Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguranja i raspolaganju sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 12/2014 (31.1.2014.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguranja i raspolaganju sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

237

Na osnovi članka 10. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.), članka 15. stavka 1. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13. i 136/13.) članka 27. stavka 1. točke 6. i članka 63. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 22. siječnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OSIGURAVANJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o načinu osiguravanja i raspolaganju sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. riječi u zagradi: »Narodne novine« broj 150/08.,94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 123/12., 144/12., zamjenjuju se riječima: »Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. pod točkom 1.b) riječ »pravnik« zamjenjuje se riječju »pravnih«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Premija se ugovara u visini i s rokovima dospijeća u skladu s Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13. i 136/13.), Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 91/13. i 119/13.) i Odlukom o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 118/13.).

Članak 4.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zavod može otpisati potraživanja u ovršnim postupcima u kojima ovršenik u roku od 90 dana od zaprimanja rješenja o ovrsi podmiri ukupni iznos dugovanja utvrđen rješenjem o ovrsi, a za zateznu kamatu obračunatu od dana primitka rješenja o ovrsi do dana podmirenja ukupnog iznosa dugovanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04714-01/15

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 22. siječnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.