Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 12/2014 (31.1.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

224

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12 i 160/13), u članku 9. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ukidanje revalorizacijske pričuve radi pokrića gubitka u stečajnom postupku koji se zaključuje prihvaćanjem stečajnog plana ne predstavlja prihod niti se njime povećava porezna osnovica.«.

Članak 2.

U članku 44. stavku 5. riječi: »područja od posebne državne skrbi« zamjenjuju se riječima: »potpomognutih područja.«.

Članak 3.

U članku 47. stavku 3. točki 52. brojevi »46« i »47« i zarez iza broja »47« brišu se, a iza broja »48« stavlja se točka.

Članak 4.

Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za porezna razdoblja od 1. siječnja 2014. godine.

Članak 5.

(1) Porezni obveznici kojima je porezno razdoblje različito od kalendarske godine, a koje počinje tijekom 2013. godine i završava tijekom 2014. godine, prijavu poreza na dobit za to razdoblje podnose na obrascu Prijava poreza na dobit – Obrazac PD za 2013. godinu, propisanom člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 160/13).

(2) Porezni obveznici kojima je porezno razdoblje različito od kalendarske godine, a započelo je tijekom 2013. godine i završava tijekom 2014. godine, u prijavi poreza na dobit za to razdoblje iskazuju poreznu olakšicu iz članka 42. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama do 31. prosinca 2013. godine, i tom iznosu pribrajaju poreznu olakšicu za potpomognuta područja iz članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 160/13) na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama od 1. siječnja 2014. do kraja toga poreznog razdoblja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/08

Urbroj: 513-07-21-01/14-01

Zagreb, 20. siječnja 2014.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.12 31.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit 12 31.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit