Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

NN 10/2014 (27.1.2014.), Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

187

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i 7. i članka 8. stavka 1., a u svezi članka 20. stavka 1. alineje 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12) i članka 2. stavka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 156/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. siječnja 2014. godine donosi

ODLUKU

I. Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF-ovi) oslobađaju se plaćanja naknade iz članka 4. stavka 12. točaka 1., 9. i 28. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 156/2013), za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a te izdavanje odobrenja za osnivanje i rad zatvorenih i otvorenih alternativnih investicijskih fondova (dalje: AIF-ovi) kojima upravljaju, a koji zahtjevi se podnose isključivo temeljem članka 323. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013), radi usklađenja poslovanja s tim Zakonom i provedbenim aktima donesenim na temelju tog Zakona.

II. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/14-01/3

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 17. siječnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.