Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

NN 12/2014 (31.1.2014.), Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

228

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, br. 159/2013, ministar rada i mirovinskoga sustava u suradnji s ministrom financija donosi

PRAVILNIK

O POVEZIVANJU PODATAKA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način, rokovi povezivanja podataka, te evidentiranje i izvješćivanje o povezanim podacima i raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje starijih od 5 godina od dana uplate, za obveznika podnošenja koji je prestao postojati i nema pravnog slijednika.

II. PREDMET POVEZIVANJA

Članak 2.

(1) Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) povezuje podatke o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja:

1. koji su iskazani na Izvješću o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD (u daljnjem tekstu Obrazac JOPPD),

2. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa,

3. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava za obveze javnih davanja utvrđene u postupku poreznog nadzora,

4. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava iz drugih propisanih izvješća koja su podnesena Ministarstvu financija, Poreznoj upravi sa podacima o uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja.

(2) Obračunani doprinosi za mirovinska osiguranja iz stavka 1. ovoga članka su:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka,

3. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće,

4. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

5. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima,

6. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,

7. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa,

8. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka,

9. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

10. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

11. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,

12. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa,

13. naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je nastala zbog nepravovremene uplate dospjele obveze.

(3) Uplaćeni doprinosi za mirovinska osiguranja koji se povezuju sa zaprimljenim podacima iz stavka 1. ovoga članka su:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka,

3. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće,

4. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

5. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima,

6. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,

7. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

8. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa,

9. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka,

10. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće,

11. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi osiguranika za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

12. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,

13. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

14. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,

15. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

16. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,

17. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

18. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

III. NAČIN POVEZIVANJA PODATAKA

Članak 3.

(1) Povezivanje podataka obavlja se prema vrstama doprinosa iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika s podacima o uplaćenim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osnova za povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja sa podacima o pripadajućim uplatama su:

– OIB podnositelja Obrasca JOPPD, odnosno obveznika plaćanja i OIB obveznika plaćanja na nalogu za plaćanje,

– oznaka Obrasca JOPPD iz Obrasca JOPPD i oznaka Obrasca JOPPD iz naloga za plaćanje,

– vrsta doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz Obrasca JOPPD i vrsta doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz naloga za plaćanje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka osnova za povezivanje podataka za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje sa podacima o pripadajućim uplatama su:

– OIB samostalnog obveznika plaćanja doprinosa prema podacima koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava i OIB obveznika plaćanja na nalogu za plaćanje,

– vrsta doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koju je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava i vrsta doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na nalogu za plaćanje.

Članak 4.

(1) Ako je podatak o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja po pojedinoj vrsti doprinosa za određenog podnositelja izvješća odnosno obveznika plaćanja istovjetan uplaćenom iznosu doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja, Obrazac JOPPD se evidentira kao povezan u cijelosti.

(2) Ako je podatak o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja po pojedinoj vrsti doprinosa za određenog podnositelja izvješća odnosno obveznika plaćanja veći od uplaćenog iznosa doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja, Obrazac JOPPD se evidentira kao djelomično povezan.

(3) Ako je podatak o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja po pojedinoj vrsti doprinosa za određenog podnositelja izvješća odnosno obveznika plaćanja manji od uplaćenog iznosa doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja za tu vrstu doprinosa Obrazac JOPPD se evidentira kao povezan u cijelosti, a iznos uplate koji je veći od iznosa zaduženja evidentira se kao nepovezana uplata.

(4) Ako je u istom danu zaprimljen izvorni Obrazac JOPPD, korektivni Obrazac JOPPD i dopunjujući Obrazac JOPPD za isti OIB obveznika podnošenja Obrasca JOPPD, na kraju dana formira se objedinjeni Obrazac JOPPD u kojem su objedinjeni svi podaci koji su taj dan zaprimljeni s istom oznakom izvješća koji služi kao temelj za povezivanje s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja.

(5) Ako je u istom danu za istu vrstu doprinosa i isti OIB obveznika plaćanja evidentirano više uplata sa istom oznakom izvješća te se uplate zbrajaju i u zbirnom iznosu povezuju sa podacima o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja.

(6) Ako je obveznik podnošenja Obrasca JOPPD podnio korektivni Obrazac JOPPD kojim je umanjen iznos obračunanih doprinosa za mirovinska osiguranja, a taj Obrazac JOPPD je bio u cijelosti povezan, iznos preplate po korektivnom Obrascu JOPPD evidentira se kao nepovezana uplata doprinosa za mirovinska osiguranja za tu vrstu doprinosa i taj OIB obveznika plaćanja.

(7) Ako je obveznik podnošenja Obrasca JOPPD podnio korektivni Obrazac JOPPD kojim je povećan iznos obračunanih doprinosa za mirovinska osiguranja ili je podnio dopunjujući Obrazac JOPPD kojim je povećan iznos obračunanih doprinosa za mirovinska osiguranja, Obrazac JOPPD koji je do sada bio u cijelosti povezan označava se kao djelomično povezan.

Članak 5.

Za Obrazac JOPPD koji je evidentiran kao u cijelosti povezan s pripadajućom uplatom iz članka 4. stavak 1. ovoga Pravilnika, REGOS raspoređuje uplaćeni iznos doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima prema podatku sa stranice B Obrasca JOPPD.

Članak 6.

(1) Za Obrazac JOPPD koji je evidentiran kao djelomično povezan iz članka 4. stavak 2. ovoga Pravilnika REGOS raspoređuje uplaćeni iznos doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima razmjerno, prema podacima iz Obrasca JOPPD. REGOS uplatu raspoređuje razmjerno udjelu pojedinačno obračunatog doprinosa po osiguraniku u ukupno obračunatoj obvezi po svim recima sa stranice B Obrasca JOPPD s tom vrstom doprinosa za mirovinska osiguranja neovisno o razdoblju na koje se odnosi, počevši od najmanjeg razmjernog udjela prema najvećem.

(2) Iznos povezanog doprinosa za mirovinska osiguranja koji se raspoređuje po osiguraniku i drugoj osobi je minimalno 0,01 kuna.

(3) Svaka sljedeća uplata doprinosa za mirovinska osiguranja koja se po ključu poveže s podacima o zaduženju iz Obrasca JOPPD raspoređuje se proporcionalno prema podacima sa stranice B Obrasca JOPPD razmjerno udjelu pojedinačno obračunatog doprinosa po osiguraniku u ukupno obračunatoj obvezi, počevši od najmanjeg razmjernog udjela prema najvećem i tako redom sve dok se podaci iz Obrasca JOPPD u cijelosti ne povežu s podacima o uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja.

Članak 7.

(1) Ako je po nekom Obrascu JOPPD povećan iznos zaduženja zbog podnošenja dopunjujućeg Obrasca JOPPD ili ispravka podataka za pojedinog osiguranika kojima se povećava zaduženje u odnosu na izvorni Obrazac JOPPD, svaka sljedeća uplata raspoređuje se proporcionalno udjelu iznosa nepodmirenog zaduženja po osiguraniku u ukupnom iznosu nepodmirenog iznosa zaduženja.

(2) Iznos uplata koje su već ranije povezane i raspoređene po osiguranicima doprinosa temeljem tadašnjeg udjela u ukupnom zaduženju se ne mijenja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za osiguranike kojima se korektivnim Obrascem JOPPD mijenja zaduženje doprinosa za mirovinska osiguranja, a podaci su bili popunjeni u više redaka za istu vrstu doprinosa, obavlja se preraspodjela već ranije povezane i raspoređene uplate doprinosa za mirovinska osiguranja.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za osiguranike kojima se korektivnim Obrascem JOPPD mijenja zaduženje doprinosa za mirovinska osiguranja, uz uvjet da je ukupno zaduženje pojedine vrste doprinosa na razini obveznika nakon korekcije istovjetno zaduženju s izvornog Obrasca JOPPD za tu vrstu doprinosa, REGOS obavlja preraspodjelu preplata po korektivnom Obrascu JOPPD.

Članak 8.

Za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za mirovinska osiguranja, podaci o zaduženju iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika povezuju se s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po sljedećem redoslijedu:

– podmirenje naplaćenih kamata po računima doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koje se odnose na razdoblje do 31. 12. 2013. godine,

– podmirenje dospjelih, a neplaćenih obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje evidentiranih do 31. 12. 2013. godine,

– podmirenje naplaćenih kamata po računima doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koje se odnose na razdoblje nakon 1. 1. 2014. godine,

– podmirenje dospjelih, a neplaćenih obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje – glavnice za razdoblje koje se odnose na razdoblje nakon 1. 1. 2014. godine.

Članak 9.

Naplaćene kamate po računima doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje povezuju se sukladno odredbi članka 4. ovoga Pravilnika te se raspoređuju po osiguranicima i drugim osobama sukladno odredbama članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

IV. ROKOVI

Članak 10.

REGOS provodi povezivanje podataka o obračunanoj obvezi doprinosa za mirovinska osiguranja s pripadajućom uplatom doprinosa za mirovinska osiguranja po obvezniku sljedeći radni dan od dana evidentiranja uplate doprinosa za mirovinska osiguranja.

Članak 11.

(1) Raspored povezanih uplata doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguraniku/drugoj osobi iz članaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika REGOS obavlja sljedeći radni dan od dana povezivanja podataka o obračunanoj obvezi doprinosa za mirovinska osiguranja s pripadajućom uplatom doprinosa za mirovinska osiguranja po obvezniku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, preraspodjelu preplata po korektivnom Obrascu JOPPD iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika REGOS obavlja najmanje jednom mjesečno.

V. EVIDENTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O POVEZANIM PODACIMA

Članak 12.

(1) REGOS vodi evidenciju o povezanim i nepovezanim Obrascima JOPPD na razini podnositelja Obrasca JOPPD odnosno obveznika plaćanja doprinosa za mirovinska osiguranja, pojedinačno za svaku vrstu doprinosa za mirovinska osiguranja.

(2) U evidenciji povezanih i nepovezanih Obrazaca JOPPD na razini podnositelja Obrasca JOPPD odnosno obveznika plaćanja doprinosa za mirovinska osiguranja, pojedinačno za svaku vrstu doprinosa za mirovinska osiguranja i evidentiraju se sa sljedećim oznakama:

J0 – Obrazac JOPPD po kojem nije evidentirana pripadajuća uplata doprinosa za mirovinska osiguranja je u cijelosti nepovezan,

J1 – Obrazac JOPPD iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika je djelomično povezan,

J2 – Obrazac JOPPD iz članka 4. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika je povezan u cijelosti.

Članak 13.

(1) REGOS vodi evidenciju uplata doprinosa za mirovinska osiguranja koje se nisu mogle povezati s obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja iz Obrasca JOPPD – nepovezane uplate. Vrste nepovezanih uplata se evidentiraju sa sljedećim oznakama:

U0 – Za oznaku izvješća nema obrasca,

U1 – Uplata je veća od zaduženja po tom obrascu,

U2 – Uplata je neispravna – nije u skladu s Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba,

U3 – Preplata po korektivnom obrascu.

(2) REGOS će omogućiti podnositelju Obrasca JOPPD, odnosno obvezniku plaćanja, dostupnost podacima iz evidencije nepovezanih uplata doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja.

Članak 14.

REGOS svakodnevno dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o:

– nepovezanim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja,

– povezanim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja (prometi) po obvezniku plaćanja,

– povezanim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja (stanja) po osiguranicima i drugim osobama.

Članak 15.

REGOS vodi analitičku evidenciju po osiguranicima i drugim osobama o podacima zaprimljenim iz Obrazaca JOPPD te o obračunanim i raspoređenim uplatama doprinosima za mirovinska osiguranja iz članka 5. 6., 7., 8., i 9. ovoga Pravilnika.

VI. RASPORED NEPOVEZANIH UPLATA

Članak 16.

Ako podnositelj Obrasca JOPPD, odnosno obveznik plaćanja, naknadno utvrdi da su podaci o izvršenim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja neispravni, odnosno da se nepovezana uplata odnosi na više uplaćeni iznos doprinosa, podnosi zahtjev za povezivanjem podataka, odnosno zahtjev za povrat više uplaćenog iznosa doprinosa – Specifikaciju rasporeda nepovezanih uplata (Obrazac SNU) za uplaćene doprinose za mirovinska osiguranja temeljem Obrasca JOPPD – od 1. 1. 2014. godine.

Članak 17.

(1) Za obveznike obračunavanja i/ili plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje čiji su podaci o nepovezanim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje objavljeni na mrežnim stranicama REGOS-a, REGOS provjerava da li su podneseni odgovarajući zahtjevi za povezivanjem odnosno povratom doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje i/ili Obrazac SNU i/ili nedostajući Obrasci R-S/R-Sm ili JOPPD.

(2) Ako nisu poduzete radnje iz stavka 1. ovoga članka, REGOS utvrđuje da li obveznik obračunavanja i/ili plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje ima uplate koje su starije od 5 godina od dana objave.

(3) Za obveznike obračunavanja i/ili plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje iz stavka 2. ovoga članka, REGOS pri nadležnim tijelima provjerava da li je obveznik prestao postojati te da li ima pravnog slijednika.

Članak 18.

(1) Za obveznike obračunavanja i/ili plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koji imaju ispunjene uvjete iz članka 17. ovoga Pravilnika, REGOS obavlja raspored nepovezanih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osiguranicima.

(2) Za nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje iz stavka 1. ovoga članka, REGOS utvrđuje razdoblje za koje obveznik nije podnio zaduženja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada te osiguranike – članove obveznih mirovinskih fondova za koje nisu podnesena zaduženja.

(3) REGOS izračunava ukupan broj dana za osiguranike iz stavka 2. ovoga članka te, razmjerno udjelu svakoga pojedinog osiguranika, provodi raspored nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje.

Članak 19.

(1) Ako za obveznike obračunavanja i/ili plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koji su podnijeli sva zaduženja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada postoje nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada i ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. ovoga Pravilnika, REGOS izračunava broj dana u osiguranju s osnove radnog odnosa osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova u godini u kojoj je izvršena nepovezana uplata te udio svakog pojedinog osiguranika u ukupnom broju dana u osiguranju.

(2) Temeljem izračunanog udjela svakoga pojedinog osiguranika REGOS provodi raspored nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako u godini u kojoj je izvršena nepovezana uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada nema osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova koji su imali aktivno osiguranje kod tog obveznika obračunavanja i/ili plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, REGOS izračunava broj dana u osiguranju s osnove radnog odnosa osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova za posljednju godinu u kojoj postoje podaci o aktivnom osiguranju osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/14-01/02

Urbroj: 524-04-02/1-14-3

Zagreb, 31. siječnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.