Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

NN 12/2014 (31.1.2014.), Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

231

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.) Povjerenica za informiranje donosi

KRITERIJE

ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Članak 1.

Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Članak 2.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Članak 3.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Članak 4.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Članak 5.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovih Kriterija prestaju važiti Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19., stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/03. i 144/10.).

Ovi Kriteriji stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-03/13-01/68

Urbroj: 401-01/01-14-04

Zagreb, 24. siječnja 2014.

Povjerenica za informiranje

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur., v. r.

12 31.01.2014 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije