Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a

NN 10/2014 (27.1.2014.), Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

186

Na temelju članaka 229. stavka 2., 231. stavka 4., 236. stavka 7., i 250. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskom fondovima (»Narodne novine«, broj 16/2013, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. siječnja 2014. donijela

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA AIF-a

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. postupak, uvjeti i način izbora depozitara AIF-a i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti,

2. način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju UAIF-a,

3. opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara,

4. način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad, odnosno UAIF-u oduzeta suglasnost na izbor depozitara.

(2) Na poslovanje depozitara primjenjuju se odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22. 3. 2013.).

II. POSTUPAK, UVJETI I NAČIN IZBORA DEPOZITARA

Zahtjev za izdavanje suglasnosti izbora depozitara

Članak 2.

(1) UAIF je dužan podnijeti Agenciji pisani zahtjev za izdavanje suglasnosti na izbor depozitara koji sadrži:

1. za depozitara iz članka 228. stavka 2. točke 1. Zakona – tvrtku i sjedište depozitara u Republici Hrvatskoj,

2. za depozitara iz članka 228. stavka 2. točke 2. Zakona – tvrtku i sjedište osnivača podružnice u državi članici, te tvrtku i sjedište podružnice u Republici Hrvatskoj (glavne i svih ostalih, ako ih ima više),

3. za depozitara iz članka 228. stavka 2. točke 3. Zakona – tvrtku i sjedište osnivača podružnice u trećoj državi, te tvrtku i sjedište podružnice u Republici Hrvatskoj (glavne i svih ostalih, ako ih ima više),

4. ime i prezime, OIB i stupanj obrazovanja upravitelja depozitara,

5. kontakt podatke depozitara,

6. datum podnošenja zahtjeva,

7. potpis osoba ovlaštenih za zastupanje UAIF-a i pečat UAIF-a.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. ugovor o obavljanju poslova depozitara i cjenik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenik ne čini sastavni dio ugovora,

2. za depozitara iz članka 228. stavka 2. točke 1. Zakona – preslik izvatka iz sudskog registra,

3. za depozitara iz članka 228. stavka 2. točke 2. i točke 3. Zakona – preslik izvatka iz sudskog registra za podružnicu, te preslik izvatka iz odgovarajućeg registra države članice odnosno treće države za osnivača podružnice,

4. za depozitara iz članka 228. stavka 2. točke 1. i točke 3. Zakona – preslik odobrenja za rad depozitara izdanog od strane Hrvatske narodne banke,

5. za depozitara iz članka 228. stavka 2. točke 2. Zakona – izvornik odobrenja za rad depozitara izdanog od nadležnog tijela države članice,

6. izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 234. stavaka 4. i 5. Zakona,

7. potvrdu depozitara iz koje proizlazi da upravitelj depozitara zadovoljava uvjete iz članka 228. stavka 5. Zakona u odnosu na odgovarajuće iskustvo,

8. dokaze o ispunjenim organizacijskim i tehničkim zahtjevima za obavljanje poslova depozitara u skladu sa Zakonom i člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika,

9. presliku mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine, sukladno propisima koji uređuju financijske izvještaje,

10. dokaz o uplaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi,

11. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Odgovarajuće iskustvo iz članka 228. stavka 5. Zakona znači da upravitelj depozitara mora imati završen diplomski studij u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i minimalno tri godine iskustva na poslovima depozitara ili sličnim poslovima.

(4) Ugovor o obavljanju poslova depozitara, osim u papirnatom obliku, UAIF dostavlja i elektronički, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

(5) Sve strane isprave iz stavka 2. ovoga članka moraju biti prevedene po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strana isprava iz stavka 2. točke 5. ovoga članka mora biti i ovjerena u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

Uvjeti za obavljanje poslova depozitara

Članak 3.

Osobe iz članka 228. stavka 2. Zakona mogu obavljati poslove depozitara ako ispunjavaju organizacijske i tehničke uvjete potrebne za ispunjenje dužnosti depozitara prema odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Organizacijski uvjeti

Članak 4.

(1) Depozitar je dužan uspostaviti, primjenjivati i redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja te vrstu AIF-ova za koje obavlja poslove depozitara, učinkovite i primjerene interne akte kojima se uređuje:

1. unutrašnji organizacijski ustroj jedinice koja obavlja poslove depozitara, te međusobni odnos i način komunikacije, protoka informacija i podataka između te organizacijske jedinice i drugih dijelova depozitara,

2. sistematizacija radnih mjesta organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara s pojedinim radnim zadacima, odgovornostima i ovlaštenjima,

3. fizička odvojenost organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara od drugih organizacijskih jedinica depozitara,

4. način obavljanja poslova depozitara iz članka 230. Zakona,

5. sustav interne kontrole koji osigurava poštivanje internih odluka i procedura,

6. način osiguravanja sigurnosti, cjelovitosti i tajnosti podataka, vodeći računa o njihovoj vrsti.

(2) Depozitar je dužan Agenciju obavijestiti o promjeni upravitelja depozitara, najkasnije u roku od 7 dana od dana navedene promjene.

Tehnički uvjeti

Članak 5.

Smatrat će se da depozitar udovoljava tehničkim uvjetima za obavljanje poslova depozitara ako minimalno posjeduje:

1. adekvatan informacijski sustav,

2. programsku podršku za obavljanje poslova depozitara,

3. uspostavljene komunikacijske veze za primanje uputa i opću komunikaciju s klijentima putem SWIFT-a, telefaksa, telefona i interneta,

4. uspostavljene pisane postupke i procedure za primanje uputa klijenata za raspolaganje financijskim instrumentima i novčanim sredstvima.

III. OBAVJEŠTAVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA I/ILI NEZAKONITOSTIMA U POSLOVANJU UAIF-a

Članak 6.

(1) Depozitar je dužan propisati i primjenjivati proceduru o postupanju u slučajevima kada u obavljanju poslova iz članka 230. Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti u poslovanju UAIF-a.

(2) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka depozitar će predvidjeti pohranu dokumentacije i vođenje evidencije o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima u poslovanju UAIF-a, koja sadržava podatke iz stavka 5. ovoga članka, te informaciju o načinu i vremenu kada je utvrđena nepravilnost i/ili nezakonitost uklonjena.

(3) Upozorenje UAIF-u o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima iz članka 231. stavka 2. Zakona mora sadržavati rok istekom kojega će depozitar o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima obavijestiti Agenciju.

(4) Ukoliko UAIF u danom roku ne ukloni utvrđenu nepravilnost i/ili nezakonitost, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka šalje se Agenciji pisanim ili elektroničkim putem, a sadrži sljedeće podatke:

1. naziv AIF-a na koji se odnose utvrđene nepravilnosti,

2. opis utvrđenih nepravilnosti/nezakonitosti, uz navođenje odredbe Zakona, podzakonskog akta, pravila AIF-a i/ili prospekta AIF-a, suprotno kojoj je postupano,

3. datum nastanka utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti,

4. datum utvrđenja nepravilnosti i/ili nezakonitosti,

5. kada je to primjenjivo, procjenu eventualne štete prouzročene ulagateljima u AIF, odnosno posljedice koje bi mogle nastupiti za ulagatelje radi nastale nezakonitosti i/ili nepravilnosti,

6. dokumentaciju temeljem koje je utvrđena navedena nepravilnost/nezakonitost, odnosno iz koje proizlazi da je do navedene nepravilnosti/nezakonitosti došlo.

IV. POSTUPANJE UAIF-a I DEPOZITARA KADA JE DEPOZITARU ODUZETO ODOBRENJE ZA RAD, ODNOSNO SUGLASNOST NA IZBOR DEPOZITARA

Članak 7.

U slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad, odnosno UAIF-u oduzeta suglasnost na izbor depozitara temeljem članka 250. Zakona, UAIF je dužan u roku od 2 (dva) mjeseca od nastupanja takvih okolnosti zaključiti ugovor s drugim depozitarom, i zatražiti odgovarajuću suglasnost Agencije sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Kad nastupi slučaj iz članka 7. ovoga Pravilnika, depozitar je dužan svu imovinu AIF-a prenijeti na pohranu i administriranje drugom depozitaru s kojim je UAIF zaključio ugovor, odmah po zaključivanju istog, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje AIF-a za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

Članak 9.

(1) UAIF je dužan obustaviti izdavanje i otkup udjela do zaključenja ugovora o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom pri čemu se dužno pridržavati članka 201. Zakona.

(2) UAIF je dužan u slučaju iz članka 8. ovoga Pravilnika o istome dostaviti obavijest poddepozitaru.

V. OPSEG I SADRŽAJ REVIZORSKOG IZVJEŠĆA O REVIZIJI IZVRŠAVANJA OBVEZA DEPOZITARA

Članak 10.

Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će ovlašteni revizor revizorskog društva koje revidira godišnje financijske izvještaje depozitara.

Članak 11.

U smislu ovog Pravilnika, revizija izvršavanja obveza depozitara je postupak provjere i ocjene:

1. obavljanja poslova delegiranih na depozitara u skladu s člankom 65. stavkom 3. Zakona,

2. pridržavanja pravila kreditne institucije o upravljanju rizicima od strane organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara,

3. stanja informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom vezano za obavljanje poslova depozitara i

4. pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja je depozitar u obvezi dostavljati Agenciji i UAIF-u u izvršavanju svojih poslova i dužnosti.

Članak 12.

(1) Na temelju obavljene revizije revizorsko društvo sastavlja izvješće o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara.

(2) Revizorsko izvješće o izvršavanju obveza depozitara sastavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke.

Članak 13.

(1) Revizorsko izvješće iz članka 12. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. mišljenje o pridržavanju pravila o upravljanju rizicima od strane organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara,

2. mišljenje o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom vezano za obavljanja poslova depozitara,

3. mišljenje o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Agenciji odnosno UAIF-u,

4. popis nedostataka koji su utvrđeni pri revizijskom pregledu područja iz članka 11. ovog Pravilnika,

5. konstatacije glede ispunjavanja preporuka revizora iz proteklih godina,

6. preporuke o poboljšanju politika, postupaka i procesa vezanih za upravljanje rizicima iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika.

(2) Revizorsko izvješće sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

Članak 14.

Revizorsko izvješće iz članka 12. ovog Pravilnika depozitar je dužan dostaviti Agenciji najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješće sastavlja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/1

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 17. siječnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.