Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije

NN 11/2014 (29.1.2014.), Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije

11 29.01.2014 Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

195

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STJECANJU PRIVILEGIJE ZA OBAVLJANJE RADIOTELEFONSKE KOMUNIKACIJE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje stjecanje privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (u daljnjem tekstu: R/T privilegija).

(2) Ovaj Pravilnik se, u skladu s propisanim postupcima za obavljanje radiotelefonske komunikacije, primjenjuje na:

a) pilote aviona, pilote helikoptera, pilote jedrilica, pilote balona, pilote zračnih brodova, pilote zrakoplova s pogonjenim uzgonom, pilote sportsko-rekreativnog zrakoplova, kada upotrebljavaju radiopostaju na zrakoplovu, i

b) kontrolore zračnog prometa i kontrolore zračnog prometa-studente, kada upotrebljavaju radiopostaju nadležne kontrole zračnog prometa.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije (Radiotelephony Communications Procedures): komunikacija koju pilot zrakoplova i kontrolor zračnog prometa, održavaju i okončavaju na propisan način koristeći međunarodno i nacionalno normirane riječi, fraze, brojeve i kratice na engleskom i/ili hrvatskom jeziku.

2. R/T privilegija: privilegija upisana u dozvolu koja imatelju dozvole iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika dozvoljava obavljanje radiotelefonske komunikacije u skladu s propisanim postupcima za obavljanje radiotelefonske komunikacije, na engleskom i/ili hrvatskom jeziku.

Opći uvjeti za obavljanje radiotelefonske komunikacije

Članak 3.

(1) R/T privilegija stječe se upisom u dozvolu osoba iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Imatelj dozvole iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika smije obavljati radiotelefonsku komunikaciju isključivo na onom jeziku za koji ima upisanu R/T privilegiju u dozvoli.

Nadležno tijelo

Članak 4.

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

Uvjeti za upis R/T privilegije

Članak 5.

(1) Za upis R/T privilegije osoba mora dokazati teorijsko i praktično poznavanje postupaka za obavljanje radiotelefonske komunikacije, na engleskom i/ili hrvatskom jeziku.

(2) Za osobe iz članka 1. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika utvrđivanje poznavanja postupaka za obavljanje radiotelefonske komunikacije na engleskom i/ili hrvatskom jeziku provodi Agencija na način i u skladu s propisima kojima su definirani uvjeti za stjecanje dozvola za te osobe.

(3) Za osobe iz članka 1. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika utvrđivanje poznavanja postupaka za obavljanje radiotelefonske komunikacije na engleskom i/ili hrvatskom jeziku provodi odobrena organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa.

(4) Agencija upisuje R/T privilegiju u dozvolu za onaj jezik za koji je osoba dokazala ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

(5) R/T privilegija se upisuje u obliku:

a) »R/T hrvatski jezik« (»R/T Croatian language«) – za obavljanje R/T komunikacije na hrvatskom jeziku; i/ili

b) »R/T engleski jezik« (»R/T English language«) – za obavljanje R/T komunikacije na engleskom jeziku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

(1) Članak 3. ovoga Pravilnika počinje se primjenjivati 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko Agencija utvrdi da je osoba iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom stjecanja dozvole već dokazala poznavanje postupaka za obavljanje radiotelefonske komunikacije na engleskom i/ili hrvatskom jeziku, upisat će R/T privilegiju za taj jezik u dozvolu imatelja pri prvom sljedećem zahtjevu odnosno prilikom prve izmjene dozvole ili po službenoj dužnosti.

(3) R/T privilegije upisane u dozvolu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatraju se stečenima u skladu s ovim Pravilnikom.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/06

Urbroj: 530-06-1-1-14-2

Zagreb, 20. siječnja 2014.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.