Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

NN 11/2014 (29.1.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

MINISTARSTVO TURIZMA

201

Na temelju članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KAMPOVA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata KAMPOVA iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj: 75/08 i 45/09),

u članku 2. stavku 2. broj: »15.« zamjenjuje se brojem: »31.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza točke 6. dolazi točka 7. koja glasi:

»7. da objekt ima akt o legalizaciji nezakonite izgrađenosti.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »do dva kata,« brišu se.

Članak 4.

U članku 6. stavku 7. riječi: »trajnih učvršćivača, ograda, popločenje tla i sl.« zamjenjuju se riječima: »trajnih učvršćivača, fiksnih ograda, trajnih popločenja tla i slično. Ugostitelj može odrediti, na jedinstven način, vrste pokretnih ograda, pokretnih popločenja tla i slično.«.

Članak 5.

U članku 13. Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukoliko dođe do kvara na uređajima i opremi, iste je ugostitelj dužan otkloniti u najkraćem roku.«.

Članak 6.

U članku 21. stavku 3. iza riječi: »jezika« dodaju se riječi: »ili istoznačne slikovne oznake«.

Članak 7.

U članku 25. stavak 2. zamjenjuje se novim stavkom 2. koji glasi:

»(2) Svi sanitarni čvorovi u objektu moraju imati najmanje kvalitetu uređenja propisanu za kategoriju u koju se kamp kategorizira.«.

Članak 8.

U članku 38. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi: »Uz dekorativne plate i/ili prepoznatljiva jela, pića i napitke nije potrebno isticati oznake ili natpise.«.

Članak 9.

U članku 43. stavak 3. zamijenjuje se novim stavkom 3. koji glasi:

»(3) U novim objektima, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se odstupanje od propisanih modula za 10% u 20% smještajnih jedinica.«.

Članak 10.

U članku 44. stavak 1. zamjenjuje se novim stavkom 1. koji glasi:

»(1) Kapacitet smještajne jedinice koja se nalazi u građevini, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, određuje se prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula.«.

Članak 11.

U članku 45. stavku 1. mijenjaju se minimalni uvjeti za vrstu Kampiralište propisani u: »Prilogu II. – Minimalni uvjeti za vrstu kampiralište« na način:

– točka 7.1.7. mijenja se i glasi: »Jedan pisoar na ispiranje tekućom vodom ili bezvodni pisoar«,

– točka 7.2.7. mijenja se i glasi: »Dva pisoara na ispiranje tekućom vodom ili bezvodni pisoar«,

– iza točke 9.10. dolazi novi tekst koji glasi: »Kampiralište koje nema mogućnost pristupa vozila ne mora imati kabinu za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda. Umjesto kabine za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda može biti stanica za pražnjenje«.

U stavku 2. mijenjaju se minimalni uvjeti za vrstu Kamp odmorište propisani u: »Prilogu IIA. – Minimalni uvjeti za vrstu kamp odmorište« na način:

– iza točke 5.2.10. dolazi novi tekst koji glasi: »Umjesto kabine za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda može biti stanica za pražnjenje«,

– iza točke 5.3.1. dolazi novi tekst koji glasi: »Umjesto prostora za pražnjenje kemijskih zahoda direktno iz vozila može biti stanica za pražnjenje«.

Članak 12.

U članku 48. stavku 5. mijenjaju se uvjeti za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini uvjeti za vrstu Kamp naselje propisani u:

– »Prilogu I. – Uvjeti za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini uvjeti za vrstu Kamp naselje«,

tako da glase sukladno istoimenom Prilogu u privitku ovog Pravilnika.

Članak 13.

U članku 49. stavku 5. riječi: »atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu« zamjenjuju se riječima: »s izjavom o«.

Članak 14.

U članku 54. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi: »U postupku ponovne kategorizacije voditelj postupka ne može biti službenik koji je vodio prethodni postupak kategorizacije odnosno rekategorizacije.«.

Članak 15.

U članku 55. stavku 1. riječi: »u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »sukladno Zakonu«.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/18
Urbroj: 529-03-14-3
Zagreb, 30. prosinca 2013.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

PRILOG I.

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU VRSTE KAMP I POJEDINI UVJETI ZA VRSTU KAMP NASELJE – tamno polje, obvezna primjena

11 29.01.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" 11 29.01.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"