Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 11/2014 (29.1.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

203

Na osnovi odredbi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 22. siječnja 2014. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 156/13.) u tablici iz članka 38. stavka 1. brišu se podaci pod rednim brojevima 35. i 36.

Članak 2.

U tablici iz članka 89. stavka 3. iza šifre LAB02 dodaju se nove šifre LAB03 i LAB04 s podacima kako slijedi:

»

3.

LAB03

TSH (Tireotropni hormon)*

Laboratorijska dijagnostika

              

30,00

4.

LAB04

PSA (Prostata specifični antigen)*

Laboratorijska dijagnostika


60,00

*Pretragu provodi i validira isključivo specijalist medicinske biokemije«

Članak 3.

U članku 107. stavku 1. ispod Tablice 4.1. Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite, pod oznakom: »**« riječ: »Purisan« zamjenjuje se s riječi: »Moviprep«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/14

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 22. siječnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

11 29.01.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 11 29.01.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja