Pravilnik o dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 11/2014 (29.1.2014.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

202

Na osnovi članka 24. stavak 3., a u vezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 22. siječnja 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13. i 154/13.) u Popisu pomagala iz članka 7. stavke 3. dodaje se nova šifra HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućoj smjernici:

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/27

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 22. siječnja 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

11 29.01.2014 Pravilnik o dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 11 29.01.2014 Pravilnik o dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima