Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

NN 12/2014 (31.1.2014.), Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

227

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013), ministar nadležan za mirovinski sustav, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU STAŽA OSIGURANJA NA TEMELJU PLAĆENIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja plaćenih doprinosa i staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (u daljnjem tekstu: osiguranici).

Članak 2.

Osiguranicima iz članka 1. ovoga Pravilnika smatraju se osiguranici iz članka 10. do 13., članka 15., članka 16. i članka 18. stavka 1. do 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013 – u daljnjem tekstu: Zakon).

II. UTVRĐIVANJE PLAĆENIH DOPRINOSA

Članak 3.

Osiguranicima iz članka 2. ovoga Pravilnika plaćeni doprinosi utvrđuju se u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona.

Članak 4.

Kada se obveze doprinosa odnose na više osnova osiguranja, plaćeni doprinosi utvrđuju se odvojeno za svaku pojedinu osnovu osiguranja.

Članak 5.

Pri utvrđivanju plaćenih doprinosa za umrlog osiguranika nakon kojeg je ostalo više nasljednika na koje je prenesen dug po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje, u postupku koji prethodi priznanju prava na obiteljsku mirovinu ili otpisu duga doprinosa zbog zastare ili nenaplativosti, podaci o zaduženju i uplatama svih nasljednika objedinjuju se.

Članak 6.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđuje plaćene doprinose za razdoblje do 31. prosinca 2002. na temelju:

1. dokumentacije i podataka iz evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) za razdoblje od 1. srpnja 1986. do 31. prosinca 1993.

2. dokumentacije i podataka iz evidencije Zavoda

3. potvrde Porezne uprave o naplati preuzetog duga doprinosa za razdoblje do 31. prosinca 2002.

Članak 7.

Porezna uprava utvrđuje plaćene doprinose za razdoblje osiguranja od 1. siječnja 2003. i nadalje te o tome izdaje potvrdu koja služi Zavodu u postupku utvrđivanja staža osiguranja.

Nakon isteka roka čuvanja arhivskog gradiva Porezna uprava predaje Zavodu podatke o osnovicama i plaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje u elektroničkom obliku.

Članak 8.

Kada Porezna uprava provodi naplatu javnih davanja na temelju posebnih propisa te naplatu prati na računu koji je posebno određen za tu namjenu, razdoblje osiguranja na koje se dug s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje odnosi smatra se plaćenim tek kada je u cijelosti podmiren sveukupan dug koji je predmet takve naplate.

III. UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA

Članak 9.

Staž osiguranja utvrđuje Zavod na temelju potvrde nadležnog tijela o plaćenim doprinosima te dokumentacije i podataka u evidenciji Zavoda.

Članak 10.

Utvrđivanje staža osiguranja provodi nadležna područna ustrojstvena jedinica Zavoda:

1. na zahtjev osiguranika nakon prestanka osiguranja

2. kada se pokrene postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

3. na zahtjev Porezne uprave za dostavu podataka o predanom saldu doprinosa

4. kada zaprimi obavijest Porezne uprave na temelju koje je ispunjen uvjet za prestanak prava na produženo osiguranje primjenom članka 18. stavka 6. Zakona.

Članak 11.

Utvrđivanju staža osiguranja prethodi kontrola pravilnosti primjene zakonskih propisa i drugih podzakonskih akata koji se odnose na uspostavu prijavno-odjavnih podataka i osnovica za obračun doprinosa koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te na kontrolu zaduženja i uplata doprinosa.

Kontrolu obavlja nadležna područna ustrojstvena jedinica Zavoda uvidom u podatke i dokumentaciju Zavoda, uvidom u potvrdu, podatke i dokumentaciju Porezne uprave te uvidom u dokumentaciju i podatke Središnjeg registra osiguranika, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i centara za socijalnu skrb, kao i uvidom u druge evidencije vezane uz status osiguranika.

Kada se tijekom kontrole utvrde nepravilnosti u potvrdi, podacima i dokumentaciji Porezne uprave, koje utječu na ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, Zavod o tome izvješćuje Poreznu upravu koja je dužna obaviti ispravak i usklađenje te izdati novu potvrdu.

Članak 12.

Za razdoblje osiguranja od 1. srpnja 1986. do 31. prosinca 1993. utvrđivanje staža osiguranja obavlja se na temelju preuzetih podataka o mjesečnim osnovicama za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje i mjesečnom iznosu doprinosa te na temelju financijske i druge dokumentacije Porezne uprave, odnosno ranije nadležne Uprave društvenih prihoda.

Ako Zavod ili osiguranik ne raspolaže navedenom dokumentacijom iz stavka 1 ovoga članka Zavod iznimno može podatke zatražiti od Porezne uprave.

Ako Zavod ili osiguranik ili Porezna uprava ne raspolažu navedenom dokumentacijom, razdoblje iz stavka 1. ovoga članka ne računa se i ne utvrđuje u staž osiguranja.

Članak 13.

Razdoblje osiguranja za koje je rješenjem Porezne uprave uslijed nastupa zastare prava na naplatu odnosno zbog ispunjavanja uvjeta za otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti otpisan dug s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje ne računa se i ne utvrđuje u staž osiguranja.

Članak 14.

Razdoblje osiguranja za koje je rješenjem Porezne uprave utvrđena zastara prava na utvrđivanje doprinosa ne računa se i ne utvrđuje u staž osiguranja.

IV. POTVRDE O PLAĆENIM DOPRINOSIMA

Članak 15.

U potvrdi iz članka 6. točke 3. ovoga Pravilnika Porezna uprava dužna je za pojedinog osiguranika, po pojedinim brojčanim oznakama vrste prihoda za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i osnovama osiguranja, iskazati sljedeće podatke o dugu doprinosa do 31. prosinca 2002.:

– stanje preuzetog duga doprinosa, iskazano po godinama

– razdoblje osiguranja za koje su doprinosi otpisani uslijed nastupa zastare prava na naplatu odnosno zbog ispunjavanja uvjeta za otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti te pravni temelj za otpis

– razdoblje osiguranja za koje je utvrđena zastara prava na utvrđivanje doprinosa i pravni temelj.

Tiskanica potvrde sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.).

Članak 16.

U potvrdi iz članka 7. ovoga Pravilnika Porezna uprava dužna je za pojedinog osiguranika, po pojedinim brojčanim oznakama vrste prihoda za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i osnovama osiguranja, iskazati podatke:

– o razdoblju osiguranja za koje su doprinosi plaćeni

– o razdoblju osiguranja za koje doprinosi nisu plaćeni

– o razdoblju osiguranja za koje su doprinosi otpisani te pravni temelj za otpis

– o razdoblju osiguranja za koje je utvrđena zastara prava na obračun i pravni temelj.

Tiskanica potvrde sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 2.).

Članak 17.

Nakon izvršnosti rješenja iz članka 13. i 14. ovoga Pravilnika Porezna uprava o tome Zavodu izdaje potvrdu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Staž osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje u postupcima pokrenutim do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika utvrđuje se u skladu s propisima koji su važili do toga dana.

Članak 19.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 57/2011 i 145/2012).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/14-01/21
Urbroj: 524-04-01-01/1-14-6
Zagreb, 30. siječnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED _______________

ISPOSTAVA ________________

KLASA: __________________

URBROJ: __________________

________________________
           (mjesto i datum)

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.), članka 225. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12. i 148/13.) i članka 4. stavka 5. točke 16. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 148/13.) izdaje se

                                     POTVRDA

da _______________________________________________,
                                      (ime i prezime)

OIB/MBG: _________________, _______________________,
                                                               (adresa)

koji je sam za sebe obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa, na dan ____________

1. PODMIRIO JE U CIJELOSTI preuzeti dug doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za razdoblje do 31. prosinca 2002.

2. NIJE PODMIRIO preuzeti dug doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za razdoblje do 31. prosinca 2002.:

ŠIFRA
I NAZIV RAČUNA

OSNOVA
OSIGURANJA

GODINA

DOPRINOS

____

_____________

_____________

_____

____________

____

_____________

_____________

_____

____________

____

_____________

_____________

_____

____________

3. OTPISAN mu je preuzeti dug doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za razdoblje do 31. prosinca 2002.:

ŠIFRA I NAZIV RAČUNA

OSNOVA
OSIGURANJA

ZA RAZDOBLJE(dd.mm.gggg.)

(dd.mm.gggg.)

_____ _________________________________ _________ od _____________ do _________

zbog _________________________________ na temelju ______________________________

____________________________________________________________________________

_________ od _____________ do _____________ zbog ______________________________

na temelju ____________________________________________________________________

4. UTVRĐENA je ZASTARA PRAVA NA OBRAČUN doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za razdoblje do 31. prosinca 2002.:

ŠIFRA I NAZIV RAČUNA

OSNOVA
OSIGURANJA

ZA RAZDOBLJE(dd.mm.gggg.)

(dd.mm.gggg.)

_____ _________________________________ _________ od _____________ do _________

zbog ______________________________________ na temelju __________________________

_____________________________________________________________________________

Potvrda se izdaje na zahtjev stranke/po službenoj dužnosti, a služi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za utvrđivanje staža osiguranja i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

M.P. ____________________
           (Voditelj Ispostave)


PRILOG 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED _______________

ISPOSTAVA ________________

KLASA: __________________

URBROJ: __________________

________________________
         (mjesto i datum)

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.), članka 225. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12. i 148/13.) i članka 4. stavka 5. točke 16. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 148/13.) izdaje se

                                   POTVRDA

da _______________________________________________ ,
                             (ime i prezime)

OIB/MBG: _____________, ____________________________,
                                                               (adresa)

koji je sam za sebe obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa, na dan ________________

1. PODMIRIO je doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti:

ŠIFRA I NAZIV
RAČUNA

OSNOVA OSIGURANJA

ZA RAZDOBLJE(dd.mm.gggg.)

(dd.mm.gggg.)

____

___________

___________

od ____

do ____

____

___________

___________

od ____

do ____

____

___________

___________

od ____

do ____

2. NIJE PODMIRIO doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti:

ŠIFRA I NAZIV RAČUNA

OSNOVA
OSIGURANJA

ZA RAZDOBLJE(dd.mm.gggg.)

(dd.mm.gggg.)

____

___________

___________

od ____

do ____

____

___________

___________

od ____

do ____

____

___________

___________

od ____

do ____

3. OTPISAN mu je doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti:

ŠIFRA I NAZIV RAČUNA

OSNOVA
OSIGURANJA

ZA RAZDOBLJE(dd.mm.gggg.)

(dd.mm.gggg.)

_____ _________________________________ _________ od _____________ do _____________ zbog

________________________________________ na temelju ____________________ _______________

____________________________________________ od _____________ do _____________________

zbog _________________________ na temelju _______________________________________________

4. UTVRĐENA je ZASTARA PRAVA NA OBRAČUN doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti:

ŠIFRA I NAZIV RAČUNA

OSNOVA OSIGURANJA

ZA RAZDOBLJE(dd.mm.gggg.)

(dd.mm.gggg.)

_____ _________________________________ _________ od _____________ do _____________

zbog __________________________________ na temelju _________________________________

________________________________________________________________________________

Potvrda se izdaje na zahtjev stranke/po službenoj dužnosti, a služi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za utvrđivanje staža osiguranja i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

M.P. ____________________
            (Voditelj Ispostave)

12 31.01.2014 Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje 12 31.01.2014 Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje 12 31.01.2014 Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje 12 31.01.2014 Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje 12 31.01.2014 Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje 12 31.01.2014 Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje