlji.

ii. U svakom slučaju, sljedeća područja smatraju se neprijateljskim okruženjem:

(A) Za operacije iznad vodenih površina, područja otvorenog mora sjeverno od 45N paralele i južno od 45S paralele određena od nadležnih tijela zemalja na koje se odnosi; i

(B) Dijelovi gusto naseljenih područja bez površina primjerenih za prisilno slijetanje;

(59) Noć: vremensko razdoblje između kraja građanskog večernjeg sumraka i početka građanskog jutarnjeg sumraka. Građanski sumrak završava  uvečer kada je centar sunčevog kruga 6 stupnjeva ispod horizonta i počinje ujutro kada je centar sunčevog kruga 6 stupnjeva ispod horizonta;

(60) Odgovarajući aerodrom: aerodrom na kojem zrakoplov može obavljati operacije, vodeći računa o primjenjivim zahtjevima performansi i karakteristikama uzletno sletne staze;

(61) Odleđivanje: je postupak kojim se mraz, led, snijeg ili lapavica otklanjaju sa zrakoplova u svrhu čišćenja površina;

(62) Odrasla osoba: osoba koja ima 12 ili više godina;

(63) Odredišni alternativni aerodrom: alternativni aerodrom prema kojem zrakoplov može nastaviti let ako bi postalo nemoguće ili nepreporučljivo slijetanje na planirani odredišni aerodrom;

(64) Određena točka nakon uzlijetanja (DPATO – Defined point after take off): tijekom uzlijetanja i inicijalne faze penjanja, točka, prije koje nije osigurana sposobnost helikoptera za siguran nastavak leta, sa neučinkovitom pogonskom jedinicom, te može biti nužno prisilno slijetanje;

(65) Održavanje: izvođenje zadataka koji se zahtijevaju kako bi osigurali kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, uključujući bilo koju kombinaciju generalne revizije, inspekcije, zamjene, otklanjanja kvara i izvršenje modifikacije ili popravka;

(66) Operacije generalne avijacije (General aviation operation): operacije zrakoplova koje nisu komercijalni zračni prijevoz ili radovi iz zraka;

(67) Operativne specifikacije: odobrenja, uvjeti i ograničenja u vezi sa svjedodžbom zračnog operatora, ovisni o uvjetima sadržanima u operativnom priručniku;

(68) Onečišćena/Kontaminirana uzletno-sletna staza: staza čija je površina u omjeru većem od 25% od zahtijevane dužine i širine koja se koristi pokrivena:

i. Površinom vode dubine veće od 3 mm, lapavicom ili mekim snijegom koji odgovara vrijednosti većoj od 3 mm vode.

ii. Snijeg sabijen u čvrsti oblik koji se ne može više sabiti, te koji se raspada u grudama ili se ne raspada kada se podigne (kompaktni snijeg).

iii. Led, uključujući mokri led

(69) Opasna roba (Dangerous goods): predmeti i tvari koje su u stanju prouzročiti značajan rizik za zdravlje, sigurnost, imovinu i okoliš i koje se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirane u skladu s Tehničkim instrukcijama;

(70) Operacije izvan kopna: operacije koje uobičajeno imaju pretežni dio leta koji se odvija iznad površine mora, prema ili od lokacija izvan kopna. Takve operacije uključuju, ali nisu ograničene na, podršku lokacijama izvan kopna, naftnim, plinskim i mineralnim postrojenjima i premještanju pomorskih pilota (sea pilot);

(71) Operativna baza helikopterske hitne medicinske pomoći (HEMS Operating Base): aerodrom na kojem HEMS posada i helikopter, mogu biti u pripremi za pružanje hitne medicinske pomoći helikopterom;

(72) Operativna površina: mjesto odabrano od operatora ili zapovjednika za slijetanje, uzlijetanje i/ili izvođenje HHO operacija;

(73) Performanse klase 1: one performanse kada u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, helikopter može sletjeti unutar raspoložive duljine za prekinuto uzlijetanje ili sigurno nastaviti let do područja odgovarajućeg za slijetanje, zavisno o trenutku kada se otkaz dogodio;

(74) Performanse klase 2: one performanse kada u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, helikopter raspolaže performansama dovoljnim da sigurno nastavi let, osim u slučaju kada se otkaz dogodi u ranoj fazi manevra uzlijetanja ili kasnoj fazi manevra slijetanja, kada prisilno slijetanje može biti potrebno;

(75) Performanse klase 3: znače one performanse kada u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice u bilo kojem trenutku tijekom leta, prisilno slijetanje može biti potrebno za više motorni helikopteri i bit će potrebno u jednomotornom helikopteru;

(76) Principi ljudskoga faktora (Human factor principles): principi koji se primjenjuju na zrakoplovni dizajn, certifikaciju, osposobljavanje, operacije i održavanje, a koji zahtijevaju sigurno povezivanje čovjeka i drugih komponenti sustava uzimajući u obzir ljudsku izvedbu;

(77) Prostorna navigacija – Area navigation (RNAV): metoda navigacije koja omogućava operacije zrakoplova na bilo kojoj željenoj putanji leta unutar pokrivenosti zemaljskih i drugih navigacijskih sredstava ili unutar ograničenja vlastitih navigacijskih sredstava, ili njihovih kombinacija;

(78) Prijateljsko okruženje: okruženje u kome:

i. se može izvesti sigurno prisilno slijetanje;

ii. se putnici helikoptera mogu zaštititi od vanjskih utjecaja;

iii. je sposobnost/mogućnost djelovanja službe za traganje i spašavanje koje odgovara očekivanoj izloženosti opasnosti; i

iv. se dijelovi gusto naseljenih područja s primjerenim površinama za prisilno slijetanje smatraju prijateljskim;

(79) Procedure smanjene vidljivosti: procedure koje se primjenjuju na aerodromu u svrhu omogućavanja sigurnih operacija u uvjetima smanjene vidljivosti, a za koje se zahtijeva posebno odobrenje;

(80) Program održavanja (Maintenance programme): dokument koji opisuje specifične zadatke redovnoga održavanja i učestalost njihovog izvođenja i pripadajuće postupke, kao što su program pouzdanosti, neophodne za izvođenje sigurnih operacija zrakoplova na koje se odnosi;

(81) Putanja pri uzlijetanju (Take-off flight path): Vertikalna i horizontalna putanja s otkazom kritične pogonske jedinice, od određene točke u uzlijetanju do 1000 ft iznad površine;

(82) Putnik neprihvatljivog ponašanja: putnik koji ne poštuje pravila ponašanja u zrakoplovu ili koji ne postupa u skladu s uputama članova posade;

(83) Raspoloživa duljina za uzlijetanje (TODA): raspoloživa duljina za zalijetanje u svrhu uzlijetanja uvećana za duljinu ravnine bez prepreka (clearway);

(84) Raspoloživa duljina za slijetanje (LDA): duljina uzletno sletne staze koja je, od nadležnih aerodromskih tijela, proglašena raspoloživom i odgovarajućom za protrčavanje aviona pri slijetanju;

(85) Raspoloživa duljina za zalijetanje (TORA): raspoloživa duljina uzletno sletne staze koju je nadležno tijelo objavilo i koja je odgovarajuća za zaletavanje zrakoplova pri uzlijetanju;

(86) Serija letova: slijed letova, koji počinju i završavaju:

i. unutar vremenskog perioda od 24 sata

ii. na istom aerodromu/operativnoj površini; i

iii. s istim zapovjednikom;

(87) Sigurno prisilno slijetanje: neizbježno slijetanje na kopno ili vodenu površinu u kojem se ne očekuje vjerojatnost ozljeđivanja osoba u zrakoplovu ili na površini na koju se slijeće;

(88) Sjedište tvrtke: glavni ured ili registrirani ured zrakoplovnog operatora Zajednice u državi članici unutar koje operator Zajednice izvršava osnovne financijske funkcije, operativnu kontrolu, uključujući upravljanje kontinuiranom plovidbenošću;

(89) Specijalni let prema pravilima vizualnoga letenja (Special VFR): znači VFR let odobren od službe kontrole leta, za izvođenje unutar kontrolirane zone u meteorološkim uvjetima koji su ispod minimalnih uvjeta za vizualno letenje;

(90) Specijalizirane letačke operacije: Specijalizirane letačke operacije uključuju operacije s vanjskim teretom, operacije nadzora iz zraka, u svrhu iskakanja padobranaca, poljoprivredne letačke operacije, fotografiranje iz zraka, vuča jedrilica, oglašavanje iz zraka, kalibracija, građevinske operacije uključujući napinjanje električnih vodova iz zraka, uklanjanje raslinja pilom iz zraka, rad na saniranju izlijeva nafte, miniranje lavina, nadzor iz zraka uključujući mapiranje i kontrolu onečišćenja, letove za potrebe izvještavanja, televizijskog i filmskog snimanja, letovi za posebne događaje, uključujući zrakoplovne priredbe i natjecanja, letovi za nadzor i spašavanje stada, izbacivanje veterinarskih pripravaka, letovi pomorskih sahrana, znanstveno istraživački letovi (osim Aneks II zrakoplova), zaprašivanje oblaka itd.

(91) Sportsko-rekreativni zrakoplov: avion, žiroplan ili helikopter koji nije složeni zrakoplov, a koji može biti:

(a) amaterski građeni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

(b) povijesni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

(c) bivši vojni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

(d) replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

(e) mikrolaki avion,

(f) mikrolaki helikopter i

(g) žiroplan s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 kg;

kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, te kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ.

(92) Sprječavanje zaleđivanja (Anti –icing): postupak kojim tretirane površine zrakoplova na ograničeno vrijeme zadržavaju – (Hold over time) zaštitu od pojave leda i njegovoga nakupljanja;

(93) Standardna kategorija I: precizni instrumentalni prilaz i slijetanje uz korištenje ILS, MLS ili PAR sustava s visinom odluke ne manjom od 200 ft i s vidljivošću duž uzletno sletne staze ne manjom od 550 m za zrakoplove i 500 m za helikoptere;

(94) Suha operativna masa (Dry operating mass): ukupna masa zrakoplova koji je spreman za određeni tip operacije, isključivši iskoristivo gorivo i teret (traffic load). Suha operativna masa uključuje:

i. Posadu i njihovu prtljagu;

ii. Opskrbu hranom i pićem (catering) i pripadajuću opremu;

iii. Spremnik vode i kemikalije za toalet;

(95) Suha uzletno-sletna staza: staza koja nije ni mokra ni onečišćena, i uključuje popločene staze koje su posebno pripremljene sa žljebovima ili poroznom površinom te održavane tako da i u uvjetima kada je prisutna vlaga omogućuju efikasno »suho kočenje«;

(96) Sustav poboljšane vidljivosti (EVS- Enhanced Vision System): predstavlja elektronska sredstva koja su u stanju projicirati odraz vanjskih prizora u realnom vremenu, posredstvom senzora za prikaz;

(97) Sustav snimanja u uvjetima noćne vidljivosti (NVIS): objedinjavanje svih elemenata potrebnih za uspješnu i sigurnu upotrebu naočala za gledanje u uvjetima noćne vidljivosti tijekom letenja helikoptera. Sustav uključuje najmanje: NVG, NVIS osvjetljenje, komponente helikoptera (kao što su radio visinomjer, sustav za vizualno upozoravanje i sustav za zvučno upozoravanje) osposobljavanje i kontinuiranu plovidbenost;

(98) Teret (Traffic load): ukupna masa putnika, osoba koje nisu članovi posade, prtljage, tereta, specijalističke opreme koja se prevozi i balasta;

(99) Treća zemlja: država koja nije članica Europske zajednice;

(100) Uslužno osoblje hitnih službi na zemlji (Ground Emergency Service Personell): osoblje (policija, vatrogasci, itd.) koje je uključeno u hitnu medicinsku pomoć helikopterom (HEMS) i čije zadaće u bilo kojem obimu obuhvaćaju operacije helikoptera;

(101) Uzlijetanje u uvjetima smanjene vidljivosti: uzlijetanje u uvjetima kada je vidljivost duž uzletno sletne staze manja od 400 m;

(102) VEF: oznaka brzine pri kojoj se pretpostavlja otkaz kritičnog motora tijekom uzlijetanja;

(103) V1: maksimalna brzina u uzlijetanju pri kojoj pilot mora poduzeti prve radnje (napr. početi kočiti, smanjiti potisak, uključiti zračne kočnice) da zaustavi avion unutar duljine za zaletavanje-zaustavljanje.V1 je isto tako minimalna brzina u uzlijetanju s otkazom kritičnog motora pri VEF , pri kojoj pilot može nastaviti uzlijetanje i postići zahtijevanu visinu iznad površine uzlijetanja unutar duljine za uzlijetanje;

(104) Vidljivost duž uzletno sletne staze (RVR): razdaljina u kojoj pilot zrakoplova na centralnoj liniji uzletno-sletne staze vidi oznake za označavanje površine uzletno-sletne staze ili svjetla koja obilježavaju uzletno-sletnu stazu ili njenu centralnu liniju;

(105) Visina iznad praga staze: visina određena od imatelja (dodatnog) certifikata tipa na 50 ft, ili drugu vrijednost od 35 do 50 ft;

(106) Vrijeme zadržavanja (Hold-over Time (HoT)): predviđeni vremenski period u kome se očekuje da će tekućina za sprječavanje zaleđivanja spriječiti stvaranje inja ili leda i nakupljanje snijega na tretiranim površinama zrakoplova na zemlji u prevladavajućim okolnim uvjetima;

(107) VTOSS: minimalna brzina pri kojoj se zrakoplov mora moći penjati s neučinkovitom kritičnom pogonskom jedinicom, a kada preostale pogonske jedinice rade unutar odobrenih operativnih ograničenja;

(108) Zapovjednik (Pilot in command): pilot određen od strane operatora, ili u slučaju generalne avijacije, vlasnika, koji zapovijeda i zadužen je za sigurno izvođenje leta;

(109) Zahtijevana duljina za uzlijetanje helikoptera (TODRH): horizontalna duljina potrebna od početka uzlijetanja do točke u kojoj su postignuti VTOSS, odabrana visina i pozitivan gradijent penjanja, uz otkaz kritične pogonske grupe prepoznat u TDP – točka odluke u uzlijetanju, (Take off decision point), s preostalim operativnim pogonskim grupama unutar odobrenih operativnih ograničenja;

(110) Zračni prijevoznik: poduzetnik koji posjeduje valjanu Operativnu licenciju za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza;

(111) Zrakoplov: svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu.

OPS.GEN.015 Odgovornosti i ovlaštenja zapovjednika

SVI ZRAKOPLOVI

(a) Zapovjednik zrakoplova je odgovoran:

(1) Za započinjanje, nastavak, prekid ili odstupanja od planiranoga leta,

(2) Za sukladnost sa svim operativnim procedurama i listama provjere

(3) Da ne započne ili nastavi let ukoliko nije utvrdio da su sva operativna ograničenja navedena u članku 2.a.3. Dodatka IV Pravilnika o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (Bitni zahtjevi za letačke operacije) zadovoljena.

(4) Da ne započne ili nastavi let dalje od najbližega prikladnoga aerodroma ili mjesta za slijetanje kada je sposobnost članova posade za obavljane dužnosti značajno umanjena zbog umora, bolesti ili nedostatka kisika;

(5) Za pristup pilotskoj kabini, ili pilotskom odjeljku kada se radi o balonu;

(6) Za donošenje odluka, u skladu s listom odstupanja od standardne konfiguracije (CDL), ili listom minimalne opreme (MEL), kako je primjenjivo, u smislu prihvaćanja ili ne prihvaćanja zrakoplova za let sa neispravnom opremom; i

(7) Za upis podataka o zrakoplovu, i svih poznatih kvarova ili kvarova na koje se sumnja na zrakoplovu, po završetku leta, u dnevnik leta (Journey log) ili knjigu zrakoplova (Aircraft log book).

(b) Zapovjednik je ovlašten odbiti prijevoz ili iskrcati bilo koje osobe ili teret, koji mogu predstavljati potencijalnu opasnost za sigurnost zrakoplova ili osoba u njemu.

(c) Zapovjednik mora, što je prije moguće, dojaviti nadležnoj jedinici kontrole leta (ATS), bilo koje opasne uvjete u letu, koji mogu utjecati na sigurnost drugih zrakoplova.

(d) Bez obzira na zahtjev OPS.GEN.015(a)(4), u operacijama sa višečlanom posadom zapovjednik može nastaviti let dalje od najbližega prikladnoga aerodroma kada su uspostavljeni odgovarajući postupci za umanjenje opasnosti.

BALONI

(e) Zapovjednik mora dodatno uz točke (a), (b), (c) i (d) biti odgovoran za:

(1) Informiranje prije uzlijetanja i informiranje osoba koje pomažu u napuhavanju i ispuhavanju kupole.

(2) Bez obzira na zahtjev OPS.GEN.130, osigurati da nitko ne puši u balonu ili u njegovoj neposrednoj blizini; i

(3) Osigurati da osobe koje pomažu u napuhavanju i ispuhavanju kupole nose odgovarajuću zaštitnu odjeću.

OPS.GEN.020 Odgovornosti članova posade

(a) Članovi posade moraju biti odgovorni za pravilno izvršavanje svojih dužnosti koje se odnose na sigurnost zrakoplova i osoba u njemu, u skladu s primjenjivim zahtjevima, i tamo gdje je to primjenjivo, a u skladu s operativnim priručnikom.

(b) Članovi posade moraju sjediti na svojim mjestima i ne smiju obavljati druge aktivnosti osim onih zahtijevanih za sigurno odvijanje operacija zrakoplova tijekom kritičnih faza leta.

(c) Za vrijeme dok su na svojim mjestima članovi posade moraju imati zavezane sigurnosne pojaseve.

(d) Najmanje jedan kvalificirani član posade mora ostati za komandama zrakoplova cijelo vrijeme leta.

(e) Članovi posade koji obavljaju dužnosti za više od jednoga operatora i na koje su primjenjiva ograničenja trajanja radnoga vremena i zahtjevi za odmorom, odnosno na koje su primjenjivi zahtjevi OR.OPS.FTL, moraju:

(1) Udovoljavati svim zahtjevima za ograničenje trajanja radnoga vremena, vremena provedenoga u letu, i zahtjevima za odmorom, koji su primjenjivi na njihove aktivnosti;

(2) O svojim aktivnostima izvijestiti svakoga od tih operatora;

(3) Održavati vlastite zapise o radnom vremenu, vremenu provedenome u letu i odmorima sukladno primjenjivim propisima koji se odnose na radno vrijeme članova posade; i

(4) Na zahtjev operatora pokazati zapise prije početka dužnosti.

(f) Članovi posade ne smiju započeti s dužnosti na zrakoplovu ukoliko su umorni ili postoji vjerojatnost umora, ili se osjećaju nespremni, u mjeri zbog koje se može ugroziti let.

(g) Član posade mora izvijestiti zapovjednika:

(1) O svim greškama, otkazima, kvarovima i oštećenjima za koje smatra da mogu utjecati na plovidbenost ili sigurno operiranje zrakoplovom, uključujući i sustave za slučaj opasnosti; i

(2) O svakom događaju koji je ugrozio ili mogao ugroziti, sigurnost operacija.

OPS.GEN.025 Zajednički jezik

Svi članovi posade moraju komunicirati na zajedničkom jeziku.

OPS.GEN.030 Prijevoz opasnih roba

(a) Prijevoz opasnih roba zrakom mora se obavljati u skladu s važećim izdanjem Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom, objavljenih odlukom vijeća ICAO-a (ICAO dokument 9284-AN/905).

(b) Opasne robe smije prevoziti samo operator koji ima odobrenje za takav prijevoz, te u skladu s primjenjivim propisima koji se odnose na opasne robe i OPS.SPA.DG, osim kada:

(1) one nisu predmet Tehničkih instrukcija u skladu s Dijelom 1. Tehničkih instrukcija.

(2) je propisano da budu na zrakoplovu u skladu s plovidbenim i operativnim zahtjevima;

(3) je propisano da budu na zrakoplovu za posebne namjene;

(4) ih nose putnici ili članovi posade, u skladu s Tehničkim instrukcijama, ili

(5) su u prtljazi koja je bila odvojena od njenih vlasnika.

(c) Moraju se poduzeti sve razumne mjere kako bi se spriječilo da opasne robe nehotice budu unesene u zrakoplov.

(d) Operator mora, u skladu s Tehničkim instrukcijama, bez odgađanja podnijeti izvješće nadležnom tijelu i tijelu države u kojoj se dogodila nesreća ili nezgoda:

(1) o svakoj nezgodi ili nesreći koje uključuju opasne robe, te

(2) o pronalasku nedeklarirane ili pogrešno deklarirane opasne robe u teretu ili u putničkoj prtljazi.

Sekcija II – Operativni postupci

OPS.GEN.100 Led i ostala onečišćenja

(a) Na početku leta vanjske površine zrakoplova moraju biti čiste od svih naslaga koja mogu značajno utjecati na performanse i upravljivost zrakoplova.

(b) Operator mora primijeniti postupke odleđivanja i sprječavanje zaleđivanja, uvijek kada utvrdi da je to potrebno, a na temelju pregleda ili vremenskih uvjeta.

OPS.GEN.105 Simulacija izvanrednih situacija u letu

Osim kada organizacija za osposobljavanje odobrena u skladu s Dijelom OR, provodi obuku u letu, za vrijeme prijevoza putnika ili tereta ili kada se izvode komercijalne operacije, ne smije se simulirati sljedeće:

(a) Izvanredni postupci ili postupci u hitnim situacijama (Emergency) koje zahtijevaju primjenu izvanrednih ili postupaka u hitnosti; ili

(b) Meteorološki uvjeti za instrumentalno letenje (IMC) uporabom pomagala za simuliranje tih uvjeta.

OPS.GEN.110 Prijevoz osoba

SVI ZRAKOPLOVI

(a) Ni jedna osoba ne smije biti u dijelu zrakoplova koji nije namijenjen za smještaj osoba, osim u svrhu poduzimanja mjera neophodnih za sigurnost zrakoplova ili bilo koje životinje ili dobara u njemu.

AVIONI I HELIKOPTERI

(b) Kod aviona i helikoptera osobe koje se prevoze moraju sjediti na mjestima na kojima u slučaju evakuacije u nuždi, na najbolji način mogu asistirati i ne ometati evakuaciju zrakoplova.

(c) Prije i za vrijeme voženja, uzlijetanja i slijetanja, i kad god zapovjednik smatra neophodnim u interesu sigurnosti svaka osoba u zrakoplovu mora zauzeti sjedište ili ležaj i, osim u slučaju padobranskih operacija, imati pravilno zavezan sigurnosni pojas ili ramene veze.

HELIKOPTERI

(d) Operator helikoptera mora navesti sjedišta koja mogu biti zauzeta od strane odrasle osobe s djetetom, pravilno osiguranih sigurnosnim pojasom.

OPS.GEN.115 Informiranje putnika

Putnici moraju biti informirani o lokaciji i načinu upotrebe, izlaza za slučaj hitnosti i odgovarajuće sigurnosne opreme i opreme za slučaj hitnosti.

OPS.GEN.117 Priprema leta

(a) Prije započinjanja leta, zapovjednik zrakoplova se mora svim razložnim sredstvima uvjeriti da je oprema na zemlji i/ili vodi uključujući komunikacijske i navigacijske uređaje zahtjevane za sigurno odvijanje namjeravanog leta, raspoloživa i odgovarajuća za vrstu namjeravanih letačkih operacija.

(b) Prije započinjanja leta zapovjednik se mora upoznati sa svim raspoloživim meteorološkim informacijama koje se odnose na namjeravani let. Priprema leta za let izvan okolice aerodroma odlaska i za svaki let koji će se odvijati prema pravilima instrumentalnog letenja, mora uključivati:

(1) Upoznavanje s raspoloživim aktualnim meteorološkim izvješćima i prognozama i

(2) Plan postupanja u slučaju da let ne može biti izvršen kako je planirano, radi meteoroloških uvjeta.

OPS.GEN.120 Osiguravanje putničke kabine i kuhinja

(a) Prije i za vrijeme voženja, uzlijetanja i slijetanja, svi izlazi i prolazi za bijeg moraju biti neometani.

(b) Prije i za vrijeme uzlijetanja i slijetanja, i uvijek kada zapovjednik smatra neophodnim u interesu sigurnosti, sva oprema i prtljaga mora biti pravilno osigurana.

OPS.GEN.125 Prijenosni elektronički uređaji

Prijenosni elektronički uređaji koji mogu imati štetan utjecaj na performanse, sustave i opremu zrakoplova ne smiju se koristiti u zrakoplovu.

OPS.GEN.130 Pušenje u zrakoplovu

SVI ZRAKOPLOVI

(a) Pušenje u zrakoplovu se ne smije dozvoliti:

(1) Za vrijeme dok je zrakoplov na zemlji, osim kada operator ne dozvoli pušenje u skladu sa definiranim postupcima;

(2) Za vrijeme dok se zrakoplov puni gorivom; ili

(3) Kada zapovjednik smatra neophodnim u interesu sigurnosti.

SLOŽENI ZRAKOPLOVI NA MOTORNI POGON

(b) Pušenje se ne smije dozvoliti u složenom zrakoplovu na motorni pogon:

(1) U odjeljcima za teret ili drugim prostorima u kojima se prevozi teret;

(2) U prostoru kabine gdje postoji opskrba kisikom;

(3) Kada je operator proglasio let kao let na kome nije dozvoljeno pušenje; ili

(4) Izvan područja koja je operator definirao kao zone u kojima je pušenje dozvoljeno.

OPS.GEN.135.A Voženje zrakoplova

Zrakoplovom se smije voziti po manevarskim površinama aerodroma samo kada je osoba koja je za komandama kvalificirana za voženje zrakoplova.

OPS.GEN.140.H Rad rotora

Rotor helikoptera smije biti stavljen u pogon u svrhu leta samo kada je osoba koja je za komandama kvalificirani pilot.

OPS.GEN.145. Upotreba aerodroma i operativnih površina

Operator smije koristiti samo one aerodrome ili operativne površine koje su odgovarajuće za tip zrakoplova i operacije koje se namjeravaju izvoditi.

HELIKOPTERI

(a) Helikopterima se moraju izvoditi operacije u uvjetima vidljivosti ne manjima od:

(1) 1500 m za danjeg svjetla, osim kada je vidljivo tlo, ukoliko se helikopterom upravlja na brzinama koje prikladno omogućavaju promatranje ostaloga prometa i bilo kojih prepreka da se na vrijeme može izbjeći sudar, vidljivost može biti smanjena na 800 m na kraće vrijeme.

(2) 5000 m noću.

(b) U zračnom prostoru klase G kada se leti između platformi gdje je područje iznad vode manje od 10 nm, VFR letovi se izvode prema tablici 2.

Tablica 2 – Minimumi za letove između platformi u klasi G zračnog prostora


Dan

Noć

Visina*

Vidljivost

Visina*

Vidljivost

Jedan pilot

300 ft

3 km

500 ft

5 km

Dva pilota

300 ft

2 km**

500 ft

5 km***

*Baza oblaka mora biti takva da dozvoljava let na određenoj visini ispod i van oblaka.

** Helikopterima se mogu izvoditi operacije u uvjetima vidljivosti do 800 m ukoliko je odredište ili privremeno mjesto za slijetanje kontinuirano vidljivo.

*** Helikopterima se mogu izvoditi operacije u uvjetima vidljivosti do 1500 m ukoliko je odredište ili privremeno mjesto za slijetanje kontinuirano vidljivo.

OPS.GEN.150 Operativni minimumi za pravila instrumentalnog letenja (IFR)

(a) Operator mora utvrditi aerodromske operativne minimume za svaki odlazni, odredišni i alternativni aerodrom koji se koristi. Taj minimum mora:

(1) Biti jednak ili viši od onoga koji je naveden od strane države u kojoj se aerodrom nalazi, osim kada je izričito odobreno od te države; i

(2) Biti prethodno odobren od strane nadležnog tijela u skladu s OPS.SPA.001.LVO.

(b) Minimum naveden u točki (a) mora uzeti u obzir sve dodatke koje zahtijeva nadležno tijelo.

(c) Minimumi za određene vrste prilaza i postupaka slijetanja su primjenjivi ukoliko:

(1) Je zemaljska oprema koja se zahtijeva za te postupke u funkciji;

(2) Su sustavi zrakoplova koji se zahtijevaju za tu vrstu prilaza u funkciji;

(3) Su zahtijevane performanse zrakoplova ispunjene;

(4) Je posada odgovarajuće osposobljena.

(d) Pri utvrđivanju aerodromskoga operativnoga minimuma koji će se primijeniti na određenu operaciju, operator mora uzeti u obzir:

(1) Tip, performanse i karakteristike rukovanja zrakoplovom;

(2) Sastav letačke posade, njihovu stručnost i iskustvo;

(3) Dimenzije i karakteristike zona finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO)/uzletno sletnih staza koje se mogu koristiti;

(4) Prikladnost i svojstva dostupnih vizualnih i ne vizualnih zemaljskih pomoćnih uređaja;

(5) Opremu dostupnu na zrakoplovu za navigaciju i kontrolu putanje leta, kako je prikladno, za vrijeme uzlijetanja, prilaza, ravnanja, slijetanja, protrčavanja i neuspjelog prilaza;

(6) Prepreke u prilazu, neuspjelom prilazu i penjanju, te područja zahtijevana za izvršenje izvanrednih procedura i nadvisivanja prepreka;

(7) Visinu nadvisivanja prepreka/nadmorsku visina za postupak instrumentalnoga prilaza;

(8) Načine određivanja i izvještavanja o meteorološkim uvjetima; i

(9) Tehnike leta koje se koriste za vrijeme finalnog prilaza.

OPS.GEN.155 Odabir alternativnih aerodroma

ALTERNATIVNI AERODROM PRI UZLIJETANJU

SVI ZRAKOPLOVI

(a) Alternativni aerodrom pri uzlijetanju mora biti odabran i naveden u planu leta, ako su vremenski uvjeti na aerodromu uzlijetanja na ili ispod primjenjivoga aerodromskoga minimuma ili ukoliko se ne bi bilo moguće vratiti na odlazni aerodrom iz drugih razloga.

(b) Alternativni aerodrom pri uzlijetanju mora biti na sljedećim udaljenostima od aerodroma uzlijetanja:

(1) Zrakoplovi s dvije pogonske jedinice: udaljenost ne veća od one jednake vremenu od jednoga sata leta na brzini krstarenja sa jednim motorom; i

(2) Zrakoplovi sa tri ili više pogonskih jedinica: udaljenost ne veća od one jednakoj vremenu od dva sata leta na brzini krstarenja sa jednim neučinkovitim motorom.

(c) Za aerodrom koji se odabire kao alternacija za uzlijetanje, dostupni podaci moraju ukazivati da će u planirano vrijeme korištenja vremenski uvjeti biti iznad ili na aerodromskom operativnom minimumu za tu operaciju.

ODREDIŠNI ALTERNATIVNI AERODROMI

(d) Za letove koji se izvode u skladu s instrumentalnim pravilima letenja (IFR), najmanje jedan odredišni alternativni aerodrom mora biti odabran i naveden u planu leta, osim kada:

(1) Za avione: trajanje leta i dostupne trenutne meteorološke informacije ukazuju da u predviđeno vrijeme dolaska na planiranom mjestu slijetanja, i u razumnom vremenu (jedan sat) prije i poslije toga vremena, prilaz i slijetanje mogu biti napravljeni po vizualnim meteorološkim uvjetima; ili

(2) Za helikoptere: dostupne trenutne meteorološke informacije ukazuju da će sljedeći meteorološki uvjeti postojati dva sata prije i dva sata poslije očekivanoga vremena dolaska:

(i) Baza oblaka od najmanje 130 metara (400 ft) iznad minimuma za postupke instrumentalnoga prilaza;

(ii) Vidljivost od najmanje 1500 m više od minimuma primjenjivoga za postupak; ili

(3) Mjesto planirano za slijetanje je izolirano i:

(i) Nema alternativnoga prikladnoga odredišta;

(ii) Instrumentalna procedura je propisana za aerodrom koji je planiran za slijetanje;

(iii) Za avione: dostupne trenutne meteorološke informacije ukazuju da će sljedeći meteorološki uvjeti postojati dva sata prije i dva sata poslije očekivanoga vremena dolaska:

(A) Baza oblaka od najmanje 300 m (1000 ft) iznad minimuma za postupke instrumentalnoga prilaza;

(B) Vidljivost od najmanje 5,5 km, ili 4 km više od minimuma primjenjivoga za proceduru.

(iv) Za helikoptere: točka sa koje nema mogućnosti povratka (PNR- Point of No Return) određena za operacije iznad vode.

OPS.GEN.160 Postupci u odlasku i prilazu

(a) Ukoliko nije drugačije odobreno od države nadležne za aerodrom, operator mora koristiti odlazne i prilazne procedure definirane od te države.

(b) Zapovjednik može prihvatiti samo odobrenje od nadležne službe kontrole leta za odstupanje od objavljenih postupaka odlaska ili prilaza, pod uvjetom da se poštuje visina nadvišenja prepreka i da su u potpunosti uzeti u obzir operativni uvjeti. U svakom slučaju finalni prilaz se mora letjeti vizualno ili u skladu sa objavljenim prilaznim procedurama.

OPS.GEN.165 Umanjenje buke

Operativni postupci moraju uzeti u obzir potrebu za umanjenje učinka buke zrakoplova.

OPS.GEN.170 Minimalna visina nadvišenja terena – IFR letovi

Za svaki let koji se izvodi u skladu s instrumentalnim pravilima letenja (IFR), moraju biti utvrđene minimalne visine nadvišenja terena za rutu po kojoj se leti.

OPS.GEN.175 Minimalne visine leta

Zrakoplovom se ne smije letjeti ispod minimalnih visina koje su utvrđene od strane države iznad koje se leti osim:

(a) Kada je to neophodno za uzlijetanje i slijetanje; ili

(b) Za snižavanje ispod minimalnih visina u skladu sa postupcima utvrđenima od strane te države pod uvjetom da operator dokaže da operacije ne stvaraju opasne uvjete za osobe i imovinu na zemlji.

OPS.GEN.180 Rute i područje operacija

Operacije se moraju obavljati u skladu s ograničenjima na rutama i područjima operacija onako kako je to određeno od strane države koja se nadlijeće.

OPS.GEN.185. Meteorološki uvjeti

(a) Zapovjednik ne smije započeti ili nastaviti let po vizualnim pravilima letenja (VFR), ukoliko posljednje dostupne meteorološke informacije ukazuju da će vremenski uvjeti na ruti i na namjeravanome odredištu, u odgovarajućem vremenu biti na ili iznad primjenjivoga operativnoga minimuma za VFR.

(b) Let u skladu s instrumentalnim pravilima letenja (IFR) smije se započeti ili nastaviti prema planiranom odredišnom aerodromu, ukoliko posljednje dostupne meteorološke informacije ukazuju da su vremenski uvjeti na ruti i na namjeravanome odredištu ili bar na jednom alternativnom odredištu u očekivanome vremenu dolaska, na ili iznad primjenjivoga aerodromskoga operativnoga minimuma.

OPS.GEN.190 Uvjeti za uzlijetanje

Prije započinjanja uzlijetanja, zapovjednik se mora uvjeriti da:

(a) Prema dostupnim informacijama, vrijeme na aerodromu ili operativnoj površini, a za motorni zrakoplov, uvjeti na uzletno sletnoj stazi/zoni finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO) koji se namjeravaju koristiti, neće spriječiti sigurno uzlijetanje i odlazak; i

(b) Je vidljivost duž staze (RVR) i visina baze oblaka u smjeru uzlijetanja, jednaka ili povoljnija od aerodromskog operativnog minimuma.

OPS.GEN.195 Uvjeti za prilaz i slijetanje

Prije započinjanja prilaza za slijetanje, zapovjednik se mora uvjeriti da je prema raspoloživim informacijama, vrijeme na aerodromu ili operativnoj površini, a za motorne zrakoplove uvjeti na uzletno sletnoj stazi/zoni finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO), koji se namjeravaju koristiti, neće spriječiti siguran prilaz, slijetanje ili neuspjeli prilaz, u odnosu na podatke o performansama sadržanima u letačkom priručniku zrakoplova (AFM) i/ili operativnom priručniku.

OPS.GEN.200 Započinjanje i nastavak prilaza

(a) Instrumentalni prilaz se smije nastaviti ispod visine od 1000 ft iznad aerodroma, na završnom segmentu prilaza samo ako je vidljivost duž staze (RVR) na ili iznad primjenjivoga minimuma definiranoga za uzletno-sletnu stazu.

(b) Ukoliko, nakon prolaska visine od 1000 ft iznad aerodroma na završnom segmentu, vidljivost duž staze (RVR) padne ispod primjenjivoga minimuma, prilaz može biti nastavljen do visine donošenja odluke (DA/H) ili minimalne visine snižavanja (MDA/H).

(c) Prilaz se može nastaviti ispod DA/H ili MDA/H i slijetanje se može završiti ukoliko je jedna od sljedećih vizualnih referenci za uzletno sletnu stazu koja se namjerava koristiti, utvrđena i vidljiva na DA/H ili MDA/H:

(1) elementi sustava prilaznih svjetala;

(2) prag piste;

(3) oznake praga piste;

(4) svjetla praga piste;

(5) svjetlosne oznake praga piste;

(6) vizualni indikator za vođenje aviona po ravni poniranja;

(7) zona dodira ili oznake zone dodira;

(8) svjetla zone dodira;

(9) svjetla ruba staze/područja finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO).

OPS.GEN.205 Opskrba gorivom

(a) Moraju se nositi najmanje sljedeće minimalne količine rezervnog goriva za letove po vizualnim pravilima letenja (VFR) i goriva za letove po instrumentalnim pravilima letenja (IFR).

BALONI

(b) Za letove koji se izvode sukladno vizualnim pravilima letenja, količina rezervnoga goriva (plin ili balast) ne smije biti manja, od količine dostatne za 30 minuta leta.

AVIONI

(c) Osim za nekomercijalne letove zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, koji uzlijeću i slijeću na isti aerodrom/operativnu površinu i ostaju unutar 50 nautičkih milja od tog aerodroma/operativne površine, letovi koji se izvode u skladu s vizualnim pravilima letenja, moraju nositi rezervu goriva najmanje za:

(1) 30 minuta leta na normalnoj visini krstarenja, danju; ili

(2) 45 minuta leta pri normalnoj brzini krstarenja, noću.

(d) Za letove koji se izvode po instrumentalnim pravilima letenja količina nošenog goriva mora biti dostatna:

(1) Za let do aerodroma/operativne površine predviđenog slijetanja, te nakon toga za 45 minuta leta na normalnoj visini krstarenja, kada alternativni aerodrom nije potreban ili odgovarajući alternativni aerodrom nije raspoloživ (npr. aerodrom/operativna površina je izolirana i odgovarajući alternativni aerodrom nije raspoloživ); ili

(2) Kada je alternativni aerodrom/operativna površina potreban, za let do i izvođenje prilaza i neuspjelog prilaza na aerodromu/operativnoj površini namjeravanog slijetanja i nakon toga:

(i) Za let do određenog alternativnog aerodroma; i

(ii) Za najmanje 45 minuta leta na normalnoj visini krstarenja.

HELIKOPTERI

(e) Osim za nekomercijalne letove zrakoplovima koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, koji uzlijeću i slijeću na isti aerodrom/operativnu površinu i ostaju unutar 50 nautičkih milja od tog aerodroma/operativne površine, letovi koji se izvode u skladu s vizualnim pravilima letenja moraju nositi rezervu goriva ne manju od količine potrebne za 20 minuta leta brzinom najvećeg doleta.

(f) Za letove koji se izvode sukladno instrumentalnim pravilima letenja, količina nošenog goriva mora biti dostatna:

(1) Za let do aerodroma/operativne površine na koji se namjerava sletjeti, i nakon toga, za 30 minuta leta pri brzini u krugu čekanja na 450 m (1500 ft) iznad odredišnog aerodroma/operativne površine u uvjetima standardne temperature, te za prilaz i slijetanje, kada odgovarajući alternativni aerodrom/operativna površina nije raspoloživ (npr. aerodrom/operativna površina je izoliran i odgovarajući alternativni aerodrom/operativna površina nije raspoloživ)

(2) Kada je alternativni aerodrom/operativna površina potrebna, za let do, i izvođenje prilaza i neuspjeloga prilaza na aerodrom/operativnu površinu, na koji se namjerava sletjeti, i nakon toga za:

(i) let do određenog alternativnog aerodroma/operativne površine; i

(ii) 30 minuta leta pri brzini u krugu čekanja na 450 m (1500 ft) iznad alternativnog aerodroma/operativne površine, u uvjetima standardne temperature, za prilaz i slijetanje.

OPS.GEN.210 Punjenje goriva tijekom ukrcaja, iskrcaja i boravka putnika u zrakoplovu

(a) Balon ne smije biti punjen gorivom tijekom ukrcaja, iskrcaja i boravka putnika u balonu.

(b) Svi ostali zrakoplovi ne smiju biti punjeni gorivom tijekom ukrcaja, iskrcaja i boravka putnika u zrakoplovu, osim:

(1) Ako je zrakoplov nadziran od strane zapovjednika ili drugog osposobljenog osoblja pripravnoga za pokretanje i vođenje napuštanja zrakoplova; i

(2) Za komercijalne operacije, ako se između osoblja uključenog u nadzor punjenja goriva i zapovjednika ili drugog osposobljenog potrebnog osoblja održava dvosmjerna komunikacija.

OPS.GEN.215 Provjeravanje količine goriva u letu

Provjeravanje količine goriva u letu mora biti provođeno na svakom letu u redovitim vremenskim intervalima.

OPS.GEN.220.B Operativna ograničenja – baloni

(a) Balonom se ne smije slijetati noću osim u slučaju opasnosti.

(b) Balon može uzletjeti tijekom noći, pod uvjetom da nosi dovoljno goriva za slijetanje tijekom dana.

OPS.GEN.222 Utvrđivanje prekomjernoga približavanja zemlji

Kada utvrdi prekomjerno približavanje zemlji, pilot za komandama mora odmah poduzeti postupke za uspostavljanje sigurnih uvjeta leta.

Sekcija III – Performanse zrakoplova
i operativna ograničenja

OPS.GEN.300 Operativna ograničenja

(a) Tijekom bilo koje faze operacije, opterećenje, masa i, osim za balone, položaj težišta (CG) zrakoplova moraju biti u skladu sa svim ograničenjima navedenim u letačkom priručniku zrakoplova (AFM).

(b) Operacije zrakoplovom moraju se izvoditi unutar ograničenja definiranih u skladu sa primjenjivim standardima za certifikaciju buke.

OPS.GEN.305 Vaganje

(a) Masa i, osim za balone, položaj težišta (CG) zrakoplova moraju biti ustanovljeni stvarnim vaganjem prije prvog korištenja.

(b) Ukupni utjecaji promjena i popravaka na masu i uravnoteženje moraju se uzeti u obzir i primjereno dokumentirati. Zrakoplov mora biti ponovo izvagan kada god utjecaj promjene na masu i uravnoteženje nije točno poznat.

(c) Masa i položaj težišta (CG) složenoga zrakoplova na motorni pogon, koji se koristi u nekomercijalnim operacijama i zrakoplova koji se koristi u komercijalnim operacijama mora biti ponovo ustanovljena stvarnim vaganjem:

(1) Najmanje svakih 5 godina ako se koriste mase pojedinačnih zrakoplova; ili

(2) Najmanje jednom svakih 9 godina ako se koriste mase flote aviona.

(d) Vaganje se mora izvršiti kod proizvođača zrakoplova ili od strane odobrene organizacije za održavanje u skladu s Part-M ili Part-145.

OPS.GEN.310 Sustav izračuna mase i uravnoteženja – složeni zrakoplovi na motorni pogon koji se koriste u nekomercijalnim operacijama i zrakoplovi koji se koriste u komercijalnim operacijama

SLOŽENI ZRAKOPLOVI NA MOTORNI POGON KOJI SE KORISTE U NEKOMERCIJALNIM OPERACIJAMA I ZRAKOPLOVI KOJI SE KORISTE U KOMERCIJALNIM OPERACIJAMA

(a) Operator složenog zrakoplova na motorni pogon koji se koristi u nekomercijalnim operacijama ili zrakoplova koji se koristi u komercijalnim operacijama mora uspostaviti sustav izračuna mase i uravnoteženja, te odrediti na koji će se način precizno utvrditi za svaki let:

(1) Suha operativna težina zrakoplova i položaj težišta, ako je primjenjivo;

(2) Masa tereta (traffic load);

(3) Masa goriva;

(4) Utovar zrakoplova pod nadzorom osposobljenog osoblja;

(5) Raspored tereta;

(6) Masa na uzlijetanju, masa na slijetanju i masa bez goriva, ako je primjenjivo;

(7) Položaj težišta, ako je primjenjivo; i

(8) Izrada i distribucija cjelokupne dokumentacije.

(b) Kada je izračun mase i uravnoteženja dobiven elektroničkim putem, posada mora imati mogućnost intervencije u izračun.

OPS.GEN.315 Performanse – općenito

(a) Zrakoplovom se smiju izvoditi operacije, samo ako ima odgovarajuće performanse u skladu s važećim pravilima letenja i drugim ograničenjima koja se odnose na let, zračni prostor ili aerodrome/operativne površine koji se koriste, uzimajući u obzir točnost bilo koje karte/mape koja se koristi.

(b) Osim kada je to potrebno za uzlijetanje ili slijetanje na odobrene operativne površine, zrakoplovom se, u slučaju kvara pogonske jedinice, smiju izvoditi operacije preko gusto naseljenih područja gradova, naselja ili preko skupova ljudi na otvorenom, samo ako je u mogućnosti slijetanje izvesti bez pretjerane opasnosti za putnike zrakoplova ili treće osobe.

OPS.GEN.320.A Uzlijetanje – složeni avioni na motorni pogon koji se koriste u nekomercijalnim operacijama i avioni koji se koriste u komercijalnim operacijama

SLOŽENI AVIONI NA MOTORNI POGON KOJI SE KORISTE U NEKOMERCIJALNIM OPERACIJAMA I AVIONI KOJI SE KORISTE U KOMERCIJALNIM OPERACIJAMA

(a) Prilikom određivanja maksimalne dozvoljene mase pri uzlijetanju, sljedeće mora biti uzeto u obzir:

(1) Duljina za uzlijetanje ne smije biti veća od raspoložive duljine za uzlijetanje, s razdaljinom za zaustavljanje koja ne prelazi polovicu duljine raspoložive za zatrčavanje pri uzlijetanju

(2) Duljina za zatrčavanje pri uzlijetanju ne smije biti veća od raspoložive duljine za zatrčavanje pri uzlijetanju

(3) Ista vrijednost za V1, mora biti korištena za prekinuto i nastavljeno uzlijetanje; i

(4) Na mokroj ili onečišćenoj uzletno sletnoj stazi, masa pri uzlijetanju ne smije biti veća od dozvoljene mase za uzlijetanje za suhu uzletno sletnu stazu u istim uvjetima.

SLOŽENI AVIONI NA MOTORNI POGON

(b) U slučaju otkaza kritičnog motora za vrijeme uzlijetanja, složeni avioni na motorni pogon moraju biti u mogućnosti prekinuti uzlijetanje i zaustaviti se unutar raspoložive uzletno sletne staze ili u slučaju više-motornih aviona, nastaviti uzlijetanje i nadvisiti sve prepreke duž putanje leta s odgovarajućim granicama do trenutka kada je avion u poziciji da udovolji zahtjevima OPS.GEN.325.

OPS.GEN.325 Na ruti – kritični motor u kvaru – složeni zrakoplov na motorni pogon

U slučaju da kritični motor otkaže u bilo kojem trenutku duž rute, višemotorni složeni zrakoplov na motorni pogon mora biti u stanju nastaviti let do aerodroma letenjem iznad minimalne visine za nadvisivanje prepreka na bilo kojoj točki rute.

OPS.GEN.330.A Slijetanje – složeni avion na motorni pogon

Na svakom aerodromu, poslije nadvisivanja svih prepreka na prilaznoj putanji unutar sigurnih granica, avion mora biti u mogućnosti sletjeti i zaustaviti se, a hidroavion doći do zadovoljavajuće niske brzine, unutar duljine raspoložive za slijetanje. Odstupanje može biti napravljeno za očekivane razlike u tehnikama prilaza i slijetanja, ukoliko takvo odstupanje već nije predviđeno u planiranju performansi.

Sekcija IV – Instrumenti, podaci i oprema

OPS.GEN.400 Instrumenti i oprema – Općenito

OPĆENITO

(a) Zrakoplov mora biti opremljen instrumentima koji posadi omogućuju da:

(1) Upravlja ili, u slučaju balona, odredi putanju leta;

(2) Izvede bilo koji proceduralni manevar; i

(3) Se pridržava operativnih ograničenja u očekivanim operativnim uvjetima.

ODOBRENA I NEODOBRENA OPREMA

(a) Oprema i instrumenti zahtijevani u Dijelu OPS moraju biti odobreni, osim kako je navedeno u (c), i ugrađeni u skladu s Part-21, odnosno Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA), kako je primjenjivo.

(b) Instrumenti i oprema zahtijevani u Dijelu OPS koji ne moraju biti odobreni u skladu s Part-21, odnosno u skladu s Pravilnikom o o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA), kako je primjenjivo, kao i bilo koja dodatna oprema koja nije zahtijevana Dijelom OPS, ali se nosi na letu, mora udovoljiti sljedećem:

(1) Informacija koju ti instrumenti, oprema ili dodatna oprema daju ne smiju biti upotrebljavani od strane posade da bi udovoljili (a);

(2) Instrumenti i oprema ne smiju utjecati na plovidbenost zrakoplova, čak i u slučaju otkaza ili kvarova.

DOSTUPNOST I SMJEŠTAJ INSTRUMENATA I OPREME

(a) Instrumenti i oprema moraju biti spremni za upotrebu ili dostupni s pozicije na kojoj član letačke posade koji ih treba koristiti sjedi.

(b) Instrumenti i oprema koju koristi letačka posada mora biti raspoređena tako da joj omogući da vide očitanja dostupna za trenutnu upotrebu sa svojih pozicija, s minimalnim praktičnim odstupanjem od položaja i linije gledanja koji normalno zauzimaju prilikom pogleda naprijed duž putanje leta.

(c) Sva oprema za slučaj opasnosti mora biti lako dostupna za trenutnu upotrebu.

OPS.GEN.405 Oprema za sve zrakoplove

AVIONI I HELIKOPTERI

(a) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sa:

(1) Osim za slučaj akrobatskih letova, najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara:

(i) U pilotskoj kabini; i

(ii) U svakom putničkom odjeljku koji je odvojen od pilotske kabine;

(2) Sjedištem ili ležajem za svaku osobu stariju od 24 mjeseca;

(3) Sigurnosnim pojasom za svako sjedište i pojasom za vezivanje za svaki ležaj;

(4) Pojasom za vezivanje za svaku osobu mlađu od 24 mjeseca; i

(5) Rezervnim topljivim električnim osiguračima, snage potrebne za kompletnu zaštitu strujnog kruga, za zamjenu onih osigurača koji su dostupni tijekom leta, i to po jedan rezervni za svaku nominalnu vrijednost snage osigurača.

(b) Vrsta i količina sredstva za gašenje požara u aparatima za gašenje mora biti prikladna za najvjerojatniju vrstu požara koja se može dogoditi u odjeljku gdje je aparat namijenjen za upotrebu, te mora biti minimizirana opasnost od otrovnih koncentracija plina u odjeljcima u kojima borave osobe.

JEDRILICE

(c) Jedrilice moraju biti opremljene u skladu s (a)(2) i (a)(3).

BALONI

(d) Baloni moraju biti opremljeni u skladu s (a)(1)(i) i alternativnim izvorom za potpalu plamenika.

VELIKI BALONI I BALONI UKLJUČENI U KOMERCIJALNE OPERACIJE

(e) Baloni s najvećim brojem putničkih mjesta većim od 11 i baloni koji se koriste u komercijalnim operacijama moraju, osim opremom navedenom pod (d), biti opremljeni i:

(1) Zaštitnim rukavicama za svakog člana posade;

(2) Pojasevima za vezivanje za posadu;

(3) Nožem s kukom;

(4) Protupožarnom dekom ili protupožarnim prekrivačem; i

(5) Užetom najmanje dužine od 30 m.

NOŠENJE PADOBRANACA

(f) Bez obzira na zahtjeve navedene u (a)(2), u slučaju nošenja padobranaca, pod zrakoplova može biti korišten kao sjedište, pod uvjetom da su osigurana sredstva za koja se padobranci mogu držati.

OPS.GEN.410 Letni instrumenti i oprema – VFR letovi

JEDRILICE, AVIONI I HELIKOPTERI

(a) Kada se izvode operacije prema pravilima vizualnog letenja (VFR), jedrilice, avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sredstvima za mjerenje i prikazivanje:

(1) Magnetskog pravca

(2) Vremena u satima, minutama i sekundama;

(3) Barometarske visine; i

(4) Indicirane zračne brzine (IAS- Indicated Air Speed)

(b) Kada jedrilice, avioni i helikopteri kojima se izvode operacije prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izvode operacije:

(1) Iznad kopna ili vode, a kada je vidljivost manja od 1500 m; i/ili

(2) Iznad vode i bez vizualnog kontakta s kopnom; ili

(3) U uvjetima kada postoji velik rizik gubitka kontrole položaja i može biti neophodna referenca na jedan ili više letnih instrumenata;

moraju dodatno na zahtjeve navedene pod (a) biti opremljeni sredstvima za mjerenje i prikaz:

(1) Vertikalne brzine;

(2) Skretanja i proklizavanja za avione i proklizavanja za helikoptere;

(3) Položaja;

(4) Stabiliziranog pravca; i

(5) Nedostatka napajanja namijenjenoga za rad instrumenata.

AVIONI I HELIKOPTERI U OPERACIJAMA S VIŠEČLANOM POSADOM

(c) Kada su za izvođenje operacija potrebna dva pilota, avioni i helikopteri moraju biti opremljeni s dodatnim odvojenim sredstvima za prikaz (a)(3), (a)(4), (b)(1), (b)(2), (b)(3) i (b)(4).

BALONI

(d) Kada se izvode operacije prema pravilima vizualnog letenja (VFR), baloni moraju biti opremljeni u skladu s (a)(2), (a)(3) kao i:

(1) Sredstvima za prikaz:

(i) Pravca zanošenja; i

(ii) Temperature kupole;

VELIKI BALONI I BALONI UKLJUČENI U KOMERCIJALNE OPERACIJE

(e) Baloni s najvećim brojem putničkih mjesta od 11 i više i baloni koji se koriste u komercijalnim operacijama, kada izvode operacije prema pravilima vizualnog letenja (VFR) moraju, pored opreme navedene u (d), biti opremljeni i:

(1) Sredstvima za mjerenje i prikazivanje:

(i) Vertikalne brzine; i

(ii) Pritiska za svaku opskrbnu liniju.

OPS.GEN.415 Letni instrumenti i oprema – VFR noćni letovi i IFR letovi

AVIONI I HELIKOPTERI

(a) Avioni i helikopteri kojima se izvode VFR noćni letovi i IFR letovi moraju, pored udovoljavanja OPS:GEN.410(a), (b) i (c), biti opremljeni s:

(1) Sredstvima za mjerenje i prikazivanje vanjske temperature zraka;

(2) Sredstvima za sprječavanje neispravnog rada radi kondenzacije ili zaleđivanja za sredstva za mjerenje i prikazivanje indicirane zračne brzine (IAS);

(3) Alternativnim izvorom statičkog pritiska;

(4) Svjetlosnim sustavom za izbjegavanje sudara;

(5) Navigacijskim/pozicijskim svijetlima;

(6) Svjetlima za slijetanje;

(7) Primjerenim osvjetljenjem svih instrumenata i opreme bitne za sigurne operacije napajanom iz električnog sustava zrakoplova;

(8) Osvjetljenjem u putničkim odjeljcima napajanim iz električnog sustava zrakoplova;

(9) Električnom svjetiljkom uz svako mjesto za posadu;

(10) Svijetlima u skladu s Međunarodnim propisima za izbjegavanje sudara na moru ako je zrakoplov amfibija; i

(11) U slučaju aviona s ograničenjem brzine izraženim u Mach broju, sredstvima za očitanje Mach broja.

(b) Avioni kojima se izvode VFR noćni letovi i IFR letovi i helikopteri kojima se izvode IFR letovi moraju biti opremljeni s držačem karte postavljenom na položaju prikladnom za čitanje, koji može biti osvijetljen za noćne operacije.

JEDRILICE

(c) Jedrilice koje kojima se izvode VFR noćni letovi ili IFR letovi, moraju udovoljiti (a)(4) do (10) uključivo.

BALONI

(d) Baloni kojima se izvode operacije noću moraju, pored udovoljavanja OPS.GEN.410(d) i (e), kako je primjenjivo, biti opremljeni s:

(1) Pozicijskim svijetlima; i

(2) Sredstvima osvjetljenja svih instrumenata koje posada koristi.

OPS.GEN.420 Letovi iznad vodenih površina

JEDRILICE I BALONI

(a) Zapovjednik jedrilice ili balona mora odrediti rizike za preživljavanje osoba u zrakoplovu u slučaju slijetanja na vodu, temeljem kojih će odlučiti o nošenju:

(1) Pojaseva za spašavanje ili odgovarajućih plovećih sredstava, za svaku ukrcanu osobu, spremljenih na mjestu koje je lako dostupno sa sjedišta ili ležaja osobe za čiju je upotrebu namijenjen;

(2) Odašiljača za slučaj opasnosti; i

(3) Opreme za davanje signala poziva u pomoć (distress signal),

kada izvodi operacije:

(i) Iznad vodene površine na udaljenosti većoj od razdaljine jedrenja od obale; ili

(ii) Gdje je putanja uzlijetanja ili prilaza tako postavljena iznad vode da je u slučaju nezgode, slijetanje na vodu vjerojatno;

KOPNENI AVIONI

(b) Kopneni avioni moraju biti opremljeni opremom navedenom u (a)(1) kada:

(1) Lete iznad vode na udaljenosti većoj od razdaljine jedrenja od obale; ili

(2) Uzlijeću ili slijeću na aerodrom ili operativnu površinu gdje je, po mišljenju zapovjednika, putanja uzlijetanja ili prilaza tako postavljena iznad vode da je u slučaju nezgode, slijetanje na vodu vjerojatno.

HIDROAVIONI

(c) Kada lete iznad vode, hidroavioni moraju, pored opreme navedene u (a)(1), biti opremljeni s:

(1) Opremom za davanje zvučnih signala, kako je propisano Međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru;

(2) Jednim sidrom; i

(3) Jednim konusnim vjetrokazom, kada je to potrebno kao pomoć u manevriranju.

AVIONI

(d) Zapovjednik aviona koji izvodi operacije na većoj udaljenosti od obale na kojoj je prisilno slijetanje moguće, od one koja odgovara vremenu od:

(1) 120 minuta pri brzini krstarenja ili 400 nautičkih milja (nm), što god je manje, u slučaju aviona koji imaju mogućnost za nastavak leta do aerodroma s otkazom kritične pogonske jedinice na bilo kojoj točki na ruti ili planiranih odstupanja od rute; ili

(2) 30 minuta pri brzini krstarenja ili 100 nm, što god je manje, za sve ostale avione

mora odrediti rizike za preživljavanje osoba u avionu u slučaju slijetanja na vodu, temeljem kojih će odlučiti o nošenju, pored opreme navedene u (b) ili (c) i (a)(3):

(i) Čamaca za spašavanje u dovoljnom broju za smještaj svih osoba u avionu, spremljenih tako da omoguće njihovu laku upotrebu u slučaju opasnosti; i

(ii) Opremu za spašavanje, uključujući sredstva za održavanje života, primjerenih planiranom letu.

HELIKOPTERI

(e) Helikopteri moraju biti opremljeni sa (a)(1), kada izvode operacije u:

(1) Performanse klase 1 ili 2 u letu iznad vode na udaljenosti koja odgovara vremenu leta dužem od 10 minuta pri normalnoj brzini krstarenja;

(2) Performanse klase 3 u letu iznad vode na udaljenosti koja je veća od udaljenosti autorotacije od obale; ili

(3) Performanse klase 2 ili 3 kada uzlijeću ili slijeću na aerodrom/operativnu površinu gdje je putanja uzlijetanja ili prilaza iznad vode.

(f) Kada se izvode operacije u performansama klase 1 ili 2 u letu iznad vodene površine na udaljenosti koja odgovara vremenu dužem od 10 minuta leta pri normalnoj brzini krstarenja ili u performansi klase 3 u letu iznad vodene površine na udaljenosti koja odgovara vremenu leta dužem od tri minute pri normalnoj brzini krstarenja, helikopteri moraju, pored opreme navedene u (a)(1) i kada nije isključeno obzirom na tip helikoptera koji se koristi, biti opremljeni i s (a)(3) i (d).

(g) Zapovjednik helikoptera koji izvodi operacije u performansama klase 3 mora odrediti rizike za preživljavanje osoba u helikopteru u slučaju slijetanja na vodu, temeljem čega on/ona mora odlučiti da li će sve osobe u helikopteru nositi pojaseve za spašavanje zahtijevane u (e).

SVI ZRAKOPLOVI

(h) Svaki pojas za spašavanje ili odgovarajuće plutajuće sredstvo, kada se nosi u skladu s (b), (c), (d), (e), (f) ili (g) mora biti opremljen sredstvima za električno osvjetljenje u svrhu omogućavanja lociranja osoba.

OPS.GEN.425.H Slijetanje na vodu – Helikopteri

(a) Helikopteri koji izvode operacije u performansama klase 1 ili 2 u letu iznad vodene površine u neprijateljskom okruženju na udaljenosti koja odgovara vremenu leta duljem od 10 minuta pri normalnoj brzini krstarenja moraju biti:

(1) Projektirani za slijetanje na vodu; ili

(2) Certificirani u skladu s odredbama za slijetanje na vodu odgovarajućeg plovidbenog kôda.

(b) Pored toga, helikopteri moraju udovoljiti zahtjevima pod (a) ili biti opremljeni plutajućom opremom za slučaj opasnosti kada izvode operacije u:

(1) Performansama klase 1 ili 2 u letu iznad vodene površine u prijateljskom okruženju na udaljenosti koja odgovara vremenu većem od 10 minuta leta pri normalnoj brzini krstarenja;

(2) Performansama klase 3 u letu iznad vodene površine na udaljenosti od obale većoj od udaljenosti potrebne za sigurno prisilno slijetanje;

(3) Performansama klase 2 kada uzlijeće ili slijeće iznad vode, osim u slučaju HEMS operacija, gdje se u svrhu smanjenja izloženosti, slijetanje ili uzlijetanje na HEMS operativnu površinu smještenu u gusto naseljenom okruženju, izvodi iznad vode.

OPS.GEN.430 Odašiljač za slučaj opasnosti (ELT)

AVIONI

a) Avioni kojima je prvo uvjerenje o plovidbenosti izdano prije i uključujući 1. kolovoza 2008., moraju biti opremljeni odašiljačem za slučaj opasnosti bilo kojeg tipa.

b) Avioni kojima je prvo uvjerenje o plovidbenosti izdano poslije 1. kolovoza 2008., moraju biti opremljeni automatskim odašiljačem za slučaj opasnosti.

c) Iznimno od stavaka (a) i (b) ovoga članka, avioni koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, a izvode nekomercijalne letačke operacije, s konfiguracijom najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedišta šest ili manje, mogu biti opremljeni odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) ili osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB)

d) Iznimno od stavaka (a) i (b) ovoga članka, avioni koji obavljaju specijalizirane letačke operacije mogu biti opremljeni osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB) kojeg nosi zapovjednik zrakoplova ili osoba koja provodi specijalizirane zadatke u zrakoplovu

e) Odašiljač za slučaj opasnosti bilo kojeg tipa mora imati sposobnost emitiranja na frekvencijama od 121,5 MHz i 406 MHz istovremeno.

HELIKOPTERI

NEKOMERCIJALNE OPERACIJE SLOŽENIM HELIKOPTEROM

(a) Helikopteri moraju biti opremljeni s najmanje jednim automatskim odašiljačem za slučaj opasnosti

(b) Helikopteri koji izvode letačke operacije podrške u operacijama nad morem u neprijateljskom okruženju i na udaljenosti od kopna koja odgovara više od 10 minuta vremena leta normalnom brzinom krstarenja, kada je u slučaju otkaza kritičnog motora sposoban održati let na stalnoj visini, moraju biti opremljeni automatski samoizbacujućim odašiljačem u slučaju opasnosti (ELT(AD))

NEKOMERCIJALNE OPERACIJE HELIKOPTEROM KOJI NIJE SLOŽENI HELIKOPTER

(c) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedišta više od šest moraju biti opremljeni:

(1) Automatskim odašiljačem u slučaju opasnosti i

(2) Jednim odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) u čamcu za spašavanje ili na pojasu za spašavanje kada helikopter izvodi letačke operacije na udaljenosti od kopna koja odgovara više od 3 minute vremena leta normalnom brzinom krstarenja

(d) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedišta šest ili manje moraju biti opremljeni odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) ili osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB) koji nosi član posade ili putnik

SPECIJALIZIRANE OPERACIJE

(e) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedišta više od šest moraju biti opremljeni:

(1) Automatskim odašiljačem u slučaju opasnosti i

(2) Jednim odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) u čamcu za spašavanje ili na pojasu za spašavanje kada helikopter izvodi letačke operacije na udaljenosti od kopna koja odgovara više od 3 minute vremena leta normalnom brzinom krstarenja

(f) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedišta šest ili manje moraju biti opremljeni osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB) koji nosi član zapovjednik zrakoplova ili osoba koja provodi specijalizirane zadatke u zrakoplovu

(g) Odašiljač za slučaj opasnosti bilo kojeg tipa mora imati sposobnost emitiranja na frekvencijama od 121,5 MHz i 406 MHz istovremeno.

OPS.GEN.435 Oprema za preživljavanje – zrakoplovi pokretani motorom

SVI ZRAKOPLOVI

(a) Zrakoplovi kojima se izvode operacije preko područja u kojima bi potraga i spašavanje bili posebno otežani moraju biti opremljeni sa sljedećim:

(1) Opremom za davanje signala poziva u pomoć

(2) Najmanje jednim lokatorom (ELT); i

(3) Dodatnom opremom za planiranu rutu uzimajući u obzir broj putnika u zrakoplovu.

AVIONI

(b) Bez obzira na (a)(3), u slučaju aviona, dodatna oprema za spašavanje u (a)(3) ne mora biti u avionu kada:

(1) Ostaje unutar udaljenosti od područja gdje potraga i spašavanje nisu posebno otežani, što odgovara:

(i) 120 minuta leta brzinom krstarenja s jednim neučinkovitim motorom za avione sposobne da nastave let do aerodroma sa kvarom kritične pogonske jedinice u bilo kojoj točki na ruti ili planiranoj ruti odstupanja.

(ii) 30 minuta na brzini krstarenja za sve ostale avione:

ili,

(2) ostane na udaljenosti ne većoj od one koja odgovara 90 minuta na brzini krstarenja od područja pogodnog za slijetanje u opasnosti; kada se radi o složenom zrakoplovu na motorni pogon certificiranom u skladu s primjenjivim propisom o plovidbenosti (Airworthiness Code) izdanom od strane Europske agencije za sigurnost zračnog prometa.

OPS.GEN.440 Letovi na velikim visinama – kisik

SVI ZRAKOPLOVI

(a) Zrakoplovi koji lete iznad visina na kojima je visina po tlaku u putničkom prostoru iznad 10 000 stopa moraju biti opskrbljeni s dovoljno kisika za disanje za opskrbu:

(1) u slučaju zrakoplova koji nije pod tlakom:

(i) za sve članove posade i najmanje 10% putnika za vremenski period duži od 30 minuta kada će visina po tlaku u putničkom prostoru biti između 10 000 i 13 000 stopa; i

(ii) za sve članove posade i putnike za bilo koji vremenski period kada će visina po tlaku u putničkom prostoru biti iznad 13 000 stopa.

(2) u slučaju aviona pod tlakom:

(i) za sve članove posade i dio putnika, za bilo koji period, u slučaju gubitka tlaka i uzimajući u obzir okolnosti leta, kada će visina po tlaku u putničkom prostoru biti iznad 10 000 stopa; i

(ii) za sve osobe u putničkom prostoru za ne manje od 10 minuta, u slučaju kada zrakoplov operira na visini po tlaku iznad 25 000 stopa, ili operira ispod te visine, ali zbog uvjeta koji neće dozvoliti sigurno snižavanje na visinu po tlaku od 13 000 stopa unutar 4 minute; i

(3) u slučaju helikoptera pod tlakom, za sve članove posade i dio putnika, za bilo koji period, u slučaju gubitka tlaka i uzimajući u obzir okolnosti leta, kada bi visina po tlaku u putničkom prostoru bila iznad 10 000 stopa.

(b) Kada su uključeni u obavljanje dužnosti ključnih za sigurno izvođenje operacija zrakoplovom u letu, članovi posade moraju koristiti opremu za kontinuirano udisanje kisika u situacijama opisanima pod (a).

(c) Zrakoplovi koji operiraju na visinama za koje je potreban kisik sukladno (a) mora biti opremljen pohranjenim kisikom i opremom za distribuciju.

AVIONI POD TLAKOM

d) Avioni pod tlakom koji operiraju na visinama većim od 25 000 stopa, moraju, dodatno, biti opremljeni opremom koja će upozoravati posadu o padu tlaka.

OPS.GEN 445 Operacije u uvjetima zaleđivanja noću

Zrakoplovi koji lete u očekivanim ili stvarnim uvjetima zaleđivanja noću moraju biti opremljeni osvjetljenjem za otkrivanje formiranja leda. Takvo osvjetljenje ne smije izazvati blještavilo ili refleksiju koji mogu umanjiti sposobnost posade za obavljanje njihovih dužnosti.

OPS.GEN 450 Označavanje prijelomnih mjesta

Kada su na trupu zrakoplova označena područja pogodna spasilačkim službama za nasilno otvaranje u slučaju hitnosti, oznake moraju biti kako je prikazano u slici 1.

Slika 1. OPS.GEN. 450

OPS.GEN 455 Kompleti prve pomoći

(a) Avioni i helikopteri.

Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni kompletima prve pomoći u skladu s tablicom 1 OPS.GEN 455

Tablica 1. OPS.GEN.455

Broj instaliranih putničkih sjedala

Broj kompleta prve pomoći

0 do 99

1

100 do 199

2

200 do 299

3

300 i više

4

(b) Baloni.

(1) Baloni moraju biti opremljeni s jednim kompletom prve pomoći

(2) U slučaju balona s više od 11 putničkih mjesta dodatni komplet prve pomoći prevozi se pratećim vozilom.

(c) Komplet prve pomoći mora biti spreman za uporabu.

(d) Komplet prve pomoći mora se nadopunjavati (održavati).

OPS.GEN. 460 Sustav za izbjegavanje sudara – (ACAS) II

SVI ZRAKOPLOVI

(a) Kada je ugrađen sustav za izbjegavanje sudara (ACAS) II, mora biti korišten u normalnim uvjetima tijekom leta u načinu rada koji omogućava pilotu za komandama dobivanje informacije-upute o razdvajanju ((Resolution Advisories (RA)) kada je otkriveno neprimjereno približavanje drugog zrakoplova.

(b) Kada je RA dobiven od ACAS II, pilot za komandama mora odmah poduzeti korektivne mjere sukladno RA, čak i kada je to u suprotnosti s instrukcijama kontrole letenja. Zrakoplov se mora brzo vratiti uvjetima instrukcija ili odobrenja kontrole letenja kada se situacija razriješi.

AVIONI

(c) Turbinski avioni moraju biti opremljeni s ACAS-om s propisanim performansama zahtijevanima za zračni prostor u kome se odvijaju operacije kada imaju najveću certificiranu masu u uzlijetanju preko 5 700 kg ili najveću konfiguraciju putničkih sjedala više od 19.

OPS.GEN. 465.A Sustav indikacije mape terena i upozoravanja (o opasnom približavanju preprekama) – (TAWS) – avioni

(a) Turbinski avioni s najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 5 700 kg, ili s najvećom konfiguracijom putničkih sjedala više od 9 moraju biti opremljeni s TAWS koji udovoljava zahtjevima opreme klase A.

(b) TAWS mora osigurati, automatski, na vrijeme i jasno upozorenje pilotu za komandama o:

(1) stupnju poniranja;

(2) blizini zemlje;

(3) gubitku visine nakon uzlijetanja ili produžavanja u drugi krug;

(4) neispravnoj (neodgovarajućoj) konfiguraciji za slijetanje; i

(5) odstupanju od ravnine prilaženja na dolje.

OPS.GEN. 470.A Sredstva za evakuaciju u hitnosti – avioni

(a) Avioni s fiksnim izlazima u hitnosti visine praga veće od 1,83 metara (šest stopa) iznad zemlje i avioni sa odvojenim izlazima u hitnosti za posadu visine više od 1,83 m iznad površine zemlje moraju imati sredstva da omoguće putnicima i posadi na svakom izlazu da sigurno dođu na zemlju u slučaju hitnosti.

(b) Bez obzira na navedeno, takva sredstva ne moraju biti osigurana na izlazima preko krila ako je određeno mjesto na strukturi aviona gdje prestaje ruta za bijeg niže od 1,83 m ( šest stopa) iznad zemlje, kada je avion na zemlji, stajni trap izvučen, i zakrilca u položaju za uzlijetanje ili slijetanje u položaju koji je viši od zemlje.

(c) Visine navedene pod (a) moraju se mjeriti:

(1) nakon lomljenja ili kvara kod izvlačenja jedne ili više nogu stajnog trapa za avione certificirane nakon 31.03.2000.; i

(2) kada avion ima izvučeni stajni trap, za sve ostale avione.

(d) Pomoćna sredstva za hitnu evakuaciju koja se uključuju automatski moraju biti spremni za upotrebu (armed) tijekom svih faza leta uključujuću voženje.

OPS.GEN. 480 Sigurnosni pojasevi i sustav vezivanja

SVI ZRAKOPLOVI OSIM BALONA

(a) Svi zrakoplovi, osim balona, koji se koriste u komercijalnim operacijama i složeni zrakoplovi na motorni pogon moraju biti opremljeni sa:

(1) sigurnosnim pojasevima s ramenim vezama i s uređajem koji će automatski zategnuti tijelo u slučaju naglog usporavanja na svakom sjedalu člana posade zrakoplova; i

(2) sigurnosnim pojasevima na sjedalima za minimalno potrebno kabinsku posadu za sve zrakoplove sa najvećom konfiguracijom putničkih sjedala većom od 19, za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31. 12. 1980.

(b) Sigurnosni pojasevi s ramenim vezama moraju imati sustav otpuštanja u jednoj točki.

HELIKOPTERI

(c) Helikopteri koji se koriste u komercijalnim operacijama i složeni helikopteri na motorni pogon kojima je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31. 7. 1999. moraju biti opremljeni sa sigurnosnim pojasevima sa dijagonalnom ramenom vezom ili sigurnosnim ramenim vezama za svakog putnika starijeg od 24 mjeseca.

OPS.GEN.485.A Sjekire i željezne poluge

(a) Avioni sa najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 5 700 kg, ili sa najvećom konfiguracijom putničkih sjedala većom od 9, moraju biti opremljeni s jednom sjekirom ili željeznom polugom smještenom u pilotskoj kabini.

(b) Kada avion ima najveću konfiguraciju putničkih sjedala veću od 200, dodatna sjekira ili željezna poluga mora biti na avionu smještena u ili što bliže prostoru zadnje kuhinje, na mjest koje nije vidljivo putnicima.

OPS.GEN.490 Uređaj za snimanje podataka o letu – Avioni i helikopteri

AVIONI

(a) Avioni:

(1) s najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 5 700 kg, i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 1. 1. 2005; i

(2) s najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 27 000 kg, i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31. 12. 1988.,

moraju biti opremljeni s uređajem za snimanje podataka o letu (FDR) koji koristi metodu digitalnog snimanja i pohrane podataka i ima mogućnost isčitavanja pohranjenih podataka.

(b) Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) za avione mora imati mogućnost čuvanja snimljenih podataka najmanje tijekom zadnjih 25 sati.

HELIKOPTERI

(c) Helikopteri

(1) s najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 3 175 kg i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 1. 1. 2005.;

(2) s najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 7 000 kg i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 1. 8. 1999. sve do kraja i uključujući 31. 12. 2004.; i

(3) s najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 7 000 kg i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31. 12. 1988.; sve do kraja i uključujući 31. 7. 1999.

moraju biti opremljeni sa uređajem za snimanje podataka o letu (FDR) koji koristi metodu digitalnog snimanja i pohrane podataka i ima metodu za mogućnost isčitavanja pohranjenih podataka.

(d) Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) za helikoptere mora omogućiti čuvanje snimljenih podataka najmanje:

(1) zadnjih 8 sati za helikoptere prema (c)(1) i (c)(2);

(2) zadnjih 5 sati za helikoptere prema (c)(3); i

(3) zadnjih 10 sati za helikoptere sa najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 3 175 kg i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31.12.2009.

AVIONI I HELIKOPTERI

(e) Podaci moraju biti dostupni iz izvora koji omogućava točnu usporedbu s informacijama prikazanim posadi zrakoplova.

(f) FDR mora automatski početi snimanje podataka prije no što je zrakoplov sposoban pokretati se snagom vlastitih motora i automatski prestati snimati nakon što se zrakoplov ne može pokretati snagom vlastitih motora.

(g) FDR mora imati uređaj koji pomaže traženje FDR-a u vodi.

PS.GEN.495 Uređaj za snimanje zvukova u pilotskoj kabini – Avioni i helikopteri

AVIONI

(a) Avioni s najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 27 000 kg, i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31. 12. 1986., moraju biti opremljeni uređajem za snimanje zvukova u kabini (CVR).

(b) CVR mora imati mogućnost čuvanja podataka tijekom najmanje:

(1) zadnja dva sata za avione kojima je certifikat o plovidbenosti izdan nakon 1. 1. 2003.; ili

(2) zadnjih 30 minuta za sve ostale avione.

HELIKOPTERI

(c) Helikopteri sa najvećom certificiranom masom u uzlijetanju većom od 7 000 kg i za koje je prvi certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31. 12. 1986., moraju biti opremljeni s CVR

(d) CVR mora imati mogućnost čuvanja snimljenih podataka tijekom najmanje:

(1) zadnjih sat vremena za helikoptere kojima je prvi individualni certifikat o plovidbenosti izdan nakon 31. 7. 1999.; ili

(2) zadnjih 30 minuta za sve ostale helikoptere.

AVIONI I HELIKOPTERI

(e) CVR mora automatski početi snimanje podataka prije no što se zrakoplov pokrene snagom vlastitih motora i nastaviti snimati do završetka leta kada zrakoplov više nije sposoban kretati se snagom vlastitih motora.

(f) CVR mora imati uređaj koji pomaže traženje CVR-a u vodi.

OPS.GEN.500 Snimanje podatkovne veze (Data link recording) – Avioni i helikopteri

(a) Avioni i helikopteri kojima je izdan prvi certifikat o plovidbenosti 8. 4. 2012. ili kasnije, koji imaju mogućnost komunikacije podatkovnom vezom (data link communication) i za koje se zahtijeva da budu opremljeni sa CVR-om, moraju biti opremljeni i opremom za snimanje sljedećeg, ako je primjenjivo:

(1) poruke podatkovne veze koje se odnose na komuniciranje kontrole leta prema i od zrakoplova

(2) informacija koje omogućavaju usporedbu s bilo kojim zapisom (snimkom) vezanom uz komunikaciju podatkovnom vezom, a koje su pohranjene odvojeno od aviona

(3) informaciju o vremenu i prioritetu poruka podatkovnom vezom, uzimajući u obzir strukturu sustava.

(b) Snimač mora koristiti digitalnu metodu snimanja i pohrane podataka i informacija i metodu za iščitavanje tih podataka. Metoda snimanja mora omogućiti usporedbu s podacima snimljenima na zemlji

(c) Snimač mora omogućiti pohranu podataka snimljenih tijekom najmanje prethodna dva sata operacija

(d) Snimač mora imati uređaj za pomoć pri traženju u vodi

(e) Snimač mora početi snimati automatski prije nego se avion ili helikopter pokrene snagom vlastitih motora i snimati dok se ne prekine let kada se avion ili helikopter više ne pokreću snagom vlastitih motora.

OPS.GEN.505 Čuvanje zapisa s FDR i CVR – Avioni i helikopteri

(a) Zapovjednik je odgovoran osigurati da FDR i CVR tijekom leta nisu:

(1) onesposobljeni;

(2) isključeni; ili

(3) namjerno izbrisani u slučaju nesreće ili nezgode koja se mora prijaviti.

(b) Da bi očuvao snimljene podatke za istraživanje nesreće ili nezgode koji se mora prijaviti:

(1) zapovjednik može isključiti CVR tijekom leta ako smatra da će prethodno snimljeni podaci biti automatski izbrisani;

(2) snimači moraju biti deaktivirani nakon završenog leta; i

(3) snimači se ne smiju ponovo aktivirati bez suglasnosti nadležnog tijela za istraživanje nesreća.

(c) Operator mora čuvati originalne snimljene podatke, sukladno (b), kroz period od 60 dana ukoliko nadležno tijelo za istraživanje nesreća ne odredi drugačije.

(d) Operativna provjera i analiza snimaka sa FDR i CVR mora se provoditi da se osigura ispravnost snimača.

(e) Na traženje nadležnog tijela operator mora učiniti dostupnim bilo koji snimak koji je sačuvan.

OPS.GEN 510 Korištenje FDR i CVR zapisa – Avioni i helikopteri

Ne dovodeći u pitanje odredbe kaznenoga zakonodavstva:

(a) CVR zapisi ne smiju se koristiti u druge svrhe osim istraživanja nesreće ili nezgode koji se mora prijaviti, osim uz suglasnost svih uključenih članova posade; i

(b) FDR snimke ne smiju se koristiti u druge svrhe osim istraživanja nesreće ili nezgode koji se mora prijaviti, osim kada se takvi snimljeni podaci:

(1) koriste samo za svrhu plovidbenost ili održavanja;

(2) koriste na način da se prikrije identitet uključenih osoba; ili

(3) otkrivaju pod postupkom koji osigurava zaštitu podataka

OPS.GEN.515 Mikrofoni – Avioni i helikopteri

AVIONI

(a) Članovi letačke posade na dužnosti u pilotskoj kabini, u složenim avionima na motorni pogon i avionima u komercijalnim operacijama moraju komunicirati kroz laringofone ili konzolne mikrofone kada lete ispod prelazne razine/visine.

HELIKOPTERI

(b) Članovi letačke posade na dužnosti u pilotskoj kabini složenih helikoptera na motorni pogon i helikoptera u komercijalnim operacijama moraju nositi slušalice s ugrađenim konzolnim ili odgovarajućim mikrofonom ili slično i koristiti to kao primarni uređaj za komunikaciju.

OPS.GEN 520 Sustav interfona za članove letačke posade

(a) Zrakoplov kojim se izvode operacije sa više od jednim članom posade mora biti opremljen sustavom interfona za posadu, uključujući slušalice i mikrofone za uporabu, za sve članove posade.

(b) Kada je potreban sustav za radio-komunikaciju, dodatno uz (a), zrakoplov mora biti opremljen tipkalom za predaju na komandama leta na svakoj pilotskoj poziciji.

OPS.GEN 525 Oprema za komunikaciju

(a) Zrakoplov kojim se izvode operacije prema pravilima vizualnog letenja tijekom kontroliranog leta, prema pravilima za instrumentalno letenje ili noću mora biti opremljen radio-komunikacijskom opremom. Takva oprema mora omogućiti dvosmjernu komunikaciju sa aeronautičkim postajama i na frekvencijama propisanima od nadležnoga tijela.

(b) Radio-komunikacijska oprema koja se zahtijeva u (a), mora osigurati komunikaciju na aeronautičkoj frekvenciji za opasnost.

OPS.GEN 530 Transponder sa slanjem podatka o barometarskoj visini

Kada se zahtijeva na ruti leta zrakoplovi moraju biti opremljeni SSR transponderom opremljenim modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog prosljeđivanja visine, odnosno modom S.

OPS.GEN.535 Navigacijska oprema

(a) Zrakoplov mora biti opremljen navigacijskom opremom koja će osigurati da nastavi let u skladu s:

(1) planom leta

(2) odgovarajućim zahtjevima zračnog prostora.

(b) Količina navigacijske opreme mora biti takva da u slučaju kvara jedne komponente tijekom leta, preostala oprema omogući zrakoplovu da ispuni uvjete pod (a)

(c) Tijekom IFR letova zrakoplov mora biti opremljen navigacijskom opremom koja će omogućiti vođenje do točke od koje će vizualno slijetanje biti moguće. Ova oprema mora omogućiti vođenje zrakoplova na svaki aerodrom na koji se namjerava sletjeti prema IFR i na svaki predviđeni alternativni aerodrom.

OPS.GEN.540.A Upravljanje podacima elektroničke navigacije – složeni zrakoplovi na motorni pogon (A Electronic navigation data management – Complex motor-powered aeroplanes )

(a) Operator mora koristiti samo proizvode za upravljanje podacima elektroničke navigacije koji podržavaju navigacijske aplikacije koje udovoljavaju standardima cjelovitosti (standards of integrity) koji su primjereni namjeravanoj uporabi podataka.

(b) Kada proizvodi za upravljanje podacima elektroničke navigacije podržavaju navigacijsku aplikaciju potrebnu za izvođenje operacija, koje zahtijevaju posebno odobrenje u skladu sa OPS.SPA, operator mora dokazati nadležnom tijelu da primijenjeni proces i dobiveni rezultati udovoljavaju standardima cjelovitosti koji su primjereni namjeravanoj uporabi podataka.

(c) Operator mora kontinuirano nadgledati i proces i proizvode.

(d) Operator mora osigurati pravovremenu distribuciju i umetanje aktualnih i nepromijenjenih elektroničkih navigacijskih podataka za sve zrakoplove za koje se to zahtijeva.

OPS.GEN.545 Sjedala kabinske posade

Svako sjedalo za minimalno potrebnu kabinsku posadu mora biti okrenuto naprijed ili unatrag unutar 15°od uzdužne osi zrakoplova.

OPS.GEN.550 Minimalna oprema za let

(a) Let složenog zrakoplova na motorni pogon ili zrakoplova uključenoga u komercijalne operacije ne smije se započeti ukoliko bilo koji instrument zrakoplova, dio opreme ili funkcija nisu ispravni, osim ako:

(1) je takav instrument u zrakoplovu, dio opreme ili funkcija na operatorovoj listi minimalne opreme (MEL); ili

(2) je za zrakoplov izdano odobrenje za let od nadležnog tijela ili odobrene organizacije sukladno propisu o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija (Part 21); ili

(3) takav instrument u zrakoplovu, dio opreme ili funkcija nisu potrebni za sigurno operiranje zrakoplovom.

(b) MEL ne smije odstupati od naredbe o plovidbenosti ili sigurnosne naredbe izdanim ili prihvaćenim od Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, kada naredbe isključuju ublažavanje MEL-a.

(c) Bilo koji instrument ili dio opreme ugrađen u zrakoplovu koji postane neučinkovit ne smije biti uklonjen osim:

(1) kada se zamjeni ispravnim instrumentom ili opremom; ili

(2) ako je posebno odobreno po MEL-u; ili

(3) ako zrakoplov podliježe odobrenju za let izdanom od nadležnog tijela ili odobrene organizacije.

Sekcija V – priručnici, dnevnici i zapisi

OPS.GEN.600 Dokumenti i informacije koje se moraju nalaziti u svakom zrakoplovu

(a) Na bilo kojem zrakoplovu, na svakom letu, moraju se nalaziti sljedeći dokumenti:

(1) Priručnik za letenje zrakoplovom ili odgovarajući dokument:

(2) svjedodžba o plovidbenosti ili dopuštenje za letenje

(3) potvrda o registraciji

(4) izvornik ili kopija potvrde o buci, ako je primjenjivo

(5) izvornik ili kopija police osiguranja za štetu prema trećim osobama

(6) dnevnik letenja zrakoplova (Journey log book)

(7) važeće i odgovarajuće zrakoplovne karte, za rutu koju se namjerava letjeti i sve ostale rute na koje se može očekivati da će let biti skrenut.

(8) procedure i vizualni znakovi koje koriste zrakoplovi koji presreću i koji su presretnuti, moraju biti lako dostupni članovima letačke posade; i

(9) svi ostali dokumenti vezani uz let, koje mogu tražiti države preko kojih se let obavlja.

(b) Na nekomercijalnim letovima jedrilicama, avionima i helikopterima, koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon koji uzlijeću i slijeću na isti aerodrom/operativnu površinu i ostaju unutar 50 nm od tog aerodroma/operativne površine dokumenti i informacije prema OPS.GEN.600(a)(1) – (6) mogu ostati na aerodromu/ operativnoj površini.

(c) Na nekomercijalnim letovima balonom dokumenti i informacije prema OPS.GEN.600(a)(1) – (6) mogu se prevoziti pratećim vozilom.

OPS.GEN.605 Dokumenti i informacije koji se moraju nositi na nekomercijalnim letovima složenih zrakoplova na motorni pogon i zrakoplova u komercijalnim operacijama

(a) Dodatno na OPS.GEN 600(a), na letovima složenih zrakoplova na motorni pogon koji se koriste u nekomercijalnim operacijama i zrakoplova u komercijalnim operacijama sljedeći dokumenti moraju biti na svakom letu:

(1) Dozvola za rad radiopostaje;

(2) Tehnička knjiga aviona prema PART-M

(3) podaci o ispunjenom ATS planu leta, ako je primjenjivo,

(4) informacije o službi potrage i spašavanja za područje u kome se namjerava letjeti

(5) izvornik ili kopija Svjedodžbe zračnog operatora;

(6) dijelovi operativnog priručnika vezani uz dužnosti posade

(7) lista minimalne opreme (MEL) ili odgovarajući dokument

(8) sljedeće letne informacije:

(i) operativni plan leta, ako je primjenjivo

(ii) odgovarajući NOTAM/AIS podaci

(iii) odgovarajući meteorološki podaci;

(iv) obavijest o posebnim kategorijama putnika i specijalnog tereta uključujući opasne robe, ako je primjenjivo;

(v) dokumentacija o masi i ravnoteži, ako je primjenjivo.

(b) Bez obzira na odredbe OPS.GEN.600(a) i OPS.GEN. 605(a), dokumenti i informacije iz OPS.GEN.600(a)(1)-(6) i OPS.GEN.605(a)(1), (5) i (8)(ii)-(iii) mogu ostati na aerodromu/operativnoj površini u sljedećim slučajevima:

(1) na komercijalnim letovima osim komercijalnoga zračnoga prijevoza koji ostaju unutar 50 nm od aerodrome/operativne površine uzlijetanja i koji se vraćaju na isti aerodrome/operativnu površinu uzlijetanja u istome danu.

(2) na komercijalnim letovima jedrilicama koje uzlijeću i slijeću na isti aerodrom/operativnu površinu i ostaju unutar 50 nm od tog aerodroma/operativne površine;

(c) Na komercijalnim letovima balonom dokumenti iz OPS.GEN.600(a)(1)-(6) i OPS.GEN.605(a)(1),(5) i(8)(ii)-(iii) mogu se prevoziti pratećim vozilom.

OPS.GEN.610 Dnevnik leta (journey log book)

Pojedinosti o zrakoplovu, njegovoj posadi i svakom letu, moraju biti čuvani za svaki let ili seriju letova u dnevniku letenja.

OPS.GEN.615 Pružanje na uvid dokumenata i zapisa (Production of documents and records)

Kada to zatraži nadležno tijelo, zapovjednik mora dati na raspolaganje, u razumnom vremenu, dokumentaciju koja mora biti u zrakoplovu.

Sekcija VI – Zaštita (Security)

OPS.GEN.700 Neprihvatljivo ponašanje putnika

Kada je to potrebno, zapovjednik mora poduzeti odgovarajuće mjere da smanji rizik za sigurnost leta koji uzrokuju putnici potencijalno neprihvatljivog ponašanja koje ometa posadu u obavljanju dužnosti ili ne postupaju sukladno uputama posade.

OPS.GEN.705 Prijavljivanje radnji nezakonitog ometanja

U slučaju radnji nezakonitoga ometanja u zrakoplovu, zapovjednik ili, ako on to ne može, operator mora bez odlaganja podnijeti prijavu, nadležnom tijelu države operatora u skladu s nacionalnim programom za zaštitu zračnog prometa i mora obavijestiti odgovarajuće lokalno nadležno tijelo.

Pododjeljak B – Komercijalni zračni prijevoz

Namjerno ostavljeno prazno
Pododjeljak C

Sekcija I – Opći zahtjevi

OPS.COM.035 Primjena i upotreba opasnih roba za specijalizirane zadatke

Operator ne smije letjeti iznad naseljenih područja gradova, mjesta ili naselja ili iznad mjesta okupljanja osoba na otvorenome kada primjenjuje ili koristi opasne robe za specijalizirane zadatke.

OPS.COM.040 Nošenje i upotreba oružja u specijaliziranim zadacima

(a) Operator može nositi oružje na letu za specijalizirane zadatke ukoliko su provedene mjere za prijevoz na siguran način.

(b) Operator mora osigurati da zrakoplov i osobe u njemu i na zemlji, nisu ugrožene kada se oružje koristi.

Sekcija II – Operativni postupci

OPS.COM.115. Informiranje operativnoga osoblja

Operativno osoblje koje je uključeno u specijalizirane zadatke, mora biti informirano o operativnim postupcima koji su u vezi sa specijaliziranim zadatkom prije svakoga leta ili grupe letova.

OPS.COM.270 Standardni operativni postupci – specijalizirane operacije koje nisu prijevoz osoba, tereta ili pošte

(a) Specijalizirane operacije koje nisu prijevoz osoba, tereta ili pošte moraju se izvoditi u skladu sa standardnim operativnim postupcima (SOP-ovima).

(b) Prije početka operacija, operator mora napraviti analizu rizika i razviti odgovarajuće SOP-ove. Analiza rizika i SOP-ovi moraju uzeti u obzir najmanje:

(1) opseg i složenost aktivnosti;

(2) zrakoplov i opremu;

(3) sastav posade i osposobljavanje;

(4) performanse zrakoplova;

(5) normalne postupke i postupke za slučaj nužde;

(6) zemaljsku opremu;

(7) čuvanje zapisa;

(c) Operatori moraju nadležnom tijelu dokazati da su SOP-ovi navedeni u OPS.COM.270 (a) i (b) prikladni za operacije koje se namjeravaju izvoditi.

Sekcija III – Performanse i operativna ograničenja zrakoplova

OPS.COM.316.A Kriteriji performansi aviona

Za operacije aviona na visinama manjima od 150 m (500 ft) iznad površine i izvan naseljenoga područja, ukoliko avion ne može održati visinu leta u slučaju otkaza kritičnoga motora, operator mora:

(a) Uspostaviti operativne procedure za umanjenje posljedica u slučaju otkaza kritičnoga motora;

(b) Uspostaviti program osposobljavanja za članove posade;

(c) Osigurati da su sve osobe u zrakoplovu informirane o postupcima koji se trebaju poduzeti u slučaju prisilnog slijetanja; i

(d) Osigurati da sve osobe u zrakoplovu nose odgovarajuću zaštitnu opremu.

OPS.COM.350.H Kriteriji performansi helikoptera

(a) Helikopteri kojim se izvode operacije u naseljenom neprijateljskom okruženju mora:

(1) Biti certificiran u kategoriji A; i

(2) Biti operiran pri težini i uvjetima koji, u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, helikopteru omogućavaju zadržavanje horizontalnoga leta. Moraju se poduzeti mjere da se smanji rizik prema osobama na zemlji i da se umanji rizik prema imovini na zemlji.

(b) Helikopteri kojima se izvode operacije izvan naseljenoga prijateljskoga okruženja mora biti certificiran u kategoriji A ili B.

(c) Kada se izvode operacije helikopterima koji u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, nisu u stanju ostati u letu ili izvršiti prisilno slijetanje, operator mora:

(1) Uspostaviti operativne postupke za umanjenje posljedica otkaza pogonske jedinice;

(2) Uspostaviti program osposobljavanja za članove posade;

(3) Osigurati da su sve osobe u zrakoplovu informirane o postupcima koji se trebaju poduzeti u slučaju prisilnog slijetanja;

(4) Osigurati da je helikopter opremljen prikladnom opremom za umanjenje posljedica loma, prikladno vrsti operacija

(5) Osigurati da sve osobe u zrakoplovu nose odgovarajuću zaštitnu opremu; i

(6) Osigurati sukladnost sa OPS.SFL kada se prevoze osobe.

(d) Masa na uzlijetanju, slijetanju ili lebdenju ne smije prekoračiti maksimalnu specificiranu masu za lebdenje sa utjecajem zemlje (HIGE) sa svim operativnim pogonskim jedinicama na prikladnoj snazi. Ukoliko su uvjeti takvi da se HIGE neće moći uspostaviti, masa helikoptera ne smije biti veća od specificirane mase za lebdenje izvan utjecaja zemlje (hoover out) sa svim pogonskim jedinicama na prikladnoj snazi.

Sekcija IV – Instrumenti, podaci i oprema

OPS.COM.406 Sprave za vezanje

OPERACIJE SA OTVORENIM ILI UKLONJENIM VRATIMA

Članovi posade koji nisu članovi letačke posade moraju biti vezani kada izvode specijalizirane zadatke s otvorenim ili uklonjenim vratima.

OPS.COM.420.H Pojasevi za spašavanje – Helikopteri

Svaka osoba u helikopteru mora nositi pojas za spašavanje za vrijeme leta iznad vode izvan auto-rotacijske udaljenosti/jedrenja od kopna, gdje, u slučaju nezgode, postoji mogućnost slijetanja na vodu.

OPS.COM.425.H Slijetanje na vodu – Helikopteri

Helikopteri s performansama klase 1 i 2, kojima se izvode operacije iznad vode na više od 10 minuta udaljenosti od kopna i helikopteri s performansama klase 3 u letu iznad vodene površine na udaljenosti od obale većoj od udaljenosti potrebne za sigurno prisilno slijetanje, kada prevoze putnike koji nisu članovi posade, moraju biti konstruirani za slijetanje na vodu ili opremljeni sa opremom za plutanje u slučaju opasnosti.

OPS.COM.426.H Odijelo za preživljavanje – Helikopteri

Svaki član posade mora nositi odijelo za preživljavanje kada se operacije izvode iznad vode ili iznad vode izvan auto-rotacijske udaljenosti/jedrenja od kopna, gdje, u slučaju nezgode, postoji mogućnost slijetanja na vodu, i kada vremenski izvještaji ili prognoze dostupne zapovjedniku ukazuju da će temperatura mora za vrijeme leta, biti niža od 10 °C.

OPS.COM.465.A Sustav indikacije mape terena i upozoravanja (o opasnom približavanju preprekama) – (TAWS) – Avioni

Bez obzira na zahtjev OPS.GEN.465.A, TAWS može biti onemogućen za vrijeme specifičnih radova iz zraka koji, po svojoj prirodi, zahtijevaju izvođenje operacija u kojima je zrakoplov od zemlje na udaljenosti ispod one koja bi rezultirala aktivacijom TAWS-a, u skladu s uvjetima certifikata ili specifikacija operatora.

OPS.COM.486 Izlazak iz pilotske kabine za slučaj opasnosti

Zrakoplov mora biti opremljen učinkovitim sredstvima za probijanje iz pilotske kabine.

OPS.COM.487 Oprema za smanjivanje posljedica loma

Zrakoplov mora biti opremljen opremom za smanjivanje posljedica loma koja je prikladna tipu operacija.

OPS.COM.488 Osobna zaštitna oprema

Osobe u zrakoplovu moraju nositi osobnu zaštitnu opremu koja je prikladna tipu operacija.

Pododjeljak D – Operacije koje podliježu posebnim odobrenjima

Sekcija I – Opći zahtjevi

OPS.SPA.005.GEN Područje primjene

(a) Ovaj Pododjeljak utvrđuje zahtjeve kojima mora udovoljiti operator da bi ishodio izdavanje ili produljenje posebnih operativnih odobrenja.

(b) Primjenjivi uvjeti iz ovog Pododjeljka za odobrenje sljedećih operacija ne primjenjuju se na nekomercijalnog operatora koji upravlja zrakoplovom registriranim u trećoj zemlji ako je država registracije treća zemlja koja je izdala ta odobrenja:

1) navigacija temeljena na performansama (PBN);

2) specifikacije za minimalne navigacijske mogućnosti (MNPS);

3) minimum smanjenog vertikalnog razdvajanja zračnog prostora (RVSM)

OPS.SPA.020.GEN Zahtjev za posebno odobrenje

(a) Podnosioci zahtjeva za prvo izdavanje posebnog odobrenja moraju nadležnom tijelu podnijeti dokumentaciju koja se zahtijeva u odgovarajućem Pododjeljku i sljedeće informacije:

(1) službeni naziv i poslovno ime, adresu i poštansku adresu podnosioca zahtjeva; i

(2) opis operacija koje se namjeravaju izvoditi.

(b) Podnosioci zahtjeva za posebna odobrenja moraju dokazati nadležnom tijelu da:

(1) udovoljavaju zahtjevima primjenjive Sekcije;

(2) zrakoplov i potrebna oprema udovoljavaju primjenjive zahtjeve i odobrenja za plovidbenost;

(3) je utvrđen program osposobljavanja za letačku posadu i kako je primjenjivo, za osoblje uključeno u izvođenje operacija; i

(4) su postupci za izvođenje operacija u skladu s primjenjivim Pododjeljkom navedeni u operativnom priručniku.

(c) Operator mora čuvati zapise koji se odnose na zahtjeve pod (a) i (b), u skladu s OR.OPS.220.MLR.

OPS.SPA.025.GEN Povlastice operatora s posebnim odobrenjem

Područje aktivnosti operatora za koje mu je izdano posebno odobrenje mora biti navedeno u operativnom priručniku i u operativnim specifikacijama Svjedodžbe zračnog operatora.

OPS.SPA.030.GEN Promjene u izvođenju operacija koje podliježu posebnom odobrenju

(a) Operator mora izvijestiti nadležno tijelo o svakoj promjeni stavaka navedenih u OPS.SPA.020.GEN (a) i (b) i bilo kojih zahtjeva u primjenjivoj sekciji prije nego se ta promjena dogodi.

(b) Nadležno tijelo može propisati uvjete pod kojima operator može izvoditi operacije tijekom tih promjena, osim ako nadležno tijelo utvrdi da posebno odobrenje mora biti privremeno oduzeto ili povučeno.

(c) U slučaju promjene posebnog odobrenja, operatori moraju podnijeti nadležnom tijelu odgovarajuće dijelove operativnog priručnika i svu ostalu odgovarajuću dokumentaciju.

OPS.SPA.035.GEN Kontinuirano važenje posebnog odobrenja

Posebna odobrenja izdaju se s neograničenim važenjem. Posebna odobrenja moraju ostati važeća pod uvjetom da operator ostaje u skladu s ovim Pododjeljkom, OR.GEN.030, OR.GEN.035(a)(1) i (c).

Sekcija II – Izvođenje operacija u područjima određenih navigacijskih performansi

OPS.SPA.001.SPN Izvođenje operacija u područjima s navigacijom temeljenom na određenim performansama (SPN)

(a) Zrakoplovom se mogu izvoditi operacije u određenom zračnom prostoru, na rutama ili u skladu s postupcima za koje su utvrđene navigacijske specifikacije, samo ako je operator ishodio odobrenje od nadležnog tijela.

(b) Zrakoplovom se mogu izvoditi operacije u određenom zračnom prostoru, temeljenom na ICAO Sporazumu o regionalnoj zrakoplovnoj navigaciji (Regional Air Navigation Agreement), za koji su utvrđene minimalne specifikacije navigacijskih performansi, samo ako je operator ishodio odobrenje od nadležnog tijela.

(c) Da bi ishodio takvo odobrenje nadležnog tijela, operator mora:

(1) Dokazati da navigacijska oprema udovoljava zahtijevanim performansama u smislu navigacijske funkcionalnosti, točnosti, cjelovitosti, raspoloživosti i stalnosti;

(2) Utvrditi i održavati program osposobljavanja za letačke posade uključene u izvođenje takvih operacija; i

(3) Utvrditi operativne postupke navodeći:

(i) Opremu koja mora biti nošena, uključujući njena operativna ograničenja i odgovarajuće unose u listi minimalne opreme (MEL);

(ii) Sastav letačke posade i zahtjeve za iskustvom;

(iii) Postupke u normalnim situacijama;

(iv) Dodatne postupke;

(v) Prijavljivanje nezgoda;

(vi) Posebne regionalne operativne postupke, u slučaju MNPS; i

(vii) Cjelovitost navigacijske baze podataka, u slučaju PBN.

OPS.SPA.010.SPN Zahtjevi za opremu za izvođenje operacija u MNPS područjima

(a) Zrakoplov koji izvodi MNPS operacije mora biti opremljen navigacijskom opremom koja je u skladu s ICAO Sporazumom o regionalnoj zrakoplovnoj navigaciji.

(b) Navigacijska oprema mora biti vidljiva i upravljiva za oba pilota kada sjede na svojim pozicijama.

Sekcija III – Izvođenje operacija u zračnom prostoru sa smanjenim vertikalnim razdvajanjem

OPS.SPA.001.RVSM Izvođenje operacija u zračnom prostoru sa smanjenim vertikalnim razdvajanjem

(a) Zrakoplovom se mogu izvoditi operacije u određenom zračnom prostoru u kojem se iznad razine leta (FL) 290, primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje od 300 m (1000 ft) ako je:

(1) Zrakoplovu Europska agencija za sigurnost zračnog prometa izdala RVSM odobrenje plovidbenosti u skladu s Part-21; i

(2) Operator ishodio odobrenje od nadležnog tijela.

(b) Da bi ishodio takvo odobrenje od nadležnog tijela, operator mora:

(1) Uspostaviti i održavati program osposobljavanja za letačke posade uključene u izvođenje takvih operacija; i

(2) Uspostaviti operativne postupke navodeći:

(i) opremu koja mora biti nošena uključujući njena operativna ograničenja i odgovarajuće unose u Listu minimalne opreme (MEL);

(ii) sastav letačke posade i zahtjeve za iskustvom;

(iii) planiranje leta;

(iv) postupke prije uzletanja;;

(v) postupke prije ulaza u RVSM zračni prostor;

(vi) postupke tijekom leta;

(vii) postupke poslije leta;

(viii) programe održavanja;

(ix) prijavljivanje nezgoda; i

(x) posebne regionalne operativne postupke.

OPS.SPA.010.RVSM Zahtjevi za opremu za izvođenje operacija u RVSM zračnom prostoru

(a) Uz opremu koju zahtijeva OPS.GEN, zrakoplovi koji se koriste za izvođenje operacija u RVSM zračnom prostoru moraju biti dodatno opremljeni s:

(1) Dva neovisna sustava za mjerenje visine;

(2) Sustav za upozoravanje na visinu.

(3) Automatski sustav kontrole visine; i

(4) SSR transponder sa sustavom za javljanje podatka o visini koji se može spojiti na sustava mjerenja visine, a koji se koristi za kontrolu visine.

Sekcija IV – Izvođenje operacija u uvjetima smanjene vidljivosti

OPS.SPA.001.LVO Izvođenje operacija u uvjetima smanjene vidljivosti (LVO)

(a) Zrakoplov može izvoditi operacije u uvjetima nižim od standardne Kategorije I, uzlijetanju s vidljivošću duž staze manjom od 400 m ili uz pomoć sustava poboljšanog vida (EVS), samo ako je operator ishodio odobrenje od nadležnog tijela.

(b) Da bi ishodio takvo odobrenje nadležnog tijela, operator mora:

(1) Uspostaviti i održavati programe osposobljavanja za letačke posade uključene u te operacije;

(2) Uspostaviti operativne postupke navodeći:

(i) opremu koja mora biti nošena, uključujući njena operativna ograničenja i odgovarajuće unose u Listu minimalne opreme (MEL)

(ii) sastav posade i zahtjeve vezane uz iskustvo;

(iii) postupke u normalnim situacijama;

(iv) dodatne postupke; i

(v) uspostaviti sistem za bilježenje uspješnosti prilaza i/ili automatskog slijetanja za praćenje opće sigurnosti izvođenja operacija.

OPS.SPA.101.LVO Zahtjevi za zrakoplov za LVO

(a) Dodatno uz opremu zahtijevanu prema OPS.GEN, zrakoplov uključen u LVO mora biti opremljen s radiovisinomjerom.

(b) Zrakoplov mora biti certificiran za izvođenje operacija s visinom odluke ispod 200 ft ili bez visine odluke.

OPS.SPA.020.LVO Operativni minimumi za LVO

(a) Za određivanje visine odluke mora se koristiti radiovisinomjer.

(b) Operator ne smije koristiti aerodrom za izvođenje operacija u skladu s ovom sekcijom, osim:

(1) Ako je aerodrom odobren za takve operacije od države u kojoj se nalazi;

(2) Ako su postupci smanjene vidljivosti utvrđeni na aerodromu gdje će se LVO izvoditi;

(c) Zapovjednik mora osigurati:

(1) da su prema informaciji zaprimljenoj od službi kontrole leta odgovarajući postupci smanjene vidljivosti na snazi, prije započinjanja uzlijetanja sa smanjenom vidljivošću, prilaza s nižim minimumima od standardne kategorije I, prilaza koji nije standardni prilaz kategorije II ili prilaza kategorije II ili III;

(2) da je stanje vizualnih i nevizualnih sredstava zadovoljavajuće prije započinjanja uzlijetanja sa smanjenom vidljivošću, prilaza uz korištenje EVS-a, prilaza s nižim minimumima od standardne kategorije I, prilaza koji nije standardni prilaz kategorije II ili prilaza kategorije II ili III.

OPS.SPA.030.LVO Zahtjevi za letačku posadu za LVO

(a) Za izvođenje operacija u meteorološkim uvjetima nižim od standardne kategorije I ili uz upotrebu sustava poboljšanog vida (EVS), minimalna posada se mora sastojati od najmanje dva pilota.

(b) Članovi letačke posade moraju biti odgovarajuće osposobljeni prije započinjanja LVO.

Sekcija V – Prijevoz opasnih roba

OPS.SPA.001.DG Odobrenje za prijevoz opasnih roba

(a) Osim kako je predviđeno u OPS.GEN.035(b), operator može prevoziti opasne robe zrakom samo ako je za to ishodio odobrenje od nadležnog tijela.

(b) Da bi ishodio takvo odobrenje od nadležnog tijela, operator mora, u skladu s Tehničkim uputama:

(1) Uspostaviti i održavati program osposobljavanja za svo uključeno osoblje i dokazati nadležnom tijelu da je svo osoblje odgovarajuće osposobljeno;

(2) Uspostaviti operativne postupke kako bi osigurao sigurno rukovanje opasnim robama u svim fazama zračnog prijevoza koji sadrže informacije i upute o:

(i) Operatorovoj politici za prijevoz opasnih roba;

(ii) Zahtjevima za prihvaćanje, pakiranje, obilježavanje, rukovanje, utovar, skladištenje i izdvajanje opasnih roba;

(iii) Zahtjevima za posebno izvješćivanje u slučaju nesreće ili događaja povezanog sa sigurnošću kada se prevoze opasne robe;

(iv) Reakcijama u hitnim situacijama kada su uključene opasne robe;

(v) Uklanjanju bilo kojeg mogućeg onečišćenja;

(vi) Dužnostima svog uključenog osoblja, poglavito u smislu zemaljskog opsluživanja i opsluživanja zrakoplova;

(vii) Ispitivanju oštećenja, curenja ili zagađenja; i

(viii) Prijavljivanju nezgoda.

(c) Zahtjev za odobrenje za prijevoz opasnih roba mora uključivati informaciju o klasama opasnih roba koje se namjeravaju prevoziti.

OPS.SPA.040.DG Informacije i dokumentacija za opasnu robu

Operator mora, u skladu s Tehničkim uputama:

(a) Pružiti osoblju sve potrebne informacije koje će im omogućiti da provode svoje odgovornosti;

(b) Pružiti putnicima potrebne informacije o prijevozu opasnih roba;

(c) Pružiti pisanu informaciju zapovjedniku:

(1) O opasnim robama koje se prevoze u zrakoplovu;

(2) Koju će koristiti pri hitnim postupcima u letu;

(d) Koristiti liste provjere za prihvaćanje opasne robe na prijevoz;

(e) Osigurati da je opasna roba praćena zahtijevanom prijevoznom dokumentacijom;

(f) Osigurati da su kopija informacije zapovjedniku i prijevozni dokument za opasne robe zadržani na zemlji za vrijeme trajanja leta;

(g) Osigurati da je kopija informacije zapovjedniku raspoloživa na namjeravanom odredišnom aerodromu;

(h) Čuvati listu provjere za prihvaćanje opasne robe na prijevoz, prijevozni dokument i informaciju zapovjedniku najmanje 3 godine nakon završetka leta; i

(i) Čuvati zapise o osposobljavanju osoblja najmanje 3 godine.

Sekcija VI – Izvođenje operacija helikopterima bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje

OPS.SPA.001.SFL Izvođenje operacija bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje

(a) Helikopterom se mogu izvoditi operacije bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje samo ako je operatoru to odobreno od strane nadležnoga tijela navodeći tip helikoptera i vrstu operacija.

(b) Da bi ishodio takvo odobrenje operator mora:

(1) osigurati odgovarajuće statističke pokazatelje pouzdanosti pogonske grupe za tip helikoptera i tip motora:

(2) osim za HEMS operativnu površinu, procijeniti rizik za:

(i) tip helikoptera koji će se koristiti; i

(ii) tip operacija koje će se izvoditi.

(3) uspostaviti operativne procedure navodeći:

(i) tehnike uzlijetanja i slijetanja koje će se koristiti na aerodromu/operativnoj površini; i

(ii) specifične procedure za operativna mjesta u slučaju površina od javnog interesa.

(4) Uspostaviti sustav nadzora korištenja (usage monitoring system): i

(5) Uspostaviti skup uvjeta za dobivanje i održavanje odobrenja za određeni tip helikoptera; i

(6) Uspostaviti i održavati program obuke za članove posade uključene u te operacije.

OPS.SPA.005.SFL Primjenjivost

Operacije bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje mogu se izvoditi samo u sljedećim slučajevima:

(a) operacije na i sa platformi helikopterima koji imaju najveću konfiguraciju putničkih sjedala (MPSC) više od 19.

(b) uzlijetanje ili slijetanje za performanse klase 2 izvan naseljenog neprijateljskog okruženja:

(1) tijekom faze uzlijetanja, prije postizanja 200 stopa iznad površine uzlijetanja;i

(2) tijekom faze slijetanja ispod 200 stopa iznad površine slijetanja.

(c) za performanse klase 3 kada se izvode operacije izvan naseljenog neprijateljskog okruženja:

(1) tijekom faze uzlijetanja prije postizanja 200 stopa iznad površine uzlijetanja;

(2) tijekom faze slijetanja ispod 200 stopa iznad površine slijetanja; i

(3) u određenom prostoru na ruti, udaljenom od planina, turbinskim helikopterima sa najvećom konfiguracijom putničkih sjedala 6 i manje.

(d) na površini od javnog interesa, sa više-motornim turbinskim helikopterima sa MPSC 6 ili manje:

(1) koja se nalazi u naseljenom neprijateljskom okruženju;

(2) koja je uspostavljena kao površina od javnog interesa prije 01.07.2002.; i

(3) gdje dimenzije ili prepreke u okruženju ne omogućavaju operacije u performansama klase 1.

OPS.SPA.035.SFL Ograničenja u letačkom priručniku helikoptera

Za helikoptere certificirane u kategoriji A, dozvoljen je kratkotrajan let unutar dijagrama visina-brzina (HV) tijekom faze uzlijetanja i slijetanja, kada se helikopterom izvode operacije prema odobrenju u skladu sa ovom sekcijom.

Sekcija VII – Helikopterske operacije s opremom za noćno promatranje

OPS.SPA.001.NVIS Operacije sa sustavom snimanja u uvjetima noćne vidljivosti (NVIS)

(a) Helikopterom se mogu izvoditi VFR operacije noću sa NVIS opremom ako je operator ishodio odobrenje od nadležnog tijela.

(b) Da bi ishodio takvo odobrenje od nadležnog tijela operator mora:

(1) uspostaviti i održavati dodatno, uz zahtjeve sadržane u Dijelu OR Pododjeljku OPS, specifične programe obuke i provjeravanja za članove posade uključene u te operacije; i

(2) uspostaviti operativne procedure navodeći:

(i) opremu koja će se nositi, uključujući njena operativna ograničenja i odgovarajuće unose u MEL;

(ii) sastav posade i potrebno iskustvo;

(iii) procedure za članove posade koji će nositi naočale za noćno promatranje;

(iv) procedure za prelazak na i sa NVIS leta;

(v) korištenje radio visinomjera na NVIS letovima;

(vi) procedure u letu za postizanje vidljivosti da se osigura da se operacije neće provoditi ispod minimuma za noćni VFR let bez NVIS opreme.

OPS.SPA.010. NVIS Zahtjevi za opremu za NVIS operacije

Uz opremu potrebnu po OPS. GEN. i onoj koja se zahtijeva propisom kojim je reguliran komercijalni zračni prijevoz helikopterom ili po OPS.COM, helikopter uključen u NVIS operacije mora biti opremljen sa radio visinomjerom i sustavom za upozoravanje na malu visinu koji daje vizualni i zvučni signal upozorenja, a koji pilot može izabrati i razaznati tijekom NVIS operacija.

OPS.SPA.020. NVIS NVIS operativni minimumi

Operacije se ne smiju izvoditi ispod VFR meteoroloških minimuma za tip noćnih operacija koje se namjeravaju izvoditi.

OPS.SPA.030. NVIS Zahtjevi za posadu za NVIS operacije

Minimalna posada mora se sastojati od najmanje jednog pilota i jednog NVIS člana tehničke posade.

Sekcija VIII – Operacije helikopterom pri kojima se koristi vitlo

Namjerno ostavljeno prazno
Sekcija IX – Izvođenje operacija Hitne medicinske pomoći helikopterom

Namjerno ostavljeno prazno
DIO OR – ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

Pododjeljak OPS – Zrakoplovne operacije

Sekcija I – Opći zahtjevi

OR.OPS.010.GEN Definicije

U svrhu ovoga pododjeljka primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) Dijeljenje kôda (Code Share): sporazum temeljem kojega operator stavlja svoj određeni kôd na letu koji izvodi drugi operator, te prodaje i izdaje karte za taj let.

(b) Interval za otklanjanje (Rectification Interval): najveće dopušteno vrijeme u kome se zrakoplovom može operirati od trenutka utvrđivanja neispravnosti dijela i otklanjanja kvara kako je to navedeno u MEL-u.

(c) Poduzetnik (Undertaking): svaka fizička osoba ili pravna osoba, bilo da ostvaruje profit ili ne, ili svako službeno tijelo, bilo da ima pravnu sposobnost ili nema.

(d) Praćenje podataka o letu (FDM): proaktivna i nekažnjiva upotreba digitalnih podataka sa leta iz ustaljenih operacija u svrhu unaprjeđenja sigurnosti u zrakoplovstvu

(e) Ugovor o zakupu zrakoplova bez posade (Dry lease agreement): ugovor između poduzetnika kad se zrakoplov koristi u skladu sa svjedodžbom operatora zrakoplova zakupoprimca.

(f) Ugovor o zakupu zrakoplova s posadom (Wet lease agreement): ugovor između poduzetnika kad se zrakoplov koristi pod svjedodžbom operatora zrakoplova, izjavom ili drugim odgovarajućim odobrenjem zakupodavca.

OR.OPS.100.GEN Odgovornosti operatora

(a) Operator je odgovoran za operacije u skladu s dijelom OPS ovoga Pravilnika, primjenjivim pododjeljcima ovoga dijela i svojom izjavom i svjedodžbom.

(b) Operator mora uspostaviti i održavati sustav za provođenje operativne kontrole i nadzora nad svakim letom koji se izvršava pod uvjetima izjave i svjedodžbe.

(c) Operator mora osigurati da je zrakoplov opremljen i posada obučena kako se zahtijeva za područje i vrstu operacija.

(d) Praćenje podataka o letu (FDM): proaktivna i nekažnjiva upotreba digitalnih podataka leta iz ustaljenih operacija u svrhu unaprjeđenja sigurnosti u zrakoplovstvu

OR.OPS.105.GEN Zrakoplovi koji se koriste u komercijalnim i nekomercijalnim operacijama

Imatelj AOC-a može obavljati nekomercijalne operacije zrakoplovom koji se inače koristi za komercijalne operacije, a koje su navedene u operativnim specifikacijama njegovog AOC-a, pod uvjetom da operator:

1. detaljno opiše te operacije u operativnom priručniku, uključujući:

i. identifikaciju primjenjivih zahtjeva;

ii. jasnu identifikaciju bilo kojih razlika između operativnih postupaka koji se upotrebljavaju pri obavljanju komercijalnih i nekomercijalnih operacija;

iii. načine kojima se osigurava da je sve osoblje uključeno u operaciju u potpunosti upoznato s povezanim postupcima;

2. nadležnom tijelu dostavi utvrđene razlike između operativnih postupaka iz točke 1. podtočke ii. radi prethodnog odobrenja.

Sekcija II – Priručnici, dnevnici i zapisi

OR.OPS.015.MLR Operativni priručnik (OM)

(a) Operator mora uspostaviti operativni priručnik koji sadrži sve neophodne upute, informacije i postupke, uključujući standardne operativne postupke i programe osposobljavanja i nastavnim planom za svo osoblje koje je uključeno u operacije za izvršavanje njihovih dužnosti i za zrakoplov kojim se izvode operacije.

(b) Sadržaj OM-a mora odražavati zahtjeve postavljene u ovom dijelu i dijelu OPS, i ne smije biti u suprotnosti s uvjetima sadržanima u operativnim specifikacijama svjedodžbe i izjave operatora.

(c) Operator mora uključiti sve dopune i izmjene koje zahtijeva nadležno tijelo.

(d) Svo osoblje mora imati pristup onim dijelovima OM-a koji se zahtijevaju za izvršavanje njihovih dužnosti.

(e) OM mora biti ažuran. Svo osoblje mora biti svjesno izmjena koje se odnose na njihove dužnosti.

(f) Sadržaj OM-a mora biti u obliku koji se može koristiti bez poteškoća i koji uvažava principe ljudskoga faktora.

(g) Imatelji svjedodžbe operatora zrakoplova, moraju imati odobrenje nadležnoga tijela za dijelove OM-a i njegove izmjene koje utječu na uvjete iz svjedodžbe operatora zrakoplova kako je definirano u operativnim specifikacijama (elementi navedeni u AMC OR.OPS.015.MLR(h)).

(h) Bez obzira na točku (g) manje izmjene OM-a koje nemaju utjecaja na uvjete u svjedodžbi, mogu biti odobrene posredstvom postupka navedenoga u OM-u. Kada operator primjenjuje takve postupke dužan je svaki puta o tome izvijestiti nadležno tijelo i dostaviti izmjenu.

(i) Operator mora osigurati da se svaki let izvodi u skladu s odredbama operativnog priručnika.

OR.OPS.020.MLR Lista minimalne opreme (MEL)

(a) Operator mora uspostaviti MEL za svaki zrakoplov na temelju MMEL-a, za tip koji je odobren od strane Europske agencije za sigurnost zračnog prometa u skladu sa primjenjivim propisom o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija (Part 21).

(b) MEL i svaka njegova izmjena mora biti odobrena od strane nadležnoga tijela.

(c) Operator mora izmijeniti MEL nakon svake primjenjive izmjene MMEL-a, i pripadajućih operativnih i procedura za održavanje.

(d) Dodatno, uz listu stavki, MEL mora sadržavati:

(1) Uvodni dio, uključujući upute i definicije pojmova za članove posade i osoblje za održavanje koje koristi MEL;

(2) Status revizije MMEL-a, na kome je utemeljen MEL i status revizije MEL-a;i

(3) Područje primjene, obim i svrhu MEL-a.

(e) Operator mora uspostaviti intervale otklanjanja nedostataka za svaki instrument, dio opreme ili neučinkovitost funkcije u MEL-u. Operator mora:

(1) Uzeti u obzir interval otklanjanja nedostataka naveden u MMEL-u, kada izrađuje MEL. Interval otklanjanja nedostataka naveden u MEL-u ne smije biti manje ograničavajući nego što je pripadajući interval u MMEL-u;

(2) Uspostaviti djelotvoran program otklanjanja nedostataka, koji uključuje praćenje neučinkovitoga dijela i pripadajućih dijelova, osoblja, sredstava i postupaka neophodnih za pravovremeno otklanjanje nedostataka; i

(3) Otpremiti zrakoplov u operacije nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka kako je navedeno u MEL-u samo kada je:

(i) nedostatak otklonjen; ili

(ii) rok za otklanjanje nedostataka produžen u skladu sa stavkom (f).

(f) Ukoliko je odobreno od nadležnoga tijela, operator može koristiti postupke za produžavanje rokova za otklanjanje nedostataka kategorija B, C i D, ukoliko je:

(1) Produženje roka za otklanjanje nedostataka u skladu sa JAR-MMEL/MEL;

(2) Dozvoljeno produženje roka za otklanjanje nedostataka, najviše, istoga trajanja kao i rok za otklanjanje u MEL-u.

(3) Opis specifičnih obveza i odgovornosti za kontrolu produžavanja, uspostavljen od strane operatora i odobren od nadležnoga tijela;

(4) Nadležno tijelo obaviješteno o produženju roka, primjenjivoga roka za otklanjanje nedostataka; i

(5) Uspostavljen plan izvršenja otklanjanja kada se ukaže prva mogućnost.

(g) Operator mora objaviti operativne i postupke održavanja povezane sa MEL-om kao dio operativnog priručnika ili MEL-a. Operator mora:

(1) Pri izradi MEL-a uzeti u obzir operativne i postupke održavanja;

(2) Planirati i izvršiti operativne postupke prije operacija i/ili za vrijeme operacija sa neučinkovitim dijelovima; i

(3) Izvršiti postupke održavanja prije operacija sa neučinkovitim dijelovima.

OR.OPS.220.MLR Čuvanje zapisa

(a) Zapisi o aktivnostima definiranima u vezi sa sustavom upravljanja i onima u izjavi moraju se čuvati najmanje 5 godina.

(b) Sljedeće informacije koje se koriste za pripremu i izvršenje leta i izvješća moraju se čuvati 3 mjeseca, ukoliko je to primjenjivo na operacije:

(1) Operativni plan leta;

(2) Specifična dokumentacija o NOTAM/AIS ukoliko je ona mijenjana od operatora;

(3) Dokumentacija o masi i uravnoteženju;

(4) Zabilježba o posebnim teretima uključujući pisane informacije zapovjedniku zrakoplova o opasnim teretima;

(5) Dnevnik leta (Journey log); i

(6) Izvještaj(e) sa leta za bilježenje detalja o svakom događaju povezanim sa sigurnošću ili svakom događaju za koje zapovjednik zrakoplova smatra da treba izvijestiti/zabilježiti.

(c) Dosjei osoblja moraju biti čuvani na periode koji su navedeni:

Dozvola letačkoga osoblja i potvrde (atestation) kabinske posade

Cijelo vrijeme u kome član posade izvršava ovlaštenja iz dozvole ili potvrde (atestation) za operatora zrakoplova

Osposobljavanje i provjere članova posade

3 godine

Zapisi o nedavnom/skorašnjem iskustvu članova posade

15 mjeseci

Rute i aerodromi/zadaci i stručnost članova posade, kako je prikladno/potrebno

3 godine

Osposobljavanje za opasne robe, kako je prikladno

3 godine

Zapisi o osposobljavanju/kvalifikacijama ostaloga osoblja za koje se zahtijeva program osposobljavanja

Posljednja 2 zapisa o osposobljavanju

(d) Operator mora:

(1) Održavati zapise svih osposobljavanja, provjera i kvalifikacija koje su propisane u ovoj Sekciji koje su članovi posade završili; i

(2) Učiniti dostupnim sve zapise svih konverzijskih osposobljavanja i periodičke obuke i provjera, na zahtjev, svim članovima posade na koje se oni odnose;

(e) Operator mora čuvati informacije koje su se koristile za pripremu i izvršenje leta i osobne dosjee o osposobljavanju čak i kada operator prestane biti operator predmetnoga zrakoplova ili poslodavac te osobe.

Sekcija III – Svjedodžba i Izjava operatora

OR.OPS.040.DEC Svjedodžba o sposobnosti i Izjava

(a) Prije početka izvođenja operacija, operator mora nadležnom tijelu izjaviti svoju sposobnost i način prijenosa odgovornosti povezanih s nekomercijalnim operacijama složenoga zrakoplova na motorni pogon.

(b) Kada se upravljanje nekomercijalnim operacijama složenim zrakoplovom na motorni pogon povjerava trećoj strani u ime vlasnika, tada ta treća strana mora izjaviti svoju sposobnost i načine prijenosa odgovornosti povezanih sa operacijama zrakoplova nadležnom tijelu.

(c) Operacije se ne smiju započeti prije nego što se izjava zamijeni svjedodžbom zračnoga operatora od nadležnog tijela.

(d) Svjedodžba zračnoga operatora iz stavka c) se izdaje na razdoblje ne duže od 3 godine.

OR.OPS.041.DEC Sadržaj izjave

(a) Izjava mora biti na obrascu sadržanom u Dodatku 1.

Dodatak 1: OR.OPS.041.DEC Obrazac izjave

Izjava

Operator

Naziv:

Kontakt podaci:

CAMO

Naziv:

Kontakt podaci:

Operacije zrakoplova

Datum početka operacija/primjenjivi datum izmjene:

Adresa glavne operativne baze:

Tip(ovi) operacija:

Tip(ovi) zrakoplova i registracije:

Detalji odobrenja (navesti posebna odobrenja):

Sustav upravljanja (Management System)

Opis uključujući organizacijsku strukturu:

Ime i kontakt podaci odgovornoga rukovoditelja (Accountable Manager):

Ime i kontakt podaci osobe odgovorne za operacije (ukoliko se razlikuje od odgovornoga rukovoditelja):

Izjave

Operativni priručnik odražava primjenjive zahtjeve na način kako se to zahtijeva dijelom OR i dijelom OPS.

Svi letovi će se obavljati u skladu sa operativnim priručnikom. Operativni priručnik prilažem ovoj izjavi.

Svi zrakoplovi kojima se izvode operacije imaju važeću Svjedodžbu o plovidbenosti u skladu sa PART-om 21 ili Čikaškom konvencijom.

Svi članovi letačke i kabinske posade (ukoliko je primjenjivo) su osposobljeni u skladu s dijelom OR.

Bilo koja promjena u operacijama koja utječe na podatke dane u ovoj Izjavi, zahtijeva dostavu nove Izjave nadležnome tijelu.

Operator potvrđuje da su podaci dani na ovoj Izjavi točni.

Datum, ime i potpis odgovornoga rukovoditelja:

Sekcija IV – Certifikacija zrakoplovnog operatora

OR.OPS.015.AOC Zahtjev za svjedodžbu zračnoga operatora

(a) Prije početka komercijalnih operacija, operator mora podnijeti zahtjev i ishoditi svjedodžbu zračnog operatora od strane nadležnoga tijela.

(b) Podnositelj zahtjeva mora dostaviti sljedeće podatke:

(1) Službeno i poslovno ime, adresu i poštansku adresu podnositelja;

(2) Opis operacija koje se predlažu, uključujući tip(ove) i broj zrakoplova kojima se planiraju izvoditi operacije;

(3) Opis rukovodnoga sustava, uključujući organizacijsku strukturu;

(4) Ime odgovornoga rukovoditelja;

(5) Imena nominiranih odgovornih voditelja, kako je to navedeno u OR.OPS.210.AOC(a) zajedno sa njihovim kvalifikacijama i iskustvom; i

(6) Presliku operativnog priručnika.

(c) Podnositelj mora dokazati nadležnom tijelu da:

(1) Udovoljava svim primjenjivim zahtjevima ovoga dijela i dijela OPS;

(2) Svi zrakoplovi kojima se izvode operacije imaju Svjedodžbu o plovidbenosti u skladu sa PART-om 21 ili Čikaškom konvencijom

(3) Su njegova organizacijska struktura i rukovodno osoblje odgovarajući i ispravno prilagođeni veličini i opsegu operacija; i

OR.OPS.020.AOC Operativne specifikacije i ovlaštenja imatelja svjedodžbe zračnog operatora

(a) Ovlaštenja za koja je operator certificiran moraju biti navedena na operativnim specifikacijama u svjedodžbi.

(b) Ovlaštenja imatelja svjedodžbe zračnoga operatora mogu uključivati bilo koje operacije za koje se zahtijeva specifično odobrenje navedeno u Dijelu OPS.SPA.

OR.OPS.025.AOC Izmjene

U slučaju izmjene svjedodžbe podnositelj mora dostaviti nadležnom tijelu, odgovarajuće dijelove operativnog priručnika i svu ostalu relevantnu dokumentaciju.

OR.OPS.030.AOC Zakup

Bilo kakvo uzimanje u najam

(a) Svaki ugovor o najmu koji se odnosi na zrakoplov koji koristi operator certificiran u skladu s ovim dijelom, podliježe prethodnom odobrenju nadležnog tijela.

(b) Operator certificiran u skladu s ovim dijelom može unajmiti zrakoplov s posadom samo od operatora koji nije pod zabranom letenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

Uzimanje u najam zrakoplova s posadom

(c) Podnositelj zahtjeva za odobrenje uzimanja u najam zrakoplova s posadom od operatora iz treće zemlje, dokazuje nadležnom tijelu:

1) da operator iz treće zemlje ima valjan AOC koji je izdan u skladu s Prilogom 6. ICAO-a;

2) da su standardi sigurnosti operatora iz treće zemlje u pogledu kontinuirane plovidbenosti i letačkih operacija jednaki primjenjivim zahtjevima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 2042/2003 i ovom Pravilniku; i

3) da zrakoplov ima standardnu svjedodžbu o plovidbenosti (CofA) koji je izdan u skladu s Prilogom 8. ICAO-a.

Uzimanje u najam zrakoplova bez posade

(d) Podnositelj zahtjeva za odobrenje uzimanja u najam zrakoplova bez posade koji je registriran u trećoj zemlji, dokazuje nadležnom tijelu:

1) da je utvrđena operativna potreba koja se ne može ispuniti uzimanjem u najam zrakoplova registriranog u EU-u;

2) da trajanje unajmljivanja zrakoplova bez posade nije dulje od sedam mjeseci u bilo kojem razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci; i

3) da je osigurana sukladnost s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 2042/2003.

Davanje u najam zrakoplova bez posade

(e) Operator certificiran u skladu s ovim dijelom koji namjerava dati u najam jedan od svojih zrakoplova bez posade, podnosi zahtjev nadležnom tijelu za prethodno odobrenje. Uz zahtjev, prilažu se preslike planiranog ugovora o najmu ili opisa odredaba o najmu, osim financijskih dogovora, te sva ostala relevantna dokumentacija.

Davanje u najam zrakoplova s posadom

(f) Prije davanja u najam zrakoplova s posadom, operator certificiran u skladu s ovim dijelom obavješćuje o tome nadležno tijelo.

OR.OPS.201.AOC Praćenje podataka o letu – avioni

(a) Operator mora uspostaviti i održavati Program praćenja podataka o letu, koji mora biti sastavni dio sustava upravljanja za avione sa MTOM većom od 27 000 kg.

(b) Program praćenja podataka o letu mora biti nekažnjiv i sadržavati prikladne obrambene mehanizme za zaštitu izvora podataka.

OR.OPS.210.AOC Zahtjevi za osoblje

(a) Operator mora imenovati odgovorne rukovoditelje za upravljanje i nadzor nad sljedećim područjima:

(1) Letačke operacije;

(2) Osposobljavanje posada;

(3) Zemaljske operacije; i

(4) Praćenje udovoljavanju zahtjevima.

(b) Prikladnost i stručnost osoblja:

(1) Operator mora zaposliti dovoljan broj osoblja za planirane zemaljske i letačke operacije.

(2) Sve osobe određene za, ili izravno uključene u zemaljske i letačke operacije moraju:

(i) Biti prikladno osposobljene;

(ii) Dokazati sposobnost u izvođenju dužnosti koje su im dodijeljene; i

(iii) Biti svjesne odgovornosti i odnosa njihovih dužnosti i operacija u cijelosti.

(c) Nadzor osoblja

(1) Broj nadzornika koji je određen mora biti dostatan u odnosu na strukturu operatora i broj zaposlenih osoba.

(2) Dužnosti i odgovornosti tih nadzornika mora biti određen, te svi drugi neophodni koraci moraju biti osigurani kako bi oni mogli prenijeti svoje odgovornosti za nadzor.

(3) Nadzor članova posade i osoba koje su uključene u operacije mora biti vršen od strane osoba sa prikladnim iskustvom i vještinama kako bi se osigurala razina standarda definirana u operativnom priručniku.

OR.OPS.215.AOC Zahtjevi za infrastrukturom

Operator mora:

(a) Osigurati primjerena sredstva za zemaljsko opsluživanje da bi osigurao sigurno opsluživanje svojih letova,

(b) održavati operativne objekte i postrojenja, te sredstva potpore u glavnoj operativnoj bazi, primjereno za područje i vrstu operacija;

(c) Osigurati da je raspoloživi prostor za rad na svakoj operativnoj bazi dovoljan za osoblje čije su dužnosti vezane uz sigurnost letačkih operacija. U obzir se moraju uzeti potrebe zemaljskog osoblja, osoblja čije su dužnosti vezane uz operativnu kontrolu, skladištenje i pristup bitnim zapisima i planiranje leta posadama.

OR.OPS.300.AOC Zahtjevi za dokumentaciju

(a) Operator mora izraditi priručnike i svu ostalu dokumentaciju koja se zahtijeva i njene izmjene.

(b) Operator mora biti u stanju bez odgode distribuirati operativne upute i druge informacije.

Sekcija V – Letačka posada

Poglavlje 1
Općenito

OR.OPS.015.FC Sastav letačke posade

(a) Sastav letačke posade i broj članova letačke posade na određenim pozicijama ne smije biti manji od minimalnog broja određenog letačkim priručnikom zrakoplova ili bilo kojim operativnim ograničenjem propisanim za zrakoplov.

(b) Letačka posada mora uključiti dodatne članove posade kada to zahtijeva vrsta operacije i ne smije biti smanjena ispod broja članova propisanog operativnim priručnikom.

(c) Svi članovi letačke posade moraju imati dozvolu i ovlaštenja izdana u skladu s primjenjivim propisima za licenciranje, odgovarajuće dužnostima koje su im dodijeljene.

(d) Član letačke posade može biti oslobođen svojih dužnosti za kontrolama zrakoplova tijekom leta, od strane drugog odgovarajuće osposobljenog člana letačke posade.

OR.OPS.020.FC Imenovanje zapovjednika

(a) Operator mora imenovati jednog pilota u letačkoj posadi zapovjednikom;

(b) Operator može imenovati pilota zapovjednikom samo ako on/ona:

(1) Udovoljava zahtjevima za minimalnim iskustvom određene operativnim priručnikom;

(2) Osim u slučaju balona:

(i) Ima odgovarajuće znanje rute ili područja u kojem mora letjeti i aerodroma, sredstava i postupaka koji se koriste;

(ii) U slučaju komercijalnih operacija, u zadnjih 12 mjeseci ima iskustvo na ruti, u području koje mora letjeti i u aerodromima, sredstvima i postupcima koji se koriste.

(3) U slučaju operacija s višečlanom posadom, je završio/la operatorovo osposobljavanje za zapovjednika, kako je određeno u operativnom priručniku.

OR.OPS.025.FC Inženjer leta

Kada je zasebna pozicija za inženjera leta uključena u konstrukciju aviona, letačka posada mora uključivati jednog člana posade koji je odgovarajuće osposobljen u skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.

OR.OPS.030.FC Osposobljavanje za upravljanje resursima posade (CRM)

Osim u slučaju balona:

(a) Član posade mora proći odgovarajuće CRM osposobljavanje kako je određeno u operativnom priručniku.

(b) Elementi CRM osposobljavanja moraju biti uključeni u obuku za tip zrakoplova i u periodičku obuku kao i u obuku za zapovjednika.

OR.OPS.035.FC Operatorova konverzijska obuka

(a) Osim u slučaju balona, član letačke posade mora završiti operatorovu konverzijsku obuku:

(1) Kada prelazi na zrakoplov za koji se zahtijeva novo ovlaštenje za tip ili klasu, ili

(2) Kada počinje raditi kod operatora;

(b) Operatorova konverzijska obuka mora uključivati obuku na svoj opremi ugrađenoj na zrakoplovu.

OR.OPS.040.FC Obuka za razlike i obuka za upoznavanje

(a) Član letačke posade mora završiti obuku za razlike ili upoznavanje kada to zahtijevaju primjenjivi propisi za licenciranje i kada se oprema ili postupci na tipu ili varijanti koju trenutno koristi mijenjaju;

(b) Operativni priručnik mora odrediti kada je takva obuka za razlike i upoznavanje potrebna.

OR.OPS.045.FC Periodička obuka

Svaki član letačke posade mora završiti godišnju periodičku zemaljsku i obuku u letu koja odgovara tipu ili varijanti zrakoplova na kojem operira, uključujući obuku o smještaju i upotrebi sve opreme za hitnost i sigurnosne opreme na zrakoplovu.

OR.OPS.050.FC Ovlaštenje pilota da operira s bilo kojeg pilotskog sjedala

Članovi letačke posade koji mogu biti određeni da operiraju s bilo kojeg pilotskog sjedala moraju završiti odgovarajuće osposobljavanje i provjeru kako je određeno operativnim priručnikom.

OR.OPS.055.FC Operacije na više nego jednom tipu ili varijanti

(a) Članovi letačke posade koji operiraju više od jednog tipa ili varijante zrakoplova moraju udovoljiti zahtjevima propisanim u ovoj Sekciji za svaki tip ili varijantu osim ako olakšice koje se odnose na zahtjeve za osposobljavanje, provjeru i skorašnje iskustvo nisu odobrene u skladu s Part-21 za odnosni tip ili varijantu.

(b) Odgovarajući postupci i/ili operativna ograničenja moraju biti navedena u operativnom priručniku za svaku operaciju na više od jednog tipa ili varijante.

OR.OPS.060.FC Provođenje osposobljavanja

Sva potrebna osposobljavanja iz ove sekcije moraju se izvoditi:

(a) U skladu s programima osposobljavanja i strukturom osposobljavanja koje je operator odredio u svom operativnom priručniku;

(b) Od strane osposobljenog osoblja. U slučaju leta ili osposobljavanja u simulatoru leta, osobe koje provode osposobljavanje i provjere moraju biti osposobljene u skladu s primjenjivim propisima za licenciranje.

Poglavlje 2
Dodatni zahtjevi za komercijalni zračni prijevoz

Namjerno ostavljeno prazno
Poglavlje 3

Dodatni zahtjevi za komercijalne operacije koje nisu
komercijalni zračni prijevoz

OR.OPS.240.FC Periodička obuka i provjera – Operatorova provjera stručnosti

(a) Svaki član letačke posade mora završiti godišnju operatorovu provjeru stručnosti radi dokazivanja vlastite sposobnosti u izvođenju normalnih, nenormalnih i postupaka u nuždi, koji pokrivaju odgovarajuće aspekte u vezi s posebnim zadacima opisanim u operativnom priručniku;

(b) Odgovarajuća pažnja treba biti posvećena operacijama koje se odvijaju po pravilima za instrumentalno letenje ili noću;

(c) Rok valjanosti provjere stručnosti je 12 kalendarskih mjeseci uz dodatni preostali dio mjeseca u kojem je izvršena provjera. Ako je provjera stručnosti provedena tijekom posljednja tri kalendarska mjeseca valjanosti prethodne provjere stručnosti, novi rok valjanosti se računa od prethodnog datuma isteka valjanosti.

Sekcija VI – Kabinska posada

OR.OPS.005.CC Područje primjene

Ova sekcija utvrđuje zahtjeve kojima operator mora udovoljiti kada izvodi operacije zrakoplovom s kabinskom posadom.

Poglavlje 1
Zajednički zahtjevi

OR.OPS.105.CC Broj i sastav kabinske posade

(a) Najmanje jedan član kabinske posade mora biti određen za operacije bilo kojeg zrakoplova s najvećim brojem putničkih sjedala više od 19 kada se prevozi jedan ili više putnika.

(b) Kabinska posada mora biti sastavljena od najmanje jednog člana za svakih 50 ili dio od 50 ugrađenih putničkih sjedišta na istoj palubi zrakoplova.

(c) Za operacije s više nego jednim članom kabinske posade, operator mora imenovati jednog člana kabinske posade koji će biti odgovoran zapovjedniku.

OR.OPS.110.CC Uvjeti za raspoređivanje kabinske posade na dužnosti

(a) Članovi kabinske posade mogu biti raspoređeni na dužnost u zrakoplov samo ako su oni:

(1) Stariji od 18 godina;

(2) Procijenjeni psihički i fizički sposobnima za provođenje svih dodijeljenih dužnosti i odgovornosti sigurno u skladu s medicinskim zahtjevima određenim primjenjivim propisima za zdravstvenu sposobnost kako je primjenjivo za vrstu operacije;

(3) Završili svo osposobljavanje koje zahtijevaju OR.OPS.CC i ovo poglavlje, za obavljanje dodijeljene im dužnosti; i

(4) Provjereni kao stručni za obavljanje dodijeljenih dužnosti.

(b) Članovi kabinske posade i njihove funkcije u vezi leta i sigurnosti putnika moraju biti jasno iskazane putnicima.

OR.OPS.115.CC Tečajevi osposobljavanja i odgovarajuće provjere

(a) Operator mora utvrditi detaljan program za svako osposobljavanje, koje zahtjevaju OR.OPS.CC i ovo poglavlje kako je primjenjivo, da bi pokrio dužnosti i odgovornosti koje provode članovi kabinske posade;

(b) Svako osposobljavanje mora uključivati teoretske i praktične upute zajedno s individualnim ili zajedničkim vježbama odgovarajućih svakom predmetu osposobljavanja da bi član kabinske posade postigao odgovarajuću razinu stručnosti u skladu s ovom sekcijom;

(c) Osposobljavanje i provjeru svakog člana kabinske posade moraju provoditi osobe odgovarajućeg iskustva i osposobljenosti za svaki predmet osposobljavanja; i

(d) Provjera stručnosti svakog člana kabinske posade mora se provoditi za sva provedena osposobljavanja, osim za CRM osposobljavanje.

OR.OPS.120.CC Početna obuka sustava sigurnosti

Operator mora omogućiti članu kabinske posade početnu obuku sustava sigurnosti u skladu s OR.OPS.CC i ovim poglavlje osim ako član kabinske posade ima uvjerenje kabinske posade izdano u skladu s tim propisima.

OR.OPS.125.CC Obuka za tip zrakoplova i obuka za razlike

(a) Član kabinske posade mora proći odgovarajuće osposobljavanje za tip zrakoplova u skladu s (c) prije nego ga:

(1) Operator prvi puta odredi da radi kao član kabinske posade; ili

(2) Operator odredi da radi na drugom tipu zrakoplova.

(b) Dodatno na zahtjeve iz (a) član kabinske posade dužan je proći odgovarajuće osposobljavanje za razlike u skladu s (c) kao što je primjenjivo, prije nego je određen:

(1) Na varijantu tipa zrakoplova koji trenutno operira; ili

(2) Na tipove ili varijante koje trenutno operira, ali s drugačijom sigurnosnom opremom, sigurnosnom opremom na različitim pozicijama ili različitim normalnim i hitnim sigurnosnim postupcima.

(c) Operatorovi programi osposobljavanja za tip zrakoplova i osposobljavanja za razlike kako odgovara, moraju:

(1) Uključiti osposobljavanje i vježbe na odgovarajućem uređaju za osposobljavanje ili na stvarnom zrakoplovu;

(2) Uključiti osposobljavanje u operatorovim standardnim operativnim postupcima za članove kabinske posade koje operator određuje na dužnost prvi puta; i

(3) Dodatno osim predmeta specifičnih za tip zrakoplova određenih, OR.OPS.CC i ovim poglavljem pokriti najmanje sljedeće teme kako odgovara tipu zrakoplova ili varijanti na kojoj će član kabinske posade obavljati dužnost:

(i) Opis izvedbe kabine;

(ii) Pozicija, uklanjanje i upotreba sve prijenosne sigurnosne opreme na tipu zrakoplova ili varijanti;

(iii) Operatorove normalne i procedure u hitnim situacijama;

(iv) Informiranje putnika, sigurnosne demonstracije i kontrola gužve;

(v) Osposobljavanje za borbu protiv vatre i dima upotrebljavajući operatorovu opremu;

(vi) Operatorove postupke za napuštanje zrakoplova;

(vii) Nesposobnost pilota; i

(viii) Operatorovo CRM osposobljavanje.

OR.OPS.130.CC Upoznavanje

Nakon završetka osposobljavanja na tipu zrakoplova ili varijanti, član kabinske posade bez prijašnjeg odgovarajućeg iskustva mora proći odgovarajuće upoznavanje pod nadzorom prije nego bude određen kao jedan od najmanjeg broja članova kabinske posade potrebne za tip zrakoplova ili varijantu.

OR.OPS.135.CC Operatorovo periodičko osposobljavanje

(a) Program periodičkog osposobljavanja mora pokriti sve aktivnosti dodijeljene svakom članu kabinske posade u normalnim i hitnim postupcima i vježbe odgovarajuće za svaki tip zrakoplova ili varijantu na kojoj će član kabinske posade obavljati dužnost.

(b) Svakih 12 kalendarskih mjeseci član kabinske posade mora proći periodičko osposobljavanje usklađeno s OR.OPS.CC i ovim poglavljem koje pokriva najmanje sljedeće teme za svaki tip zrakoplova ili varijantu na kojoj će član kabinske posade obavljati dužnost:

(1) Pozicija i rukovanje svom sigurnosnom i opremom za hitne situacije na zrakoplovu;

(2) Smještaj predmeta u kabini;

(3) Izvješćivanje letačke posade u slučaju onečišćenja površina zrakoplova;

(4) Operatorovi postupci u hitnim situacijama;

(5) Operatorovi postupci za napuštanje zrakoplova;

(6) Analiza događaja i nezgoda bitnih za operatora;

(7) Operatorov CRM;

(8) Zrakoplovna medicina i prva pomoć;

(9) Sigurnosni postupci.

(c) Pored tema osposobljavanja navedenih u (b), članovi kabinske posade moraju također biti osposobljeni u sljedećem, unutar vremenskih intervala koji ne prelaze 3 godine:

(1) Svaki član kabinske posade:

(i) Stvarnom gašenju požara upotrebom operatorove opreme; i

(ii) Mora proći osposobljavanje za slučaj onesposobljenosti pilota ako je primjenjivo;

(2) Upotrebi pirotehničkih sredstava (stvarnih ili odgovarajućih naprava);

(3) Demonstracija upotrebe čamaca za spašavanje, klizajućih čamaca za spašavanje, tamo gdje su ugrađeni; i

(4) Demonstracija rukovanja svim drugim izlazima uključujući i prozore pilotske kabine.

OR.OPS.140.CC Operatorovo osposobljavanje za obnavljanje znanja

(a) Član kabinske posade koji nije obavljao niti jednu dužnost duže od 6 mjeseci mora proći osposobljavanje za obnavljanje znanja na tipu zrakoplova na kojem će obavljati dužnost prije nego je raspoređen na nju.

(b) Član kabinske posade koji nije obavljao letačke dužnosti na jednom određenom tipu zrakoplova tijekom prethodnih 6 mjeseci mora, prije nego je određen za obavljanje dužnosti na tom tipu, završiti jedno od:

(1) Primjenjivo osposobljavanje za obnavljanje znanja u skladu s (c); ili

(2) 2 sektora za obnavljanje znanja na tipu zrakoplova pod odgovarajućim nadzorom.

(c) Program osposobljavanja za obnavljanje znanja za svaki tip zrakoplova mora pokriti najmanje:

(1) Hitne postupke;

(2) Postupke napuštanja zrakoplova;

(3) Stvarno rukovanje i otvaranje normalnih i izlaza u slučaju opasnosti svakog člana kabinske posade u normalnom i hitnom načinu rada;

(4) Demonstracija rukovanja svim ostalim izlazima u slučaju opasnosti; i

(5) Smještaju i rukovanju sve sigurnosne i opreme za hitne situacije na zrakoplovu.

Poglavlje 2
Dodatni zahtjevi za komercijalni zračni prijevoz

Namjerno ostavljeno prazno
Sekcija VII Član tehničke posade u NVIS operacijama

OR.OPS.005.TC Područje primjene

(a) Ova Sekcija postavlja zahtjeve kojima treba udovoljiti član tehničke posade u NVIS operacijama, koji nije član letačke ili kabinske posade.

(b) Člana tehničke posade u NVIS operacijama,koje mogu zahtijevati posebnu opremu u zrakoplovu, određuje operator na dužnost u zrakoplovu ili na zemlji, za pomoć pilotu tijekom NVIS operacija.

OR.OPS.015. TC Uvjeti za postavljanje člana tehničke posade na dužnost

(a) Članovima tehničke posade u NVIS operacijama bit će dodijeljene dužnosti samo ako:

(1) imaju najmanje 18 godina;

(2) su fizički i psihički sposobni za sigurno obavljanje dodijeljene dužnosti i odgovornosti;

(3) imaju završena sva školovanja zahtijevana u ovoj sekciji, za obavljanje dodijeljenih dužnosti; i

(4) im je provjerena stručnost za obavljanje dodijeljenih dužnosti.

OR.OPS.020.TC Početna i obuka vezana uz tip

Prije prvog određivanja na dužnost svaki član tehničke posade mora završiti:

(a) početnu obuku, uključujući odgovarajuće elemente CRM-a;

(b) obuku vezanu uz tip:

(1) obuku o lokaciji i korištenju sve sigurnosne opreme i opreme za preživljavanje koja se nalazi na zrakoplovu:

(2) sve normalne i procedure u hitnosti;

(3) obuku za opremu na zrakoplovu koja se koristi za specijalizirane zadaće.

OR.OPS.025.TC Tip zrakoplova i obuka za razlike

Svaki tehnički član posade mora završiti:

(a) obuku za tip zrakoplova, uključujući odgovarajuće elemente CRM-a kada mijenjaju operatora ili kada mijenjaju tip zrakoplova ili klasu.

(b) obuku za razliku kada mijenja opremu ili procedure na tipu ili varijanti koja se trenutno koristi. Operator mora specificirati u operativnom priručniku kada je takav trening za razliku potreban.

OR.OPS.030.TC Letovi upoznavanja

Nakon završetka obuke vezane uz tip ili konverzije, svaki tehnički član posade mora izvršiti letove upoznavanja prije početka operacija kao tehnički član posade koji se zahtjeva u HHO ili NVIS operacijama.

OR.OPS.035.TC Periodička obuka (Reccurent Training)

(a) Svaki tehnički član posade mora proći godišnju periodičku obuku za odgovarajući tip zrakoplova i opreme koju koristi tehnički član posade. Elementi CRM-a moraju biti uključeni u odgovarajuće faze obuke obnove znanja.

(b) Periodička obuka mora uključiti teoretske i praktične instrukcije i vježbe.

OR.OPS.040.TC Obuka za obnavljanje (Refresher training)

Svaki tehnički član posade koji nije izvršavao dužnosti zadnjih 6 mjeseci na odgovarajućem tipu zrakoplova mora završiti obuku za obnavljanje znanja vezan za tip zrakoplova i opreme koju tehnički član posade koristi.

OR.OPS.045.TC Provjeravanje

(a) Nakon što završe obuku svaki tehnički član posade mora proći provjeru kako bi dokazao sposobnost u izvođenju normalnih i procedura u hitnosti.

(b) Obuku i provjeravanje za svako od školovanja mora provoditi iskusno i, za tu potrebu, odgovarajuće kvalificirano osoblje.

Sekcija VIII – Zaštita

OR.OPS.035.SEC Zaštita pilotske kabine – avioni

U avionima u kojem je pilotska kabina opremljena vratima, mora postojati mogućnost da se ta vrata zaključaju te mora postojati način na koji kabinska posada može obavijestiti letačku posadu u slučaju sumnjive aktivnosti ili narušavanju sigurnosti u putničkoj kabini.

OR.OPS.040.SEC Zaštita pilotske kabine – helikopteri

Ako su u helikopteru, koji se upotrebljava za prijevoz putnika, ugrađena vrata na pilotskoj kabini, mora postojati mogućnost zaključavanja tih vrata s unutarnje strane pilotske kabine, kako bi se spriječio neovlašteni pristup.

10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova 10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova 10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova 10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova 10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova 10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova 10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova 10 27.01.2014 Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova