Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

NN 11/2014 (29.1.2014.), Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

11 29.01.2014 Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

194

Na temelju članka 7. Zakona o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (»Narodne novine« broj 127/13) ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša, ministra nadležnog za poslove prometa i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA KOJA SE KORISTE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VOZILA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila koja su naručitelji u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava dužni uzimati u obzir u postupcima javne nabave pri kupnji vozila za cestovni prijevoz.

Članak 2.

Mjerila propisana ovim Pravilnikom odnose se na kupnju novih vozila za cestovni prijevoz (u daljnjem tekstu: vozila), i to:

1. putničkih automobila (M1),

2. lakih gospodarskih vozila (N1),

3. teških vozila (N2 i N3),

4. autobusa (M2 i M3).

Članak 3.

(1) Pri kupnji vozila iz članka 2. ovoga Pravilnika naručitelji su dužni uzimati u obzir energetske učinke i učinke po okoliš tijekom razdoblja eksploatacije vozila, koji uključuju slijedeća osnovna mjerila u pogledu svakog učinka, kako slijedi:

(a) potrošnje energije, izraženu u l/km ili kWh/km

(b) emisije ugljikova dioksida (CO2), izražene u kg/km

(c) emisije oksida dušika (NOx), izražene u g/km

(d) emisije nemetanskih ugljikovodika (NMHC), izražene u g/km

(e) emisije čestica, izražene u g/km.

(2) Uz osnovna mjerila iz stavka 1. ovoga članka, naručitelji mogu dodatno uzeti u obzir i mjerila u pogledu drugih učinaka na okoliš (npr. opremljenost vozila uređajima koja pridonosi energetskoj učinkovitosti i/ili učinku na okoliš, koja koriste obnovljive izvore energije, imaju nisku emisiju buke i sl.).

Članak 4.

(1) Pri kupnji vozila u postupku javne nabave, naručitelji mogu odabrati jedan od kriterija za odabir ponude sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava, odnosno kriterij ekonomske najpovoljnije ponude ili kriterij naniže cijene.

(2) U postupku javne nabave, tehnička specifikacija odnosno tehnički zahtjevi iz tehničke specifikacije ili mjerila koji se odnose na emisiju ispušnih plinova moraju biti u skladu s važećim propisima kojima je uređena dozvoljena emisija ispušnih plinova za nova vozila.

Članak 5.

(1) Ako je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda, uz mjerilo u pogledu cijene vozila i moguća druga mjerila, naručitelj je dužan odrediti i osnovna mjerila u pogledu pojedinih energetskih učinaka i učinaka po okoliš iz članka 3. ovog Pravilnika, koja može vrednovati bodovanjem i/ili prema novčanoj vrijednosti.

(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti diskriminirajuća i moraju biti povezana s predmetom nabave, a naručitelj u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje navodi način njihova vrednovanja, odnosno njihov relativni značaj ili ih navodi prema redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog.

(3) U slučaju ako osnovna mjerila u pogledu energetskih učinaka i učinaka po okoliš naručitelj vrednuje prema novčanoj vrijednosti, odnosno kada odredi da se učinci iz članka 3. ovoga Pravilnika izražavaju u novčanoj vrijednosti, vrednovanje tih mjerila je prema iznosu operativnih troškova tijekom eksploatacije vozila.

(4) Operativni troškovi iz stavka 3. ovoga članka izračunavaju se prema propisu iz članka 6. Zakona o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu odnosno Pravilniku o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz.

Članak 6.

(1) Ako je kriterij za odabir ponude najniža cijena, naručitelj u tehničkoj specifikaciji određuje tehničke zahtjeve vozila u pogledu svakog energetskog učinka i učinka po okoliš za mjerila iz članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Tehničke specifikacije naručitelji mogu formulirati upućivanjem na važeću nacionalnu normu kojom se prihvaća europska norma, europska tehnička odobrenja, zajedničku tehničku specifikaciju, međunarodnu normu ili druge tehničke referentne sustave pri čemu svaka uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedan«.

Članak 7.

Za potrebe dokazivanja da vozilo udovoljava mjerilima iz članka 3. ovog Pravilnika ponuditelj je dužan u ponudi priložiti izjavu o sukladnosti vozila ili drugi odgovarajući dokument koji odredi naručitelj.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/306

Urbroj: 526-06-02-02/7-14-8

Zagreb, 21. siječnja 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.