Pravilnik o geodetskom projektu

NN 12/2014 (31.1.2014.), Pravilnik o geodetskom projektu

12 31.01.2014 Pravilnik o geodetskom projektu

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

232

Na temelju članka 133. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/2013) ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ministrice nadležne za poslove prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O GEODETSKOM PROJEKTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik sastavnih dijelova geodetskog projekta te način njihove izrade, pregledavanja, potvrđivanja i provedbe u katastarskom operatu.

Članak 2.

Sadržaj i oblik geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju sastavni dijelovi geodetskog projekta.

Članak 3.

Izrada geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju radnje koje se obavljaju u svrhu izrade geodetskog projekta.

Članak 4.

Pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata izrađenih u okviru geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju postupci koje obavljaju područni uredi za katastar odnosno tijelo nadležno za katastarske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi) prilikom njihovog pregledavanja i potvrđivanja.

Članak 5.

Provedba u katastru propisuje se na način da se određuju postupci koje obavljaju katastarski uredi prilikom provedbe promjene temeljem pregledanih i potvrđenih geodetskih elaborata odnosno izrađenog geodetskog projekta.

Članak 6.

U okviru geodetskog projekta kada je to potrebno izrađuju se geodetski elaborat kojim se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi i geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (u daljnjem tekstu: parcelacijski elaborat) te se izrađuje geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.

Članak 7.

Geodetski elaborati izrađeni u okviru geodetskog projekta mogu se upotrebljavati za potrebe i u svrhu za koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane katastarskog ureda.

Članak 8.

Temeljem podataka iz geodetskog projekta obavlja se iskolčenje zgrade ili druge građevine.

Članak 9.

Temeljem podataka iz geodetskog projekta te ostalih prikupljenih podataka u okviru snimanja izvedenog stanja zgrada i drugih građevina ovlašteni inženjer geodezije izrađuje izjavu da je zgrada ili druga građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom.

II. SADRŽAJ I OBLIK GEODETSKOG PROJEKTA

Članak 10.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt, odnosno njegovi dijelovi, izrađuju se na način koji osigurava njegovu jedinstvenost s obzirom na zahvat u prostoru za koji je izrađen.

Članak 11.

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Geodetski projekt izrađuje se u dva dijela, Geodetski projekt I. dio i Geodetski projekt II. dio, sukladno fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova.

Članak 12.

Geodetski projekt, odnosno njegovi dijelovi, izrađuju se na papiru, drugom odgovarajućem materijalu za pisanje, odnosno crtanje te obavezno kao elektronički zapis, tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova.

Članak 13.

Geodetski projekt se izrađuje na način da je omogućen pregled, potvrđivanje te provedba geodetskih elaborata izrađenih u okviru geodetskog projekta u katastarskom uredu.

Članak 14.

Geodetski projekt izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

Geodetski projekt se izrađuje u dovoljnom broju primjeraka.

Jedan primjerak se izrađuje za potrebe svakog primjerka idejnog, odnosno glavnog projekta, jedan zadržava osoba koja je izradila geodetski projekt, jedan se izrađuje za potrebe naručitelja geodetskog projekta, a jedan za potrebe katastarskog ureda.

Ostali primjerci se izrađuju kada je to potrebno.

Članak 15.

Ovlaštene osobe koje izrađuju geodetski projekt podatke o naručenim i izrađenim geodetskim projektima i izrađenim geodetskim elaboratima koji se na pregled i potvrđivanje te provedbu dostavljaju u katastarski ured upisuju u Upisnik obavljanja stručnih geodetskih poslova (djelatnosti).

Sastavni dijelovi geodetskog projekta

Članak 16.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta su:

Geodetski projekt I. dio kojeg čine:

1. Naslovna stranica geodetskog projekta.

2. Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.

3. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.

4. Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.

5. Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno.

6. Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija građevine).

Geodetski projekt II. dio kojeg čine:

1. Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)

2. Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.

III. IZRADA GEODETSKOG PROJEKTA

Naslovna strana geodetskog projekta

Članak 17.

Na naslovnoj stranici geodetskog projekta navodi se ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije te njegov pečat i potpis, pečat i potpis ovlaštene osobe za izradu geodetskog projekta (može se staviti i logotip), naziv zahvata u prostoru i ime katastarske općine, ime i prezime odnosno naziv naručitelja izrade geodetskog projekta i datum izrade.

Na naslovnoj stranici geodetskog projekta navode se i podaci o idejnom, odnosno glavnom projektu u okviru kojeg se geodetski projekt izrađuje te podaci o oznaci geodetskog projekta prema Upisniku obavljanja stručnih geodetskih poslova (djelatnosti).

Ostali podaci se mogu navesti na naslovnoj stranici geodetskog projekta po potrebi.

Geodetski projekt I. dio

Prikupljanje i analiza podataka o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata

Članak 18.

U okviru prikupljanja podataka, ovlaštena osoba iz ovoga pravilnika prikuplja sve raspoložive podatke iz katastarskog ureda (podatke o stalnim točakama geodetske osnove, izvod iz katastarskog plana te plana vodova, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka, podatke o prethodnim geodetskim elaboratima te elaboratima katastra vodova) i zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda.

Osim navedenih podataka prikupljaju se i ostali prostorni podaci koji su na području zahvata raspoloživi u službenim evidencijama Državne geodetske uprave (Hrvatska osnovna karta, ortofotokarta, detaljne topografske karte, digitalni model reljefa) te u ministarstvu, upravnim tijelima i stručnim upravnim tijelima.

Ovlaštena osoba će po potrebi prikupiti i druge postojeće podatke o prostoru (npr. podatke o postojećoj prometnoj infrastrukturi i dr.).

U okviru prikupljanja podataka prikupljaju se kada je to potrebno i podaci za susjedne katastarske čestice.

Članak 19.

Prikupljeni podaci koji se koriste za izradu geodetskog projekta standardiziraju se na način da se mogu koristiti u službenoj ravninskoj kartografskoj projekciji Republike Hrvatske.

Članak 20.

Utvrđivanje područja zahvata ovlaštena osoba obavlja u suradnji s naručiteljem geodetskog projekta odnosno sa ostalim stručnim osobama koje sudjeluju u izradi idejnog odnosno glavnog projekta.

Za potrebe utvrđivanja područja zahvata se po potrebi obavlja i terenski uviđaj.

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu

Članak 21.

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu (u daljnjem tekstu: geodetski situacijski nacrt) izrađuje se na način da se na njemu prikazuju podaci o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge građevine, vodovi i njima pripadajući objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljef i sl.).

Na geodetskom situacijskom nacrtu prikazuju se i ostali podaci po posebnom zahtjevu projektanta (npr. podaci o zgradama (apsolutne visine sljemena odnosno vijenca te ukupna visina zgrade) i sl.).

Članak 22.

Geodetski situacijski nacrt izrađuje se u skladu s Pravilnikom o kartografskim znakovima (NN 104/11) i pravilima struke. Mjerilo izrade i format digitalnog zapisa geodetskog situacijskog nacrta ovlaštena osoba dogovara s projektantom.

Članak 23.

Na geodetskom situacijskom nacrtu prikazuju se i podaci o položaju granica katastarskih čestica u naravi zajedno s podacima katastarskog plana kako bi se na vjerodostojan način utvrdila potreba za usklađenjem stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi.

Ovlaštena osoba dužna je, ovisno o vrsti nastanka katastarskog plana i njegove točnosti, primjenjujući postojeće propise i pravila struke, provesti uklapanje postojećih podataka katastarskog plana i njegovu prilagodbu stanju u naravi, na način da se osigura pouzdan uklop.

Izrada izvješća o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata

Članak 24.

U okviru analize podataka izrađuje se izvješće o stanju podataka na području zahvata.

U izvješću o stanju podataka na području zahvata ovlaštena osoba daje izvješće u odnosu na prikupljene podatke iz članka 18. ovoga pravilnika te daje opis radnji koje će se obaviti u okviru izrade geodetskog projekta.

U okviru analize podataka opisom radnji obvezno se navodi način na koji će se uskladiti stanje u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi.

Kopija katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka, izvadak iz zemljišne knjige
(Usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi
sa stanjem u naravi)

Članak 25.

Usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi za katastarske čestice u obuhvatu zahvata u prostoru može se obaviti:

1. izradom geodetskog elaborata katastarske izmjere te nastavnim postupcima u svrhu osnivanja katastarskog operata te obnove/osnivanja zemljišne knjige za dio katastarske općine

2. izradom geodetskog elaborata usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi

3. izradom geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica.

Ovisno o stanju podataka za katastarske čestice u području zahvata, usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi može se obaviti i ostalim geodetskim elaboratima propisanim posebnim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Geodetski elaborati iz stavka 1. i 2. ovog članka smatraju se elaborati koji se izrađuju i imaju sastavne dijelove u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Članak 26.

Kada je za potrebe provedbe usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi potrebno riješiti imovinskopravne odnose, ovlaštena osoba koja izrađuje geodetski projekt, u dogovoru s investitorom, vodi brigu i koordinira prikupljanje potrebnih isprava pogodnih za uknjižbu u zemljišnoj knjizi ili pokretanje odgovarajućih postupaka pred nadležnim tijelima.

Članak 27.

Kada je nakon pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata iz članka 25. ovoga pravilnika potrebno riješiti imovinskopravne odnose, za nastavne postupke u izradi idejnog/glavnog projekta može se koristiti i kopija katastarskog plana s prikazom novog stanja koja je dio geodetskog elaborata iz članka 25. ovoga pravilnika, a koja je ovjerena od strane katastarskog ureda te sadrži oznaku potvrde katastarskog ureda sukladno posebnom propisu.

Članak 28.

Nakon provedenog usklađenja stanja u katastru i zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi u geodetski projekt se ulažu javne isprave (kopija katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka, izvadak iz zemljišne knjige) i čine sastavni dio geodetskog projekta I. dio.

Članak 29.

Prije utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanja idejnog, odnosno glavnog projekta od strane javnopravnih tijela geodetski projekt mora sadržavati javne isprave iz članka 28. ovoga pravilnika.

Članak 30.

Geodetski elaborat kojim se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i stanje u naravi ne uvezuje se kao sastavni dio geodetskog projekta.

Članak 31.

Na geodetske elaborate iz članka 25. ovoga pravilnika kojima se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i stanje u naravi ne primjenjuju se odredbe iz stavka 1. članka 160. Zakona o prostornom uređenju.

U okviru izrade geodetskih elaborata iz članka 25. ovoga pravilnika u elaboratu se iskazuju i podaci o zgradama i drugim građevinama u području zahvata kada isto zahtijeva investitor.

Geodetska situacija građevine

Članak 32.

Na geodetskoj situaciji građevine prikazuje se oblik građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom odnosno građevinskom dozvolom te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Članak 33.

Grafička osnova za izradu geodetske situacije građevine je geodetski situacijski nacrt iz članka 21. ovoga pravilnika preklopljen s kopijom katastarskog plana iz članka 28. ovoga pravilnika.

Članak 34.

Oblik građevne čestice određen je koordinatama lomnih točaka koje određuju granice građevne čestice.

Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici određen je koordinatama lomnih točaka koje određuju granice jedne ili više građevina.

Na geodetskoj situaciji građevine navode se i brojevi točaka koje određuju granice građevne čestice te granice jedne ili više građevina.

Članak 35.

Geodetsku situaciju građevine izrađuje ovlaštena osoba u suradnji s drugim projektantima idejnog, odnosno glavnog projekta.

Članak 36.

Popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice građevne čestice i lomnih točaka koje određuju granice jedne ili više građevina sadrži podatke o broju točke te koordinate (E, N, H).

Format zapisa koordinata točaka iz stavka 1. ovog članka izrađuje se i u digitalnom obliku u skladu sa tehničkim specifikacijama koje propisuje Državna geodetska uprava.

Podaci o koordinatama točaka koje određuju granice građevne čestice te granice jedne ili više građevina osnova su za izradu geodetskog projekta II. dio kao i za iskolčenje zgrade ili druge građevine te izradu izjave ovlaštenog inženjera geodezije.

Članak 37.

Geodetska situacija građevine izrađuje se u skladu sa Pravilnikom o kartografskim znakovima (NN 104/11), a mjerilo prikaza prilagođuje se uvjetima prikaza stanja s terena.

Geodetska situacija građevine izrađuje se i u digitalnom obliku.

Članak 38.

Geodetski projekt I. dio sadrži i podatke o koordinatama točaka koje određuju granice građevne čestice i smještaj građevine.

Podaci o koordinatama točaka koje određuju granice građevne čestice i smještaj građevine osnova su i za izradu geodetskih elaborata iz geodetskog projekta II. dio.

Popis koordinata iz stavka 2. ovoga članka koji se uz geodetski elaborat prilaže katastarskom uredu izrađuje se sukladno Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

Geodetski projekt II. dio

Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)

Članak 39.

Parcelacijski elaborat se izrađuje na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka iz članka 36. ovoga pravilnika koje određuju granice građevne čestice i na temelju podataka iz članka 28. ovoga pravilnika.

Članak 40.

Parcelacijski elaborat pregledava se i potvrđuje od strane katastarskog ureda prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

Članak 41.

Parcelacijski elaborat se izrađuje na način da se promjene glede broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarskih čestica, koje imaju za posljedicu upise u zemljišnoj knjizi u okviru istog zemljišnoknjižnog tijela, mogu provesti u katastarskom operatu temeljem parcelacijskog elaborata i izvršnog rješenja katastarskog ureda donesenog u upravnom postupku.

Članak 42.

Za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa kada je to potrebno, ovlaštena osoba u dogovoru s investitorom vodi brigu i koordinira prikupljanje potrebnih isprava pogodnih za uknjižbu u zemljišnoj knjizi.

Članak 43.

Građevna čestica u trenutku provedbe parcelacijskog elaborata mora biti označena na terenu vidljivim trajnim oznakama.

Članak 44.

Sastavni dijelovi parcelacijskog elaborata jesu:

1. Naslovna stranica

2. Popis koordinata

3. Prijavni list za katastar

4. Kopija katastarskog plana za katastar

5. Prijavni list za zemljišnu knjigu

6. Kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu.

Na izradu sastavnih dijelova parcelacijskog elaborata na odgovarajući način se primjenjuju posebni propisi kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina

Članak 45.

Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina se izrađuje na temelju podataka o koordinatama točaka iz članka 36. ovog pravilnika koje određuju granice građevine i na temelju podataka kojima se određuje građevna čestica u okviru parcelacijskog elaborata.

Članak 46.

Geodetski elaborat iz članka 45. ovoga pravilnika pregledava se i potvrđuje od strane katastarskog ureda prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

Članak 47.

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata članka 45. ovoga pravilnika jesu:

1. naslovna stranica

2. popis koordinata

3. prijavni list za katastar

4. kopija katastarskog plana za katastar

5. prijavni list za zemljišnu knjigu

6. kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu.

Na izradu sastavnih dijelova geodetskog elaborata iz članka 45. ovoga pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju posebni propisi kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Članak 48.

Na naslovnoj stranici parcelacijskog i geodetskog elaborata za evidentiranje zgrada i drugih građevina navodi se ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije te njegov pečat i potpis, pečat i potpis ovlaštene osobe (može se staviti i logotip), naziv zahvata u prostoru i ime katastarske općine, ime i prezime odnosno naziv naručitelja izrade geodetskog projekta i datum izrade.

Na naslovnoj stranici elaborata navode se i podaci o idejnom odnosno glavnom projektu u okviru kojeg se geodetski projekt izrađuje te podaci o oznaci geodetskog projekta i elaborata prema Upisniku obavljanja stručnih geodetskih poslova (djelatnosti).

Članak 49.

Na naslovnoj stranici elaborata iz članka 48. ovoga pravilnika navodi se i svrha izrade elaborata.

Osim osnovne svrhe definirane propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina, svrha geodetskog elaborata iz članka 25. ovog pravilnika je i usklađenje katastra, zemljišne knjige i stanja u naravi.

IV. ISKOLČENJE GRAĐEVINE

Članak 50.

Iskolčenje građevine obavlja se na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka granica jedne ili više građevina iskazanih u geodetskom projektu I. dio.

O izvršenom iskolčenju građevine ovlašteni geodetski stručnjak daje izjavu u pisanom obliku da je građevina iskolčena u skladu s podacima iz geodetskog projekta I. dio.

Članak 51.

Prema posebnom zahtjevu investitora u okviru iskolčenja građevine može se izraditi i popis koordinata glavnih (karakterističnih) točaka građevine bitnih za njeno iskolčenje u položajnom i visinskom smislu i koodrinata uspostavljenih i stabiliziranih stalnih geodetskih točaka koje služe za iskolčenje građevine, ali i za buduće praćenje izgradnje građevine.

V. IZJAVA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

Članak 52.

Izjavom se izjavljuje da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom.

Članak 53.

Za potrebe izrade izjave, a ovisno o vrsti građevine, ovlašteni inženjer geodezije započinje prikupljati podatke u fazi izvođenja građevinskih radova za građevine (npr: podzemne građevine čije se osnovne lomne točke ne vide po završetku građenja, podzemne infrastrukturne građevine, zgrade koje imaju svoje dijelove koji se zatrpavaju i sl.) na način da se položajno i visinski snime sve karakteristične točke, ali i druge potrebne točke, linije i oznake.

Članak 54.

Za potrebe izrade izjave, a ovisno o vrsti građevine, ovlašteni inženjer geodezije nakon dovršetka gradnje građevine prikuplja i podatke o izvedenom stanju građevine na način da se položajno snime sve točke građevine prema nacrtu iskolčenja, glavne linije građevine te da se položajno i visinski snime poprečni profili građevine, glavne točke pojedinih vodova i sl.

Članak 55.

Na osnovu prikupljenih podataka i obavljenih mjerenja izrađuje se i analiza izvedene građevine u pogledu položajnog i vertikalnog odstupanja izvedene građevine u odnosu na geodetski projekt.

Članak 56.

Za slučajeve kada izvedena građevina odstupa u pogledu ukupnih pojedinih vanjskih mjera građevine do 0,30 metara, osim u pogledu odstupanja od obaveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe, potrebno je izmijeniti geodetski projekt u svim dijelovima u kojima se iskazuje veličina te oblik i smještaj građevine na građevnoj parceli.

Članak 57.

Za slučajeve kada izvedena građevina odstupa više od 0,30 metara u pogledu ukupnih pojedinih vanjskih mjera građevine, osim u pogledu odstupanja od obaveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe ovlašteni inženjer geodezije ne izrađuje izjavu iz članka 51. ovog pravilnika.

Članak 58.

Prikupljeni podaci i obavljena mjerenja izvedenog stanja građevine za potrebe izrade izjave ovlaštenog inženjera geodezije i za potrebe tehničkog pregleda ne podliježu pregledu i potvrđivanju te ovjeri nadležnih tijela.

VI. PREGLED I POTVRĐIVANJE ELABORATA

Pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata

Članak 59.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata iz članka 25. te 39. i 45. ovoga pravilnika koji se izrađuje u okviru geodetskog projekta podnosi ovlaštena osoba koja je izradila elaborat.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata sadrži, između ostalog ime i prezime odnosno naziv te adresu naručitelja izrade geodetskog projekta te broj idejnog odnosno glavnog projekta kao i broj geodetskog projekta u okviru kojeg je elaborat izrađen.

Na zahtjevu za pregled i potvrđivanje elaborata navodi se i svrha elaborata.

Uz zahtjev za pregled i potvrđivanje parcelacijskog elaborata i geodetskog elaborata za evidentiranje zgrada i drugih građevina ovlaštena osoba prilaže i geodetski projekt u digitalnom obliku na CD-u.

Članak 60.

U trenutku pregleda i potvrđivanja parcelacijskog elaborata i geodetskog elaborata za evidentiranje zgrada i drugih građevina, elaborati se pregledavaju i potvrđuju u odnosu na podatke iskazane u članku 36. ovoga pravilnika.

Članak 61.

Geodetski projekt ne podliježe pregledu i potvrđivanju od strane katastarskog ureda.

Geodetski projekt se ulaže u Zbirku geodetskih projekata (u daljnjem tekstu: Zbirka) koja se vodi po katastarskim općinama i u nju se ulažu svi zaprimljeni geodetski projekti.

Prije ulaganju u Zbirku geodetski projekti označit će se brojem.

Članak 62.

Pregled i potvrđivanje elaborata obavlja se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina osim u dijelu koji su uređeni ovim pravilnikom.

Pregledavanje elaborata

Članak 63.

Pregledom elaborata katastarski uredi utvrđuju:

1. je li elaborat izradila osoba ovlaštena za njegovo izrađivanje,

2. je li elaborat izrađen i sadrži li sve sastavne dijelove sukladno posebnim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina te ovom pravilniku,

3. odgovara li elaborat svrsi za koju je izrađen te može li se koristiti za održavanje katastra nekretnina, postupnog osnivanja katastra nekretnina odnosno za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta,

4. jesu li elaboratu priložene potrebne isprave i druga potrebna dokumentacija.

Potvrđivanje elaborata

Članak 64.

Elaborat se potvrđuje davanjem potvrde koja se prilaže elaboratu.

Oznaka potvrde (klasa, urudžbeni broj, datum), ime i prezime i potpis ovlaštene osobe koja je potvrdila elaborat te pečat katastarskog ureda stavlja se na naslovnu stranicu potvrđenog elaborata te na prijavne listove i kopije katastarskog plana koji su sastavni dio elaborata.

Članak 65.

Elaborat katastarske izmjere potvrđuje se potvrdom koja glasi:

»Ovaj elaborat izrađen u okviru geodetskog projekta odgovara svrsi za koju je izrađen i u skladu je s propisima o katastarskoj izmjeri, ima propisani oblik i potrebne sastavne dijelove, te se može koristiti za potrebe izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišne knjige.«

Geodetski elaborat usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi i parcelacijski elaborat potvrđuju se jednom od potvrda koje glase:

»Ovaj elaborat izrađen u okviru geodetskog projekta odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja katastra nekretnina/provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje ovog elaborata potrebno je podnijeti poseban zahtjev.«

»Ovaj elaborat izrađen u okviru geodetskog projekta odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja katastra nekretnina/provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje ovog elaborata potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi.«

Geodetski elaborat evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica potvrđuje se potvrdom koja glasi:

»Ovaj elaborat izrađen u okviru geodetskog projekta odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina/provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje ovog elaborata potrebno je podnijeti poseban zahtjev.«

Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina potvrđuju se potvrdom koja glasi:

»Ovaj elaborat izrađen u okviru geodetskog projekta se može koristiti za potrebe provođenja u katastarskom operatu po službenoj dužnosti.«

Članak 66.

Potvrđeni primjerak elaborata koji zadržava katastarski ured ulaže se u zbirku parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata sukladno propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Potvrđeni primjerci elaborata koje ne zadržava katastarski ured dostavljaju se ovlaštenoj osobi koja je zatražila njegovo pregledavanje i potvrđivanje.

Članak 67.

O potvrđenom elaboratu katastarske izmjere obavještava se ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, nadležni općinski sud i nadležni katastarski ured.

Članak 68.

Primjerak elaborata za zemljišnu knjigu koji se sastoji iz prijavnog lista i kopije katastarskog plana za zemljišnu knjigu, u slučaju kada je riječ o elaboratu za čije je provođenje potrebno sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišnu knjigu, dostavlja se investitoru odnosno ovlaštenoj osobi iz ovog pravilnika u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa.

Članak 69.

Jedan primjerak potvrde i primjerak parcelacijskog elaborata te primjerak potvrde i primjerak geodetskog elaborata za evidentiranje zgrada i drugih građevina nakon potvrđivanja prilažu se u geodetski projekt II. dio.

Primjerci elaborata koje neće zadržati katastarski ured uvezuju se.

VII. PROVEDBA PROMJENE PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA I GRAĐEVINAMA

Članak 70.

Promjene u katastarskom operatu u pogledu broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarskih čestica te položaja, oblika i načina uporabe zgrada provode po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Članak 71.

Promjene u katastarskom operatu iz članka 70. ovoga pravilnika provode se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina osim u dijelu koji je uređen ovim pravilnikom.

Članak 72.

Zahtjevu za provođenje promjena u katastarskom operatu na temelju parcelacijskog elaborata iz članka 39. ovoga pravilnika prilaže se i izvršna lokacijska dozvola.

Članak 73.

Promjene u katastarskom operatu u pogledu položaja, oblika i načina uporabe zgrada provode se po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata iz članka 45. ovoga pravilnika i izvršnog rješenja katastarskog ureda donesenog u upravnome postupku nakon što katastarski ured zaprimi od tijela za graditeljstvo izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski projekt.

Članak 74.

Osnivanje katastarskih čestica te evidentiranje zgrada i drugih građevina u okviru geodetskog elaborata katastarske izmjere te izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom uređuje se posebnim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Do donošenja tehničkih specifikacija iz članka 36. ovoga pravilnika primjenjuju se postojeća pravila i postojeće tehničke specifikacije.

Članak 76.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 930-01/14-01/01

Urbroj: 541-03/1-14-2

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Ravnatelj
dr. sc. Danko Markovinović, v. r.