Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

NN 11/2014 (29.1.2014.), Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

11 29.01.2014 Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

MINISTARSTVO FINANCIJA

193

Na temelju članka 52. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), članka 20. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/2013) i članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PODNOŠENJU TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Temeljne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

(2) U smislu ovoga Pravilnika trošarinskim obveznikom, poreznim obveznikom posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: trošarinski i porezni obveznici) smatra se osoba koja je, sukladno Zakonu o trošarinama, Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, u obvezi plaćanja trošarine, odnosno koja je obveznik plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila, kao i bilo koja osoba koja je prema tim propisima obvezna podnositi propisane obrasce.

Članak 2.

(1) Sukladno ovome Pravilniku trošarinski i porezni obveznici podnose izvješća, porezne prijave, obrasce, podneske i druge podatke bitne za oporezivanje (u daljnjem tekstu: trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza) uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti pisano na temelju posebne odluke ministra financija ako je zbog nastupa nepredviđenih okolnosti ili više sile elektronička komunikacija s Carinskom upravom trajnije onemogućena.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

(1) Trošarinski i porezni obveznici podnose trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, i to aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(2) Carinska uprava na svojim internetskim stranicama objavljuje:

1. tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina),

2. korisničke upute, tehničku dokumentaciju i specifikacije za primjenu i korištenje aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(3) Trošarinski i porezni obveznici moraju:

1. osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta iz stavka 2. točke 1. ovoga članka,

2. poštivati i primjenjivati Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina) iz stavka 2. točke 1. ovoga članka,

3. koristiti aplikativni podsustav e-Trošarine sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama iz stavka 2. točke 2. ovoga članka koje donosi i/ili odobrava Carinska uprava te koje imaju obvezujuću snagu.

Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza

Članak 4.

(1) Trošarinski i porezni obveznici obvezni su podnositi sljedeće trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine:

1. obrasci iz Pravilnika o trošarinama:

– PUR – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika (Prilog 14),

– DOT-PI – Dnevni obračun trošarine na pivo (Prilog 18),

– DOT-AL – Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva) (Prilog 19),

– MI-PI – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo (Prilog 20),

– MI-AL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva) (Prilog 21),

– Z-ORT – Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine (Prilog 33),

– MI-C – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na cigarete (Prilog 34),

– MI-CR-CL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa (Prilog 35),

– MI-DP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje (sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje) (Prilog 36),

– MI-OT – Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare, cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje) (Prilog 37),

– IZVJ-DUH – Izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine) (Prilog 38),

– DOT-EN – Dnevni obračun trošarine na energente, s Evidencijom za umanjenje obveze trošarine na energente temeljem povrata korisnicima iz članka 29. stavka 1. Zakona o trošarinama (Prilog 41),

– MI-EN – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente (osim prirodnog plina i krutih goriva) (Prilog 42),

– MI-NA – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, unesenim, uvezenim, otpremljenim i prerađenim količinama sirove nafte te uslužnoj preradi sirove nafte (Prilog 43),

– MI-UTE – Izvješće o uplaćenim trošarinama na energente (Prilog 44),

– MI-EL – Mjesečni obračun trošarine na električnu energiju (Prilog 45),

– MI-PL – Mjesečni obračun trošarine na prirodni plin i ostale plinove iz KN 2711 29 00 (Prilog 46),

– MI-KG – Mjesečni obračun trošarine na kruta goriva (Prilog 47),

2. obrasci iz Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića:

– PUR – Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (Prilog 1),

– MI-K i MI-BAP (u sustavu odgode) – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu/bezalkoholna pića (Prilog 2),

– MI-K i MI-BAP (izvan sustava odgode) – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu/bezalkoholna pića (Prilog 2a),

3. obrasci iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila:

– Obrazac 7 – Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila (Prilog 7),

– Obrazac 9 – Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila (Prilog 9),

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka se ne primjenjuje na malog proizvođača jakih alkoholnih pića iz članka 68. Zakona o trošarinama.

(3) Prilozi koji se obvezno podnose uz trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza (u daljnjem tekstu: obvezni prilozi) podnose se na način iz stavka 1. ovoga članka, kao datoteka podataka – privitak uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza.

(4) Za točnost i potpunost podataka dostavljenih Carinskoj upravi na način iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je trošarinski i porezni obveznik koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza te obvezne priloge.

(5) Potpisivanjem elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza naprednim elektroničkim potpisom, trošarinski i porezni obveznik jamči istovjetnost dokumentacije koja je priložena uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza kao privitak s izvornom dokumentacijom.

Uporaba elektroničkog potpisa

Članak 5.

(1) Prije slanja trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika trošarinski i porezni obveznici moraju naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza. Prilikom slanja trošarinski i porezni obveznik uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza prilaže kao privitak datoteku podataka koja sadrži obvezne priloge uz takav obrazac.

(2) Posebnosti uporabe elektroničkog potpisa uređuju se Pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

Ispravak elektroničkih trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza

Članak 6.

(1) Ispravke trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika trošarinski i porezni obveznik podnosi elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine, u obliku elektroničkog obrasca.

(2) Ispravci trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza obvezno sadrže oznaku da se radi o ispravku obrasca.

(3) Uz ispravak trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza, trošarinski i porezni obveznik priloge podnosi kao datoteku podataka elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(4) Trošarinski i porezni obveznik dužan je naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički obrazac ispravka trošarinskog obrazaca i obrazaca posebnog poreza.

Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika

Članak 7.

(1) Trošarinski i porezni obveznik može na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke.

(2) Trošarinski i porezni obveznik odgovoran je za točnost i potpunost podataka iskazanih u trošarinskim obrascima i obrascima posebnih poreza koje Carinskoj upravi elektroničkim putem dostavlja ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Posebnosti provedbe poreznog postupka

Članak 8.

(1) Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravak tih obrazaca.

(2) Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelja obavijestiti o nemogućnosti zaprimanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca ako elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te njegov ispravak nije ispravno ili potpuno popunjen.

(3) Ako nakon slanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca pošiljatelj ne primi obavijest Carinske uprave o primitku, obvezan je sljedećeg radnog dana o tome obavijestiti ovlaštenu službenu osobu Carinske uprave radi utvrđivanja uzroka.

(4) Carinska uprava elektroničkim putem će obavijestiti pošiljatelja o prihvaćanju ili odbijanju zaprimljenog elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza. Ako je elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza prihvaćen smatra se da je podnesak uredno podnesen.

(5) Zaprimljeni elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza neće biti prihvaćen ako:

1. se dodatnim kontrolama od strane Carinske uprave ustanovi netočnost ili nepotpunost podataka elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza,

2. uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te njegov ispravak nisu dostavljeni obvezni prilozi.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, pošiljatelj mora poslati podnesak u ispravnom obliku na način iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 48 sati od slanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka. Ako to pošiljatelj ne učini u propisanom roku smatrat će se da podnesak nije podnesen.

(7) Obavijest iz stavaka 2. i 4. ovoga članka obvezno sadrži:

1. razloge nemogućnosti zaprimanja ili neprihvaćanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca,

2. upozorenje trošarinskom i poreznom obvezniku u kojem roku je dužan dostaviti trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te ispravak tog obrazaca u ispravnom i potpunom elektroničkom obliku te o posljedicama ako to propusti učiniti.

(8) Carinska uprava je dužna voditi evidenciju o svim primljenim elektroničkim trošarinskim obrascima i obrascima posebnih poreza te njegovim ispravcima i vremenu njihovog primitka u Carinskoj upravi te o svim poslanim obavijestima Carinske uprave iz stavaka 2. i 4. ovoga članka i vremenu njihova slanja.

(9) Obavješćivanje elektroničkim putem smatra se obavljenim u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju Carinske uprave za slanje takvih poruka.

Posebne obveze trošarinskih i poreznih obveznika

Članak 9.

(1) Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju i program koji trošarinski i porezni obveznik koristi za pohranu ili slanje podataka Carinskoj upravi elektroničkim putem, trošarinski i porezni obveznik mora odrediti osobu koja je odgovorna za zaštitu podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija te za postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka podataka.

(2) Trošarinski i porezni obveznik mora čuvati u izvornom, elektroničkom obliku koji sadrži napredni elektronički potpis:

1. elektroničke trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke i druge podatke koje elektroničkim putem podnosi Carinskoj upravi,

2. obavijesti koje elektroničkim putem primi od Carinske uprave.

(3) Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

(4) Prilikom pohrane sigurnosnih kopija na mjesto čuvanja, trošarinski i porezni obveznik dužan je provjeriti njihovu cjelovitost, čitljivost i ispravnost.

Posebne obveze Carinske uprave

Članak 10.

(1) Carinska uprava dužna je osigurati:

1. tehničke uvjete za preuzimanje podataka u elektroničkom obliku koje trošarinski i porezni obveznici podnose na način propisan odredbama ovoga Pravilnika,

2. neprekidnost rada sustava Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem i tehničke uvjete potrebne za dostupnost podataka koje trošarinski i porezni obveznici podnose na način propisan odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Dostupnost podacima koje trošarinski i porezni obveznici podnose elektroničkim putem Carinskoj upravi mora se omogućiti 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane održavanja, odnosno provjere rada sustava.

(3) Carinska uprava dužna je kao poreznu tajnu čuvati podatke koje trošarinski i porezni obveznik podnosi elektroničkim putem na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno poreznim propisima, propisima o zaštiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti, važećim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

(4) Elektronički zapisi nastali postupanjem u primjeni ovoga Pravilnika čuvaju se na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno poreznim propisima, propisima o zaštiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti, važećim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

Članak 11.

(1) Carinska uprava dužna je provoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka koje trošarinski i porezni obveznici dostave elektroničkim putem te provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada sustava Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem.

(2) Ravnatelj Carinske uprave određuje sredstva zaštite i ovlaštene osobe za provedbu mjera osiguranja i zaštite pristupa sustavu Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem.

(3) Mjere, uvjeti i sredstva zaštite iz stavka 2. ovoga članka moraju biti zaštićeni od neovlaštenog uvida ili korištenja, odnosno pristupa.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

(1) U smislu članka 52. stavka 1. točke b) Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), članka 20. stavka 1. točke b) Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/2013) i članka 22. stavka 1. točke b) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013), počevši od 1. rujna 2014. godine:

1. odobrava se uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika,

2. trošarinski i porezni obveznici obvezni su podnositi trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u smislu članka 52. stavka 1. točke b) Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), počevši od 24. veljače 2014. godine:

1. odobrava se uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca Z-ORT – Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine (Prilog 33 Pravilnika o trošarinama) iz članka 4. stavka 1. točke 1. podstavka 6. ovoga Pravilnika,

2. trošarinski obveznici obvezni su podnositi obrazac Z-ORT – Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine (Prilog 33 Pravilnika o trošarinama) iz članka 4. stavka 1. točke 1. podstavka 6. ovoga Pravilnika elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u smislu članka 52. stavka 1. točke b) Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), članka 20. stavka 1. točke b) Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/2013) i članka 22. stavka 1. točke b) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013), počevši od dana 1. siječnja 2015. godine:

1. odobrava se uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca:

– PUR – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika (Prilog 14 Pravilnika o trošarinama) iz članka 4. stavka 1. točke 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika,

– PUR – Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (Prilog 1 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića) iz članka 4. stavka 1. točke 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika,

– Obrazac 7 – Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila (Prilog 7 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila) iz članka 4. stavka 1. točke 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika,

2. trošarinski obveznici obvezni su podnositi obrazac PUR – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika (Prilog 14 Pravilnika o trošarinama) iz članka 4. stavka 1. točke 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, obrazac PUR – Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (Prilog 1 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića) iz članka 4. stavka 1. točke 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika i Obrazac 7 – Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila (Prilog 7 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila) iz članka 4. stavka 1. točke 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(4) U smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obveza uporabe sustava elektroničke razmjene podataka odnosi se na trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika čija obveza podnošenja nastupa počevši od 1. rujna 2014. godine, odnosno počevši od 24. veljače 2014. godine za obrazac Z-ORT – Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine (Prilog 33 Pravilnika o trošarinama) iz članka 4. stavka 1. točke 1. podstavka 6. ovoga Pravilnika.

(5) U smislu stavka 3. ovoga članka, obveza uporabe sustava elektroničke razmjene podataka odnosi se na trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza iz tog stavka koji se podnose počevši od 1. siječnja 2015. godine.

Članak 13.

Odredbe ovoga Pravilnika u odnosu na trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza koji se s pravno obvezujućim učinkom mogu podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena sadržaja i oblika obrazaca, uključujući i izmjene u brojčanom označavanju priloga u kojima su ti obrasci službeno objavljeni.

Članak 14.

Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/2013) i Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013).

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1. članak 49. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/2013 i 129/2013),

2. članak 10. Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 90/2013 i 111/2013), i

3. članak 30. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013, 90/2013 i 140/2013).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/2

Urbroj: 513-02-1710/1-14-1

Zagreb, 20. siječnja 2014.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.