Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 12/2014 (31.1.2014.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

12 31.01.2014 Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

235

Na temelju članka 65. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj dana 14. 1. 2014. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 109/12), u članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U donjem polukrugu pečata urezane su riječi: SREDIŠNJI URED, a ispod toga riječ ZAGREB, odnosno REGIONALNI URED, a ispod toga naziv mjesta sjedišta regionalnog ureda, odnosno PODRUČNI URED, a ispod toga naziv mjesta sjedišta područnog ureda.«.

Članak 2.

U članku 8. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) U sredini pečata urezane su riječi: SREDIŠNJI URED, ispod toga riječ ZAGREB, odnosno REGIONALNI URED, a ispod toga naziv mjesta sjedišta regionalnog ureda, odnosno PODRUČNI URED, a ispod toga naziv mjesta sjedišta područnog ureda.

(4) Svaki pečat ima svoj broj ispod riječi ZAGREB, odnosno ispod naziva mjesta sjedišta regionalnog ureda odnosno područnog ureda Zavoda.

(5) U uredskom poslovanju Zavod upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv Zavoda i njegovo sjedište, te naziv i sjedište Središnjeg ureda, odnosno naziv i sjedište regionalnog ureda, odnosno naziv i sjedište područnog ureda Zavoda.«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje, te u tom smislu surađuje s poslodavcima u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije,«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1) središnjoj ustrojstvenoj jedinici,

2) regionalnim ustrojstvenim jedinicama,

3) područnim ustrojstvenim jedinicama.«.

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Naziv središnje ustrojstvene jedinice Zavoda je SREDIŠNJI URED, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 1.

(2) Nazivi regionalnih ustrojstvenih jedinica jesu:

1) Regionalni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu,

2) Regionalni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci,

3) Regionalni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku,

4) Regionalni ured Split sa sjedištem u Splitu,

5) Regionalni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu.

(3) Nazivi područnih ustrojstvenih jedinica jesu:

1) Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru,

2) Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu,

3) Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku,

4) Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću,

5) Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu,

6) Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini,

7) Područni ured Križevci sa sjedištem u Križevcima,

8) Područni ured Kutina sa sjedištem u Kutini,

9) Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi,

10) Područni ured Pula sa sjedištem u Puli,

11) Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku,

12) Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu,

13) Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku,

14) Područni ured Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima,

15) Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici,

16) Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru,

17) Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru.

(4) Područje djelovanja za svaku pojedinu ustrojstvenu jedinicu iz stavka 2. i 3. ovoga članka detaljnije će se urediti općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

(5) Ispostave područnih ureda Zavoda osnivaju se općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.«.

Članak 6.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Regionalne ustrojstvene jedinice obavljaju slijedeće poslove:

1) provode međunarodne ugovore o zapošljavanju te razmjenjuju podatke o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES),

2) obavljaju poslove Migracijsko informacijskog centra (MIC) – informacijski centri za radnike migrante,

3) zastupanje u vezi sa sudskim sporovima,

4) obrazovanje radnika,

5) provedba pojedinih postupaka javne nabave,

6) izdavanje regionalnih stručno – informativnih publikacija,

7) nadzor nad radom područnih ureda,

8) obavljanje i drugih poslova utvrđenih ovim Statutom i aktima Zavoda.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, regionalne ustrojstvene jedinice obavljaju i poslove iz članka 13. ovoga Statuta osim poslova iz točki 9., 13., 14., 15. i 16. istoga članka.«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10) donosi odluku o osnivanju regionalnih ureda, područnih ureda i ispostava,«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 1. točki 9. iza riječi: »predstojnike« dodaju se riječi: »regionalnih i«.

Članak 9.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelj Zavoda ima četiri pomoćnika:

1) za tržište rada i politike zapošljavanja,

2) za financijsko upravljanje,

3) za pravne poslove,

4) za analitiku i informatiku.«.

Članak 10.

U članku 41. stavku 2. riječi: »i upravljanje imovinom Zavoda« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i upravljanje ljudskim potencijalima« brišu se.

U stavku 4. riječi: »razvoj organizacije i provedbu projekata« zamjenjuju se riječima: »analitiku i informatiku«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi: »5. Predstojnici regionalnih i područnih ureda«.

Članak 12.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predstojnik/ica (u daljnjem tekstu: predstojnik) regionalnog odnosno područnog ureda, vodi, usklađuje i nadzire rad regionalnog odnosno područnog ureda za koji je odgovoran.«.

U stavku 2. iza riječi: »predstojnik« dodaju se riječi: »regionalnog odnosno«.

Članak 13.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »Predstojnika« dodaju se riječi: »regionalnog odnosno«.

U stavku 2. iza riječi: »Predstojnik« dodaju se riječi: »regionalnog odnosno«.

U stavku 3. iza riječi: »Predstojnikom« dodaju se riječi: »regionalnog odnosno«.

Članak 14.

U članku 46. stavku 1. iza riječi: »predstojnika« dodaju se riječi: »regionalnog odnosno«.

U stavku 2. iza riječi: »Predstojnik« dodaju se riječi: »regionalnog odnosno«.

Članak 15.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »predstojnika« dodaju se riječi: »regionalnog odnosno«.

U stavku 2. iza riječi: » Predstojnici« dodaju se riječi: »regionalnih odnosno«.

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Statuta, nakon potvrđivanja od strane Vlade Republike Hrvatske, objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 023-01/12-01/03

Urbroj: 344-70/1-14-14

Zagreb, 14. siječnja 2014.

Predsjednica
Upravnoga vijeća
Tatjana Dalić, v. r.