Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 11/2014 (29.1.2014.), Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

197

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite tune ovim Pravilnikom propisuje se:

– državna kvota

– dopuštena izlovna kvota tuna po pojedinim oblicima ribolova i ribolovnih alata;

– vremenska zabrana korištenja pojedinih ribolovnih alata;

– minimalna ulovna veličina;

– način obavljanja športskog ribolova tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone);

– način obavljanja rekreacijskog ribolova tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone);

– mjere obavljanja uzgoja;

– mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote za ulov;

– mjere upravljanja kapacitetom uzgojnih instalacija;

– dostava podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju;

– evidencija ulova i unakrsna provjera podataka;

– upotreba sustava praćenja plovila;

– program promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima;

– tržišne mjere.

POJMOVNIK

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

»Ministarstvo« podrazumijeva ministarstvo nadležno za pitanja ribarstva;

»ICCAT« podrazumijeva Međunarodnu komisiju za zaštitu atlantskih tuna (International Commission for Conservation of Atlantic Tunas);

»ICCAT broj« podrazumijeva jedinstveni broj plovila ili uzgajališta tune u ICCAT-ovom registru;

»ICCAT Bluefintuna Statistical Document SD«, »ICCAT Bluefintuna Catch Document BCD« i »ICCAT Bluefintuna Reexport Document BFTRC« podrazumijevaju obrasce propisane od ICCAT-a koji moraju pratiti tunu u prometu;

»Izlovna kvota« podrazumijeva dopuštenu količinu ulova tuna u ribolovu na moru za razdoblje kalendarske godine;

»Tuna« podrazumijeva isključivo plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus);

»Čarter« podrazumijeva davanje u najam ribarskog plovila drugoj državi u svrhu komercijalnog lova tuna pod uvjetima koje propisuje Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (u daljnjem tekstu: ICCAT);

»Zajedničke ribarske radnje« podrazumijevaju bilo kakve radnje između dva ili više ulovnih plovila u kojima se ulov jednog plovila pripisuje jednom ili više ulovnih plovila u skladu s određenim unaprijed dogovorenim ključem za raspodjelu.

»ICCAT regionalni promatrač« podrazumijeva promatrača koji radi na ICCAT programu regionalnih promatrača (»ICCAT Regional Observer Programme (ROP-BFT)«);

»VMS« podrazumijeva satelitski sustav nadzora plovila, sukladno odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013)

»Ribarsko plovilo« podrazumijeva bilo koje motorno plovilo koje se koristi u svrhu gospodarskog iskorištavanja tuna, uključujući ulovna plovila, plovila za preradu, pomoćna plovila, plovila za tegalj, plovila angažirana za prekrcaj i transportna plovila opremljena za transport proizvoda od tune, osim kontejnerskih plovila;

»Ulovno plovilo« podrazumijeva plovilo koje se koristi u svrhu gospodarskog ulova tune;

»Plovilo za tegalj« podrazumijeva plovilo koje služi za tegljenje kaveza;

»Plovilo za preradu« podrazumijeva plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više od navedenih načina: filetiranje ili rezanje na komade, zamrzavanje i/ili prerađivanje;

»Pomoćno plovilo za prijevoz mrtve tune« podrazumijeva plovilo koje se koristi za transport mrtve tune (koja nije obrađena) od kaveza do odredišne luke i/ili do plovila za preradu;

»Pomoćno plovilo« podrazumijeva svako ribarsko plovilo koje nije ulovno plovilo, plovilo za tegalj, plovilo za preradu ili pomoćno plovilo za prijevoz mrtve tune;

»Duljina plovila« podrazumijeva duljinu preko svega;

»Kapacitet ulovne flote« podrazumijeva zbroj kapaciteta plovila autoriziranih za ulov tune, pri čemu se individualni kapacitet plovila određuje sukladno duljini preko svega, a na temelju znanstvenih podloga usvojenih u okviru međunarodnih organizacija nadležnih za pitanja upravljanja stokovima tune na Atlantiku i Sredozemlju, kojih je Republika Hrvatska članica;

»Iskrcaj« podrazumijeva iskrcaj ulovljene ribe na kopno;

»Prebacivanje« podrazumijeva:

a) prebacivanje žive tune iz ulovne mreže tunolovke u transportni kavez;

b) prebacivanje žive tune iz jednog u drugi transportni kavez;

c) prebacivanje kaveza sa živom tunom s jednog plovila za tegalj na drugo plovilo za tegalj;

d) prebacivanje žive tune s jednog uzgajališta na drugo;

»Prekrcaj« podrazumijeva prekrcavanje ukupne količine ili dijela ribe s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo;

»Uzgoj« podrazumijeva hranidbu tuna u uzgojnim kavezima u svrhu porasta ukupne biomase i udjela masti;

»Uzgojni kapacitet« je najveća dozvoljena masa proizvedene ribe u kilogramima u tekućoj kalendarskoj godini po pojedinoj povlastici za uzgoj;

»Uzgajalište« podrazumijeva instalacije koje se koriste u svrhu uzgoja tuna ulovljenih zamkom ili mrežom plivaricom;

»Stavljanje u kaveze« podrazumijeva prebacivanje žive tune iz transportnog kaveza u uzgojni kavez;

»Izlov iz kaveza« podrazumijeva usmrćivanje tuna na uzgajalištu;

»Ponovni izvoz« podrazumijeva izvoz tuna uvoznog porijekla;

»BCD obrazac« podrazumijeva obrazac opisan Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine« broj 114/2012, 15/2013 i 40/2013);

»Športski ribolov« podrazumijeva negospodarski ribolov kojim se bave članovi nacionalnog saveza za športski ribolov na moru odnosno oni koji imaju dozvolu za športski ribolov izdanu od saveza;

»Rekreacijski ribolov« podrazumijeva negospodarski ribolov koji se obavlja uz dozvolu za rekreacijski ribolov izdanu od Ministarstva.

– »Godišnja individualna kvota« je kvota dodijeljena plovilu za tekuću godinu nakon izvršenih ustupanja kvota između vlasnika/ovlaštenika povlastica za gospodarski ribolov na moru.

– »Trajna individualna kvota« podrazumijeva (čini) privremenu kvotu do 1. siječnja 2019. godine, dodijeljenu sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« broj 32/2011, 34/2011 i 37/2011) i Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« broj 32/2012), te temeljem ustupanja dodijeljene Trajne individualne kvote.

– »EK« podrazumijeva Europsku komisiju.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 3.

(1) Državna kvota podrazumijeva ukupnu izlovnu kvotu dodijeljenu Republici Hrvatskoj od ICCAT-a.

(2) Iznimno od stavaka 1., do 1. siječnja 2019. godine Državna kvota podrazumijeva razliku između ukupne izlovne godišnje kvote i trajne individualne kvote dodijeljene sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« broj 32/2011, 34/2011 i 37/2011) i Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« broj 32/2012), te temeljem ustupanja dodijeljene Trajne individualne kvote.

(3) Državna kvota dodjeljuje se temeljem kriterija koje propisuje ministar uz plaćanje godišnje naknade koja je prihod državnog proračuna.

(4) Dodijeljena Državna kvota može se ustupiti dijelom ili ukupno drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu uz prethodnu dostavu izjave Ministarstvu (Prilog 1. ovoga Pravilnika).

IZLOVNA KVOTA

Članak 4.

(1) Ukupna izlovna godišnja kvota tuna za 2014. godinu iznosi 390,59 tona.

(2) Ukupna godišnja izlovna kvota za ribolov tuna dijeli se na kvotu za gospodarski ribolov, kvotu za negospodarski ribolov i državnu kvotu kako slijedi:

– Gospodarski ribolov 374,5 t

– Negospodarski ribolov 2,5 t.

– Državna kvota 13,59 t.

(3) Ukupna godišnja izlovna kvota za gospodarski ribolov raspoređuje se na plivarice tunolovke i udičarske alate kako slijedi:

– Plivarice tunolovke 367 tona uvećano za državnu kvotu 13,59 t što iznosi ukupno 380,59 tona

– Udičarski alati 7,5 t

(4) Ukupna godišnja izlovna kvota za negospodarski ribolov raspoređuje se u cijelosti na športski ribolov.

(5) Kako bi se osiguralo praćenje iskorištenja izlovne kvote te puno praćenje aktivnosti ulova tune, Ministarstvo izrađuje godišnje planove ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta. Planovi ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta podliježu usvajanju od ICCAT-a. Plan ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta dostavlja se Europskoj komisiji najkasnije 1. veljače tekuće godine.

(6) Državna i Trajna individualna izlovna kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se po plovilima, odnosno vlasnicima ili ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom. Odluku o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote donosi ministar.

(7) Trajna individualna kvota i Godišnja izlovna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu rasporedit će se po plovilima odnosno vlasnicima ili ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru udičarskim alatima. Odluku o kriterijima raspodjele trajne i godišnje kvote donosi ministar.

(8) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu ili za višegodišnji period ili trajno, uz prethodnu dostavu izjave Ministarstvu (Prilog 1. ovoga Pravilnika). Moguće je ustupanje dijela dodijeljene Trajne individualne kvote ili ukupne dodijeljene Trajne individualne kvote, što se navodi u izjavi iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Dodijeljena Državna kvota može se ustupiti dijelom ili ukupno drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu uz prethodnu dostavu izjave Ministarstvu (Prilog 1. ovoga Pravilnika).

(9) Izjavu o ustupanju kvote vlasnik/ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ministarstvu najkasnije do 25. siječnja tekuće godine.

(10) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji svoju Trajnu individualnu kvotu ustupa drugom ovlašteniku povlastice za višegodišnji period ili trajno dužan je uz Izjavu o ustupanju kvote, Ministarstvu dostaviti i ovjereni ugovor o ustupanju kvote potpisan od vlasnika/ovlaštenika povlastice koji kvotu ustupa i onoga koji dobiva ustupljenu kvotu.

(11) Ukoliko se ukupna kvota prelovi, razlika se oduzima od kvote u sljedećoj godini.

(12) Ukoliko se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ministar može ostatak izlovne kvote ili njegov dio preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom i športskom ribolovu u tekućoj kalendarskoj godini.

(13) Ministarstvo vodi registar kvota te ga objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(14) Nakon što Ministarstvo, na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna, utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna za plivarice tunolovke i/ili udičarske alate, ministar donosi odluku o zabrani daljnjeg ribolova tuna za tekuću godinu uz uporabu određenih ribolovnih alata.

(15) Trajna individualna izlovna kvota za plivarice tunolovke dodijeljena sukladno Odluci o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« broj 32/2011, 34/2011 i 37/2011) te temeljem ustupanja dodijeljene Trajne individualne kvote zamrzava se na razini od 367 tona.

(16) Trajna individualna izlovna kvota za udičarske alate dodijeljena sukladno Odluci o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« broj 32/2012) te temeljem ustupanja dodijeljene Trajne individualne kvote zamrzava se na razini od 7,5 tona.

(17) Iznimno od stavka 5. ovoga članka Plan ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta za 2014. godinu dostavit će se Europskoj komisiji do 5. veljače 2014. godine.

(18) Iznimno od stavka 9. ovoga članka Izjavu o ustupanju kvote za 2014. godinu vlasnik/ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ministarstvu najkasnije do 4. veljače 2014. godine.

ČARTER I ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE RADNJE

Članak 5.

(1) Čarter nije dozvoljen te se smatra obavljanjem ribolova bez povlastice.

(2) Zajedničke ribolovne radnje podliježu odobrenju ministara. Ministar će odobriti grupe za zajedničke ribolovne radnje isključivo hrvatskih ribarskih plovila, na temelju zahtjeva vlasnika/ovlaštenika povlastice, isključivo ukoliko svako plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje ima dodijeljenu individualnu kvotu. Zahtjev mora sadržavati podatke o:

– trajanju radnje

– plovilima i vlasnicima/ovlaštenicima povlastice

– individualnim kvotama plovila

– ključu raspodjele ulova među plovilima

– odredišnom uzgajalištu.

(3) Maksimalna godišnja izlovna kvota po pojedinoj grupi raspodijelit će se ravnomjerno na odobreni broj grupa tako da izlovna kvota pojedine grupe ne smije prelaziti ni u kojem slučaju 30% ukupne godišnje izlovljene kvote za mreže tunolovke. Jedan ovlaštenik za uzgoj tuna upisan u Registar ICCAT-a smije imati najviše jednu grupu plovila bez obzira na broj uzgajališta.

(4) Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju Ministarstvu mora biti dostavljen najmanje 20 dana prije početka ribolova.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo će odobriti zajedničke ribolovne radnje hrvatskim ribarskim plovilima s plovilima drugih država, pod uvjetom da:

– je država pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje članica ICCAT-a i nije pod mjerama obustave ili sankcijama u smislu preporuka ICCAT-a;

– plovilo ima individualnu kvotu dodijeljenu od države-zastave

– država-zastava ima manje od 5 ovlaštenih plivarica tunolovki.

(6) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, vlasnik/ovlaštenik povlastice za ribolov na moru dostavlja Ministarstvu zahtjev za odobrenjem najmanje 20 dana prije početka ribolovne radnje. Zahtjev mora sadržavati podatke o:

– trajanju radnje

– plovilima i vlasnicima/ovlaštenicima povlastice

– individualnim kvotama plovila

– ključu raspodjele ulova među plovilima

– odredišnom uzgajalištu.

(7) Prije izdavanja odobrenja, Ministarstvo će zatražiti potvrdu od država-zastava plovila koja su navedena u zahtjevu za zajedničku ribolovnu radnju. Ukoliko ne zaprimi potvrdu od države-zastave, Ministarstvo neće izdati odobrenje za zajedničku ribolovnu radnju.

(8) U zahtjevu za obavljanje zajedničkih ribarskih radnji, plovila moraju dostaviti Obrazac o zajedničkim ribarskim radnjama (Prilog 12. ovoga Pravilnika).

(9) Trgovački aranžmani i/ili transfer ulovnih kvota s drugim članicama ICCAT-a dozvoljeni su isključivo uz odobrenje ministra, autorizaciju relevantne članice ICCAT-a i autorizaciju ICCAT-a.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 6.

(1) Ribolov tune dozvoljen je za plovila duljine preko 24 m koja koriste plutajuće parangale od 1. siječnja do 31. svibnja s izuzetkom područja ograničenog između 10° zapadne geografske širine i 42° sjeverne geografske dužine gdje je ribolov dozvoljen od 1. kolovoza do 31. siječnja.

(2) Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 24. lipnja.

(3) Ribolov tune povlačnim povrazima – panulama dozvoljen je tijekom razdoblja od 1. srpnja do 31. listopada.

(4) Ribolov tune u športskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00.00 sati do 14. listopada u 24.00 sata.

(5) Ribolov tune ostalim ribolovnim alatima iz članka 8. ovog Pravilnika dozvoljen u tekućoj godini od 1. travnja do iskorištenja godišnje izlovne kvote, a najdulje do 31. prosinca.

KORIŠTENJE ZRAKOPLOVA

Članak 7.

Zabranjeno je korištenje zrakoplova ili helikoptera za traženje tuna.

MINIMALNE ULOVNE VELIČINE

Članak 8.

(1) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcaj, prebacivanje, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje i nuđenje na prodaju tuna ulovne veličine manje od 30 kg ili vilične duljine manje od 115 cm.

(2) Vilična duljina podrazumijeva duljinu između vrha gornje čeljusti i vilice repne peraje.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u Jadranu je dozvoljen ulov i prebacivanje žive tune ulovne veličine veće od 8 kg ili vilične duljine veće od 75 cm isključivo u svrhu uzgoja.

(4) U kavezima za uzgoj tuna ne smije biti jedinki veličine manje od one propisane u stavku 2. ovoga članka.

(5) Ukupni ulov tuna čija je najmanja ulovna veličina 8 kg ili najmanja vilična duljina 75 cm plivaricom tunolovkom u Jadranu u svrhu uzgoja ne smije biti veći od 90% ukupne izlovne kvote za tekuću godinu.

ALATI I OPREMA ZA ULOV TUNE

Članak 9.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

– plivarice tunolovke,

– odmeta, panule i plutajućeg parangala (u daljnjem tekstu: udičarski alati).

(2) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka.

(3) Športski i rekreacijski ribolov tune smije se obavljati sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine« broj 152/2011).

MJERE UPRAVLJANJA KAPACITETOM

Članak 10.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova ribolovnim alatima iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) na temelju Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) koju donosi ministar.

(2) Obavljanje gospodarskog ribolova tune suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice.

(3) Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna smanjuje se kako bi raspoloživi aktivni kapacitet odgovarao dodijeljenoj kvoti. Smanjenje ukupnog kapaciteta za 2014. godinu se izračunava prema formuli (C8-C14)/(C8-Q14) gdje je C8 ukupni kapacitet u 2008. godini, C14 ukupni kapacitet u 2014. godini, Q14 dozvoljena ulovna kvota za 2014. godinu.

(4) Broj ulovnih plovila koja smiju sudjelovati u ribolovu tune u 2014. godini po skupinama plovila sukladno kriterijima duljine preko svega je kako slijedi:

Kategorija plovila

ulovna mogućnost
sukladno ICCAT-u
(u tonama)

2014.

plivaričari tunolovci preko 40 m

70,66

0

plivaričari tunolovci od 24 do 40 m

49,78

7

plivaričari tunolovci manji od 24 m

33,68

2

udičari

5

1221

(5) Ministarstvo će najkasnije do 1. veljače tekuće godine, na temelju zaprimljenih obavijesti o ustupanju kvote iz članka 3. stavka 9. ovoga Pravilnika te na temelju izjave o ustupanju prava na povijesni ulov (Prilog 18. ovoga Pravilnika) izraditi godišnji plan ulova. Godišnji plan ulova tune sadrži popis plovila koja sudjeluju u ribolovu u nastupajućoj ribolovnoj sezoni, njihovu dodijeljenu kvotu i kriterije dodjele, te planirano vrijeme i područje ribolova. Dodjela kvote plovilu u jednom godišnjem planu ulova nema utjecaja na individualnu kvotu dodijeljenu na temelju članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(6) Plovila navedena u godišnjem planu ulova iznimno mogu biti zamijenjena, ukoliko je ulovno plovilo spriječeno zbog operativnih razloga ili više sile. U tom slučaju ovlaštenik povlastice mora Ministarstvu dostaviti iscrpan izvještaj o razlozima zamjene i sve potkrjepljujuće dokaze i navode te sve detalje vezane uz zamjenu ulovnog plovila.

(7) U cilju smanjenja kapaciteta, vlasnici/ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov čija su plovila upisana u registar ICCAT-a smiju zatražiti prebacivanje prava na ribolov tune s plovila upisanog u ICCAT registar na drugo plovilo samo pod sljedećim uvjetima:

– vlasnik/ovlaštenik povlastice izdane na plovilo s kojeg se traži prebacivanje prava na ribolov tune mora dostaviti Ministarstvu ovjerenu izjavu o ustupanju prava na povijesni ulov tune (Prilog 18. ovoga Pravilnika),

– pravo na ribolov tune plivaricom tunolovkom smije se prebaciti s jednog plovila na drugo plovilo bez obzira na duljinski razred,

– pravo na ribolov tune udičarskim alatima smije se prebaciti s jednog plovila na drugo plovilo pod uvjetom da se plovilo na kojeg se prebacuje pravo nalazi u istom duljinskom razredu kao i plovilo s kojeg se prebacuje to pravo.

(8) Duljinski razredi su:

1. plovila do 24 m

2. plovila od 24,01 m do 40 m

3. plovila preko 40 m.

(9) Na prebacivanja iz stavka 7. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, broj130/2013)

(10) Obavljanje gospodarskog ribolova tune plivaricom tunolovkom

– plovilom koje nema dodijeljenu izlovnu kvotu

– plovilom koje je dodijeljenu izlovnu kvotu ustupilo drugom plovilu

– plovilom koje je izlovilo dodijeljenu izlovnu kvotu

smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova.

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNA

Članak 11.

(1) Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna. Registar se sastoji od dijela Ulovna plovila i dijela Ostala plovila. Podatke iz registra Ministarstvo dostavlja u Europskoj komisiji najkasnije 45 dana prije autoriziranog plovila za rad.

(2) U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo ne može biti istovremeno registrirano kao Ulovno plovilo i Ostala plovilo te se može u registru ICCAT-a upisati samo na jednu listu. U Ostala plovila spadaju: plovilo za tegalj, plovilo za preradu, pomoćno plovilo za prijevoz mrtve tune, pomoćno plovilo.

(3) Konačnu prijavu Ostalih plovila po kategorijama ovlaštenici povlastica za uzgoj tune Ministarstvu dostavljaju najkasnije do 15. ožujka tekuće godine na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 2. ovoga Pravilnika).

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE, IGLUNA I IGLANA

Članak 12.

(1) Športski i rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana dozvoljen je uz posjedovanje dozvole za lov tuna, igluna i iglana (Prilog 16. ovoga Pravilnika).

(2) Dozvole iz stavka 1. ovog članka određuju se u vremenskom trajanju od:

– Jedan (1) dan

– Tri (3) dana

– Sedam (7) dana.

(3) Cijene dozvola iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se u iznosu:

– 1 dan 120,00 kn

– 3 dana 300,00 kn

– 7 dana 600,00 kn.

(4) U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je po osobi korištenje jedne dozvole dnevno.

(5) Športski i rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana dozvoljen je sa tri pribora; štap, rola sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom s dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.

(6) U športskom i rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

(7) U športskom i rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana dozvoljeno je obavljati ribolov na način ulovi i pusti.

(8) Dozvole iz stavka 2. ovoga članka smiju prodavati ovlaštene osobe za prodaju dozvola sukladno odredbama Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013) i Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine« broj 152/2011).

Članak 13.

(1) Športski ribolov tune, igluna i iglana dozvoljen je na natjecanjima u športskom ribolovu na moru s dozvolom za ribolov tuna igluna i iglana.

(2) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je dostaviti Ministarstvu pismeni izvještaj o ulovu tune s podacima o broju i težini ulovljenih i zadržanih primjeraka, na Obrascu prijave ulova tuna u sportskom ribolovu (Prilog 3. ovoga Pravilnika), u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja.

(3) U natjecanjima iz stavka 1. ovog članka, pojedino plovilo dnevno smije do ispunjenja kvote određene za natjecanje, izvući na plovilo i zadržati samo jednu jedinku tune.

(4) Prijedlog raspodjele kvote za športski ribolov po pojedinom natjecanju iz stavka 5. ovoga članka, predlaže Hrvatski savez za športski ribolov na moru najkasnije do 10. ožujka tekuće godine.

Članak 14.

(1) U rekreacijskom ribolovu tune, igluna i iglana dozvoljeno je zadržati jedan primjerak igluna ili iglana dnevno po svakoj dozvoli, a ulovljena tuna se mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

(2) Ovlaštenik povlastice koji obavlja ribolovni turizam ili organizator turističke aktivnosti mora ministarstvu dostavit popis i registraciju plovila kojima će se obavljat rekreacijski ribolov tune.

(3) Ovlaštenik dozvole za rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana obvezan je Ministarstvu u roku od 24 sata po ostvarenom ulovu igluna dostaviti prijavu ulova na posebnom Obrascu prijave ulova igluna u rekreacijskom ribolovu (Prilog 15. ovoga Pravilnika).

MJERE UPRAVLJANJA UZGOJNIM KAPACITETOM

Članak 15.

(1) Ukupni uzgojni kapacitet ograničava se na onaj prijavljen ICCAT-u na dan 1. srpnja 2008. godine i iznosi 7880 tona.

(2) U 2014. godini ukupna ulazna količina divljih tuna na uzgajališta ne smije biti veća od 2947 tona, a rasporedit će se sukladno kriterijima koje će odlukom propisati ministar.

(3) Maksimalna ulazna količina iz stavka 2. ovoga članka raspodijelit će se ravnomjerno na ovlaštenike povlastica za uzgoj tuna upisane u Registar ICCAT-a.

(4) Maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova ostvarenog sukladno kvoti dodjeljenoj Republici Hrvatskoj od strane ICCAT-a, po jednom ovlašteniku povlastice za uzgoj tuna upisanom u Registara ICCAT-a, ne može biti veća od 30% ukupne godišnje izlovne kvote za mreže tunolovke dodijeljene Republici Hrvatskoj od strane ICCAT-a.

(5) Samo nositelji povlastice za uzgoj tuna upisani u Registar ICCAT-a smiju obavljati djelatnost uzgoja tune.

DOSTAVA PODATAKA

Ulov tune

Članak 16.

(1) Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune (u daljnjem tekstu: ovlaštenici povlastice) obavezni su dostavljati Ministarstvu očevidnik o ulovu tune (u daljnjem tekstu: očevidnik) (Prilog 4. ovoga Pravilnika).

(2) Zapovjednici plovila za tegalj, pomoćnih plovila za prijevoz mrtve tune i plovila za preradu obavezni su bilježiti svoje aktivnosti sukladno zahtjevima koji su postavljeni u Uputama za bilježenje aktivnosti ribarskih plovila (Prilog 4. ovoga Pravilnika).

Članak 17.

(1) Očevidnik se vodi kao knjiga formata A4.

(2) Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv očevidnika.

(3) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa za popunjavanje očevidnika koja su sastavni dio očevidnika.

Članak 18.

(1) Ovlaštenik povlastice ima sljedeće obveze:

1. pravovremeno i dnevno unošenje podataka u obrazac očevidnika u skladu s uputama,

2. očevidnik se mora popunjavati svaki dan (najkasnije do 23.59 sati) ili prije samog ulaska u luku,

3. očevidnik se ispunjava za svaki izlazak u ribolov, za svaki dan proveden na moru, bez obzira da li se lovila tuna ili ne,

4. očevidnik se mora nalaziti na plovilu,

5. podaci o iskrcanom/prebačenom/prekrcanom ulovu u obrazac očevidnika moraju biti uneseni prije iskrcaja/prebacivanja/prekrcaja ulovljene tune iz plovila,

6. podaci uneseni u očevidnik moraju biti čitljivi i neizbrisivi,

7. uneseni podaci ne smiju se brisati i mijenjati, a u slučaju pogreške, odnosni podatak se precrtava jednom linijom te se unosi točan podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,

8. u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, za tune namijenjene daljnjem uzgoju, obvezno je Ministarstvu dostaviti original obrasca faksom, poštom ili osobno u nadležnu područnu jedinicu,

9. iznimno od točke 8. ovog stavka, za plovila koja obavljaju ribolov tuna i koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku, već nastavljaju ribolov, faksom se mora dostaviti druga preslika očevidnika u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, a original se mora dostaviti osobno ili poštom u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova,

10. ukoliko se očevidnik dostavlja poštom, obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu, a u slučaju kada se dostavlja faksom, obvezna je naknadna dostava poštom, najkasnije u roku od 3 dana od dana slanja faksom.

(2) Obrazac očevidnika ispunjava se u tri primjerka tako da se original obrasca očevidnika dostavlja Ministarstvu, prvu presliku ovlaštenik povlastice zadržava za osobnu evidenciju u knjizi, koju je obvezan čuvati na plovilu kroz razdoblje od godinu dana, a drugu presliku treba dostaviti faksom u roku od 24 sata od ostvarenog ulova za plovila koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku.

Članak 19.

(1) Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila ili voditelj brodice koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o ribolovu tune.

(3) U slučaju zajedničkih ribarskih radnji, ovlaštenici povlastice odnosno zapovjednici svih plovila koja su uključena u zajedničke ribolovne radnje obvezni su voditi očevidnik. Pritom ovlaštenik povlastice ili zapovjednik plovila koje je ostvarilo ulov i obavlja prebacivanje žive tune iz ulovne mreže u transportni kavez u očevidnik unosi:

– naziv i međunarodnu oznaku plovila

– datum i vrijeme ulova i prebacivanja

– koordinate ulova i koordinate prebacivanja (duljina i širina)

– količinu ribe koja je zadržana na palubi i količinu koja je prebačena u kaveze

– količinu ulova koja se oduzima od njegove individualne kvote

– naziv tegljača i njegov ICCAT broj.

(4) Ovlaštenici povlastice ili zapovjednici plovila ostalih plovila koja sudjeluju u zajedničkim ribolovnim operacijama a ne obavljaju prebacivanje žive tune u transportni kavez u očevidnik unose:

– ime i međunarodni znak plovila

– datum i vrijeme ulova i prebačaja

– poziciju ulova i prebačaja (dužina/širina)

– unos nultog ulova (potvrdu da njihovo plovilo nije ostvarilo ulov niti prebačaj)

– količinu koja se oduzima od njihove individualne kvote

– ime i ICCAT broj ulovnog plovila koje je ostvarilo ulov i vrši prebačaj u zajedničkoj ribolovnoj radnji

– naziv i ICCAT broj tegljača.

(5) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

Članak 20.

(1) Ministarstvo sve očevidnike s podacima o ulovu tuna, koji su u prethodnoj godini obavljali ovlaštenici povlastica, čuva u arhivi dvije godine.

(2) Očevidnik o ulovu tuna ovlaštenici povlastica dužni su preuzeti u područnim jedinicama Ministarstva, uz davanje na uvid ispunjene knjige očevidnika o ulovu tune koju su prethodno preuzeli.

Uzgoj tuna

Članak 21.

(1) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu bez prethodnog odobrenja Ministarstva. Zahtjev za odobrenje podnose fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za uzgoj tune, putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze (Prilog 6. ovoga Pravilnika).

(2) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu iz uvoza bez prethodne autorizacije nadležnog tijela države pod čijom je zastavom tuna ulovljena.

(3) Država pod čijom zastavom je tuna ulovljena mora izdati autorizaciju u roku od 48 sati.

(4) Ukoliko država pod čijom je zastavom tuna ulovljena utvrdi i dostavi podatke:

a) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije imalo dovoljnu kvotu za ulov tune, ili

b) da ribarsko plovilo nije prijavilo navedeni ulov, te da količina nije uzeta u obračun za kalkulaciju kvote, ili

c) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije ovlašteno za ulov tune,

izdat će nalog o puštanju tuna. Ministarstvo će na temelju zaprimljenih podataka i naloga o puštanju tuna rješenjem narediti puštanje tuna.

(5) Puštanje tuna iz stavka 4. ovoga članka mora se obaviti uz snimanje podvodnom kamerom i uz prisutnost ribarskog inspektora i regionalnog promatrača

(6) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojne kaveze nakon 15. kolovoza osim u slučaju kada za to postoje opravdani razlozi, uključujući i višu silu, koji moraju biti dokumentirani i priloženi uz ICCAT Deklaraciju o stavljanju tuna u uzgojni kavez (Prilog 5. ovoga Pravilnika).

(7) Zabranjeno je stavljati u uzgojne kaveze tunu koju ne prati ispunjen i ovjeren obrazac BCD i ispunjena Deklaracija o prebacivanju tuna (Prilog 8. ovoga Pravilnika).

(8) Prilikom stavljanja tuna u uzgojne kaveze relevantni BCD obrasci mogu se grupirati u »Grupni BCD« koji dobiva novi broj, pod uvjetom da je sva riba stavljena u isti uzgojni kavez i u istom danu, i to u slučajevima kada je ulov ostvaren kao:

a) više ulova istog plovila;

b) zajednički ribolov.

(9) »Grupni BCD« zamjenjuje sve relevantne BCD obrasce i mora ga pratiti lista tih obrazaca.

(10) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojni kavez bez prisutnosti ICCAT regionalnog promatrača, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika.

(11) Zabranjeno je stavljati u isti uzgojni kavez tune ulovljene pod različitim zastavama, kao i tunu iz različitih ulovnih godina.

(12) Svaki uzgojni kavez mora biti označen posebnim brojem.

(13) Zabranjeno je stavljati u uzgojne kaveze tunu koje je ulovilo ribarsko plovilo koje nije ovlašteno za ulov tune, koje nema ICCAT broj i koje nema instalirani VMS.

(14) Zabranjeno je stavljanje u uzgojni kavez tune koje je prijevoz obavljalo plovilo za tegalj koje nema ICCAT broj i instalirani VMS.

(15) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojni kavez bez prisutnosti ICCAT regionalnog promatrača, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika.

(16) Prebacivanje tune iz transportnog kaveza u uzgojni kavez mora biti praćeno podvodnim videokamerama.

(17) Za svako prebacivanje potrebno je napraviti jedan videozapis. Originalni videozapis mora se uručiti ICCAT regionalnom promatraču odmah po završetku prebacivanja. ICCAT regionalni promatrač odmah će pokrenuti videozapis u svrhu sprječavanja mogućih manipulacija. Originalni videozapis zadržava nositelj povlastice za uzgoj koji mora napraviti dvije identične kopije zapisa od kojih se jedna dostavlja ICCAT regionalnom promatraču. Zabranjena je svaka intervencija u originalni videozapis.

(18) Na početku i/ili na kraju zapisa mora se nalaziti broj odobrenja iz stavka 1. ovog članka. Datum i vrijeme snimanja moraju biti vidljivi na čitavom zapisu. Prije početka prebacivanja videozapis mora sadržavati ulaz i izlaz mreže/vrata i da li se u uzgojnom kavezu već nalaze tune. Videozapis mora biti kontinuiran, bez prekida i rezova i mora pokrivati čitavu operaciju prebacivanja.

(19) Videozapis mora biti dovoljno kvalitetan i omogućiti procjenu broja tuna koje se prebacuju. Ukoliko kvaliteta videozapisa ne omogućava kvalitetnu procjenu broja tuna koje se prebacuju ribarski inspektor naredit će novo prebacivanje. Novo prebacivanje uključuje prebacivanje ukupnog broja tuna prebačenih u uzgojni kavez u novi uzgojni kavez koji mora biti prazan.

(20) U slučaju kada je razlika u procjeni broja ribe između ICCAT regionalnog promatrača i predstavnika uzgajališta veća od 10% Ministarstvo će, u suradnji s državom pod čijom je zastavom tuna ulovljena u slučaju uvoza, pokrenuti postupak. Ukoliko se postupak ne okonča u roku od 10 dana ili ukoliko se utvrdi da je broj tuna 10% veći od procjene predstavnika uzgajališta, Ministarstvo, ili država pod čijom je zastavom tuna ulovljena u slučaju uvoza, će izdati rješenje o puštanju ribe. Puštanje tuna mora se obaviti u roku od 48 sati od dolaska ICCAT regionalnog promatrača u skladu s procedurom propisanom u stavku 5. ovoga članka.

(21) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune dužni su provoditi program utvrđivanja broja i količine tuna koje se stavljaju u uzgojne kaveze upotrebom stereoskopske kamere prilikom svakog prebacivanja tuna u uzgojne kaveze.

b) Broj živih tuna koje se snimaju stereoskopskom kamerom ne smije biti manji od 20% od ukupnog broja živih tuna koje se stavljaju u kavez. Kada je tehnički izvedivo, uzorkovanje (snimanje) mora biti uzastopno, uzorkujući svaki peti primjerak žive tune. Riba koja se snima treba se nalaziti na udaljenosti od 2 do 8 metara od kamere.

c) Veličina otvora koji povezuje transportni i uzgojni kavez može maksimalno iznositi 10 m visine i 10 m širine.

d) U slučaju da mjerenje duljine ribe rezultira multimodalnom distribucijom (dva ili više veličinskih razreda) potrebno je koristiti više od jednog algoritama konverzije za jedinstvenu operaciju stavljanja tuna u kavez. Za konverziju viličnih duljina u ukupnu težinu, sukladno veličinskom razredu izmjerene tune koja se stavlja u kavez, mora se koristiti najnoviji algoritam postavljen od strane Vijeća za znanost i statistiku ICCAT-a.

e) Prije svake operacije stavljanja tune u uzgojni kavez potrebno je izvršiti kalibraciju stereoskopske kamere koristeći dužinsku skalu na udaljenosti od 2 do 8 metara od kamere.

f) Uz podatke dobivene snimanjem stereoskopskom kamerom, potrebno je navesti dozvoljenu pogrešku svojstvenu tehničkim karakteristikama stereoskopske kamere, a koja ne smije biti veća od +/- 5%.

(22) Podaci dobiveni upotrebom stereoskopske kamere koristit će se u svrhu ispunjavanja obrasca ICCAT deklaracije o stavljanju tuna u uzgojne kaveze (Prilog 5. ovoga Pravilnika) i BCD obrasca. Ukoliko su količine tuna utvrđene upotrebom stereoskopske kamere drugačije od onih prijavljenih prilikom prebacivanja u tegalj, odnosno prebacivanja u uzgojne kaveze, ribarski inspektor pokrenuti će postupak. U slučaju uvoza obavijestit će se država pod čijom je zastavom tuna ulovljena. Ukoliko se postupak ne okonča u roku 10 dana ili ukoliko se utvrdi da je broj ili prosječna težina tuna veća od one prijavljene prilikom prebacivanja u tegalj, odnosno prebacivanja u uzgojne kaveze, nadležno tijelo države pod čijom je zastavom tuna ulovljena će izdati rješenje o puštanju ribe. Puštanje tuna mora se obaviti u skladu sa stavkom 5. ovog članka.

(23) Rezultate programa upotrebe stereoskopske kamere Ministarstvo će dostaviti ICCAT Vijeću za znanost i statistiku (SCRS).

(24) Podaci o zaprimljenim tunama na uzgajalištu dostavljaju se Ministarstvu najkasnije u roku od 3 dana od završenog zaprimanja ulovljenih tuna putem web-aplikacije Ministarstva i elektroničkim putem na obrascu ICCAT deklaracije o stavljanju tuna u uzgojni kavez (Prilog 5. ovoga Pravilnika) potpisanom od strane ICCAT regionalnog promatrača.

(25) Ministarstvo će zaprimljene podatke iz prethodnog stavka proslijediti Europskoj komisiji i tajništvu ICCAT-a, a u slučaju uvoza i državi pod čijom zastavom je registrirano plovilo koje je ulovilo tunu.

Članak 22.

(1) Samo ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna upisani u Registar ICCAT-a smiju obavljati djelatnost uzgoja tune.

(2) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su najkasnije 5 dana prije početka ribolovne sezone za plivarice tunolovke dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) količinu (kg) i broj komada ribe po kavezu

b) godinu ulova

c) težinski raspon ribe po kavezu

d) porijeklo, ICCAT broj i naziv plovila koje je ulovilo ribu za koju se podnosi izvještaj

e) broj BCD koje prati ribu za koju se podnosi izvještaj

f) ICCAT broj uzgajališta

g) broj kaveza

h) količinu (kg) ribe koja je izlovljena u razdoblju između dva izvještaja u prijenosu ribe

(3) Podaci iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se putem web--aplikacije Ministarstva i elektronski na obrascu ICCAT deklaracije o prijenosu tuna (Prilog 17. ovoga Pravilnika).

(4) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su jednom godišnje Ministarstvu dostavljati podatke o uzgoju tuna sukladno odredbama Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine« broj 76/2011, 52/2012 i 16/2013).

Članak 23.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune koji obavljaju prebacivanje tune iz uzgojnih kaveza dužni su najmanje 8 sati prije očekivanog vremena prebacivanja poslati obavijest o prebacivanju putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o prebacivanju tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 9. ovoga Pravilnika).

(2) Zabranjeno je prebacivanje tuna iz uzgojnih kaveza bez prisutnosti ICCAT regionalnog promatrača u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, i ribarske inspekcije. Sva prebačena tuna mora biti izvagana.

(3) Konačni podaci o prebacivanju tuna iz uzgajališta dostavljaju se za svaki kavez posebno putem web-aplikacije Ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog prebacivanja tuna na Obrascu prijave prebacivanja tuna iz uzgajališta (Prilog 7. ovoga Pravilnika).

(4) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i težini tuna izlovljenih iz uzgojnih kaveza, mora se uzorkovati (dužina ili težina) 100 komada za svakih 100 tona žive tune, odnosno 10% od ukupnog broja tuna u pojedinom uzgojnom kavezu. Uzorkovanje se mora provesti prilikom svakog izlova na svim uzgojnim kavezima od strane osoba odabranih od Ministarstva za provođenje znanstvenog monitoringa.

(5) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje znanstvenog monitoringa.

(6) Sva tehnička plovila koja sudjeluju u izlovu tuna iz uzgojnih kaveza i stavljanju tuna u uzgojne kaveze moraju biti registrirana na ICCAT listi »BFT Other Vessels« i imati ICCAT broj.

(7) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od strane ICCAT-a za provođenje Regionalnog programa promatrača.

(8) Ribarska inspekcija prilikom nadzora prebacivanja tuna s uzgajališta na plovilo za preradu i prijevoz kontrolira ispravnost i usklađenost svih radnji i dokumentacije s odredbama ovoga Pravilnika.

(9) Po završetku prebacivanja tuna s uzgajališta, ribarska inspekcija evidentira količinu tuna ispod minimalne veličine od 30 kg, te ovlašteniku povlastice za uzgoj tune u zapisniku naređuje postupanje.

PREBACIVANJE

Članak 24.

(1) Prije bilo kojih radnji prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegovi predstavnici ili predstavnici uzgajališta poslat će Ministarstvu obavijest o prebacivanju navodeći (Prilog 14. ovoga Pravilnika):

– naziv ulovnog plovila, ili uzgajališta i ICCAT-ov broj

– procijenjeno vrijeme prebacivanja,

– procijenjenu količinu tune za prebacivanje,

– informacije o položaju (dužina/širina) gdje će se obaviti prebacivanje i brojeve kaveza,

– naziv plovila za tegalj, broj transportnih kaveza i ICCAT-ov broj, ako postoji,

– odredišnu luku, uzgajalište ili kavez.

(2) Ministarstvo će dodijeliti i proslijediti zapovjedniku ulovnog plovila ili uzgajalištu, ili njihovom predstavniku, broj autorizacije za svaku radnju prebacivanja. Nijedna radnja prebacivanja ne smije započeti bez prethodne autorizacije.

(3) Prethodna autorizacija sastoji se od oznake HRV koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 slova koja ukazuju na pozitivno ovlaštenje (AUT) ili negativno ovlaštenje (NEG) nakon čega slijede znamenke u nizu.

(4) Ako Ministarstvo po primitku obavijesti o prebacivanju ocijeni da:

a) ulovno plovilo nema dostatnu kvotu,

b) ulovno plovilo nije prijavilo valjanu količinu ribe ili nije autorizirano za prebacivanje u kavez

c) ulovno plovilo koje je prijavilo ulov nije ovlašteno za ulov tune, ili

d) plovilo za tegalj koje je prijavilo prebacivanje nije registrirano u registru ostalih plovila ili nije opremljeno VMS-om

prebacivanje neće biti odobreno.

(5) Ako prebacivanje ne bude odobreno, Ministarstvo će zapovjedniku ulovnog plovila izdati nalog za puštanje ribe.

(6) Ministarstvo će odluku o odobrenju prebačaja donijeti u roku od najviše 48 sati nakon zaprimanja zahtjeva za odobrenjem. Ako prebacivanje ne bude odobreno, zapovjednik ulovnog plovila ili vlasnik uzgajališta mora pustiti ribu u more.

(7) Puštanje tuna u more bit će zabilježeno videokamerom i praćeno od ICCAT-ovog regionalnog promatrača koji će pripremiti i podnijeti izvješće ICCAT-ovom Tajništvu zajedno s videozapisom.

(8) Zapovjednici ulovnog plovila ili plovila za tegalj ispunit će i poslati Ministarstvu ICCAT-ovu deklaraciju o prebacivanju na kraju radnji prebacivanja. Deklaracija o prebacivanju vodi se kao knjiga formata A4.Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv deklaracije. Obrazac ICCAT Deklaracije o prebacivanju nalazi se u Prilogu 8. ovoga Pravilnika.

(9) Deklaracije su numerirane na način da sustav numeracije uključuje oznaku HRV, koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 broja u nizu iza kojih slijede tri slova ITD (HRV-20**/xxx/ITD).

(10) Original deklaracija o prebacivanju mora pratit ribu. Preslika deklaracije čuva se na ulovnom plovilu ili plovilu za tegalj.

(11) Zapovjednici plovila koji obavljaju prebacivanja (uključujući plovila za tegalj) zabilježit će u očevidnik prebačene količine i broj riba, kao i naziv ulovnog plovila, zastavu pod kojom plovi, ICCAT broj, naziv drugog plovila koje sudjeluje u prebacivanju i njegov ICCAT broj, datum, sat i poziciju prebacivanja kao i odredišno uzgajalište. Očevidnik mora sadržavati sve pojedinosti o prebacivanju koje se obavlja tijekom ribolovne sezone.

(12) Sve radnje prebacivanja moraju se pratiti podvodnom videokamerom.

(13) Svaku radnju prebacivanja mora pratiti videozapis. Originalni videozapis mora se dati na uvid regionalnom promatraču odmah nakon završetka operacije prebacivanja. Uz videozapis promatraču se dostavlja i ICCAT Deklaracija o prebacivanju za ulov na koji se odnosi. Jedna kopija originalnog videozapisa mora se proslijediti ICCAT regionalnom promatraču na ulovnom plovilu, a druga kopija nacionalnom promatraču na plovilu za tegalj. Na početku i/ili na kraju svakog videozapisa mora biti prikazan broj ICCAT Deklaracije o prebacivanju. Na svakom videozapisu mora kontinuirano biti prikazan datum i vrijeme prebacivanja. Videozapis mora uključivati otvaranje i zatvaranje mreže/vrata prije početka operacije prebacivanja te mora biti vidljivo da li u kavezu iz kojeg se prebacuje odnosno u koji se prebacuje ima tune. Videozapis mora biti kontinuiran, bez grešaka i prekida, od početka do kraja prebacivanja. Videozapis mora biti dostatne kvalitete za procjenu broja prebačenih tuna. Ako videozapis nije dostatne kvalitete za procjenu broja tuna, zatražit će se novo prebacivanje tuna iz kaveza u koje su prebačene u drugi prazni kavez.

(14) Videozapisi moraju se čuvati najmanje 3 godine. Vlasnik/ovlaštenik je dužan na zahtjev Ministarstva dostaviti videozapis radi kontrole ili unakrsne provjere podataka.

(15) Regionalni promatrač će na ulovnom plovilu zabilježiti i prijaviti obavljene aktivnosti prebacivanja, potvrditi položaj ulovnog plovila tijekom tih aktivnosti, promatrati i procijeniti prebačeni ulov i potvrditi podatke unesene u prethodno odobrenje za prebacivanje i podatke unesene u ICCAT deklaraciju za prebacivanje. Regionalni promatrač nije dužan ovjeriti/potpisati ICCAT Deklaraciju o prebacivanju ako njegova opažanja ukazuju da se prebacivanje nije radilo u skladu s propisanim uvjetima i da podaci u deklaraciji, uključujući i videozapis, nisu u skladu s njegovim opažanjima.

(16) Ako je procjena o broju tuna od strane regionalnog promatrača i zapovjednika ulovnog plovila različita za više od 10% ili ako je videozapis nedovoljne kvalitete da bi se izvršila procjena, Ministarstvo će utvrditi razloge postojanja razlika prije nego što se riba prebaci u kavez na uzgajalištu ili, u svakom slučaju u roku od 96 sati od nastanka tih okolnosti. Ovisno o rezultatima, prebacivanje u kaveze neće biti odobreno i odgovarajući dio BCD-a neće biti ovjeren.

(17) Ribarski inspektor može usmenim rješenjem u zapisniku narediti da se prilikom prebacivanja tuna iz transportnog u uzgojni kavez pusti u more riba koji prelazi broj prijavljenih riba u očevidnicima o ulovu tune.

(18) Zapovjednik plovila koje obavlja prebacivanje ima sljedeće obveze:

1. pravovremeno i točno unošenje podataka u obrazac deklaracije,

2. podaci uneseni u deklaraciju moraju biti čitljivi i neizbrisivi,

3. uneseni podaci ne smiju se brisati i mijenjati, već ukoliko je napravljena greška ona se precrta jednom linijom te se unese pravi podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila.

(19) Obrazac deklaracije ispunjava se u 4 primjerka tako da se treća kopija obrasca deklaracije dostavlja Ministarstvu faksom u roku od 24 sata nakon završetka prebacivanja/prekrcaja, druga kopija izdaje se plovilu koje je obavilo ribolov, prvu kopiju zadržava plovilo koje obavlja tegalj, preradu ili prijevoz tuna za osobnu evidenciju u knjizi koju je dužno na plovilu čuvati najmanje godinu dana, dok se original dostavlja Ministarstvu poštom ili osobno u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova.

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 25.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune i ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna, mogu prekrcavati i iskrcavati tune samo u lukama određenim od Ministarstva.

Članak 26.

Iskrcaj i prekrcaj tuna dozvoljen je u svim uzgajalištima ovlaštenim za uzgoj tuna koja imaju ICCAT broj, te u sljedećim lukama:

a) Dubrovnik – Gat Petka,

b) Vela Luka,

c) Komiža,

d) Hvar – Vira,

e) Brač – Postira – Milna – Sumartin,

f) Split – Sjeverna luka,

g) Kaštel Sućurac – Sveti Kajo,

h) Primošten,

i) Tribunj,

j) Biograd,

k) Kali,

l) Zadar – Gaženica,

m) Mali Lošinj,

n) Rijeka,

o) Pula,

p) Umag,

r) Tkon.

Članak 27.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koje obavljaju iskrcaj tuna obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c) ispunjeni obrazac Očevidnika o ulovu tuna (Prilog 4. ovoga Pravilnika), za tunu od koje se obavlja iskrcaj.

(2) Podaci iz stavka 1. točke a) i točke b) ovoga članka dostavljaju se elektronski na obrascu Obavijest o iskrcaju tuna s ribarskog plovila (Prilog 10. ovoga Pravilnika) najmanje 4 sata prije očekivanog vremena iskrcaja.

(3) Ako se lovišta tune nalaze na udaljenosti manjoj od 4 sata vožnje do iskrcajne luke, Obavijest o iskrcaju tuna s ribarskog plovila može se dostaviti bilo kad prije dolaska u luku.

Članak 28.

(1) U slučaju prekrcaja tuna, zapovjednik plovila s kojega se tuna prekrcava je dužan ispuniti ICCAT Deklaraciju o prekrcaju (Prilog 13. ovoga Pravilnika).

(2) U slučaju prekrcaja tuna, fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje zaprima tune (bilo da se radi o plovilu koje lovi ili prerađuje ulov) ili njegov predstavnik, obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) datum i luku prekrcaja,

b) predviđeno vrijeme dolaska,

c) procijenjenu količinu tune koja se nalazi na plovilu i područje njenog ulova;

d) naziv i ICCAT broj plovila koje je izvršilo ulov tuna koje se prekrcavaju,

e) naziv i ICCAT broj plovila koje zaprima tune koje se prekrcavaju,

f) težinu i područje ulova tune koju treba prekrcati.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka dostavljaju se elektronski putem web-aplikacije na obrascu Obavijest o prekrcaju tuna s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo (Prilog 11. ovoga Pravilnika), najmanje 48 sati prije očekivanog vremena dolaska u luku.

(4) Fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje je ulovilo tunu ili njegov predstavnik u vrijeme prekrcaja moraju obavijestiti Ministarstvo o sljedećem:

a) količini tune uključene u prekrcaj,

b) datumu i luci prekrcaja,

c) nazivu plovila koji zaprima, zastavu i njegov broj u ICCAT-ovoj evidenciji,

d) području ulova tune koja se prekrcava

(5) Za svaki prekrcaj tune potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva.

(6) U slučaju prekrcaja tuna ulovljenih pod stranom zastavom Ministarstvo dostavlja zapis o prekrcaju nadležnom tijelu države čije je plovilo ulovilo tunu u roku od 5 dana nakon završetka prekrcaja.

(7) Ribarska inspekcija pregledava plovilo koje zaprima tunu na dolasku u luku i provjerava teret i dokumentaciju koja se odnosi na prekrcajne radnje.

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Članak 29.

(1) Sva plovila koja sudjeluju u gospodarskom ribolovu tune, sva plovila koja sudjeluju u prijevozu tune te svi tegljači koji sudjeluju u prijevozu obavezni su primjenjivati sustav za praćenje plovila (VMS).

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, plovila koja obavljaju ribolov tune udičarskim alatima, a duljine su manje od 15 m preko svega, ne moraju primjenjivati VMS.

PROGRAM NACIONALNIH PROMATRAČA NA PLOVILIMA I UZGAJALIŠTIMA

Članak 30.

(1) Na plovilima koja aktivno love tunu tijekom ulovne sezone obvezno je prisutnost nacionalnih promatrača i to na:

– 20% aktivnih plovila duljine preko 15 m koja ribolov obavljaju plutajućim parangalima.,

– 100% plovila za tegalj.

(2) Zadaće promatrača su:

a) nadzor pridržavanja odredbama propisa koji uređuju ribolov tune.

b) bilježenje i izvješćivanje o ribolovnoj aktivnosti, a posebno o sljedećem:

– ulovna količinu (uključujući prilov), što uključuje ribu zadržanu na plovilu i odbačenu ribu (živu ili uginulu),

– ulovno područje po geografskoj dužini i širini,

– vođenje evidencije o ribolovnom naporu,

– datum ulova,

c) promatranje i procjenjivanje ulova i potvrđivanje unosa u očevidnik

d) uočavanje i vođenje evidencije o plovilima koja love suprotno propisanim uvjetima.

(3) Promatrači u obavljanju svojih zadaća prikupljaju i znanstvene podatke potrebne za procjenu stanja stokova tune, a sukladno odredbama međunarodnih tijela kojih je Republika Hrvatska članica.

ICCAT PROGRAM REGIONALNIH PROMATRAČA

Članak 31.

(1) ICCAT-ov regionalni promatrač mora biti nazočan na 100%

– plivarica tunolovki neovisno o duljini

– tijekom svih prebacivanja tune s plivarica tunolovki

– tijekom svih stavljanja u kaveze tuna na uzgajalištima

– tijekom svih izlova tuna s uzgajališta.

(2) Plivarice tunolovke koje podliježu obvezi u okviru sustava regionalnih promatrača, a koje ne ispune obvezu prihvata regionalnog promatrača neće biti autorizirane za ribolov tune.

(3) U slučajevima kada je tuna izlovljena iz kaveza s ciljem prodaje kao svježi proizvod, regionalni promatrač koji nadzire izlov može biti iz iste države u kojoj se nalazi uzgajalište.

(4) Zadaće regionalnog promatrača su:

– nadzor i praćenje sukladnosti ribolovnih i uzgojnih radnji s propisanim uvjetima.

– ovjeravanje potpisom ICCAT Deklaracije o prebacivanju, izvješća o stavljanju tune u kavez i obrasca BCD (Bluefin Catch Dokument) kada su podaci u tim dokumentima u skladu s njegovim/njenim opažanjima,

– provođenje znanstvenog rada, primjerice prikupljanje uzoraka koje zahtijeva Komisija prema uputama SCRS-a.

(5) Ovlaštenici povlastica za ulov tuna te zapovjednici ostalih plovila koja sudjeluju u prijenosu, prebačaju, prekrcaju ili uzgoju tuna, a podliježu obvezi sudjelovanja u programu ICCAT regionalnih promatrača, dužni su osigurati prisutnost promatrača na plovilu te mu omogućiti obavljanje svih zadataka.

(6) Godišnji plan ulova iz članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika i plan inspekcije sadrže i odrednice o provedbi programa promatrača.

(7) Ministarstvo poljoprivrede donosi godišnji plan ulova i plan inspekcije u suradnji s ministarstvom nadležnim za pitanja sigurnosti plovidbe, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane te Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija.

(8) Program promatrača na uzgajalištima tuna provodi se sukladno Odluci o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna (»Narodne novine« broj 76/2009).

PROMET

Članak 32.

(1) Zabranjen je uvoz, izvoz, provoz, uzgoj i promet na domaćem tržištu tune koju ne prati dokumentacija propisana Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine« broj 114/2012).

(2) Zabranjeno je stavljanje na tržište igluna (Xiphias gladius) i velikooke tune (Thunnus obesus) protivno uvjetima propisanim Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu »Narodne novine«, broj 114/2012).

(3) Postupanje protivno stavku 1. i stavku 2. ovoga članka smatra se stavljanjem tune iz negospodarskog ribolova u promet.

ICCAT INSPEKCIJA

Članak 33.

(1) Inspekciju ulova, prebacivanja, prekrcaja, prijevoza i prometa tunom u vodama kojima upravlja ICCAT, a nalaze se izvan teritorijalnih voda, obavlja Zajednička međunarodna ICCAT inspekcija sukladno Odluci o primjeni ICCAT nacrta Zajedničke međunarodne inspekcije i Godišnjem planu inspekcije.

(2) Godišnji plan inspekcije izrađuje Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane Republike Hrvatske i ministarstvom nadležnim za pitanje sigurnosti plovidbe. Godišnji plan inspekcije objavljuje se na web-
-stranicama Ministarstva najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Uz vođenje očevidnika o ulovu tune sukladno članku 17., članku 18. i članku 19. ovog Pravilnika, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom dužni su voditi očevidnik i u elektronskom obliku kroz web-aplikaciju Ministarstva.

(2) Opremu, instalaciju, troškove održavanja u garantnom roku te troškove prijenosa podataka u količini od 512 MB u domaćem prometu i 10 MB u roamingu ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom osigurat će Ministarstvo.

(3) Troškove održavanja i instalacije izvan garantnog roka i troškove prijenosa podataka većih od dodijeljenih iz stavka 2. ovoga članka snosi ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom.

(4) Nakon instalacije opreme iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo i ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom sklopit će ugovor o iznajmljivanju opreme za elektronski prijenos podataka.

Članak 35.

Prilozi 1. – 18. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« broj 15/2013 i 20/2013)

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-01/09

Urbroj: 525-13/0323-14-2

Zagreb, 29. siječnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 18.


11 29.01.2014 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) 11 29.01.2014 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) 11 29.01.2014 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)