Izmjene Statuta Turističke zajednice Grada Zagreba

NN 12/2014 (31.1.2014.), Izmjene Statuta Turističke zajednice Grada Zagreba

12 31.01.2014 Izmjene Statuta Turističke zajednice Grada Zagreba 12 31.01.2014 Izmjene Statuta Turističke zajednice Grada Zagreba

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

234

Na temelju članaka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08) te članka 75. Statuta Turističke zajednice grada Zagreba, Skupština Turističke zajednice grada Zagreba na svojoj sjednici 27. siječnja 2014. godine donosi

IZMJENE STATUTA

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

Članak 1.

Dosadašnji članak 4. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Naziv Zajednice jest Turistička zajednica grada Zagreba. Skraćeni naziv Zajednice jest TZGZ. Sjedište Zajednice je Zagreb, Kaptol 5.«

Članak 2.

Dosadašnji članak 12. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

»Zajednica surađuje s turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija.«

Članak 3.

Dosadašnji članak 20. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 20.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici. Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih u dvije grupe skupina djelatnosti – turističku grupu djelatnosti i grupu s turizmom povezanih djelatnosti. Unutar grupa nalaze se skupine djelatnosti određene prema propisanoj klasifikaciji djelatnosti. Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 40 pri čemu turistička grupa djelatnosti ima 17 članova, a grupa s turizmom povezanih djelatnosti 23.

Broj predstavnika unutar svake grupe djelatnosti u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela skupine djelatnosti u prihodu Zajednice unutar opisane grupe djelatnosti na način da svaku skupinu predstavljaju članovi s najvišim udjelom prihoda unutar skupine.

Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.

Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Jedan član, odnosno skupina članova jedne skupine djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika unutar grupe djelatnosti.

Turističku grupu djelatnosti čine skupine djelatnosti:

1. Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

2. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, unutar kojih isključivo putničke agencije po visini udjela

1 predstavnik hostela

1 predstavnik privatnih iznajmljivača

Predstavnik hostela i predstavnik privatnih iznajmljivača će se odrediti sporazumno. Ukoliko neće biti sporazumnog dogovora, predstavnik hostela i predstavnik privatnih iznajmljivača će se odrediti prema visini udjela u prihodu Zajednice.

Grupu s turizmom povezanih djelatnosti čine skupine djelatnosti:

1. Trgovina na veliko i malo, popravak vozila i motocikala

2. Prijevoz i skladištenje

3. Informacije i komunikacije

4. Poslovanje nekretninama

5. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

6. Ostali

Ukoliko unutar pojedine skupine, član Zajednice ima dvostruko veći udjel u prihodu od prvog sljedećeg ima pravo na 2 predstavnika u Skupštini Zajednice.

Ako tijekom mandata dođe do promjena udjela članica u prihodu Zajednice za više od 10%, broj predstavnika skupina u Skupštini iznova će se utvrditi.

Promjenu iz prethodnog stavka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.«

Članak 4.

Dosadašnji članak 76. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 76.

Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Akti Zajednice objavljuju se prema potrebi i namjeni, a sukladno propisima koji su na snazi.«

Članak 5.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: UD44/2014

Zagreb, 27. siječnja 2014.

Predsjednik
Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.